Fpl 37 – Haveri 37018

1974-07-31, FC, Malmslätt (Linköping)

Haveriet

Under den första av en serie starter för utprovninig av smutsskydd för RB 04 har fpl under inflygning för landning på F 3 med hög sjunkhastighet slagit ned i en åker ca 1.100 m från banänden. Härvid har landstället slitis bort och fpl delvis brutits sönder samt efter passage av riksväg E4 fattat eld. Föraren omkom vid nedslaget. Fpl totalhavererade.

Händelseförlopp

Vid FMV-F:FCM skulle prov utföras i syfte att utröna vid vilken fart ett anbringat smutsskydd skulle lossa från en RB 04 genom luftkrafternas inverkan vid start.

Fpl (kod F 18 nedan) tillhörde F 7 men disponerades vid tillfället av FCM. Fpl var fulltankat men utan extratank. En provrobot RB 04 var hängd under vänster vinge. Fpl var ej utrustat med högalfavarningssystem. Ff var provflygare vid FCM.

Ff startade och steg till ca 300-500 m höjd och släckte ebk vid ca 650 km/tim. Då fpl kommit ca 2,5 km från banänden begärde ff landningstillstånd och påbörjade högersväng. Trafikledaen (TL) gav ff tillstånd att fortsätta och angav samtidigt att ett fpl 32 (kod V02 nedan) stod i slutet av banan. Ett tiotal sekunder senare började detta fpl starta varför TL anmodade 37-ff att hålla utsikt härpå. Ff meddelade så gott som omedelbart att han hade kontakt med det startande fpl. Detta fpl passerade på 150 m höjd, väl under 37-ans flygbana. 37-an hade dessförinnan fullföljt högersvängen. Av vittnesmål framgår att 37-an med utfällt landställ vingtippade några gånger.

Från ett läge ca 1,5 km från banänden utförde ff, sedan TL (TrafikLedaren) lämnat landningstillstånd, en sista insväng åt vänster med relativt stor bankningsvinkel. I svängen passerade fpl förbi grundlinjen till landningsbanan. Svängen fullföljdes ej in mot grundlinjen utan avslutades då fpl riktats in mot fältet. Fpl fortsatte i brant planévinkel (ca 12 grader) och slog i marken ca 1.100 m minus banänden och drygt 100 m till höger om banförlängningen. Omedelbart före markislaget synes ff ha gjort ett försök till utflytning samtidigt som han meddelade: ”- – – – får landa här!”.

Vid nedslaget, som skedde på en veteåker ca 2,5 m efter start, var fpl bankat något åt vänster, anfallsvinkel ca 27 grader och farten ca 210 km/tim. Från nedslagsplatsen fortsatte fpl under sönderdelning en sträcka av 116 m. Fram- och bakkropp, som separerades från varandra, passerade över riksväg E4. Framkroppen demolerades svårt och fattade eld. Branden släcktes efter snabb insats av räddningspersonalen.

Ff, som ej torde ha initierat något utskjutningsförsök, omkom i samband med fpl nedslag.

Haverikommissionen håller för troligt att ff, sedan han riktat in fpl mot fältet, förstod att han inte skulle nå fram till fältområdet och banan. Tanken på att rädda sig själv genom utskjutning bör därvid ha föresvävat honom. Om så var fallet hade han snabbt måst fatta ett sådant beslut. Försöket till utflytning före markislaget och meddelandet ”- – – – får landa här!” antyder emellertid att hans slutgiltiga avsikt var att landa på åkern. Bidragande härtill kan ha varit att terrängen från luften företer möjligheter till en forcerad landning. I sammanhanget kan heller inte uteslutas en ambition att rädda fpl.

Flygkropp med motor. Spår efter intensiv brand vid samlingstankarna och vid höger vingtankar.
Bakkropp med motorns inloppsdel. Separation mellan fram- och bakkropp har skett vid skruvförbandet mellan dessa.
Framkropp (upp och ned). Spår av intensiv brand.

Haveriutredningens utlåtande

Haveriet har orsakats av att föraren utfört sista insvängningen före landning med för stor anfallsvinkel med hänsyn till aktuell flygplanvikt och uttagbar grundmotordragkraft.

Orsaken härtill torde vara förarens begränsade aktuella flygtrim på flygplanstypen i förening med att han kan ha störts i kontrollen av flygplanet vid observation av annat fpl. Bidragande orsaker kan ha varit vid FC MP tillämpade rutiner för provflygverksamheten och flygtjänsten i övrigt samt att ff förberedelser före flygning sannolikt inte varit tillräckligt omfattande.

Orsaken till att föraren inte sköt ut sig har ej gått att utreda.

Skälet till att fpl kommit in i denna situation har inte fastställts entydigt. Orsaker kan vara flygningens uppläggning och den avslutande svängen till finalen men det kan heller inte uteslutas att ff valt AFK (Automatisk FartKontroll) mod 3 och därigenom mera direkt orsakat planets genomsjunkning. Oavsett vilket/vilka av dessa alternativ som gäller, ligger i grunden ett klart avsteg från SFI (Särskild FörarInstruktion) AJ 37 vad avser landning vid hög vikt/temperatur.

Raketstolen – Sannolikt händelseförlopp

Vid framkroppens deformation under nedslaget har bl a stolkanoninfästningen brutits av och pistongen skadats, så att vid efterföljande tvångsfrigöring av avfyrningsdonets spärrar, har den därvid avfyrade kanonladdningens krutgaser evakuerats genom den skadade pistongbotten.

Kanonen har härvid ej utvecklat någon större dragkraft. Den kraftigt deformerade och sönderslagna raketstolen hamnade, vid framkroppens söndring, omedelbart vid sidan av denna och ff separerade ytterligare en mindre bit. Vid den efterföljande kraftiga branden kring stolresterna, tände raketmotorn varvid de sammanhängande stolresterna förflyttades ca 35 m i sidled.


Källa: Statens Haverikommission

Uppdaterad: 2000-06-06

Annons