S 12 – Haverierna

Olov Arbins nödlandning 1944-09-15 vid Roslags Näsby. Foto: Se nedan.

Av ursprungligen inköpta tolv flygplan kom sex att avskrivas till följd av haveri. I hälften av fallen kan orsaken tillskrivas tekniska fel som lett till motorstopp (1) och flottörställskollaps (2). I övriga fall kan rena felmanövrer misstänkas eller konstateras. Det kan påpekas att man i ett fall misstänker och i ytterligare ett fall konstaterat att skevrodren varit låsta vid start! De sex flygplan som totalhavererade redovisas i det följande vad avser haveriförloppet och en redovisning av haveriorsaken.

Fpl 4005 (F2-20) 1941-09-23 – F 2 flottiljområde, Hägernäs

Haveriet inträffade i samband med start för fotograferingsflygning för Kungl. Luftskyddsinspektionens räkning, varvid med hänsyn till maskeringsförsök i full skala Graham Brothers fabriksanläggningar i Lilla Ursvik skulle ha fotograferats.

– Efter en ovanligt kort startsträcka lättade fpl normalt. Fpl passerade därefter mellan de bägge – 31 m höga – radiomasterna. Omedelbart efter passagen av radiomasterna har fpl skevats över åt höger samt påbörjat en högersväng, vilken hastigt ökat, samtidigt som bankningen har ökat till 90 grader. Omedelbart före nedslaget har fpl, som svängt 180 grader från den ursprungliga färdriktningen, minskat bankningen till 45 grader.

Fpl har vid nedslaget träffat en vägbank med en anslagsvinkel av omkring 45 grader, och vid nedslaget har motorn fungerat normalt. Vid kollisionen mot marken har fpl omedelbart fattat eld och till största delen helt smält ned.

Besättningen – ff och fs – omkom omedelbart vid nedslaget. En vpl vaktpost träffades av delar från det havererade fpl och skadades därvid så svårt, att han senare avled.

Orsaken till haveriet har icke med säkerhet kunnat fastställas. Haveriet kan ha förorsakats av, att ff vid starten drabbats av sjukdom (njurstensanfall med svåra smärtor) och till följd därav icke har kunnat manövrera fpl, men kan också ha förorsakats av ett rent manöverfel eller att ff av misstag kommit åt skevroderlåsningen å övervingen framför ff.

Fpl 4003 (F2-18) 1942-04-13 – 1,5 km NNO Svenska Högarna

Haveriet inträffade under spaningsflygning – beordrad av CKF – för spaning efter främmande örlogsfartyg i havsområdet Svenska Högarna – Huvudskär.

Fpl startade fulltankat med bränsle för 2 tim flygning från sjöflygbasen vid Biskopsudden å Kungl. Djurgården. 25 min efter starten har motorljud från fpl uppfattats från Svenska Högarna, som då var insvept i tjocka. Fpl har passerat fyren på No kurs.

Under flygningen har fpl mött en molnbank, och för lösande av spaningsuppdraget har fs (= fplch) beordrat flygning under molnbanken. Då emellertid molnbanken så småningom övergått i markdimma, har fpl pressats ned på lägsta höjd. Härvid har sikten försvårats därigenom, att dimman flutit samman med den snötäckta isen. ‘

Totalhaveri med S 12 nummer 4003 1942-04-13 på isen 1,5 km NNO Svenska Högarnas fyrplats. Foto: Se nedan.

Ff har försökt att komma ur dimman genom att stiga, dock utan att använda instrument. När detta dock har misslyckats, har ff blivit osäker och försökt att få markkänning. Härvid har fpl överstegrats, vikit sig och därefter med stor kraft – under högersväng – kolliderat med den fasta isen, varvid nedslaget förorsakat en 1,5 m x 2 m stor vak i isen.

Vid nedslaget har fs omedelbart omkommit, medan ff har allvarligt skadats. Fpl har totalhavererat.

Orsaken till haveriet har varit vikning på låg höjd under flygning i dimma. Flygningen har varit otillfredsställande förberedd såtillvida, att ff icke erhållit orientering om vare sig uppdraget eller väderleken. I vad mån fs har varit orienterad av vädersituationen är icke klarlagt.

Haveriet har direkt förorsakats av felmanöver under flygning i dimma. Fplch och ff har visat bristande omdöme genom att fortsätta flygningen in i mötande markdimma. Ff har dessutom visat bristande omdöme genom att icke använda flyginstrumenten vid flygning i dimma samt genom sitt försök att nå marksikt genom att gå ned på en plats, där molnhöjden var okänd och markdimma kunde väntas. Ff borde istället ha sökt att – på betryggande höjd – komma fram till god sikt. Härvid hade kännedom om väderleksprognosen varit till hjälp.

Fpl 4007 (F2-37) 1943-05-27 – Hägernäsviken

Haveriet inträffade i samband med start till följd av lossnad flottör. Övningen avsåg bedömningslandning 2 x 90 grader.

Under utkörningen förmärktes intet anmärkningsvärt. Just när fpl fått lättningsfart, sjönk vänster vinge ned, och en kraftig uppbromsning skedde, i det att flottörerna intog en onormal ställning i förhållande till varandra. Fpl började att gräva ned sig, och förarrummet började att vattenfyllas.

Ff försökte att taga sig ur förarrummet, men den skjutbara huven, som vid starten – enligt gällande instruktioner – hade hållits öppen, har till följd av den häftiga uppbromsningen slagit igen. Sedan farten tagit slut, flöt fpl i rättvänt läge med höger flottör stickande upp bakom övervingen. Därefter sjönk fpl på 9 m vattendjup.

Ff undkom oskadad.

Orsaken till haveriet har varit, att landstället brustit i starten till följd av svag konstruktion. Enligt order från KFF har landstället förstärkts. Ff har icke brustit i tillbörlig aktsamhet.

Fpl 4010 (F2-40) 1944-07-20 – Fårösund sjöflygstation

Haveriet inträffade vid nödlandning efter start med låsta skevroder. Övningen avsåg start i grp med enskild start.

Innan fpl körde ut från kajen kontrollerade ff samtliga reglage och instrument, men underlät ff att kontrollera, huruvida skevroderna var fria. Under utkörningen manövrerade ff fpl med vänster hand på gasreglaget och höger hand på vattenroderstyrningen.

P g a ringa vind behövde ff icke använda handspaken, varför skevrodernas rörlighet icke prövades. Efter lättning och stigning till omkring 15 m höjd har ff förmärkt, att skevroderna var låsta. Ff har skjutit spaken framåt, dragit av gasen samt ansatt landning rakt fram.

Ff har gjort en rörelse åt höjd- och sidoroderlåsningen med vänster hand, men har ej rört densamma. Härunder skevade fpl åt höger och tog vatten, innan ff hade hunnit påbörja upptagning. Vid nedslaget rycktes stora delar av undervisningen med flottörinfästningen loss och fpl totalhavererade.

Ff undkom oskadad, medan fs ådrog sig en knäskada.

Orsaken till haveriet har varit, att start företagits med låsta skevroder. 1.mek har icke följt givna föreskrifter jml SMI fpl S 12 kap. 1, mom. d), p.9. 
Ff har icke följt givna föreskrifter jml SFI fpl S 12 kap. 1, mom. b), p. 9, samt kap. II, mom. 9, p. 1.

Fpl 4002 (F2-32) 1944-09-15 – Åkerby hpl, Roslags-Näsby

Haveriet har inträffat i samband med landningsförberedelser efter flygning i grp sträckan F 2 – Rättvik – F 1 – F 2.

Vid återflygningen – när ff redan haft Hägernäsviken i sikte – har motorstopp utan förvarning inträffat. Ff har bedömt det vara omöjligt att i glidflykt nå fram till Hägernäsviken och har därför ansatt nödlandning mot ett sädesfält.

Efter en normal sättning har fpl glidit över sädesfältet liksom över vattenytan. Sädesfältet har dock begränsats av en upplöjd åker med fårorna nästan vinkelrätt mot landningsriktningen.

När fpl kommit ut i det upplöjda området har farten snabbt stoppats upp. Fpl har därefter – efter att ha stått och vägt ett par sekunder på flottörspetsarna – kapotterat. Härvid har fpl totalhavererat till följd av stora skador på övervinge, stabilisator, roder, flottörer med infästningar i undervinge och flygkropp.

Besättningen – ff och fs – har undkommit oskadade.

Orsaken till haveriet har varit motorstopp förorsakat av brott på insprutningspumpens drivaxel. Ff har icke kunnat lastas för, att den mot sädesfältet ansatta nödlandningen misslyckats.

Fpl 4011 (F2-41) 1945-07-11 – CVV sjöflygstation

Haveriet inträffade i samband med landning efter överföringsflygning från F 2 till CVV.

Med hänsyn till att bleke rådde, ansatte ff landning utanför strandremsan vid Östra Holmen. På 150 m höjd fällde ff ut landningsklaffarna. Sättningen var normal, men efter att fpl glidit 5 – 10 m på vattenytan, gick fpl på nosen till följd av att höger flottör lossnat.

Totalhaveri med S 12 nummer 4011 1945-07-11. Planet har på försök försetts med flottörer till S 17BS. Foto: Se nedan.

Fpl totalhavererade, medan de ombordvarande – ff och pas – undkom oskadade.

Orsaken till haveriet har varit, att höger flottör i landningen har lossnat till följd av brott i tvenne flottörstöttor genom spänningskorrosion i stålrören. Fpl har varit utrustat med EDO flottörer, tillverkade av AB Hägglund & Söner, Örnsköldsvik, istället för med originalflottörer.


Ej haverier

Nödlandning på Gotland (S 12 nr 4006)


Källa:
KONTAKT nr 72, juni 1985.
– Fotograf ej angivet i originalartikeln… 

Uppdaterad: 2016-01-07

Annons