Fpl 37 – Haveri 37011

1974-07-11, Hangelösa, Lidköping

Haveriet

Haveriet inträffade under stridsmässig avancerad flygning i grupp. Flygplanet har brutits sönder i luften på ca 3.000 m och fattat eld. Vingbalksbrott.

Föraren har ej initierat räddningsförloppet men pga deformationer i framkroppen har räddningssystemet satts i funktion på annat sätt (automatiskt tänkande räddningssystem).

Händelseförlopp

Det flygpass vid vilket haveriet inträffade omfattade övning i stridsmässig flygning i grupp, innebärande bl a gungor, tunnelrollar, toprollar, halvrollar och loopings. Som sista övningsmoment genomfördes en stigande högersväng med ebk zon 3 upp till ca 5.000 m höjd åtföljd av en grävande högersväng. Under slutet av denna, då gruppen låg under svag dykning med fart omkr M=0,95 och höjd ca 3.000 m observerade gruppchefen i sin backspegel ett eldsken bakom sig till vänster. Eldskenet visade sig härröra från gruppfyran (vänster flank), vars flygplan brutits sönder i luften och fattat eld.

Brottförlopp Vinge – Fena

I samband med fpl sönderbrytning har räddningssystemet initierats utan ff medverkan och därefter fungerat i stort normalt. Föraren erhöll endast mindre skador.

Det havererade fpl var vid tillfället utrustat med extratank och hade en kvarvarande bränslemängd av 45% (anmält av ff per radio strax före haveriet). Fpl hade närmast föregående pass flugits av gruppchefen u a.

Föraren har vid förhör efter haveriet uppgivit att han under första delen av passet sett höjdvarningslampan tändas under första delen av varje loopingmanöver. Han uppger sig vidare under hela flygningen ha observerat metalliska knäppningar vid varje tändning och släckning av ebk.

Av förarens berättelse framgår vidare, att han just före haveriet (”i botten av gungan”) gjort en kortvarig tändning av ebk zon 2 för att korrigera sitt läge i förhållande till 3:an. Efter släckningen av ebk har han inget minne av vad som hänt, förrän han för ett kort ögonblick upplever sig sitta i en våldsamt tumlande kabin med kraftigt oväsen. Efter ytterligare en minneslucka erfor han utlösningschocken från fallskärmen.

SAAB:s utredning

Redan vid okulärbesiktningen konstaterades att balkens brottytor till läge och utseende överensstämmer med det som rapporterats från balkens statiska brottprov. Brottets startpunkt kan lokaliseras till övergången mellan nedre flänsens bakre kant och nitraden för rotsprygeln. Inga yttre anvisningar eller inre materialfel har upptäckts som kunnat påskynda brottet.

Huvudbalkens koppel med brottytan.

Brottet är ett duktilt skjuvbrott med det utseende som kan förväntas i det föreskrivna materialtillståndet vid statisk överbelastning. Detaljstudier i svepelektronmikroskop visar inga tecken till föregående utmattningstendenser. Sprickutbredningen tycks ha skett kontinuerligt såväl i begynnelseskedet som i fortsättningen över hela brottsnittet. 

Transkristallin skjuvspricka i tvärsnitt över nosbalkens liv.

Källa: Utredningsmtrl från FV o SAAB

Uppdaterad: 2000-03-06

Annons