P 6 – Haverier

HAVERIET MED SE-KAA

Haveriet inträffade den 21 juli 1943 nedanför Vidberget, 2 km SO Hällnäs flygfält, klockan 14.15. SE-KAA har sedan föregående dag varit baserat på Hällnäs för flygfotograferingsuppdrag.

Efter avslutat uppdrag på 4.000 m höjd har återflygning skett mot Hällnäs i Västerbotten. Ett oväder av lokal karaktär har dock bildats vid flygfältet, varför ff vid älvkröken 15 km SO Vindeln – på en flyghöjd av 1.500 m – frångått kompasskursen för att kringgå ovädret och tagit en mera västlig kurs. Fpl har därvid passerat älvkröken 4 km S Vindeln på omkring knappt 300 meters höjd i molnunderkant. Det värsta regnvädret har då legat O Vindeln. Under flygningen mellan älvkröken och haveriplatsen har molnhöjden varit under 50 m. Med hänsyn till terrängens beskaffenhet med bergshöjder har ff beslutat sig för att följa älvfåran och har uppnått denna vid Granåker. Molnhöjden har då varit max 75 meter.

Efter en kort flygning, mitt över älven, har fpl kolliderat med en över älven spänd telefonkabel. Härvid har vänster motor delvis ryckts loss ur sitt fundament och vridits in mot flygkroppen så att propellern slagit emot fpl-nosen. Fpl har därunder kraftigt krängt åt höger, varför ff har haft svårt att hålla fpl på kurs. Ff har upptäckt ett mindre fält och ansatt nödlandning som buklandnng, varvid fpl totalhavererat.

SE-KAA efter totalhaveriet, med Vindelälven i bakgrunden. Foto: Se nedan.

Besättningen – värnpliktig flygförare och flygfotograf från RAK – klarade sig oskadda. Ett kraftigt åskväder låg över Vindeln vid tidpunkt för haveriet.

Haveriorsaken var felbedömning från ff:s sida och underlåtenhet att inhämta flygväderrapport m h t flygningens art och utsträckning. Ff kom att ställas ansvarig för haveriet med SE-KAA. 

HAVERIET MED SE-KAB

Under hemflygning efter fotograferingsuppdrag totalhavererar SE-KAB den 13 augusti 1946 i Lule älv, invid Porsiforsen, i Jokkmokk socken i Norrbottens län.

Start har skett från Boden på morgonen föregånget av varmkörning med propellrarna – enligt propellerklockorna – i läge 1.200 vid varvtal 1.800 rpm. Under flygning mot Porjus, vilken förlöpt normalt, har propellerklockorna visat ”1110”. Under stigning har de visat ”1135” och vid plané ”1110”. Vid framkomsten till Porjus har ff konstaterat att vädret icke tillåtit fotografering, varför ff beslutat återvända till Boden. Flyghöjden var då 2.000 meter. Under hemflygningen har ff fört fpl nedåt i spiraler för att erhålla normal flyghöjd av c:a 200 m. Efter knappt 15 minuters flygning på denna höjd har vänster motors varvtal ökat till 2.500 rpm mot normalt 2.000 rpm, varvid propellerklockan visat ”0230”.

Enär ff trott att propellerfel förelegat, har ff först provat propelleromställningen vilken icke har fungerat. Ff har därefter givit motorn mera gas vilket dock endast resulterade i ett ännu högre varvtal. Därefter kuperade ff vänster motor eftersom han befarade motorskärning. Samtidigt har ff varit övertygad om att hemflygning skulle kunna ske på enbart en motor. Efter en stund har ff dock märkt att flygplanet börjat sjunka. Enär flygplanet befunnit sig över Lule älv har ff ansatt nödlandning mot vattenytan.

Före sättningen, där landställ och vingklaffar varit infällda, har ff tvingats flyga under en kraftledning. Sättningen har skett vid sammanflödet av Lilla och Stora Lule älv. Bortsett från krökta propellerblad har landningen ansatts så att fpl icke blivit nämnvärt skadat. Efter landningen har besättningen – ff, flygfotograf och hjälpmekaniker – skyndsamt tagit sig ut på flygplanets vingar. Då fpl därefter börjat driva mot Porsiforsen, har besättningen vilka bar FV flytvästar, lämnat fpl utan skador och tagit sig iland. Fpl har drivit nedför forsen och totalhavererat.

Haveriorsaken har varit fel på vänster propeller vilket förhindrat propelleromställning och därmed normalt nyttjande av motorns effekt. Haveriutredningen anförde erinran mot ff i det att kuperandet av vänstermotorn var mindre välbetänkt med hänsyn till omständigheterna och underliggande terräng.


Källa:
KONTAKT nr 87, juni 1988.
– Fotograf ej angivet i originalartikeln…
– Kontaktgruppens arkiv
– Arkivmaterial RAK/Lantmäteriet
– Krigsarkivet
– Olle Lindström (kompletterande foton).

Uppdaterad: 2016-06-25

Annons