Fpl 37 – Haveri 37070

1990-02-05, Såtenäs

Händelseförlopp

En AJ 37 ur Skaraborgs flygflottilj (F 7) startade kl 0927 från F 7 Såtenäs för att genomföra en radarnavigeringsövning (ANFA 50:7) på 1.200-1.500 m höjd.

Vädret var vid flygplanets start:

Vind 24O gr/40 km/t, molnbasen var 250-300 m och sikten omkring 10 km. Molntäcket var helslutet och molnöversidan var rapporterad till omkring 1.500 m.

Karta för nedslagsplatsen.

Föraren (22 år, GFSU, total flygtid 309 timmar, varav 60 timmar på flygplan 37) hade under december 1989 slutfört typinflygningsskedet (TIS 37) och genomförde nu sitt nittonde flygpass på flygslagsutbildningen (GFSU) vid flottiljen.

Starten skedde på bana 19 och föraren hade fått anvisning om att efter start svänga vänster till nordostlig kurs. Föraren anmälde sig efter starten på radarkontrollfrekvensen och fick där anvisning om att meddela på höjd 1.500 m.

Strax därefter observerade flygledaren i tornet, ett kraftigt eldsken i ostlig riktning från flottiljen, varför han frågade sin kollega på radarkontrollen om denne hade kontakt med sina flygplan.

Det aktuella flygplanet kunde då inte observeras på radarbilden och föraren svarade inte på radioanrop.

Flygledaren i tornet gav larm till flottiljens räddningshelikopter som dirigerades mot den plats där eldskenet observerats. Vid Järpås (15 km OSO om flottiljen) fann helikopterbesättningen en nedslagsgrop och flygplansdelar utspridda över ett område på 200 x 500 m. Helikopterbesättningen kunde efter landning på haveriplatsen konstatera att föraren medföljt flygplanet vid nedslaget och omkommit. 

Utlåtande

Flygplanet har kolliderat med marken i ca -45 gr banvinkel utan att föraren försökt lämna flygplanet. Något tekniskt fel på flygplan eller räddningssystem har inte kunnat konstateras.

Det har inte gått att fastställa orsaken till haveriet. Sannolikt har föraren förlorat kontrollen över flygläget i moln varefter flygplanet hamnat i ett brant dykande flygläge. Vid urgång ur moln har tiden varit för kort för att föraren skulle hinna ta upp flygplanet trots ansatt hög lastfaktor. En möjlig orsak till att föraren förlorade kontrollen över flygplanet är att han varit distraherad av att manövrera flygplanets radar.

SHK kan dock inte helt utesluta att något tekniskt fel inverkat. Ej heller kan uteslutas att någon medicinsk orsak tillfälligt stört föraren.


Källa: Statens Haverikommission (SHK) och Orientering för Flygsäkerhetstjänsten (OFYL).

Uppdaterad: 2012-09-19

Annons