Fpl 37 – Haveri 37-8

1978-08-22, Åtvidaberg

Haveriet

Under ett flygprov uppstod brand i provflygplanet varigenom detta blev manöverodugligt. Föraren som tvingades lämna flygplanet kl 1503 undkom med lindriga skador. Flygplanet slog därefter ned i oländig terräng invid sjön Risten och totalhavererade.

Händelseförlopp

En provflygare vid Saab-Scania skulle under eftermiddagen utföra en flygning avseende slutkontroll av JA 37-modifierat luftsystem inklusive elektronikkylning. Flygningen skulle utföras enligt ett för provet upprättat flygprovprogram.

Provflygplanet var försett med motor av typ RM 8B. Det var utrustat med fylld extratank samt omfattande mät- och registrerutrustning. Varningsindikering för hög temperatur i lager 3 (”lagertemp”) var införd. Föraren bar isolerdräkt B2B.

Programenligt genomfördes braggprov på marken före start under 45 minuter motsvarande högsta beredskap samt taxning under 10 minuter. Föraren startade med ebk zon 2 från Saab-fältet kl 1422. Flygningen förlöpte till en början programenligt.

Huvudvarning initierades 32,5 minuter efter start. Flygplanets läge var då S Häradsskär. Farten M 0.97 hade hållits under de senaste 3,5 minuterna. Dessförinnan hade fart M 0.86 hållits i stort sett konstant under ca l5 minuter. Flyghöjden hade under angiven tid varit 250 m.

Flygningens fortsatta förlopp framgår av skiss nedan där av föraren iakttagna felvarningsindikeringar och därav betingade åtgärder framgår.

Då föraren ej längre kunde styra flygplanet sköt han ut sig kl 1503 på ca 900 meters höjd vid fart ca 450 km/h. Flygplanet låg då med ca 10 gr nos-upp-attityd ungefär i planflykt med gående motor och hade utan förarens medverkan under relativt långsam rollrörelse åt höger uppnått ca 90 gr bankning.

I samband med utskjutningen erhöll föraren skador i bröstet förutom en ytlig ansiktsskada och lätt ömhet i nacken. Räddningssystemet fungerade på avsett sätt och föraren landade i fallskärm i skogsterräng. Han bärgades ca 30 minuter senare av en helikopter ur Saab-Scania, i vilken han fördes till regionsjukhuset i Linköping där han fick kvarstanna för vård.

Flygplanet slog ned i oländig terräng ca 28 km SO Saab-fältet invid sjön Risten där det splittrades varvid vissa flygplansdelar hamnade i sjön. Smärre bränder som uppstod i vegetationen kunde släckas av räddningsstyrkan ur Saab-Scania som under utryckningen hade dirigerats till haveriplatsen från den helikopter som bärgat föraren. Åtvidabergs brandkår som tidigare nått haveriplatsen biträdde vid släckningen.

Analys

SHK anser att denna brand uppstått som följd av att motoroljan uppvärmts i sådan grad under den del av flygningen på låg höjd med hög fart som påbörjades ca l0 minuter efter start att förutsättningar för oljebrand i lagerutrymmet förelegat.

Utlåtande

Haveriet har primärt orsakats av en intern oljebrand i flygplanets motor som börjat i lagerutrymmet mellan rotorlager 4 och 5 efter ca 30 minuters flygning.

Heta avgaser från nämnda oljebrand har letts till motorns växellåda huvudsakligen via ventilationsledningen mellan lagerutrymmet och växellådan. Ett mindre gasflöde har även passerat utrymmet mellan högtryckskompressorns centrumrör och lågtrycksturbinens axel samt via främre stativets vertikalaxelkanal nått in i växellådan.

När föraren erhöll lagertemperaturvarning och följdriktigt drog av gasen till flygtomgång har sannolikt brinnande sotflagor eller möjligen en kortvarig flamfront passerat genom nämnda ventilationsledning in i oljeavskiljaren (i växellådan) och antänt där befintlig oljeluftblandning.

Den sålunda uppkomna branden har varit så intensiv att växellådans vägg genomsmälts inom loppet av ca 2 minuter. Genom det uppkomna hålet har en sticklåga svept ut i motorrummet och orsakat omfattande skador bl a på hydraulledningar och grundstyranläggningen. Till följd härav har flygplanet blivit manöverodugligt varför föraren tvingats lämna detsamma.

Vidtagna åtgärder

Som följd av SHK rekommendation (preliminärrapport 1978-08-24) skärptes efter haveriet restriktionen i SFI flygplan 37 som var föranledd av risk för oljebrand. Högsta tillåtna indikerade fart ändrades från 1.100 km/h till 1.000 km/h.

Därutöver har konstruktionsändringar framtagits och utprovats. Dessa införs f n (1979) i motor RM 8A och B varigenom temperaturerna i berörda partier av motorerna sänkes till nivåer som skall förebygga oljebrand.


Källa: Statens Haverikommission

Uppdaterad: 2012-01-02

Annons