Fpl 29 – Olyckstillbud

Div allvarliga olyckstillbud

J 29 som brandövningsobjekt på F 4 i juni 1962.
Foto: Hallings foto, Östersund / Jamtli Bildbyrå (CC BY-NC-ND 4.0)

Inget av följande tillbud resulterade i totalhaveri.
Alla flygplan reparerades och fortsatte att användas i flygtjänsten.
Vid tre tillfällen sögs personer in i luftintaget och omkom
(1950-02-23, 1957-05-28 och 1958-09-25).

DatumFörbandFpl-typ
Fpl-nr
Beskrivning
1950-02-23Vid SAABFpl 29Mekaniker H V Lundin sugs in i motorns luftintag vid motorkörning och omkommer.
1953-02-27F 12J 29A
29277
Haveriet har orsakats av att ff under landningen på F 12 i den kraftiga sidvinden gjort så lång utflytning att fpl därunder drivit till bankanten. Omedelbart efter sättningen har fpl rullat av banan. På den vattendränkta och lösa fältytan har ff icke kunnat styra eller bromsa. Ff (kn A) (inflygning på fpltypen) oskadad.
Materielskadornas omfattning: Stänkskärmen till noshjulet var deformerad. Däck vänster huvudställshjul djupa skärsår. Vid besiktning av motorn framkom att kompressorbladen hade mindre slagmärken och luftintaget var bemängt med lera. Beräknade kostnader för iståndsättande: Flygplan 300:-.
1953-04-11F 3J 29A
29289
blå L
Under övning i stall och vikning (AJU res) med landställ och klaff ute på 4.000 m höjd, vek sig fpl åt vänster vid en fart av 190 km/h när ff minskade varvet. Fpl kom i en okontrollerad rörelse på rygg och ff lyckades så småningom stoppa rotationen. Härvid kom fpl att ligga i ryggläge med en dykvinkel av c:a 50°. Urgången skedde med en halvroll, varvid ff kom ut i planflykt på 600 m höjd. Ff (ffl krp I E) (GFSU:2) oskadad.
Till Chefen för Kungl. Östgöta flygflottilj.
Härmed får jag vördsamt anmäla de närmare detaljerna kring spinnen vid stall och vikningsövningen med fpl blå L. Efter att ha gjort stall och vikningsövningen med klaff och ställ inne, tog jag ut bådadera och hade därvid en fart av c:a 350 km/t och 8.000 v/m. Då hastigheten minskade till c:a 190-195 km/t hade jag dragit av till c:a 6.000 v/m. Utl. temp. var då 250°. Farten gick ned till 190 km/t men inget hände. Jag drog då av något i varv, men fartmätaren stod fortfarande på 190 km/t. Endast svaga förkänningar hade märkts vid ungefär 190 km/t. Med nålen något under 190 km/t vek sig fpl åt vänster. Jag följde med i rodren, men fpl gick mer och mer över på rygg. Med en gång ökade rotationshastigheten och fpl fortsatte runt och nosen höjdes kraftigt samtidigt som rotationen var blixtsnabb. Jag gav då urgångsroder, tog in ställ och klaffar och drog på gas. Jag hängde kraftigt i remmarna men lyckades hålla rodren, fast jag knappast nådde fram. Hur fpl stabiliserades i ryggläge kan jag inte redogöra för. Det kastade fram och tillbaka, tyckte jag. Vikningen skedde på ung 4.000 m. Efter att ha legat i ryggläge mycket länge, tog jag spaken åt mig. Dykbromsarna hade jag tagit ut för att minska farten vid dykningen. Jag tror att jag tog ut dem rätt tidigt. Vid urgången låg jag på rygg i c:a 50° vinkel. Vid urgången drog jag ej ned mer än 3 g, då farten endast var c:a 450 km/t. Jag kom ut på 600 m höjd och med en fart av 500 km/t.
Malmslätt den 11/4 1953.
Krp I E.

Skadornas omfattning: Onormala gyropåkänningar å turbintappar och bakre rotorlager kunna ha uppstått (jfr To 29-99-9 B). Motorbyte (FF/Mo order). Beräknad reparationskostnad c:a 7.000:-.
Utlåtande och åtgärder/förslag till åtgärder: Tillbudet har orsakats av att ff underskridit 190 km/h – lägsta tillåtna fart vid denna övning – genom gasavdrag, varvid en vikning inträffat. Ff-fel av elev under inflygning på J 29.
Beslut: Med hänsyn till ff utbildningsståndpunkt kan denne icke lastas för det inträffade. Kronan vidkännes kostnaden.
1953-04-14F 16J 29A
29317
Vid landning på F 1 (bana 19) har vänster hjul punkterat i sättlinjen. Under utrullningen efter sättningen har ff i samband med bromsning känt skakningar i vänster hjul samtidigt som fpl drog åt vänster. Ff har försökt häva denna girtendens genom bromsning på höger hjul, men ej lyckats, utan fpl har rullat utanför banan, varvid höger hjul kolliderat med ett banljus. Därvid har även det högra hjulet punkterat. Ff (mj S), FC, provflygare, oskadad.
Haveriet har orsakats av att vänster hjul punkterat i landningen. Bidragande orsak till punkteringen kan möjligen vara, att fpl den 13/4 använts för markrullningsprov under c:a 35 min, varvid bromsning förekom. Efter provens slut var däck och bromsar ganska varma, men vid besiktning kunde inga skador upptäckas. Brott mot givna föreskrifter föreligger ej.
Skadornas omfattning: Vänster och höger däck punkterade. Fäste, landställsstötta, höger, spräckt och deformerad. Skalplåt, höger, deformerad av höger landställsben. Skalplåt höger, nitar avskjuvade och plåten deformerad. Låsögla, främre, å huvudställslucka, höger, deformerad. Landställslucka, deformerad i bakkanten. Beräknad reparationskostnad: 15.000:-.
1953-05-12?A 29B
29332
Vid klargöring för landning gick ej huvudstället ut normalt varför nödutfällningen användes. Efter erhållen indikering ”ute” verkställdes landning, vilken beträffande sättning och utrullning var fullt normal. Vid gaspådrag därefter för inkörning på taxibana veks först höger landställsben in helt och därefter vänster landställsben. 
1953-05-21F 13J 29A
29130
blå P
Under stigning för luftstrid på hög höjd steg lagertemperatur och oljetryck avsevärt varför ff avbröt och gick mot basen. Under återflygningen stannade motorn och ff nödlandade på F 13 fält. Härvid lyckades ff ej fälla ut nosstället, varför landningen skedde på huvudställ och nos. Ff (fu R A) (FFSU) oskadad.
Skador: Nosringen skadad, måste bytas. Nosställsluckorna skadade, måste bytas. Huvudställsluckorna skadade, repareras. Nospartiet skadat, kan sannolikt repareras. Beräknade kostnader för iståndsättande: 10.000:-.
1953-06-18F 8J 29B
29383
gul D
Vid landning på F 10 har ff (ffl 2.gr E) (FFSU) landat med endast huvudstället ute. I den senare delen av utrullningen har fpl sjunkit ner på nosen. I samband med bärgning av fpl har höger huvudställsben ofrivilligt fällts in, varvid kropp och höger vingspets skadats. Ff har i samband med landning ej kontrollerat elektriska eller mekaniska indikeringarna av landstället. Det synes otänkbart, att elektriska indikeringen visat annat än rött ljus. Dessutom torde varningslampan ”landställ ej ute” ha lyst rött vid avdragen gas.
Vissa av skadorna vid haveriet måste tillskrivas bärgningspersonalens handhavande av fpl. De hade ej uppstått, om huvudstället säkrats. Skador kring noshjulet, under kroppen och på höger vingspets. Beräknade kostnader för iståndsättande: 7.000:-.
1953-06-22F 10J 29A
29306
I samband med landning F 10 kom fpl i galopp varvid nosstället bröts av och skador uppstod på flygplankroppen. Troligen har farten vid landning varit något för hög. Ff (mj F B) (AFT) var under inflygning på fpltypen. Till följd av motorkåpans skrapning mot banan antändes utrinnande fotogen (från skadad tankpump) och brand uppstod under fplkroppen.  Denna släcktes emellertid snabbt.
Materialskador: Nosstället avbrutet i gaffeln. Nosställsluckorna deformerade. Spant Sta 2180 och 3070 i fplkroppen skadade, och spant sta 3955 och 4219 intill luftkanalen skadade. Luftkanalen något intryckt vid sistnämnda spant. Motorkåpan skadad (reparabel). Undre tanklucka skadad och bränd. Beräknade kostnader för iståndsättande: 35.000:-.
1953-06-25F 10J 29B
29344
Vid landning F 10 förlorade ff (fu KEG K) kontrollen över flygplanet. Flygplanet körde härvid av banan. Då flygplanet passerade vägen har vänstra snedväggen i kroppen tryckts in. Därefter har vänstra vingspetsen tagit i marken så att flygplanet vridit sig c:a 120° innan det stannade.
Beräknade kostnader: Flygplan 100.000:-, motor 20.000:-.
1953-08-12F 12J 29A
29293
Vid landning på F 10 fljflygplats kl 1658, har landstället icke varit utfällt. Under rutschningen, som skedde på högra hjulet och flygkroppen, fattade fpl eld. Fpl stannade efter 575 m och elden kunde släckas av flj brandberedskap.  Ff har uppgivit att han tryckt på knappen för utfällning av landstället före landningen. Av de tekniska rapporterna framgår också att denna knapp var nedtryckt vid besiktning omedelbart efter landningen. Landningen har dock skett med landstället nästan infällt och den elektriska indikeringen för landstället kan icke ha lyst grönt före landningen. Att ff icke observerat detta förklaras endast delvis av det starka solskenet. Av de tekniska rapporterna framgår icke huruvida tekniskt fel förefunnits vid tillfället på landställets utfällningsmekanism (hydraulpumpen). Innan ytterligare teknisk undersökning av hydraulpumpen skett, kan därför icke avgöras om utfällningsrörelse verkligen utförts före landningen. Ytterligare teknisk undersökning föreslås därför ske genom FF försorg. Ff (fu SBL N) oskadad.
Materielskadornas omfattning: Fplkroppen kraftigt sliten på undersidan. Stjärtpartiets högra sida kraftigt bränt. Eventuellt måste både höjdroder och stabilisator kasseras. Motorkåpan bränd, men kan repareras. Båda brandskotten skadade på undersidan. Vänster vingspets skadad på undersidan. Motorn bränd vid oljesumpen. Sändes till CV för kontroll och åtgärd.
Beräknade kostnader för iståndsättande: Flygplan 60.000:-. Motor 20.000:-. Totalt 90.000:-. Haverireparation utförd på CVV (1954-05-10 — 1955-02-12).
1953-08-14F 3J 29A
29253
gul L
Efter luftstridsövning glömde ff (fu JG A) (FFSU) fälla ut landstället och buklandade fpl vid F 3.
1953-08-19F 3J 29B
29336
röd C
Vid en divisionsstart F 3 ur högsta startberedskap startade ff (ffl fu T) (GFSU:3) i fpl fyra utan startklaff och fällde in landstället för tidigt, varvid fpl sjönk igenom och rutschade c:a 350 m på banan. Fpl stannade på fältet c:a 25 m utanför banänden.
1953-11-16 Ff (elev) fick motorstopp på 6.000 m över Östersjön. Ff övervägde ett riskfyllt fsk-hopp men tog kontakt med TL och bad att få tala med en flygingenjör. En sådan fanns faktiskt till hands och en hastig, ytterst teknisk dialog utvecklades som slutade med att ff fick igång motorn och kunde landa oskadd. Händelsen betecknas av expertisen som enastående. (X).
1953-12-01F 16J 29A
29220
Under enskild start från F 21 (bana 32) med J 29 utrustad med fälltankar, lättade fpl vid passage av en ojämnhet i banan, varvid ff fällde in landstället. Omedelbart därefter gick fpl ned på buken och gled så småningom av banan i dess förlängning åt norr och hamnade intill fältgränsen delvis bryskt stoppad av ett stålplanksupplag. Ff (off asp vpl fu S D) (GFSU:2) oskadad.
Skadornas omfattning: Kraftiga bucklor från intryckta spant på flera ställen i luftkanalen. Fpl undersida uppriven. Motorkåpa totalförstörd. Vingen deformerad vid bakre upphängningsbult för fälltank på bägge sidor. Vänster skevroder skadat Beräknad reparationskostnad: 100.000:-. Till CVV för reparation (1954-03-15 — 1954-11-27).
1954-01-07F 12J 29A
29209
blå E
Vid landning bana 23 på F 12 hade ff något för hög fart (230-240 km/t) vid banänden. Fpl pressades ner till landning relativt långt in på banan (c:a 300 m) genom att ff tog in klaff. Efter utrullning och liten studs långt in på banan bedömde ff att han inte skulle kunna bromsa in fpl före banänden (måttlig bromsverkan på snöröjd bana), varför han började dra på gas. Vid pådraget märkte han girtendens åt vänster, som inte gick att häva trots fullt höger sidoroder. Vid 6.000 v/m (fart 180 km/tim) drog han av och försökte häva girtendensen genom att ta upp fpl på steget, samt genom att bibehålla fullt höger sidoroder. Därefter ansattes full höger broms och strax därefter även full vänster broms. Fpl girade i höjd med förbindelsebanan av bana 23 och stannade 5 m vid sidan av banan. Ff (ffl L) (GFSU:2) oskadad.
Skadornas omfattning: Nosställsgaffel brusten. Ejektorring och motorkåpa deformerade. Beräknad reparationskostnad kr: 3.000:-.
1954-01-2229453Fpl 29453 kolliderade på 2.000 m höjd med fpl 29391 (som havererade). Vingspetsen på upphinnande 29391 slet bort halva motorkåpan på 29453 som trots detta kunde genomföra landning.
1954-02-03F 16J 29A
29223
blå K
Vid start i rote på snöbelagd bana kunde rotech ej hålla kursen utan svängde vänster och kolliderade med sin rotetvåa. Sidvind rådde (från vänster) 50° – 30 km/t, bromsunderlaget ganska dåligt. Ff (kadett R) (elev i GFSU:2) oskadad.
Materielskadornas omfattning: Stjärtkonen skadad, utbytes. Vänster vingspets utbytes.  Beräknade kostnader för iståndsättande: 8.000:-.
Haveriet har orsakats av att rotech (ff) ej kunnat hålla rak kurs i starten utan svängt mot sin rotetvåa och kolliderat med denne. Kurshållningen försvårades av sidvind och av nedsatt bromsverkan på den fläckvis hala startbanan. Om ff använt noshjulstyrningen hade haveriet sannolikt kunnat undvikas. Ff har handlat enligt instruktion för kurshållning i start enligt SFA kap II sid 5. Han har dock ej följt de av flygstyrkech meddelade närmare anvisningar (att använda noshjulsstyrningen) för start på halt underlag, eftersom han bedömt bromsverkan ganska god (”måttlig”). Eventuell komplettering av SFI kap II ”start”, rörande kurshållning vid start på halt underlag bör övervägas. Den omständigheten att startbanan pga stark flygfrekvens (många reastarter) efterhand blivit halare än ff räknat med, har indirekt bidragit till haveriet.
1954-02-03F 16J 29A
29228
16-blå A
Se tillbud ovan (29233). Ff (kadett L) (elev i GFSU:2) oskadad.
Materielskadornas omfattning: Huv skadad. Glaset utbytes. Höger kroppssida intryckt. Repor på stabilisatorns högra översida. Beräknade kostnader för iståndsättande c:a 5.000:-.
1954-03-16F 16J 29A
29154
röd H
Vid landning rådde sidvind (70°, c:a 45 km/t), fpl rullade av banan, kolliderade med banmarkeringsskärm, bröt noshjulet och gick på nosen. Banan var helt fri från is och snö (god bromsverkan). Vindmätningsanläggning hos TL och met gav felaktiga värden. Ff (ffl D) (AFT) oskadad.
1954-04-08FCJ 29B
29409
Vid landning på Buddbyträsket, Boden, i samband med bromsprov satte ff (lt GAW T) fpl c:a 120 m utanför banänden. Fpl tog mark i snön och gled sedan in på banan och stannade c:a 300 m in på banan. Vid kontakten med snön slogs höger landställshjul och noshjulet av. Beräknade kostnader för iståndsättande: 45.000:-.
1954-04-09F 16J 29A
29187
Ff kunde före landning icke fälla ut nosstället. Flera försök gjordes, varvid fpl vid ”upptagningen” belastades med 9 g (enl accelerometern). Den mekaniska indikeringen var till hälften ute (nosställsluckorna utfällda). Landningen utfördes på huvudställen och med låg stjärt. C:a 60 m från bortre banändan sjönk fpl ned på nosställsluckorna och stannade ca 15 m från banändan. Bromsarna användes icke vid landningen. Ff (lj SH T) (FFSU) oskadad. Efter haveriet konstaterades att avståndet mellan stötdämparcylindrarna nedre ändplan och ansatsen på noshjulsgaffeln var 232,5 mm. Kontroll av måttet (max 226 mm) hade utförts av 1.mek den 8/4 1954 jml MF/FF tnr 1710 den 16/4 1953.
Skadornas omfattning: Låskilen i nosstötdämparen brusten. Båda nosställsluckorna skadade (kass). Mindre intryckning i noshjuls-schaktets högra täckplåt. Motorns utloppsdel något sliten på undersidan. Beräknad reparationskostnad: 5.000:-.
1954-07-22F 16J 29A
29270
röd S
Vid landning efter skjutning mot markmål landade ff med något hög fart omkring 200 m in på banan, som efter en regnskur var våt och gav dålig bromsverkan. Ff försökte bromsa fpl med hjulbromsarna, men kom då i sladdning pga ringa bromsverkan och försökte i stället styra fpl bort på gräset, där bromsverkan emellertid var sämre än på banan. Fpl hade nu rullat så långt, att ff ej kunde stanna inne på fältet, varför han försökte fälla in landstället. Det gick emellertid inte in, förrän fpl passerat ett dike vid fältgränsen. Ff (lt RI S) (FFSU) erhöll ett skrubbsår i pannan.
Haveriet har orsakats av att ff vid landning i regnskur med nedsatt sikt passerat banändan med något för hög fart med sättning för långt in på banan som följd, varvid ff dessutom valt en, med hänsyn till banans halhet, felaktig bromsmetod.
Materielskadornas omfattning:
1. Väggar i noshjulsschakt deformerade.
2. Undre profil och schaktväggar (för pejl) i akanrum deformerade.
3. Ett 30-tal nitar inuti luftkanalen (mitt för strålkastare) avskjuvade.
4. Samtliga landställsluckor skadade (kass).
5. Höger vinge intryckt i framkanten (sta 2879), spricka i täckplåten.
6. Höger och vänster vingspets något deformerade.
7. Motorkåpan deformerad (kass).
8. Chassiet till FRP III deformerat.
Beräknade kostnader för iståndsättande: 75.000:-. Till CVV för haverireparation (1954-08-31 — 1955-05-24).
1954-08-05F 7A 29B
29530
blå C
Under ett pass instrumentflygning landade ff kl 1015 på bana 01. Svag sidvind från vänster rådde, som dock ej var besvärande. Ff hade 240 km/h vid banändan och satte huvudstället ca 300 m in på banan. Strax efter sjönk fpl ner på nosstället och fpl började gira åt höger. Ff bromsade först lätt och sedan kraftigare på vänster hjul för att motverka girtendensen. C:a 200 m före bankrysset hörde ff en knall från något av hjulen som punkterade, varefter fpl började svänga åt vänster. Ff lättade på vänster broms med fpl fortsatte att svänga. Ff tror inte att han bromsade höger. Fpl rullade av banan åt vänster och vänster hjul kolliderade med ett banljus, varvid fpl svängde 90° åt vänster, åkte sidledes och sedan baklänges ca 75 m innan det stannade. Ff hade en känsla av att fpl ville dra något åt höger i starten. Ff (kadett, vpl serg EAT E) (GFSU:3) oskadad.
Utlåtande: Att fpl drog åt höger kan ha orsakats av att bult 922236 gått av.
Materielskadornas omfattning: Huvudställ vänster sönderbrutet. Snedspant vänster sönderbrutet. Landställslucka vänster huvudställ deformerad i bakkanten. Vingspets vänster deformerad. Vingspets höger deformerad. Skevroder höger sönderbrutet. Beräknade kostnader för iståndsättande: Flygplan 45.000:-, motor 2.000:-.
1954-08-16 F 3J 29B
29454
Kollision med A 28B nr 28355 på 500 m höjd över sjön Roxen. Ff (ffl 2.gr GM H). Under anfallsföretag av attackförband från F 14 mot F 3, som försvarades av en div J 29, utvecklade sig i närheten av Linköping luftstrid, varvid 2:an i jaktförbandet kolliderade med 6:an i attackförbandet. Då fpl 28 gjorde en undanmanöver kände ff en stöt i fpl som fick skador på vänster vinge och skevroder. Ff cirklade runt 20 min för att minska bränslemängden och lyckades landa på SAABs flygfält utan hastighetsmätare (hade dock hjälp av annat fpl som angav hastigheten). Attackplanet (28355) havererade och slog ned i trakten av Ekängen, varvid ff omkom och fpl totalhavererade. Fpl till CVV för reparation.
Läs mer om haveriet. (GP)
1954-09-06F 10J 29B
29340
gul B
Ff felbedömde farten, kom utanför banan och råkade i galopp. Ff (ffl B) (GFSU:3) oskadad. Nosstället avbrutet i gaffeln, luftkanal skadad ovanför nosställets infästning. Beräknad reparationskostnad: 20.000:-.
1954-09-27F 8J 29B
29393
Under pådragsövning vid F 8 kunde ff ej få ner farten vid banändan utan rullade ut i ett sankt område. Vid undersökning av fpl spår på banan och fältet kan man ej finna några tecken på att ff bromsat fpl. Tänkbart är att ff, som tidigare flugit J 28, utfört bromsningen fel. Ff anser själv att han, då han avsåg bromsa, kan ha gjort handrörelser som vid bromsning av J 28 samt att han kan ha glömt att trycka ned pedalerna. Ff (kadett M) (GFSU:2) oskadad.
Skadornas omfattning: Nosställets stötdämpare har tryckts upp i luftkanalen framför STA1180. Diverse skador på luckor m m. Skadorna har blivit onormalt stora genom att marken där fpl hamnade är sank. Beräknad reparationskostnad: 8.000:-.
1954-10-08F 3J 29B
29369
Vid landning F 3 sattes fpl något snett i förhållande till banan. Ff försökte korrigera detta genom att bromsa, varvid höger däck punkterade. Under den fortsatta utrullningen svängde fpl c:a 90° från landningsriktningen. Vänster landställsben bröt och fpl kanade i sidled c:a 30 – 40 m. Ff (ffl 2.gr B) oskadad.
1954-10-21F 16J 29A
29186
Vid landning F 16 efter grpch kom fpl i galopp varvid noshjulet slogs av. Markvinden var 25° från höger c:a 20 km/t. Enligt ff var hastigheten vid fältgränsen samt planévinkeln före sättningen normal. Fpl var baktrimmat omkring 2 streck och gasen helt avdragen vid fältgränsen (100 m från banändan). Ff trodde sig ha fört fram spaken strax efter sättningen, men vill ej heller förneka att denna spakrörelse kan ha kommit i samband med sättningen. Ff ansåg att han ej skulle bromsa aerodynamiskt eftersom det rådde sidvind, utan ville ta ner noshjulet så fort som möjligt för att bromsa med hjulbromsarna. Ff (lt S-E E) (AFT) oskadad.
Skadornas omfattning: Noshjulsgaffeln avslagen. Noshjulsluckorna och strålkastarluckan skadade (kass). Mindre skador i noshjulsschaktet. Beräknad reparationskostnad: 5.000:-.
1954-10-25F 8J 29B
29569
I landningsplanén fällde ff ut 40° klaff vid 250 km/t. I senare delen av planén märkte ff att han var lågt varför han höjde nosen och drog på gas. Ff hade dock missbedömt den fartminskning som blev följden. På c:a 3 m höjd överstegrades fpl med skakningar och genomsjunkning och tog mark c:a 25 m utanför banändan med motorkåpan först i marken. Ff (kadett S) (GFSU:2) oskadad.
Skadornas omfattning; Motorkåpa, strålningsskydd och utloppskon intryckta och uppslitna. Turbinringen intryckt, samtliga skovlar böjda. Troligen lagerskador. Beräknad reparationskostnad: 40.000:-. Reparation påbörjad F 8 flottiljverkstad 1954-10-25, klar 1954-12.
1955-01-17F 6A 29B
29468
blå A
När ff i landningsvarvet skulle svänga ned på medvindslinjen stannade motorn i samband med utfällning av luftbroms. Ff koncentrerade sig på bedömning för landning och glömde spärrventilen. Landningen utfördes bra på ordinarie bana. Ff hade emellertid fällt ut stället på vanligt sätt och pga det låga hydraultrycket gick nosstället ej ut. Ff ansåg sig icke ha tid att nödutfälla stället varför fpl sjönk ned på nosen c:a 100 m efter sättningen. Pga delvis snötäckt bana blev skadorna på fpl relativt små. Ff (kn TGB P) (FFSU) oskadad. Beräknade kostnader för iståndsättande: 3.100:-. Reparation påbörjad F 6 flottiljverkstad 1955-01-17, klar 1955-02-02.
1955-02-09F 13J 29A
29165
Landstället utfällt vid hög fart med skador på landställsluckor och strålkastarelucka som följd. Ff (kadett W) (FFSU) oskadad.
Sannolikt händelseförlopp och utlåtande: Ff har i sin iver att komma ifatt förbandet med all sannolikhet glömt att hastigheten varit för hög för utfällning av landstället och tryckt på utfällningsknappen för att göra förnyad infällning då stället ej blivit låst efter infällning efter start. En skadad O-ring i manöverventilen VD 7-2 har gjort att överströmning uppstått mellan tryck- och retursidan och då ff tagit in klaffarna innan landstället varit helt infällt har trycket ej räckt till för låsning av nosställsluckorna, varigenom den röda indikeringslampan lyst.
Materielskadornas omfattning: Vänster landställslucka nästan helt bortsliten. Fästet för manövercylindern för höger landställslucka losslitet. Strålkastareluckan deformerad. Beräknade kostnader för iståndsättande: 2.500:-.
1955-02-18F 7A 29B
29457
I samband med ingång för landning s k dåligtväderslandning har ff (ffl 2.gr S) (AFT) glömt att fälla ut stället och ansatt landning med infällt ställ. TL varning till ff har kommit så sent att ff pådrag till fullgas ej kunnat förhindra buklandning. Vädret var vid haveritillfället klar med endast några tiondelar cirrus. God sikt.
Skadornas omfattning: Plåtskador under buken. Höger fälltank tillbucklad. Beräknad reparationskostnad: 10.000:-.
1955-03-28F 6A 29B
29459
Under övning i avancerad flygning konstaterade ff efter att ha gjort 2 rollar och 1 looping att gasspaken var något för trög att manövrera. Därför intog ff efter loopingen planflyktläge på c:a 3.000 m höjd med en avläst fart av c:a 800 km/h för att ställa om gasspakens reglagebroms. Ff, som bar flyghandskar m/54 vinter, förde utan att med blicken följa sin rörelse vänstra handen mot detta reglage och råkade därvid beröra tryckknappen för ”landställ ut” med landställsutfällning som följd. Nämnda tryckknapp är placerad så, att c:a 3 cm skiljer den från ff tumme, då han manövrerar reglagebromsen. Ff kände icke, att han kom i kontakt med tryckknappen, vilken fordrar ytterst liten kraft för manövrering. Landstället, som normalt skall fällas ut vid en fart understigande 400 km/h, fälldes ut med en smäll och en markant trimändring. Ff erfor genom detta, vad som hänt, minskade farten till under 400 km/h samt sökte fälla in stället. Endast nosstället gick in. Han flög då hem och bad TL F 6 iakttaga landställsutfällningen. TL meddelade, att nosstället fälldes ut och att huvudstället redan var utfällt. I fpl lyste de gröna lamporna för ”landställ ute och låst”, varför ff landade. Ff (mj M) (FFSU) oskadad.
Skadornas omfattning: Sättning har uppstått i vänster och höger fästen för landställsstöttorna. Som följd härav ha nitarna mellan täckplåt och snedspant skjuvats av. Den yttre kragniten vid höger snedspant var avdragen. Täckplåten på höger landställslucka deformerad. Gängorna i stänger lossnat från varandra. Bussningarna till vänster och höger fällstöttor deformerade. Lagren i medbringarna till vänster och höger fällmek ha skadats.  Beräknad reparationskostnad: 2.000:-.
1955-03-31F 7A 29B
29526
gul M
Skjutning med akan mot markmål. Då ff avfyrade första gången hördes förutom skottet en kraftig smäll. Kullberg avbröt skjutningen och gick hem och landade. Vid kontroll efter landningen visade det sig att vapensprängning ägt rum på högra yttre 20 mm akan. Anledningen till vapensprängningen var kvarglömd inriktningshylsa efter riktkontroll i kanons mynning. Ff (ffl RA K) (AFT) oskadad.
Skadornas omfattning: Pipan kassabel. Ett flertal nitförband i nosen skadade. Högra främre luckan bortblåst. Mindre skador i luftkanalen. Beräknad reparationskostnad: 5.000:- Reparation påbörjad F 7 flottiljverkstad 1955-04-01, klar 1955-04-25. 
1955-04-12F 7A 29B
29442
Under flygning moln eller tätt dis på 4.000 m förlorade ff kontrollen över fpl. Härvid har fpl ett par gånger kommit i kraftig G-stall samt överbelastats så hårt, att allvarliga skador uppstått på vingar, skevroder, stabilisator och höjdroder samt mindre skador på flygkroppen. Accelerometerutslaget var 12g. Ff återfick småningom kontrollen över fpl, kom ut i planflykt på 1.000 m, steg därefter och fullföljde övningen – navfyrlandning. Då han märkte att höjdrodret endast kunde manövreras i begränsad utsträckning, utförde han landning med hjälp av stabilisatortrimmen. Ff (ffl LO K) (GFSU:2) oskadad. Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande: 150.000:-.
1955-04-14F 3J 29B
29474
blå N
I samband med landning efter skjutpass på F 4 bana 08 (sidvind 50° vänster, 10 km/t) punkterade vänster däck under tidigare delen av utrullningen. Ff kände i början en svag dragning åt vänster och försökte hålla fpl på banan genom att bromsa höger hjul. Ff anmälde till TL att vänster hjul troligen punkterat. Fpl gled långsamt av banan med ca 3° avvikelse till banan och i samband med slutgiltiga uppbromsningen girade fpl ca 100° vänster. Fpl stannade ungefär 1.400 m in på banan. Rullsträcka utanför banan ca 300 m. Fart i banänden ca 230 km/t. Ingen aerodynamisk bromsning företogs. Ff (lt BO W) (FFSU) oskadad.
Se bild längst ner på sidan.
1955-06-01F 16J 29A
29166
gul K
Efter målflygning för LvSS återvände ff till basen med så liten bränslemängd att motorn stannade då ff drog på efter en misslyckad landning. Ff svängde höger och buklandade på ett fält utanför basen.  Ff (ffl 2.gr A) (GFSU:3) oskadad.
1955-06-03F 7A 29B
29504
Start rotevis för förflyttning till F 14. Startning av motorn u a. Alla värden normala. Fpl gått ett pass u a. Vid infällningen av stället efter lättningen sprutade hydraulolja ut på ff:s vänstra ben. Indikeringslampor landställ visade rött. Ff flög 1-1,5 minut från fältet med startklaff ut och återvände därefter till fältet för att landa. Vid utfällning av stället gick huvudstället ut normalt medan nosstället ej låstes i utfällt läge. Ff nödfällde nosstället och kontrollerade att det låstes. Samtidigt fylldes kabinen av vit rök, varför ff återställde nödutfällningshandtaget och öppnade huven. Hydraultrycket (huvud- och bromssystem) var 0 kg. Under planén öppnade ff nödluftkranen för vingklaffarna och ökade klaffläget till 30°. Sättningshastigheten var ungefär 230 km/t och sättningen skedde 100 m in på banan. Ff bromsade aerodynamiskt efter att ha tagit in klaffarna omedelbart efter sättningen. Sedan ff dragit ut och vridit om nödutfällningshandtaget, för att få bromsluft, och kuperat motorn satte han ned noshjulet vid cirka 120 km/t och bromsade. Bromsarna tog ej utan fpl fortsatte med hög fart över vägen vid norra banändan och stannade 150 m in på ett nysått område. Ff (ffl 2.gr RA K) (FFSU).
Skadornas omfattning: Vid besiktning konstaterades en ca 70 mm lång längsgående spricka i hydraulledning tryck nr 565435. Nosstället, nosställsluckorna och strålkastareluckan sönderbrutna och mindre plåtskador i noshjulsbrunnen. Hydraulledningen sänd FFKi/SAABL för undersökning. Beräknad reparationskostnad c:a 6.500:-.
1955-07-04F 7A 29B
29561
röd I
Efter divflygning skulle ff (ffl 3.gr P A) (GFSU:2) landa som nr 8 på F 7 bana 19. I planén före landning kom ff för nära framförvarande fpl (300-400 m). När ff började taga upp före sättningen (fart c:a 230 km/t) kom fpl in i framförvarandes reastråle, varvid ff:s fpl fick en tendens att hänga på höger vinge. För att motverka detta gav ff vänster sidoroder. Fpl rätades upp, men i samma ögonblick satte det sig hårt med alla tre hjulen samtidigt c:a 10 m minus vägen, som passerar c:a 50 m bakom banan. Noshjulet slogs av när det passerade vägbanken. Fpl studsade och satte sig nästa gång på banan. Ff lät fpl rulla på huvudstället tills farten gick ned, varefter han styrde av banan för att ej blockera densamma.
Haveriet har berott på att ff kommit för nära framförvarande fpl och så kommit i reastrålen. Med hänsyn till sin utbildningsståndpunkt särskilt i vad avser förbandsflygning med fpl 29 bör föraren icke lastas för det inträffade. Risken vid minuslandning genomgås än en gång med flygande personal. Förslag avgives till FF att ifrågavarande markområde inlöses av arrendatorn och belägges med träplank så att den farliga övergången mellan mjuk mark och permanent väg försvinner.
Skadornas omfattning: Gaffel 550975-1 avbruten och stötdämpare 531026-1 skadad dessutom har nitarna skjuvats av i täckplåten vid snedspantet för fäste landställsstötta på såväl vänster som höger sida. Ett 20-tal nitar i täckplåt 588292 har skjuvats av, och i undre tanklucka har ett hål uppstått. Beräknad reparationskostnad: 5.500:-.
1955-07-20F 8J 29B
29359
Under målgång gick hydraultrycket ner till noll. I landningen kunde ff ej öppna nödluftkranen till klaffarna. Ff landade 50 m in på banan med 250 km/tim. På grund av dålig bromsverkan åkte fpl utanför fältet och skadades. Ff bromsade ej aerodynamiskt och kuperade ej motorn. En läcka på bromsledningen försämrade bromsverkan med luft som tryckmedium. Ff (ffl P) oskadad.
Skadornas omfattning:  Nosstället söndrat och tryck upp i luftkanalen, sättningar i stjärtpartiet, skador på motorkåpa, hjulluckor, v vingspets, h fällstötta lossdragen vid infästningen. Motorn full av jord och grus. Beräknad reparationskostnad: 100.000:-.
Innan reparation användes fpl som instruktionsfpl för mekanikerutbildning under vinterhalvåret.
1955-07-28F 12J 29A
29305
Efter förflyttningsflygning i grupp från F 17 till F 12 med fpl J 29 har sist landade ff, vid landning på bana 34 under en kraftig regnskur, ej kunnat bromsa in fpl på banan utan rullat ut i en veteåker och stannat 280 m från banänden. Ff satte fpl c:a 400 m in på banan med normal fart. Efter sättningen var sikten framåt nedsatt. Ett fpl som landat före ff hade rullat ut över banan en bit. Ff visste inte var det stod. Med hänsyn till sikten och det andra fpl våga ff ej bromsa aerodynamiskt. Då han så småningom märkte att bromsarna ej tog, så att han skulle stanna på banan, kuperade han motorn och inriktade fpl, så att det skulle gå fritt från detta andra fpl, som han då observerade. Motorn kuperades, när ff nådde första avlänkarbanan (800 m före banändan). Fpl skadades något när det passerade katastrofstängslet. Ff (ffl 1.gr A) (FFSU) oskadad.
Skadornas omfattning:  Strålkastarlucka deformerad. Bucklor i vänster huvudställslucka och nosring. Höger däck sönderbromsats. En mängd sädesax i motorn. Beräknad reparationskostnad: 1.000:-.
1955-08-10F 3J 29E
29679
Under övning i framifrånanfall på höjd 10.500 m hörde ff vid två tillfällen knakningar i fpl. Då ff misstänkte att huven hade spruckit, kontrollerade han glaset, men kunde icke finna någonting anmärkningsvärt, varför övningen fullföljdes. Kabintrycket var normalt (0,18 på/cm²), avisningsreglaget var tillslaget men frontruteuppvärmningen användes icke. Huven var icke nedisad. Efter övningens slut utfördes dykning med fart = Mmax ned mot banan. På 8.000 m höjd sprängdes huven sönder med en kraftig knall. Ff kröp härvid instinktivt ihop men kände ingenting onormalt förutom ett kraftigt luftdrag. Ff drog av gasen, slog till 100% syrgas och minskade farten till 450 km/h varefter han gick in för landning. Fpl kunde manövreras utan svårighet. Ff kunde undvika den kraftig luftströmmen i kabinen genom att luta sig framåt. Ff (ffl 1.gr R) (FFSU) erhöll inga skador men rubricerade händelsen som ”gränsen till chock”. Ff använde under flygning solglasögon m/48. Dessa sutto kvar på plats efter sprängningen. Flygglasögonen m/45 som ff har uppskjutna i pannan blåste bakåt men hölls kvar vid huvan av remmarna. Ytterluftstemperaturer: På höjd 10.500 m -55°, 8.000 m -35°. Skadornas omfattning: Huven sprängd, slagmärken och deformationer i höger kroppssida, fenframkant, vänster stabilisatorhalva och vänster vinge.  Beräknad reparationskostnad: c:a 4.000:-.
Haveriet har orsakats av materielfel. Generellt gäller att om materielfel misstänkes bör uppdraget avbrytas och hemflygning ske utan extrema farter eller manövrar.
1955-08-10F 9J 29B
29624
gul P
Fpl fick motorstopp på grund av bränslebrist efter en flygtid på c:a 12 min. Ff landade på F 14 utan anmärkning.
1955-08-11F 16J 29A
29195
röd M
Ff låg under stigning i förband för övningar på 14.000 m höjd. På c:a 7.000 m höjd inträffade huvsprängning. Huven sprängdes bort utan förvarning. Ff hade stolen i högsta läget men satt något framåtlutad. Kabintrycket på 6.000 m höjd hade ff avläst till 0,17 kp/cm2. Fartbruset blev mycket starkt och ff kunde inte uppfatta något i radion förrän farten minskats till c:a 300 km/tim. Ff sändning kunde däremot uppfattas hela tiden. Fpl kändes vid landningen något framtungt och aerodynamisk bromsning försvårades då en glasbit från huven lagt sig mellan spaken och golvet (luftkananlen). Ff (ffl 2.gr DBI S) (FFSU) oskadad.
Materielskadornas omfattning:  Huven (tillv nr 100) skadad. Handtag (övre) för utskjutning av stolen intryckt och deformerat. Läderskoningen (i höjd med ansiktet) genomskuren på H sida. Fenan skadad.  Beräknad reparationskostnad: c:a 5.000:-.
1955-08-22F 10J 29B
29409
röd D
Kollision med 29328. Ff (ffl K-A S) oskadad. Vid överflygning av fältet F 10 i manöverformering ha två fpl J 29, regnr 29328 (”Bertil”) och regnr 29409 (”David”) kolliderat med varandra. Vid kollisionen totalhavererade fpl 29328, fpl 29409 landade efter haveriet på fältet, obetydligt skadat.
Skador fpl: Högra skulderplåten uppåtböjd och delvis brusten. Skrapmärken och intryckningar på högra kroppssidan under den förra skadan. Vapenluckan är ytbehandlad med zinkromatfärg. Reva i plåten på fenans o sidorodrets högra sida.  Fpl uppvisar också vissa överbelastningsskador, bl.a. en mindre buckla i stabilisatorn vid höjdrodrets yttre infästningsläge. Accelerometern visar 8,6 g. 
1955-09-07F 6A 29B
29476
Haveriet har orsakats av att ff försökt landa fpl med för hög fart. Bidragande orsak härtill har varit hög landningsvikt och svag medvind. Under landningsmanöverns senare del har ff handlat rätt. Ff (fk GH S) oskadad.
Materielskadornas omfattning:  Fpl: Täckplåt ur på höger, luftbroms uppfläkt i framkantens nedre del. Fragment av nylonlinorna på fplhuven.
Beräknad reparationskostnad: 100:-.
Skador på utrullningshinder: Fem nylonlinor samt en wire brustna. Beräknad reparationskostnad: 1.000:-.
1955-09-15F 6A 29B
29455
Ff (ffl 2.gr BKA W, GFSU:3) ingick i förband, som efter raketföretag återvände till krigsflygfält rotevis. Enl order genomförde ff ett landningsvarv på 100 m höjd med 150 m fingerad molnhöjd. Kvarvarande bränslemängd vid landning c:a 600 liter. Två divisioner befann sig under landning, varför landningsvarvet blev relativ utdraget med låg inflygningshöjd och högt motorvarv. Ff ingick i slutet av förbandet. Avstånden mellan fpl i landningsplanén var 500-1.000 m. Då ff ansatte landning, befann sig fyra fpl på banan framför honom. Eftersom sidvinden var obetydlig, låg kraftiga reastrålar från dessa fpl kvar och störde landningen. Ff höll en fart av 220-225 km/h strax efter fältgränsen. C:a 20 m minus banändan kom fpl in i av reastrålarna störd luft och överstegrade. Fpl sjönk igenom med studs som följd. Härvid tog flygplanets motorkåpa i marken. Då ff märkte överstegringen, sökte han parera denna med att dra på gas och föra fram spaken, varvid ännu en studs erhölls, innan fpl nått lättningsfart. Ff gick om och gjorde en förnyad landning u.a.
Materielskadornas omfattning:  Motorkåpa, strålningsskyddets och utloppsdelens dränerlådor samt utloppsdelens dräneranslutning deformerade. Beräknad reparationskostnad: 5.000:-.
1955-09-16F 6A 29B
29476
Ff ingick i förband som ombaserade rotevis till krigsflygfält. Vid landningsplatsen förekom lätt regn, varför sikten var nedsatt. TL meddelade sidvind h 30-40 km/h. Kvarvarande bränslemängd vid landning c:a 1.600 l. Ff bedömde att 230 km/h skulle vara lämplig fart vid banänden med hänsyn till fpl stora landningsvikt. Strax minus banan drog han av gasen, varvid fpl sjönk igenom. Ff sökte parera genom att dra på gas och föra fram styrspaken dock helt naturligt utan omedelbar verkan. Fpl tog mark med högt nosläge c:a 5 m minus bankanten. Då fpl passerade denna, högg motorkåpans slitskydd tag i bankanten, som låg något högre än marken minus densamma. Härvid slets motorkåpan upp. Ff drog av gasen och fullföljde landningen. Ff (ffl 1.gr BI W) (FFSU) oskadad.
Haveriet orsakades av att ff i slutet av landningsplanén höll för låg fart med hänsyn till fpl stora landningsvikt. Sikt- och sidovindsförhållanden ha försvårat landningen. En minuslandning av detta slag (c:a 5 m) hade icke orsakat sådana skador på fpl, om bankanten varit i nivå med marken minus densamma.
Materielskadornas omfattning:  Motorkåpan deformerad och uppsliten. Strålningsskyddet samt utloppsdelens dränerlåda och dräneranslutning deformerade. Beräknad reparationskostnad: 10.000:-. Reparerad på F 6 flottiljverkstad.
1955-09-28F 16J 29A
29248
Ff använde luftbroms under samling med sin rotechef men kunde därefter inte få in luftbromsarna. Ff öppnade nödkranen och försökte upprepade gånger få in luftbromsarna men utan resultat. Efter 5-10 min då landning skulle företagas fick ff inte ut stället. Vid nödutfällning kom inte nosstället ut. Ff landade med aerodynamisk bromsning och endast smärre skador uppstodo på nosställets landställsluckor. Ff (lt EG E) (FFSU) oskadad. Efter landning konstaterades brist på olja och tryckluft. Kontrollkörning och detaljundersökning visade att manöverventil VD7-2 (nr 1283) fastnat (styrventil nr 3) i öppet läge så att olja strömmade genom manöverventilen. Vid kontrollkörning av motorn konstaterades oljeläckage från dränerhålet till dykbromsarnas spärrventil. Tryckluften har läckt ut genom spärrventilen via den felaktiga manöverventilen och varit förbrukad vid nödutfällning av landstället. Olje- och tryckluftmängd kontrollerad ua före flygpasset.
Materielskadornas omfattning:  Nosställsluckornas täckplåtar skadade. Enstaka stickhål i motorkåpans bakkant. Manöverventil och spärrventil till hydraulsystemets kroppslufbromssektion utbytas. Beräknad reparationskostnad: 1.500:-.
1955-10-04F 11S 29C
29934
gul H
Vid begäran om landning svarade icke tornet. Ff gjorde flera anrop på medvindslinjen, även på kanal C. Ff såg, att banan var fri, varför han fortsatte landningsvarvet. Just innan sättningen upptäckte ff att han glömt fälla ut stället. Det var dock för sent att dra på. Fpl bukandade. Ff styrde med sidorodret av banan. Skador å fpl undersida. Ff (ffl 3.gr HL J) (GFSU:2) oskadad.
Utlåtande: Ff uppfattade icke TL:s anrop om att stället ej var ute. Radion ur funktion pga rörfel i huvudoscillatorn. Ff hade haft förbindelse med tornet c:a 5 min före landning. Vid kontroll av radioanläggningen konstaterades rörfel i huvudoscillatorn. Dåligt vakuum (spricka i glaset, troligtvis uppstått av snabb temperaturväxling) i rör po 3V2 typ SL 91. Efter rörbyte fungerade radion u.a.
Materielskadornas omfattning:  Skador på h vingspets, kameraluckor, landställsluckor, tanklucka och motorkåpa. Deformationer och skador på skott, spant, profiler och balkar i landställsschakten. Föroreningar i motorn. Beräknad reparationskostnad: 50.000:-.
1955-10-13F 9J 29B
29627
blå D
Haveriet har orsakats av nödlandning på betåker vid Rynge i Skåne pga bränslebrist efter desorientering. Ff (ffl 2.gr F) (AFT) oskadad. Ff har under luftstrid fått avbrott i sin radiomottagning och därvid oavsiktligt lämnat förbandet. Detta var mindre lämpligt, emedan han därigenom omintetgjorde den hjälp som han kunde fått från övriga medlemmar i förbandet. Sedan ff släppt förbandet planerade han att gå till Säve för att landa där. Detta bedömande var felaktigt eftersom han därigenom gick mot en plats med relativt dåligt väder. Radioförbindelsen försämrades så att han kunde riskera att helt förlora den. Under sådana förhållanden skall man jml OSF mom 129 gå till plats där man med säkerhet kan landa. Vädret vid startplatsen var 700 m molnundersida och sikt 10 km och dessutom inte helslutet varför ff bort återvända dit. Navigeringen mot avsedd landningsplats utförde ff med hjälp av frp dock utan att erhållit ett säkert minimum och utan att ha hört fyrens stn-signal. Under sådana förhållanden måste det anses synnerligen omdömeslöst att inte utföra kontroll med hjälp av fpl kompasser. Ff åtgärd att plocka isär anslutningskontakten för att avhjälpa radiofelet har medfört att han helt förlorat radioförbindelsen och lämpligheten av liknande åtgärder i en sådan situation kan starkt ifrågasättas. Vid nödlandningen utvalde ff först en stubbåker som nödlandningsfält. Under utflygningen från fältet tittade ff inte på sin kompass och visste därför inte vilken kurs han skulle svänga till för att komma tillbaka mot fältet. Om sikten är så dålig att man under ett landningsvarv inte hela tiden kan hålla fältet i sikte bör man använda kompassen som hjälp. Ff kunde nu inte finna fältet utan tvingades nödlanda rakt fram på en avsevärt kortare betåker. Den av ff relaterade metoden vid nödlandningen – avsiktligt stall och genomsjunkning från c:a 5 m höjd – synes vara alltför riskabel och chansartad med denna flygplanstyp för att kunna tillrådas. Under utredningen har framkommit, att samtliga tillfrågade ff ofta ha varit utsatta för att få in en felaktig fyr under försök att ställa pejlmottagaren mot en av FV långvågsfyrar. Genom lägeskontroll med hjälp av annan navmetod har emellertid felnavigering kunnat undvikas. Det är dock angeläget att en snar omläggning av radiofyrfrekvenserna till renare frekvensområden äger rum.
Fpl nosställ bröts av och en del skador uppkom i nosen.  Beräknade kostnader för iståndsättande: 5.000:-.
1955-10-14F 11S 29C
29947
gul C
Under utrullning efter landning förde ff fram spaken för att få ned fpl från steget. Fart c:a 125 km/t. Just som nosen började röra sig nedåt, girade fpl utan för ff märkbar anledning plötsligt åt vänster. Höger vinge vidrörde marken. Ff parerade med kraftig bromsning på höger hjul. Fpl kom i slingring, vänster vinge vidrörde marken. Vid övergången från vänsterslingring till högerslingring ställde sig noshjulet något snett. Fpl rutschade vidare på tvären, varvid noshjulet bröts av och nosringen skadades. Ff hade ingen känsla av sidvind. Ban 16. BV 250°. VV 25 km/tim. Vinden troligen svagare i lä av skogsridån. Ff (ffl 3.gr C) (GFSU:2) oskadad.
Materielskadornas omfattning:  Stora skador på båda vingspetsarna, kameraluckorna, nosställsluckorna och nosringen. Mindre deformation i luftkanalens främre del samt på v landställslucka. Nosstället avbrutet. Grus och jord har sugits in i motorn. Beräknad reparationskostnad: 42.000:-. (K)
1955-10-20F 3J 29E
29555
gul A
Ff (kn H) (FFSU). Gallopp vid landning på F 3, bana 08. Byig vind från höger c:a 30 km/tim (vindriktn c:a 160°). Fpl passerade banändan med hög fart, c:a 240 km/tim, och första sättningen, som var hård, skedde c:a 150 m in på banan. Fpl studsade och greps av vinden, varefter en gallopp utvecklades, som ff ej lyckades häva. Ff lär fpl rulla av banan. Efter c:a 1.000 m brast noshjulsgaffeln och fpl stanna efter c:a 1.600 m. Haveriet har orsakas av de besvärliga vindförhållandena, som även bedömes ha motiverat den höga farten i planén.
Materielskadornas omfattning:   Nosstället, nosställsluckor, spant sta 780×3, balk 921102, strålkastarluckan, spant 585192-1 och pejlucka skadade. Beräknad reparationskostnad: 10.000:-. Reparation påbörjad F 3 flottiljverkstad 1955-10-21, klar 1956-02-22. 
1955-10-27F 6A 29B
29496
Under anbefalld lågflygning över södra delen av Vättern på c:a 30 m höjd har fpl kolliderat med en fågel, troligtvis en mås. Under återflygningen höll ff (fk T) något lägre fart än normalt och märkte endast lätta vibrationer i fpl.
Materielskadornas omfattning: Täckplåt H582092 uppfläkt mellan sprygelstationerna 2620 och 2870. De två nosspryglarna deformerade. Frambalk H 532503 uppfläkt mellan nämnda stationer. Skyddshöljet runt elledning V23 922255 skadat. Beräknad reparationskostnad: 1.200:-.
1955-11-29F 12J 29A
29302
röd L
Under övning i skjutning mot vingmål utanför Ölands ostkust har skjutande fpl:s fena kolliderat med målets högra vingspets. Haveriet har orsakats av att ff i sin strävan att få vapnet att gå ej tillräckligt noga observerat sitt läge i förhållande till målet. Han har därvid kommit in så nära att kollision blivit oundviklig. Ff har således ej avbrutit sitt anfall vid 300 m-avståndet och därför kommit innanför 10° konen genom målet. Ff har utan medveten avsikt brutit mot divch order beträffande avstånd och målvinkel vid utflygningen. Ff (ffl 2.gr ÅL N) (GFSU:3) oskadad.
Skadornas omfattning:  Vid kollisionen träffades fpl fena i framkanten, varvid främre täckplåtar och de fyra främre uppstagningsplåtarna, 589373, -74, -75, 76, trasades sönder. Beräknad reparationskostnad: 1.800:-. Reparerades på F 12 flottiljverkstad. 
1955-12-01F 13J 29A
29163
Vid landning på Arboga – överflygning av fpl till CVA – kunde ff ej bromsa in fpl, som rullade över en landsväg, där noshjulet slogs av och fpl stannade i ett staket. Ff satte fpl, som var tungt lastat (1.100 liter kvar), cirka 250 m in på banan med ca 220 km/h. Han kom sent upp på steget och när 300 m av banan återstod var farten 120 km/h. Den sida av banan, som han använde vid bromsningen, var hal av regn liksom gräsfältet (100 m) i banans förlängning. Farten var hög, när fpl slog mot landsvägskanten och fpl kanade sedan på tvären in i ett staket. Ff (ffl 2.gr BO D) (AFT) oskadad.
Skadornas omfattning: Nosgaffel avslagen. Pitotrör, höger skevroder, utloppsdel, strålningsskydd, motorkåpa och stjärtkon skadade. Beräknad reparationskostnad: 2.000:-.
1955-12-14F 12J 29A
29297
Under utkörning till start på bana 05 för dykövningar har ff i förbindelsebanans sista kurva ej kunnat hålla fpl kvar utan kört av denna och tippat ned i ett dike där fpl havererat. På banan fanns ett tunt lager nyfallen snö. Vid ingången i kurvan försökte ff upprepade gånger dels bromsa med höger hjul och dels använda noshjulsstyrningen, bäggedera utan resultat. När ff insåg att han ej skulle kunna hålla sig kvar på banan släppte han broms och styrning, för att kunna bromsa på gräset. Även här var bromsverkan nedsatt. Farten var då så låg att han hade intryck av att fpl skulle stanna vilket ögonblick som helst. Han var väl medveten om att det kunde vara halt på banan. Han hade strax före kurvan provat bromsarna utan anmärkning. Farten var när han började förbereda sig för kurvan bedömt maximalt 20 km/tim. Han hade enligt vad han själv trodde släppt bromsarna var gång så mycket att hjulen rullade. Marken utanför förbindelsebanan lutar något utåt.  Ff (lt E) (FFSU) oskadad.
Skadornas omfattning: Svårare skador på höger vingspets, strålkastarluckor och stänkskärm, noshjul. Lättare skador på nosring, nosställsluckor, bakre vapenluckor. Beräknad reparationskostnad: 5.000:-.
1955-12-20F 16J 29A
29253
20-blå L
Vid landning på F 16 som fyra i fyrgrupp kom fpl in i framförvarande fpl reastråle på ca 15 m höjd och ca 300 m minus landningsbanan. Ff drog på gas och beslöt att göra förnyat landningsförsök. Efter pådrag fick ff motorstopp mitt över banan på ca 30 m höjd. Ff nödlandade på en snötäckt åker ca 2 km norr basen ua. Ff (kadett, vpl srg B P) (OK) oskadad.
1956-09-20F 3J 29F
29547
röd C
Motorstörning – pendlande varvtal – understigning med EBK på 4.000 m höjd. Nödlandning F 3, motorstopp i motorvarvet, nödmanövrering av landställ, klaffar och luftbromsar. Höger landställ gick ej ut i låst läge. Ff (lt J) (FFSU) oskadad.
Skadornas omfattning: Bakre insprutningspumpen skuren och dess medbringare av. Vingen och urluftningsmusslan samt höger luftbroms och landställslucka skadade. Beräknad reparationskostnad: 140.000:- (varav 130.000:- för ny vinge).
Teknisk utredning: Reglageinställningar och andra iakttagelser i kabinen: Nödhandtag för landställ och hjulbromsar utdraget och uppvridet, röda lamporna för ”ställ ej låst” lyste. Nödkranar för vingklaffar och luftbromsar var öppnade. Klaffreglage helt nedfällt. Luftbromsarna utfällda. Vingtankar tillslagna. Bränsleur övre tank tillslagen, 1.160 lit i övre tank. Spärrventil på ”från”. Nödluftmanometern visar 94 kp/cm². Skador uppkomna vid landningen orsakade av att höger landställsben ej gick ut helt vid nödutfällningen. Båda vingspetsarna brutna. Båda skevrodren brutna. Nitraden som håller underpanelen till bakre vingbalken sprängd från vingspetsen och in till i höjd med skevrodrets innerkant på båda vingarna. Höger vinge veckad i höjd med skevrodrets innerkant. Höger landställsluckas främre nedre hörn utbockat. Höger luftbroms underdel uppstukad. Urluftningsmusslan hoptryckt. Noshjulets bakre stänkskärm uppstukad och delvis lossliten. Vid kontrollkörning med enpumpsprov konstaterades fel på bakre insprutningspumpen. Främre pump nr 3130 gångtid 141,6 tim. Bakre pump nr 3871 gångtid 77,0 tim. Vid demontering konstaterades brott på medbringaren till bakre pumpen. Vid CVA konstaterades kraftig skärning i bakre pumpen. Främre pumpen u a.
Sammanfattning: Motorstörningen har berott på skärning i bakre pumpen och motorstoppet har med största sannolikhet inträffat då medbringaren brast.  Att höger landställsben icke gått ut före sättningen torde ha berott på sned anblåsning varvid luckan icke blåser upp och frigör landställsbenet.
Utlåtande och beslut: Ingen kan lastas för det inträffade.
1956-11-13F 3J 29E
29448
gul P
I landningen girade fpl på banan som var våt och fläckvis isbelagd. Ff tappade kontrollen över fpl som kanade av banan och gled utanför denna på tvären, delvis med vänster vingspets i marken och hamnade mot en slänt i fältkanten. Ff (ffl 3.gr BE K) (TIS) oskadad.
Materielskadornas omfattning: Skador på noshjulsluckor, nosställ, strålkastare, väggarna i nishjulsschaktet, spant och täckplåtar undre nosparti, h huvudställsinfästning, v o h landställsluckor, v o h vingspetsar, h skevroder, motorkåpa, stjärtkon, fena plåtar i luftkanalen och huvudställsdäcken. Motorn har sänts till cv för undersökning. Beräknad reparationskostnad: 35.000:-. (K)
Se bild längst ner på sidan.
1956-12-29F 3J 29F
29680
gul T
Verkstadsflygning efter ombyggnad till F-version. Tillbudet inträffade under dykning med tänd ebk vid mach-tal 0,94 – 0,95. Vid kontroll efter flygning har skador konstaterats på motor och fpl. Motorn visade sig kärv att dra runt, varför den demonterats ur fpl och översänts till CVM för närmare besiktning. På fpls stjärtparti har vid en preliminär besiktning konstaterats kraftiga deformationer av stabilisatorbalkens mittdel och spantet i bakkroppen framför sta 9380 samt avskjuvad en nit i stabilisatorbalken. Ett antal nit i detta parti har varit utsatta för stora skjuvpåkänningar. Stabilisatorn kommer att utbytas men skadorna på bakkroppen kan ej åtgärdas eftersom vi saknar jigg, vilken erfordras för detta arbete. På grund härav föreslår vi att fpl överflyges till CVV för reparation av bakkroppen och därefter returneras till  F 3. Under överflygningen till CVV kommer fartrestriktioner att tillämpas.  Det inträffade tillbudet ger ytterligare belägg för att vissa flygplanindivider vid mach-tal över 0,93 uppvisar onormala flygegenskaper med tänd ebk, vilket i det här fallet inneburit avsevärd risk ur flygsäkerhetssynpunkt. Då det enligt vår uppfattning icke kan garanteras att liknande tillbud ej kommer att inträffa i samband med kontrollflygning upp till M = 0,95 efter nytillverkning eller reparation av fpl J 29F vid Saab, CV eller flj, anser vi att man av flygsäkerhetsskäl bör införa en generell begränsning av maximalt tillåtet mach-tal till 0,93.
1957-05-28 I fplmek arbetsuppgifter ingick bl.a. att prova motorn på fpl. Fplmek satte sig på förarplatsen och startade motorn medans vpl (BB L) troligtvis kommit för nära luftintaget. När fplmek märkte att det blev stopp i luftintaget stannade han motorn. Vpl hittades dubbelvikt inne i luftintaget. Tillkallad läkare kunde endast konstatera dödsfallet. Inget vittne fanns till olyckan då vpl befann sig ensam på marken. Han kunde inte observeras från förarplatsen.
1957-11-04F 9J 29F
29496
blå V
Under jaktstrid på 12.000 m höjd råkade fpl under kurvstrid i spin ned bland molnen (låst kurshorisont). På 4.000 m höjd meddelade ff att han tänkte hoppa och kastade huven. När sedan ff förde upp armarna över huvudet för att dra ner ”gardinen” och skjuta ut sig, grep vinden i den höga farten armarna och de låstes fast i detta läge. Fpl låg då i dykning i ca 1.000 km/tim. På ca 2.000 m höjd skymtade ff marken genom en molnglugg o kunde konstatera att fpl kommit ur spin och låg i rättvänt läge. Ff gjorde då ett försök och lyckades komma åt styrspaken med knäna och lyckades dra den tillbaka så pass mycket att fpl började räta upp sig ur 50-gradersdykningen. Under denna manöver minskade farten så att ff kunde dra till sig den blåslagna och skrapade högerarmen. Den vänstra kunde han inte rubba för den hade av det kraftiga vinddraget slitits ur led. Flygdräkten hade också slitits i trasor. Ff fick syn på fältet och fällde ut landstället men lyckades inte få ut landningsklaffarna. Tack vare 17 m/s i motvind bromsades farten ner och ff lyckades landa fpl utan skador. Ff fick hjälpas ut ur kabinen och fick sedan lämna sjukhuset efter att vänster arm dragits i led igen. Ff lämnade kadettskolan ett år tidigare som kursetta. (GP, Exp, FB9)<(i>
1958-01-14F 16J 29A
29243
20-röd H
Nödlandning pga bränslebrist vid sjön Ången (vid Ånga 10 km ost Nyköping), Södermanland.  Ff (kadett H) oskadad.
1958-02-18F 3J 29
Ff nödlandade på Tåkerns is. Landningen gick bra då isen höll. Ff (kn R H) oskadd. (GP)
1958-03-13F 16J 29A
29219
20-röd K
Nödlandning på Långsjöns is (ca 25 km norr Uppsala) på grund av motorstopp.  Ff (kadett S) oskadad.  Fpl kunde efter kontroll startas och flygas till F 16.
1958-03-21F 10J 29F
29590
gul S
Under gruppflygning på 4.500 m höjd och efter tryckning på M 0,92 från 12.000 m utan ebk började varvtalet pendla 200 r/m. Ff avbröt och gick mot basen. På ca 500 m höjd upphörde pendlingarna. Ff gick in för normal landning. Strax innan sista insvängningen, märkte ff att motorn stannat. Landningen fortsatte normalt och ff nödutfällde landstället. Höger huvudställ gick inte ut varför fpl kasade av banan och stoppade mot en jordvall.
Läs mer om tillbudet.
1958-03-24F 15J 29F
29451
blå R 
Ff (ffl 2.gr E) oskadad. (K)
Se bild längst ner på sidan.
1958-09-25F 9J 29F

9-blå R
Flygtekniker (fte K-E Hellberg) och en kamrat var beordrade att utföra motorjusteringar på fpl vilket skedde på en avsides belägen del av fältet. Fte justerade bränslepumparna liggande på marken under fpl. När han var klar såg kamraten, som satt på förarplatsen, fte resa sig framför flygplanet och han kom härvid för nära luftintaget och sögs in i detta. Kamraten kunde inte se fte från sin plats men hörde plötsligt en duns varvid han omedelbart stoppade motorn. När han kom ner på marken fann han fte inne i luftintaget med mycket svåra skador (ena armen avsliten och svåra krosskador i huvudet). Fte omkom. Till olyckan kan ha bidragit att fte var iklädd regnkappa som kan ha utgjort extra luftfång.
Säkerhetsavstånd för luftintag på reafpl är 15 meter. (GP, GHT)
1959-10-13F 10 Fpl råkade ut för motorkrångel under pågående start vid F 10 i Ängelholm. Fpl orkade inte lyfta från startbanan utan fortsatte i hög fart ut i terrängen där det blev illa åtgånget. Ff (ffl LR A) oskadd. (Exp)
1961-10-09F 3J 29F
29361
I samband med landning (bana 26) på Malmen vek sig plötsligt fpl över höger vinge och sjönk igenom från en höjd av 2-3 meter. Höger hjul träffade marken c:a 3 m utanför banändan med punktering som följd. Ff kunde ej hålla fpl kvar på banan mer än ca 230 m. Därefter girade fpl åt höger och stannade på gräsfältet ungefär 500 m från banändan och med nosen i 90° vinkel i förhållande till banan. Ff (kaddett B) (GFSU) erhöll inga skador. Vid landning var vinden 180°, 22 km/t.
Materielskadornas omfattning: Motorkåpa, ebk flamrörsmantel och flamrör kassabla. Höger huvudställsnav, undre strålningsskydd, ebk diffusrör, dränerkåpa och stänkskärm skadade. Beräknad reparationskostnad: 25.000:-.
1962-05-07 Fpl fick motorstopp på 12.000 m höjd över Strömsund och glidflög 7 km (10 min) till F4 Frösön och landar utan skador. För mindre än en månad sedan utförde en annan ff samma typ av nödlandning med samma fpl… (GT)
1962-05-22F 4J 29B
29407
Nödlandning efter kollision med 29356 vid landning F 4, Frösön.  Ff (offasp J G) oskadad.
1967-04-25F 16J 29F
29487
20-07
Under pådragsövning, som föregick första flygpasset på fpltypen, girade fpl plötsligt höger mycket kraftigt och åkte av banan ut på gräset ca 500 m innan banans slut. Giren inträffade sedan ff påbörjat inbromsning med hjulbromsarna. Försöken att häva giren med bromsar och noshjulsstyrning misslyckades. Fpl stannade ca 10 m från banan efter att ha girat ca 180°. Ff (fuing S) (TIS Ä).
Materielskadornas omfattning: Styrcylinder, noshjul och vänster vingspets jämte pitotrör skadat.
Utlåtande och beslut: En viss utmattning av bromsarna kan ha varit bidragande orsak till den uteblivna effekten av ff:s bromsning för att hålla kursen. Bromsspåren visar dock att bromsverkan har förelegat och då banan var helt torr och vinden mycket svag är det svårt att med säkerhet fastställa orsaken till den kraftiga giren. Det är möjligt att ff genom sin ovana på fpltypen har bromsat felaktigt (ojämnt) och sedan ytterligare förvärrat läget vid användningen av noshjulsstyrningen. Denna är nämligen, för den ovane mycket besvärlig att manövrera och då i all synnerhet vid kraftiga girar. Fpl har iståndsatts av komanipersonal med hjälp av delar från kasserade fpl.
Se bild längst ner på sidan.
1973-11-14F 3J 29F
29624
Strax efter start från f 40 med provmål OBAB-6 (spännviddsmål) gjorde målet en vid tunnelroll åt höger, varvid vajern under den nedåtgående delen av rollen fastnade i vänster stabilisator och pressade höjdrodret nedåt. Detta nosned kunde ff inte häva, varför han fällde målet med ordinarie fällknapp. Därvid upphörde ”nosned”, varefter ff kunde återvända till basen och landa. Ff (kn B) (FFSU) oskadad.
DA-anm: Under flygning med provmål OBAB typ VM6-4 började målet en tunnelroll varvid wiren lade sig över stabilisatorn och skadade rodren. Fpl fick nos ned varvid ff fällde målet u.a. Vid nosnedtillfället försökte ff med båda händerna ta upp fpl utan framgång H 500 fart 400 km/h. Efter fällningen fungerade rodren normalt igen. Vid undersökning av fpl konstaterades att wiren orsakat nötskador på stabilisatorns vänstra framkant och ovansida. Wiren hade också dragits in i skarven stabilisator – vänster stabilisatorspets och därvid skadat stabilisatorspetsens främre kant. Wiren har dessutom glidit ner mellan höjdrodrets lätt- och trimroder och deformerat dessa.
Materielskadornas omfattning: Vänster lättroder, trimroder och vänster stabilisatorspets skadade Beräknad reparationskostnad: 224:-.
1955-04-14 gled fpl 29474 av banan vid landning på F 4 pga punkterat däck. Foto: Se nedan.
Vid landning 1956-11-13 på F 3 kanade fpl 29448 av den våta och fläckvis isbelagda banan. Foto: Se nedan.
Tillbud 1958-03-24 med fpl 29451 vid F 15. Foto: Se nedan.
1967-04-25 girade fpl 29487 av banan vid bromsning under pådragsövning vid F 16. Foto: Se nedan.

Källor: 
K) = Bild från Krigsarkivet (via Leif Fredin ovan).
FB9) = FaceBook – Kungl Göta Flygflottilj F9.
X) = Tidningsklipp (av okänt ursprung…)

Fotograf saknas för vissa bilder…
ÖVRIGA:
Leif Fredin och Bengt Ekbladh på Svenskt Flyghistoriskt Forum: http://www.flyghistoria.org/&nbsp;
Tabellen sammanställd av Hans Kristiansson.

Uppdaterad: 2020-11-24

Annons