TP 55 – Appendix till ”Minnesbilder”

Appendix 1: SAMMANSTÄLLNlNG AV UTRPOVNINGSRESULTAT VID F 7 SÅTENÄS

Attackroboten RB 04 gick ej att lasta i TP 55 vilket denna bild vill visa. Foto: Se nedan.

Synpunkter på underhåll

 • Erforderlig arbetstid för service och tillsyn: 5,8 tim/flygtim
 • Erforderlig arbetstid för reparationer: 1,1 tim/flygtim
 • Fpl flögs med en besättning av två förare och en färdmekaniker. En fällbar stol installerades mellan och bakom förarstolarna.
 • Fpl kunde ej tas in helt i någon av FV hangarer vilket medförde svårigheter och olägenheter, speciellt på vintern.
 • Tunn plåt i ytterbeklädnaden: Känslig för påverkan och vibrationer. Korrosionskänslig, måste målas.
 • Lös beläggning av plywood på lastrumsgolvet bra.
 • Tankning på översidan av vingen är opraktisk och tidsödande och ibland riskabel. Alternativ trycktankning bör införas.
 • Motorkåporna svårhanterade. Motorn kan inte rundtas/köras när de är öppna. Gångleder glappar. Oljeläckage smutsar ned fpl.
 • Vänster spinner och propellerväxeltäckplåt spricker p g a vibrationer. Orsak okänd men kompressor misstänks (det var denna som 1,5 år senare förorsakade motorstörningar och försenad återflygning till Canada).
 • Reservdelsförsörjningen har skötts föredömligt av DHC men givetvis med minst en veckas leveranstid. Bekymmer uttalades inför ett eventuellt köp av Caribou.

Användbarhet som transportflygplan i fred

Användningsområden:

 • Tp av personal och materiel mellan FV fält, speciellt i Norrland vintertid.
 • VIP-transporter.
 • Materielturer enligt tidtabell för UHF.
 • Fällning av telemateriel till avlägsna arbetsplatser.
 • Ambulansflygningar.
 • Fällning av fallskärmsjägare och materiel under utbildning och övningar.
 • FN-transporter (”Scanap” till Neapel) med personal och materiel.
 • Passagerar- och materielflygningar utomlands.
 • Katastrofflygningar för Röda Korset (55001 var ovärderlig för hjälpsändningarna till Skopje efter jordbävningen 1963).

Utrustningskrav:

 • PN 50 och UHF-radio önskvärda. Större frekvensområde på VHF-radio.
 • Autopilot erfordras.
 • Tryckkabin önskvärd, bl a för att kunna flyga över Alperna (Scanap).
 • Större antal surrningsöglor.
 • Kabinvärmesystemet bör också kunna användas för att värma motorerna.
 • Bättre ljudisolering i kabinen.

Prestandakrav:

 • Marschfarten (291 km/h) för låg. Minst 400 km/h önskvärt.
 • Lastförmågan (max 3,3 ton) för låg. Minst 5 ton önskvärt. Medför också även krav på utrymme för 50 pax i stället för 30.

Användbarhet som transportflygplan i krig

Speciell materieldel för attackdivision A 32 kunde (om än i omgångar) transporteras med TP 55 Caribou. Foto: F 7.

Andvändningsområden:

 • Ombasering av basförband.
 • Tillfälliga transporter av personal och materiel mellan FV baser.
 • Ammunitionstransporter.
 • Materielturer för UHF.
 • Fällning av armémateriel och fallskärmsjägare.
 • Ambulansflygningar.
 • Hämtning av krigsmateriel från utlandet.

Utrustnings- och prestandakrav:

 • Samma som för fredstransporter.

Lastningsprov utfördes med olika basförband och ammunitionsslag för att beräkna antalet erforderliga flygplanslaster. En mängd materiel befanns icke kunna flygtransporteras av storleks- eller viktskäl.

Övriga erfarenheter:

 • Godset måste sammanställas, t ex på lastpallar.
 • Transportberedare måste utbildas.
 • Materielen måste prioritetsgrupperas.
 • En stor mängd materiel är icke lämplig för lyftning med gaffeltruck.

Alla dessa erfarenheter blev mycket värdefulla när det efter Caribou-proven gällde att välja typ av transportflygplan.

Appendix 2: KFF/FC – SAMMANFATTNING AV GRANSKNINGSRAPPORT

De flesta synpunkterna sammanfaller med vad F 7 rapporterat och upprepas inte har. Därutöver:

Väl genomtänkt konstruktion, gott utforande.
Nödurstigningslucka bör finnas i kabintaket för ev nödlandning på vatten.
Luckor och lucklås verkar klena. Vissa luckor för små och/eller olämpligt placerade.
Kritiska synpunkter på detaljer i styrsystemet.
Kontroll och påfyllning av motorolja är onödigt svår.

Appendix 3: RAPPORT FRÅN CVA OCH UHF – SAMMANFATTNING

Med lastrampen nedfälld kommer här TP 55 in på låg höjd för fällning av materiel för attackdivision A 32 ur F 6. Foto: Se nedan.

Tidtabellturer med materiel genomfördes tre gånger vardera på tre router: 
CVA – F 7 – SFA – F 9 – SFA – F 7- F 6 – CVA, 
CVA – F 1 – F 8 – F 18 – F 8 – F 1 – CVA och 
CVA – F 1 – F 16 – F 11 – F 13 – F 11 – F 16 – F 1 – CVA.

Flygplanets maxlast 3.200 kg utnyttjades vid ett flertal tillfällen och två extraturer CVA – F 13 – CVA gjordes. Sammanlagt 40 ton gods transporterades. RM 6 i emballage lastades, men försiktigt p g a liten frigång. Aktsamhet krävdes vid lastning med gaffeltruck för att inte skada flygplanets stjärtparti. 
God planering, med vikt och volym angivna på godset, krävs. 
Personalen vid flottilj måste vara tränad i lastning och lossning.

Lastningsprov gjordes med olika typer av telemaster, bl a 12 m långa stolpar (lastrummet inkl rampen är 10 m långt). Flygprov kunde inte utföras p g a dåligt väder, men förarna bedömde att det inte skulle vara något problem att flyga med utstickande last.

För framtiden erfordras lastkapacitet på 5 – 10 ton och 30 – 50 m3 (TP 55 3,2 ton, 32,5 m3. TP 84 20 ton, 122 m3). 
Ramplastning är fördelaktig. 
Lasten bör packas på plattformar som förankras direkt i flygplanet. 
Lasthanteringsutrustning bör finnas på aktuella baser. 
TP 55 bör behållas för utbildning och utveckling.


Källa:
KONTAKT nr 69, december 1984.
– Artikeln skriven av Lars Olausson för KONTAKT.
– Fotograf saknas för vissa bilder i originalartikeln…

Uppdaterad: 2016-04-26

Annons