J 20 – Haveri fpl 2344

1943-04-03, Ölmanäs slott, Åsa

Händelseförlopp

Ff (fk E. von Celsing) var beordrad att överflyga fpl till F 9 där fpl skulle stå till F 9 stamskolor förfogande för undervisning i verkstadstjänst.

Ff mottog fpl på morgonen av korpral Bengtsson, som avlämnade fpl topptankat med olja och bensin samt varm- och uppkört utan anmärkning. Ff deltog själv i varm- och uppkörningen och kunde ej konstatera några felaktigheter.

Förhandsmeddelande till Lc hade intelefonerats av ff. Väderleksrapporten genomgicks å väderleksstationen med vakthavande väderleksass Hasselgren. Ass kommenterade prognosen, att vädret var mycket vackert med så småningen uppkommande enstaka cumulus moln. Detaljrapporter från Torslanda och Säve erhölls.

Vid personligt samtal med trafikledaren på F 9 meddelade denna, att fältet på F 9 var dåligt, varför landning på bana borde företagas. Landningsmärke skulle utläggas på F 9.

Starten skedde kl 0950 utan anmärkning. Under vägen på färdlinjen längs kusten hölls ett varv på 2.050 med boost 60. Oljetryck och bensintryck visade normala värden. Oljetemp visade utlopp 80° och inlopp 40-45°. Temp hölls konstant med oljekylarreglaget, som öppnades till omkring ?-del. Blandningsreglaget hölls i normalläge. Motorn funktionerade mycket bra. Vibrationer i fpl förekom inte.

Efter c:a 45 min flygning och på 950 m höjd över åsa förmärktes plötsligt en smäll i motorn och den började skaka kraftigt. Skakningarna voro periferiska med amplituder på upp till 5 cm.

Instrumenten voro svåra att avläsa då hela instrumentbrädan skakade. Uppskattningsvis visade samtliga instrument i detta läge normala värden utom varvet, som ökade.

Ff kopplade om propellern till läge ”constant speed” och drog av gasen under svag tryckning. Varvet var även på constant speed oroligt och varierade med högsta värdet till omkring 2.300-2.400 varv/min. Gaspådrag skedde upprepade gånger under tryckning nedåt i vänstersväng. Motorn gick mycket illa och skakningarna ökade med ökat gaspådrag. Höjden hade nu minskats till omkring 600 m.

Kvävande rök från motorn började intränga i förarsitsen med lukt av vidbränd olja. Ff bedömde då att nödlandning måste företagas och beslöt göra detta, då stora fält funnos rakt under fpl. Rök och skakningar förhindrade observationer av instrumenten i detta läge.

Landningsklaffarna vevades ut och lämpligt fält utsågs. Höjden hade nu nedgått till omkring 450 m. I detta läge bedömdes att landningen måste ske med indraget landningsställ. Röken tilltog succesivt.

Då fpl kommit in på landningslinjen passerades elektriska kraftledningar och för att komma ned på fältet tvärades fpl. Avståndet till fältet var nu c:a 150 m och höjden hade nedgått till omkring 10 m. Hastigheten i detta läge observerades till 180-190 km/tim.

Röken var nu ännu mer besvärande och bedömde ff att eld utbrutit i motorn. Brandskvallran hade dock icke gjort något utslag, men pådrogs eldsläckaren.

Planet tvingades nu ned mot marken så att propellern tog i. Fpl bromsades härigenom upp kraftigt. Studs erhölls varefter fpl tog mark med prop och klaffar. ännu en studs erhölls och därefter tog slutgiltigt först högervinge och sedan vänstervinge mark. Fpl stoppade tvärt.

Ff hade svårt att komma ur förarsitsen då huven deformerats och ej gick att öppna normalt. Nödutlösning av huven verkställdes. Huven lossnade i vänster sida. Ff spände sig därefter lös och satte ryggen mot huven, som bändes upp över åt höger. Under arbetet med huven ökades rökutvecklingen.

Vid landningen hade ff slagit vänster knä i instrumentbrädan, vilket försvårade urstigningen. En medförd handbagageväska stående på höger sida av förarsitsen åkte fram framför benen och försvårade även denna urstigandet. Vänster sko var fastklämd mellan pedal och plåtskott och skon måste avtagas för att komma loss. Då huven öppnats kastades väskan ur, därefter skon och sedan lossades radioslangens anslutningspropp.

Ff klev ur fpl. Förarsits och främre delen av fpl var nu helt invälvd av tjock vit rök. I detta läge slog kraftiga eldslågor upp ur fpl. Detta förhindrade ff från att rädda loggbok och karta. Släckning kunde icke utföras, då brandmateriel saknades. Försök gjordes med jord, vilket dock misslyckades.

Från närbelägen militärpost utsattes vakt vid fpl och F 10 adj och trafikledaren på F 9 underrättades om det inträffade. Senare anlände ambulans och beredskapsbil från F 9 varefter elden släcktes slutgiltigt med skum.

Eld hade icke iakttagits i fpl förrän efter landningen. Rökutvecklingen försvårade landningen i hög grad. Motorn kuperades icke vid eller efter landningen. Motorn fortsatte att gå efter det att fpl stannat vid landningen trots att propellern slitits av. Huvudströmbrytaren för elektriska systemet hade icke frånslagits.

Haveriorsak

Nödlandningen har utförts med infällt landningsställ. Härunder har främre locket brustit, varigenom propellern skilts från fpl, samt oljekylare och sannolikt även bränsletank skadats. Sannolikt ha avgasflammorna från den fortfarande gående motorn antänt från den skadade bränsletanken utströmmande bränsle, varefter fpl fattat eld.

Vid landningen samt genom branden har fpl helt förstörts med undantag för fena, stabilisator, sidoroder, höjdroder, höger skevningsroder och sporrställ.

Vid undersökningen av motorn visade det sig, att i oljefiltret fanns en myckenhet av spån, varför motorhaveri (skuren motor) förelegat.


Källa: Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum

Uppdaterad: 2017-09-12

Annons