S2, S3, S4, S5 – Haverierna

S 5A (473) tillverkad vid CVV och levererad till Flygvapnet 1932. Foto: Se nedan.

HAVERISAMMANSTÄLLNING

Genomgående för de flesta av totalhaverier med Hansa är att orsakerna primärt kan sökas under rubriken ”mänskliga faktorn”.

Felmanöver i form av för branta svängar i låg fart är vanligt förekommande. I några fall har även direkta materielfel orsakat allvarliga haverier. Dåligt väder och svåra siktförhållanden har i några fall i förening med felmanöver orsakat totalhaverier.

Med hänsyn till de ofta svåra förhållanden under vilka fpl typ Hansa opererades och med kännedom om det relativt stora flygtidsuttaget måste slutomdömet beträffande fpl-typen bli positivt!

Haveri-
datum
TypFplnrFörbPlatsHändelse
1926-07-28 S 342F 2 Gbg Flyg-stnKattegatt, 5′ NV Tistlarnas fyrplatsHaveri i havet. Orsak okänd. Ej fsk-hopp. Ff och fs omkom.
1926-08-09S 235F 2Trälhavet, vid 0scar-Fredriksborg Ett trasigt oljerör orsakade oljestänk i ff:s ansiktet med dålig sikt som följd. Fpl kapotterade vid landning. Ej fsk-hopp. Ff lindriga benskador och fs oskadd.
1926-10-06S 2239F 2 KNO Tvegölja (Karlskrona)Vid nattlandningsövning kapotterade fpl pga att vattenytan inte kunde upptäckas. Ej fsk-hopp. Ff och fs klarade sig.
1927-06-01S 2238F 2 GbgOnsala k:aHaveri med marken efter felmanöver under ickebeordrad flygning. Ej fsk-hopp. Ff och fs omkom.
1927-06-28S 2236F 2 KO Basarholmen (Karlskrona)Haveri under start pga röta i stjärtpartiet. Ff och fs undkom med skrubbsår.
1927-06-29S 2231F 2 KSO Basarholmen (Karlskrona)Haveri vid landning pga havererad flottör. Ff och mek undkom oskadda.
1927-08-08S 5253F 2 KF Flyg-avdN HårsfjärdenHaveri i vattnet efter kollission i luften med 252. Ej fsk-hopp. Besättningen (3) klarade sig med bl.a. ett armbrott.
1927-08-16 1)S 3245F 2 KS östersjön (S Utklippan)Haveri vid start pga vattenfylld flottör. Besättning oskadd.
1929-07-10S 5A256F 2I samband med brand har fpl totalförstörts. Närmare uppgifter om händelsen saknas.
1930-09-27S 5A263F 2Kaserngården 0scar-FredriksborgKollision med skorsten och sedan marken varvid fpl fattade eld. Ej fsk-hopp. Fs undkom med skrubbsår. Mek ok. Ff avled senare på sjukhuset.
1931-05-16S 5A169F 1CVV område, VästeråsSpin. Ej fsk-hopp. Ff, fs och mek omkom
1931-08-26S 5A255F 2MälarhöjdenKollision med marken efter motorstörning. Ej fsk-hopp. Ff och fs undkom med skrubbsår.
1932-06-171)S 3445F 2Huvudskärs fyrplatsHaveri vid landning. Ej fsk-hopp. Ff undkom oskadd.
1933-05-29S 5A476F 2 K (M-sp.kurs)S ÖStersjön (utanför Bornholm)Kollision med havsytan efter siktminskning och felmanöver. Ej fsk-hopp. Ff, fs och mek undkom oskadda.
1933-06-15S 5A265F 2 Kfl f-avdDanziger Gatt (10 m lä Lilla Klövskär)Kollision med vattenytan pga att fpl kommit in i propellerluften från framförvarande fpl. Ej fsk-hopp. Ff och mek undkom oskadda.
1933-07-17S 5A454F 2Stridsholmssundet (Idö, Arholma)Motorstörning pga felmanöver. Kollision med ett skär vid nödlandning. Ej fsk-hopp. Ff och fs undkom oskadda.
1933-09-20S 3443F 2Hägernäsviken (F 2 slip)Brand vid motorstart pga materielfel. Ff och mek undkom oskadda.
(1935-09-02)S 5A471F 2 22.sdivSO Fårösunds FlygstationOlyckshändelse, EJ HAVERI! Under dykbombfällning slungas fs ur fpl. Fsk-hopp på låg höjd. Fs undkom med div skador.
1936-07-24S 5A468F 2Kattegatt (Röde Bank i höjd med Falkenberg)Överstegrat fpl kapotterade vid hård sättning. Ej fsk-hopp. Ff och fs undkom (ff med svår käkskada).
1937-08-03S 5A470F 2Östersjön, Stenkyrkehuk (Gotland)Fpl kapotterade vid landning i mörker och tjocka. Ff och fs oskadda.
1937-09-17S 5C485F 2Havet mellan Kokebus/Kurrholmarna (Karlskrona)Under brant dykning i hög hastighet uppstod spin och vingbrott. Fsk-hopp. Ff och fs relativt oskadda.
1937-09-21S 5C481F 2Norra inloppet FårösundFelbedömning vid landning i dåligt väder. Ff och fs undkom utan skador.
1939-03-10S 5C478F 2 (Kfl flygd.)Karlskrona hamn (inre redden)Under luftskyddsövning med mörkläggning kolliderade fpl med överbyggnaden på pansarskeppet ”Gustav V”. Ej fsk-hopp. Ff undkom med svåra skador medan fs och en passagerare omkom.
1939-04-21S 5A462F 2Hägernäsviken (Tornön)Hård sättning vid landning i mörker. Ff och fs oskadda.
1939-07-12S 5A472F 2Byfjorden (Uddevalla)Felbedömning av höjd vid landning i bleke. Ff och fs undom oskadda.
(1941-03-11)S 5D489F 2F 2 HägernäsOlyckshändelse, EJ HAVERI! I samband med halkolycka dödades ing Berglund vid KFF. Dödsolyckan inträffade utan att några skador på fpl uppkom.
1941-07-05S 5D490F 2 (Kfl favd)Kalmarsund (S Saxnäs, Färjestaden)Materielfel i höjdroderstyrningen. Fpl störtade i vattnet nära stranden. Båda fsk-hopp. Ff undkom oskadd men fs omkom pga uthopp på för låg höjd.
1942-02-27S 5D489CVV
(F 2)
Mälarens is (300 m VNV CVV, Västerås)Okontrollerat flygläge vid kontrollflygning. Fpl störtade ner i isen. Ej fsk-hopp. Ff omkom.
1945-09-05S 5D487F 2LindöSkada på flottör efter landning orsakade vatten- och korrosionsskador. Fpl avskrevs som totalhavererat.
Ombyggd Hansa S 5A (471) avsedd för ambulanstransport. 
Foto: Se nedan.

1926-07-28 — S 3 — 42 — F 2 Gbg Flyg-stn
Kattegatt, 5′ NV Tistlarnas fyrplats

Haveriet har inträffat under spaningsflygning över Göteborgs skärgård. Start har skett från Nya Varvet kl 11.35 för ett flygpass på omkring 1 timma. Kl 13.30 har fpl anmälts som saknat, varpå fpl och fartyg utsänts för att leta efter fpl. Kl 21.00 har den danska ålsumpen ”P.CHRISTIANSEN II” av Herning omkring 7′ SV Vinga i närheten av stora farleden funnit fpl-delar flytande på vattenytan, bl.a. höjdroder, två flottörer och en vinge. Skepparen har sökt efter överlevande eller delar av flygkroppen, men har icke funnit ytterligare delar. Några tillvaratagna delar infördes till Marstrand, varpå tullbevakningen underrättat flygstationen.

Av de funna fpl-delarnas skick har framgått att sönderbrytningen av fpl skett med stor kraft, varför anslaget mot vattenytan varit kraftigt. Flygkroppen har med den tunga motorn troligtvis omedelbart sjunkit på djupt vatten medtagande besättningen – ff (A. Andersson) och fs (Nils von Koch) – som dock sannolikt omkommit redan vid anslaget mot vattenytan.

Orsaken till haveriet har ej med säkerhet kunnat fastställas. Det har dock synts sannolikt, att ff av någon anledning förlorat kontrollen över fpl, antingen till följd av att fpl kommit in i en dimbank, eller till följd av felmanöver. Materielfel har icke heller kunnat uteslutas.

1926-08-09 — S 2 — 35 — F 2
Trälhavet, vid 0scar-Fredriksborg

Haveriet har inträffat under väderflygning inför kommande skjutningar med tungt sjöfrontsartilleri. Start har skett kl 07.45 från Galärvarvet för flygning till 0scar-Fredriksborg (OF). Vädret har varit dimma med omkring 40 m molnhöjd. Under flygning till OF han såväl ff som fs fått kraftiga oljestänk från motorn i ansiktet, vilket ytterligare har försämrat sikten. Landning har skett vid OF omkring kl 08.00, där meteorograf monterats på fpl inför de kommande höjdobservationerna.

Ff han därefter startat för stigning till 2.500 m höjd, varvid ff trott sig kunna hitta en molnglugg för stigningen. Då emellertid ff icke hittat någon glugg han besättningen beslutat sig för att åter landa på Trälhavet, sedan man vid Vaxholm mött svår tjocka. Under landningsmanövern har fs observerat att ff fått synnerligen kraftiga oljestänk i ansiktet, varvid ff flygglasögon blivit övertäckta med en oljehinna, som försvårat sikten för ff inför den planerade landningen i stiltje med spegelblank vattenyta och något dis. För att erhålla bättre sikt har ff skjutit upp glasögonen, varvid dock ögonen blivit igenklibbade av rikliga oljestänk. Landningen har därför blivit något plan, varvid vänster flottör avslitits, vänster vinge slagit i vattnet och fpl därpå kapotterat och blivit flytande i vattenytan upp- och nervänt.

Fs, som lossat fastbindningsremmarna, har vid nedslaget slungats ut ur fpl och hamnat i vattnet. Fs har därefter simmat till fpl-vraket och hjälpt ff att frigöra sig från fastbindningsremmarna. Ff och fs har där efter klamrat sig fast vid vraket och har efter ca 10 min bärgats av en från OF utsänd vedettbåt, som även tagit vraket på släp in till OF.

Fs (Friberg) har undkommit oskadad medan ff (Qvant) han ådragit sig en lindrig benskada.

Orsaken till haveriet har varit materielfel. Genom en läcka på ett oljerör har olja av fartvinden sprutats över besättningen. Ff har därvid förlorat synen och icke kunnat manövrera fpl, varför landningen blivit plan. Härvid har ena flottören avslitits varpå fpl havererat. Vid undersökning har konstaterats att träet i båda flottörerna varit uppmjukat och i dåligt skick. Flottörerna borde dock ha tålt en normal landning.

1926-10-06 — S 2 — 239 — F 2 K
NO Tvegölja (Karlskrona)

Haveriet har inträffat vid nattlandningsövning med de Holtska landningsljusen. För den händelse svårigheter skulle uppstå har som reserv nattlandningsbojar varit utlagda. Efter omkring 10 min flygning har ff på omkring 200 m höjd tänt höger landningsljus. Strax därefter han ff försökt att även tända vänster landningsljus, vilket dock ej fungerat. Som hjälp vid höjdbestämningen inför mörkerlandningen har ff hållit en klabb till vänster om flygriktningen under uppsikt. I samband med att höger landningsljus tänts har dock klabben försvunnit ut ur blickfältet.

Utan att ff eller fs dessförinnan kunnat observera vattenytan, har fpl tagit vatten under vanlig glidflykt. I samband med anslaget mot vattenytan har flottörerna skurit ner, och fpl därpå kapotterat samt blivit flytande i vattenytan.

Vid nedslaget har fs (Ljungström) slungats ut ur fpl och kommit helt fri. Fs har simmat till stabilisatorn och inväntat flygstationens motorbåt. Ff (Sköld) har lyckats frigöra sig från fastbindningsremmarna samt tagit sig upp på flygkroppen, vilken legat i vattenytan. Besättningen har bärgats efter 8-10 min av flygstationens motorbåt.

Orsaken till haveriet har varit felbedömning av höjd vid nattlandning i samband med övning i mörkerlandning med användande av de Holtska landningsljusen.

1927-06-01 — S 2 — 238 — F 2 Gbg
Onsala k:a

Haveriet har inträffat i samband med beordrad spaningsflygning efter duktecken, utlagda efter vägen Västra Frölunda – Släp, varefter fpl enl order skulle återvända till flygstationen på Nya Varvet. Av efter haveriet tillvaratagen flygkarta har framgått, att besättningen utfört beordrat uppdrag.

Start har skett från Nya Varvet kl 10.10 med bränsleförråd fö2 2,5 tim flygning. Enligt vad som efter haveriet framkommit har fs haft för avsikt att utsträcka flygningen för att därvid överflyga kyrkoherdebostället i 0nsala. Haveriet har inträffat under detta besök. Efter avslutat spaningsuppdrag vid Släp har fpl på en höjd av 300-400 m styrt ned mot Onsala k:a.

I trakten av Finnegården han ff minskat höjden samt därefter börjat att utföra en serie skarpa vänstersvängar. Under de 3:e och 4:e varven har höjden endast uppgått till mellan 50-75 m. Vid den därpå följande skarpa vänstersvängen – under kraftig bankning – i omedelbar närhet av marken har fpl försatts i vingglidning, närmast föranledd av en i förhållande till bankningsvinkeln för låg hastighet.

Fpl har med vänster vinge gjort en djup skåra i marken, ca 35 grader mot vertikalplanet. Fpl har därefter med vänster vinge först slagit i marken och totalhavererat. Vid nedslaget har vänster vinge fullständigt krossats medan höger vinge varit jämförelsevis ringa skadad. Samtliga roder och roderlinor har varit tämligen oskadade. Kontakten för tändningen han varit tillslagen och gasspaken i läge för fullvarv. Besättningen – ff (Rosin) och fs (Ljungström) – har omedelbart omkommit.

Orsaken till haveriet han varit felmanöver under utförande av ickebeordrad flygning. Fpl har under vertikalsväng på låg höjd till följd av fartförlust vikit sig över vänster vinge.

1927-06-28 — S 2 — 236 — F 2 K
O Basarholmen (Karlskrona)

Haveriet har inträffat under start- och landningsövningar. Under flygningen har ff (Strudius) utfört mellan 6 och 8 landningar, varav ingen landning särskilt hård. Efter den sista landningen har ff fått direktiv av fs att starta på nytt för att sedan landa vid flygstationen på Stumholmen.

Ff har dragit på gas för att starta. Härvid har dock fpl kommit i måttlig galopp, vilken ff försökt att häva. När fpl kommit upp på steget, har ff och fs känt en ristning i fpl, varpå stjärtpartiet börjat att pendla i sidled samt även något i höjdled. Strax därpå han stjärtpartiet lossnat från flygkroppen och fallit i vattnet. Fpl har därpå gjort en vänstergir, gått på nosen samt kapotterat. Fpl har därefter blivit liggande i ryggläge med flottörerna i vattenytan.

Ff och fs har lyckats ta sig ur fpl samt simma upp till vattenytan och ta sig upp på flygkroppen. Fpl har totalhavererat. Besättningen undkom med skrubbsår.

Orsaken till haveriet har varit att stjärtpartiet försvagats genom röta samt genom åverkan vid in- och uttagning på slip. En bidragande orsak till haveriet har kunnat vara, att ff försök till uppstoppning av galopperingen kommit i takt med pendlingen, varigenom svängningarna ökat samt därmed även påfrestningarna på stjärtpartiet.

1927-06-29 — S 2 — 231 — F 2 K
SO Basarholmen (Karlskrona)

Haveriet har inträffat under för eftermiddagen beordrad övning i platslandning.

Efter omkring 25 min flygning har ff ansatt landning SO Basarholmen. Fpl har härvid tagit vatten helt normalt samt åkt framåt på vattenytan omkring 5-10 m. Ff har sedan – på en vågkam – känt en kraftig uppbromsning till vänster. Fpl har därefter svängt mycket kraftigt åt vänster, varvid vänster vinge skurit ner i vattnet. Vänster flottör har bräckts och slagits sönder och bitar har flutit på vattenytan. Vid landningen har farten varit normal. Fpl har alltmer sjunkit ned under vattenytan samt har totalhavererat. Besättningen – ff och mek – har undkommit oskadade.

Orsaken till haveriet har varit antingen att vänster flottör varit av mindre god beskaffenhet eller att flottören kolliderat med något flytande föremål. Ff har icke kunnat lastas för det skedda.

1927-08-08 — S 5 — 253 — F 2 KF Flyg-avd
N Hårsfjärden

Haveriet har inträffat till följd av kollision i luften under utförande av skärande sväng. Enligt gällande order skulle 1. marinflygdiv/2. grp under tiden 1927-08-08–1927-08-10 bedriva övningar för grp samövning. För detta ändamål har sammanlagt 20 flygtimmar stått till förfogande.

I enlighet därmed skulle under måndag fm flygning ske med en grp bestående av fpl S 5/251 (grpch), S 5/252 och S 5/253, varunder bl.a. skärande sväng enligt bestämmelser i FV manöverreglemente skulle övas. Under ett moment har därvid fpl S 5/253 legat till höger och fpl S 5/252 till vänster i vinkelformering. Vid den beordrade svängens utförande har fpl S 5/252 stigit med bibehållen kurs, medan fpl S 5/253 sänkt sig något samt svängt åt vänster. Dessa manövrer har varit i enlighet med reglementet.

Under manöverns utförande har fpl S 5/252 med ringa höjdskillnad passerat över fpl S 5/253, som för utförandet av sin vänstensväng lyft höger vinge. Härvid har en kollision inträffat så att fpl S 5/252 med höger flottör träffat fpl S 5/253 höger vinge, varvid vingduken upprivits på främre och yttre vingkanten samt spryglarna därunder böjts nedåt. Genom stöten har fpl S 5/253 kommit i vänster vingglidning samt därefter i höger spin, vilken ff icke kunnat häva. Efter 3-4 spinvarv har fpl S 5/253 slagit i vattenytan med nosen först och höger vinge något före vänster. Fpl har totalhavererat.

Av besättningen har ff (Karlsson) lyckats frigöra sig från fastbindningsremmarna och ta sig upp på fpl sida. Fs (Rudberg), som brutit ena armen, han hjälpts loss av fsig. Besättningen har efter en stund bärgats av fpl S 5/251, som landat intill vraket. Fpl S 5/252 kunde trots skada på höger flottör köras på vattnet till Mäsgarn efter normal landning.

Orsaken till haveriet har varit felbedömning vid utförande av skärande sväng till följd av för ringa övning. Ingen har kunnat lastas för det inträffade.

1927-08-16 — S 3 — 245 — F 2 K
S östersjön (S Utklippan)

Haveriet har inträffat kl 04.00 under krigsövning i samband med landning för muntlig kontakt med FC ombord på HMS ”Vb 30”.

Vid den efterföljande starten har höger flottör losslitits till följd av att den delvis vattenfyllts. Genom en skicklig manöver har dock ff lyckats förhindra rundslagning. Besättningen har räddats av ”Vb 30”.

Vid bärgningsförsök av fpl har dock vingarna hastigt vattenfyllts och bärgningen skulle sannolikt misslyckats om inte u-båten ”Illern” anlänt till platsen. Genom att dyka under fpl har detta kunnat bringas upp på u-båtens fördäck. Genom skicklig manöver har FC på u-båten lyckats placera fpl med tyngsta delen mellan kanonen och de förliga däcksstöttorna, varigenom motorn kunnat räddas. Till följd av viktsökningen har dock vingarna avbrutits. Det svårt skadade fpl har införts till Flottans varv i Karlskrona.

Orsaken till haveriet han primärt varit läcka i höger flottör, varigenom denna vattenfyllts och losslitits.

Fpl har trots att det bedömts som totalhavererat åter uppbyggts och slutligen totalhavererat 1932-06-171).

1930-09-27 — S 5A — 263 — F 2
Kaserngården Oscar-Fredriksborg

Haveriet han inträffat kl 08.11 i samband med återflygning till F 2 efter avslutad samövning med KA. Start skedde från bryggan nedanför I 1 V förläggning kl 07.55.

Starten skedde i sidvind på en nästan spegelblank vattenyta. Efter lättning har ff först flugit över Trälhavet mot Margretelund, där ff svängt tillbaka mot Oscar-Fredriksborg, tydligen i avsikt att göra en ”avskedssväng” över fästningen.

Fpl har kommit in från Oxdjupet på lägsta höjd, passerat över kaserngården, varefter ff gjort en tvär vänstersväng och bankat omkull fpl. Härvid har fpl med vänster flottör kolliderat med en skorsten på södra kasernen, varpå fpl tappat farten och kolliderat med taket på arrestbyggnaden, slagit mot en belysningsstolpe och träden norr om arrestbyggnaden.

Vid nedslaget mot kaserngården har fpl kapotterat. Bränsletankarna har vid nedslaget söndrats, och fpl har snabbt fattat eld. Vid den första kollisionen har fs slungats ur fpl och hamnat på taket till byggnaden. Fs har därvid undkommit med skrubbsår. Mek har snabbt lyckats ta sig ur fpl och har tillsammans med fs till sist lyckats frigöra den svårt skadade ff. Äldläk KA 1 har snabbt kommit till platsen och omedelbart klippt upp de varma och ännu rykande kläderna. Ff har därefter medförts till KA 1 sjukhus.

Från F 2 rekvirerades omedelbart flygambulans och kl 08.50 har ett fpl typ S 5, använt som reservambulans, landat invid slipen vid snickarverkstaden. Den svårt skadade ff har emellertid ej kunnat transporteras i detta fpl varför Äldläk KA 1 omedelbart kontaktat ABA. Kl 09.23 har fpl ”Uppland” landat vid södra bryggan och tagit ombord de skadade. Efter start kl 09.32 har de skadade förts till Garnisionssjukhuset, där ff dock senare till följd av erhållen huvudskada samt svåra brännskador på armar och ben avlidit.

Orsaken till haveriet har varit förarfel, i det att ff på relativt låg höjd utfört sväng med kraftig bankning, varvid fpl förlorat farten och vikit sig.

1931-05-16 — S 5A — 169 — F 1
CVV område, Västerås

Haveriet har inträffat omedelbart efter start från F 1 sjöflygstation för flygning till Karlskoga och Bofors, där fpl skulle användas för vissa av AB Bofors bekostade försök.

Efter en normal start har fpl stigit på rak kurs till en höjd av 125-150 m. Därefter har ff utfört en normal vänstersväng, varpå fpl satt kurs på CVV. Över CVV område har ff dock gjort en snäv vänstersväng under kraftig bankning. Härvid har det tungt lastade fpl (3 mans besättning, full bränslelast samt viss annan utrustning) förlorat farten, vikit sig samt gått i spin.

Till följd av den låga höjden har ff icke kunnat häva spinrörelsen. Vid nedslaget har fpl totalhavererat. Besättningen – ff (Svensson), fs (Wennerholm) och mek (Jacobsson) – har omedelbart omkommit.

Orsaken till haveriet har troligtvis varit felbedömning och/eller felmanöver. Ff har på låg höjd lagt fpl i alltför kraftig vänstersväng. Härigenom har det fullt lastade fpl efter fartförlust kommit in i en spinrörelse. Till följd av för låg höjd har fpl ej kunnat tagas ur spinrörelsen.

1931-08-26 — S 5A — 255 — F 2
Mälarhöjden

Haveriet har inträffat kl 16.30 under förflyttningsflygning i roteförband sträckan Fårösund – F 2 efter avslutat spaningsuppdrag.

På en flyghöjd av omkring 300 m över Mälarhöjden har motorstörning inträffat, varvid motorvarvet nedgått till tomgångsvarv. Till följd av kraftig motvind han ff icke kunnat nå fram till den omkring 200 m avlägsna Mälaren, utan ff har nödsagats ansätta nödlandning på en tallbevuxen bergknalle. Tallarnas kronor har bromsat upp farten.

Vid nedslaget mot marken har fpl totalhavererat till följd av svåra skador på flygkropp, vingar och flottörer med infästningar. Besättningen – ff (S.A. Holmer) och fs – har undkommit med skrubbsår och bulnader.

Orsaken till haveriet han varit motorstörning. Ff har visat bristande omdöme vid val av flygväg.

1932-06-17 — S 3 — 445 — F 2
Huvudskärs fyrplats

Haveriet har inträffat under flygning från Fårösund till Hägernäs.

Vid Huvudskär har sikten blivit dålig, varför ff fått reducera flyghöjden till 40 m. Härvid har ff kört motorn på lågvarv och till följd därav har flyghöjden minskat ytterligare. Ff har därför dragit på motorn, vilken dock icke ökat tillräckligt i varv. Ff har med anledning av detta beslutat att verkställa en 135-graders sväng för att komma mot den rådande dyningen och landa för att genom körning på vattenytan föra fpl inomskärs.

På 10 m höjd har ff dragit av gasen och verkställt landning. Fpl, som inte hade någon belastning i baksits, utöver radioutrustningen, har dock varit framtungt och slog runt i landningen. Sättningen skedde mot rådande dyning och med den svaga vinden kommande in från sidan. Ff (S.A.Holmer) har bedömt, att det icke förelåg någon risk att verkställa landning i dyningen. Vid rundslagningen bröts flygkroppen av på mitten, och fpl har därefter i sjunkande tillstånd drivit i land på Karskär, V Huvudskär. Ff undkom oskadad, men fick simma iland.

Orsaken till haveriet har varit förarfel. Ff har visat bristande omdöme genom att företaga flygningen utan att dessförinnan ha inhämtat någon som helst flygväderleksprognos.

Se även haveriet 1927-08-16 då fpl 445 hette 2451).

1933-05-29 — S 5A — 476 — F 2 K (M-sp.kurs)
S ÖStersjön (utanför Bornholm)

Haveriet har inträffat under övning i marinspaning i grp sträckan Karlskrona – 3′ N Arkona – Malmö. Övriga i grp ingående fpl han varit 1472 (med grpch) och 1474.

Härvid har grp tvärs Bornholm mött en molnbank av i sidled stor utsträckning. Flyghöjden han fått minskas från mellan 300-500 m till omkring 10 m över havsytan till följd av den dåliga sikten. Efter omkring 10 min flygning har sikten ytterligare försämrats, varför grpch har beordrat högersväng för att förflytta grp parallellt med dimbanken.

Under utförande av en vänstersväng har ff i fpl 1476 kommit så nära grpch (1472) att ff bedömt att kollisionsrisk förelåg. Ff har därför stigit över grpch men har därvid i dimman förlorat kontakten med grpch. För att söka återta sin plats i grp har ff därför minskat varvtalet. Ff har under stigningen dessutom förlorat kontakten med vattenytan. När ff uppfattat att farten minskat har spaken förts fram och gasen dragits på.

Innan fpl erhållit styrfart har det med vänster vinge och vänster flottör slagit i vattenytan i 45 graders vinkel. Härvid har fpl slagit runt och blivit liggande flytande upp och ned. Fpl har totalhavererat. Besättningen – ff (Sven Nyström), fs (Axel Dahlberg) och mek (L.G. Rasmusson) – har undkommit oskadad. Ryska S/S ”Vijshera” har bärgat fpl samt infört fpl-resterna till Trelleborg.

Orsaken till haveriet har varit hastig och oberäknad siktförsämring, vilken förorsakat ff felmanöver. Ff han varit elev under utbildning. Grpch har som förbandschef visat mindre gott omdöme då han ej beaktat att personal i grp varit under utbildning.

1933-06-15 — S 5A — 265 — F 2 Kfl f-avd
Danziger Gatt (10 m lä Lilla Klövskär)

Haveriet har inträffat kl 09.45 under flygning i grp med fpl ur 3. marinflygdiv vid förflyttning för ksp-skjutning mot bogserat luftmål till

Start skedde från Kfl flygstation i Mäsgarn och efter start skulle grp bestående av fpl S 5/2454 med divch som fs, S 5A/2465 och S 5A/2466 i kolonn samlas på 300 m eller 500 m höjd. Grp har därefter flugit på omkring 700 m höjd i V-formering till Danziger Gatt och därvid hållit känning med mål-fpl (S 5/2452). Ff har under flygningen legat till höger om divch i V-formeringen.

När fs i mål-fpl skulle prova utlösningsanordningen för målkorven, har utlösningslinan brustit, varför mål-fpl landat på vattnet för att rätta till felet. Divch har med grp observerat landningen på vattnet och svängt upprepade gånger under höjdminskning över det landade mål-fpl. Under den sista svängen har ff i fpl 2465 legat 80-100 m bakom divch fpl (2454) och på samma eller något högre höjd. I slutet av högersvängen han fpl 2465 fått en mindre stöt under vänster vinge. När ff försökt att skeva upp fpl, har rodren erbjudit ett segt motstånd. Ehuru fullt roderutslag erhållits har ingen roderverkan erhållits. Fpl har svängt åt höger.

Till följd av den låga höjden har ff ej kunnat trimma om och fpl har tagit vatten mot vinden, varvid flottörerna skurit ner under vattenytan. Flottörerna har brutits från bakre infästningarna och brutits uppåt i bakkanten. Fpl har omedelbart börjat sjunka och sittrummen fyllts med vatten. Besättningen – ff (B.Sörlander) och mek – har kastat sig i vattnet och simmat 10-15 m till Lilla Klövskär.

Av fpl – som totalhavererat – har endast synts övre delen av flygkroppen, vingspetsarna (som vikts uppåt) samt stjärtpartiet. Motorn har legat under vatten. Vraket bärgades senare och ilandfördes.

Orsaken till haveriet har varit att fpl kommit in i propellerluften från framförvarande fpl. De upprepade svängarna under höjdminskning och flygning i kolonn har ej varit välbetänkt. Brott mot gällande övningsbestämmelser har icke förelegat. Haveriet har icke orsakats av olämpligt planerad eller illa förberedda övningar.

1933-07-17 — S 5A — 454 — F 2
Stridsholmssundet (Idö, Arholma)

Haveriet han inträffat under flygning i grp i Ålands hav och södra Kvarken, varvid landning skulle ske på Skälstensfjärden, där flygdepåfartyget, HMS ”Dristigheten”, varit förlagd.

Strax före landningsplatsen har grp på en flyghöjd av 50 m kommit in i tjocka. Ff har därvid dragit av gasen till nära tomgångsvarv. När fpl har kommit ned under tjockan – på omkring 20 m höjd – har ff dragit på gasen, varvid dock motorn ej svarat utan fortsatt på tomgångsvarv. Ff han därvid gjort fortsatta försök med gasreglaget, dock utan resultat. Ff har svängt åt vänster för att söka landa mellan några öar i ett sund.

Till följd av för låg höjd och för ringa fart har ff dock ej kunnat svänga tillräckligt, utan fpl har tagit vatten omkring 15 m från strandkanten med kurs mot stranden. Med hög fart har fpl därefter åkt upp på ett skär, varvid höger vinge slagits av på mitten och flottörsbottnarna totalt rivits upp. När farten tagit slut och fpl stannat, har motorn själv stoppat. Fpl har totalhavererat, medan besättningen – ff (N.A. Jahnsson) och fs – undkommit oskadade.

Orsaken har varit felmanöver. I den fuktiga luften har gasen pådragits för hastigt, varigenom motorn kvävts. Samtliga ff har erinrats om nödvändigheten att iakttaga försiktighet vid flygning i dåligt väder med BJ-motorer av äldre typ!

1933-09-20 — S 3 — 443 — F 2
Hägernäsviken (F 2 slip)

Haveriet inträffade i samband med flygning från Hårsfjärden till Hägernäs.

Sedan landning till följd av bränsleläckage fått verkställas på Jungfrufjärden, och mek där dragit förskruvningen och lindat om med isoleringsband, har flygningen fortsatt till Hägernäs, där landning skett u.a. Efter landning och inkörning har fpl förtöjts vid boj. Trots att lukt av bränsle icke förmärkts, så har läckage fortsatt även under den fortsatta flygningen, varvid dock en stor del av det utrunna bränslet ventilerats bort av fartvinden.

Efter förtöjningen vid boj har emellertid läckaget fortsatt, dock utan att bränslet nu avdunstat.

Då motorn efter omkring 10 min åter startats för att förflytta fpl från bojen till slipen, har det utrunna bränslet antänts av avgasflammorna. Fpl har helt förstörts av eld, medan besättningen (ff N.G.K.Karlsson och mek Hegg) undkommit oskadade.

Orsaken till haveriet har varit brand orsakad av utrunnet bränsle till följd av materialbrott i stickledningens anslutning till bränsleledningen.

1935-09-02 — S 5A — 471 — F 2/22.sdiv
SO Fårösunds Flygstation

Olyckshändelse i samband med dykbombfällning som inte lett till skada på fpl !

Under övning i dykbombfällning mot markmål har besättningen utgjorts av ff (Stålhandske), fs 1 (G. Lindgren) och fs 2 (B.Lind av Hageby). Fs 1 har från den mellersta sittbrunnen haft i uppdrag att sköta radiostationen. I samband med fällning har ff kommit för nära målet och har tvingats till en kraftig ingång. Härvid har fs 1 (Lindgren2)) – som icke enligt gällande instruktion varit fastbunden eller säkrad med ryggwiren – slungats ur fpl på en höjd av omkring 300 m.

Till följd av den låga höjden har fask (Salvator nr 6395) öppnats först omedelbart över marken. Trots att nedslaget i en liten grop i en myr blivit hårt har Lindgren undkommit med livet i behåll. Skadorna utgjordes av okomplicerat skallbrott, kontusioner å bålen samt lungbristning.

Orsaken till olyckshändelsen har varit att fs 1 genom tanklöshet icke efter arbete med radioapparaten använt fastbindningsanordningen

1936-07-24 — S 5A — 468 — F 2
Kattegatt (Röde Bank i höjd med Falkenberg)

Haveriet har inträffat under flygning från Nya Varvet till Röde Bank för samövning med Kfl och där efter till Landskrona för landning med fpl ur 23. sdiv/Kfl flygavd.

Fpl har ingått i en grp om 3 fpl tillhörande ”fiende”-styrkan, som från en längre ut till havs opererande sjöstyrka skulle utföra anfall mot de närmare kusten gående pansarskeppen. Grp har utfört sitt anfall från låg höjd.

I samband med undanmanöver har fpl överstegrats och vikit sig. Vid anslaget mot vattnet har flottörerna skurit ner varvid landstället brutits sönder och fpl kapotterat.

Ff har vid anslaget slungats framåt och slagit i instrumentbrädan och erhållit en svår käkskada. Från HMS ”Gustav V” och HMS ”Jacob Bagge” (flygdepåfartyg) har livbåtar sjösatts, som bärgat ff (V.Tornberg) och fs (Lindgren2)).

I samma ögonblick som livbåt kommit fram, har fpl sjunkit på 30 m djup. Besättningen fördes av HMS ”Ehrensköld” in till Helsingborg, där ff intogs på lasarettet. HMS ”Gotland” har förgäves sökt bärga fpl.

Orsaken till haveriet har varit felbedömning. Ff har visat bristande aktsamhet genom att starta med vattenfyllt flottörfack och har därjämte vid flygningens utförande icke tagit nödvändig hänsyn till vid tillfället rådande förhållanden.

1937-08-03 — S 5A — 470 — F 2
Östersjön, Stenkyrkehuk (Gotland)

Haveriet har inträffat kl 23.00 under återflygning till sjöflygstationen Fårösund efter samövning med Kfl.

Till följd av tjocka har kusten icke kunnat urskiljas, varför ff tvingats ansätta nödlandning för att invänta bättre sikt. Till följd av mörker och tjocka var sikten så nedsatt att ff felbedömt höjden, varför flottörspetsarna skurit ner i vattnet, varvid landningsstället skadats. Fpl har därefter kapotterat och blivit flytande upp och ned.

Besättningen – ff (Hallberg) och fs (Almström) – har lyckats ta sig ur fpl samt i gummiflotten paddla i land. Fpl har efter en timmes tid flutit i land strax N fyren vid Stenkyrkehuk. Fpl-vraket har därefter av båtar från KA inbogserats till Fårösund. Fpl totalhaveri. Besättningen oskadad.

Orsaken till haveriet har varit felbedömning under försvårade siktförhållande (mörker och tjocka).

1937-09-17 — S 5C — 485 — F 2
Havet mellan Kokebus/Kurrholmarna (Karlskrona)

Haveriet har inträffat under luftförsvarsövning. Fpl – tillhörande ”fiende”-styrkan – har varit beordrat att utföra målflygning för KA2, varunder markerade bombanfall skulle utföras mot vissa befästningar nära Karlskrona. Under övningen skulle markeras hög- och lågbombfällning, samt om möjligt även störtbombanfall.

Ff (Thunér) har från 2.000-3.000 m höjd verkställt dykning mot ett visst mål med hög hastighet – omkring 340 km/tim – och brant dykning – omkring 45 grader. Under slutet av dykningen har vingduken lossnat, först på vänster vinge, varvid fpl råkat i brant vänster spin. Samtidigt med detta har troligen vingbrott inträffat och höger vingspets rivits loss. Efter resultatlösa försök att häva spinrörelsen har ff lämnat fpl med fallskärm (Corona).

I samband med uthoppet slog ff med höger ben mot stabilisatorn och fick en muskelbristning i högen vad. Fallskärmen har fungerat u.a. och ff räddades av en tillskyndande båt. Även fs har efter att ihopsamlat kartor och övriga detaljer, företagit fallskärmsutsprång (Irving) samt oskadad landat i vattnet, där han snabbt räddades av tillskyndande båt.

Fpl har efter det att besättningen lämnat det fortsatt en oregelbunden spinrörelse ned i vattnet där det totalt sönderslagits. Vraket bärgades och infördes till ÖVK.

Orsaken till haveriet har varit felmanöver, i det att ff ansatt för brant dykning med för hög hastighet, i kombination med materielfel (bristning i vingduk).

1937-09-21 — S 5C — 481 — F 2
Norra inloppet Fårösund

Haveriet har inträffat under rekognosering av landningsplats under mörker och tjocka efter flygning sträckan Hägernäs – Fårösund.

Gotland har angjorts vid Halls Huk, varvid även Gotland legat tjocka och Fårösund ej kunnat siktas. Genom en lucka i tjockan har dock strandlinjen upptäckts, varpå ff utfört en 180-graders sväng för detaljorientering. Härvid har dock fpl i hög fart och med motorn på fullvarv tagit vatten.

Nedslaget har gett fpl en kraftig studs, varefter fpl åter tagit vatten. Härvid har det dock gått på nosen och blivit stående med hög stjärt och avbrutna flottörspetsar samt med svåra skador på vingställ, landningsställ och flygkropp. Detta tillsammans med uppkomna korrosionsskador har lett till att fpl avförts som totalhavererat. Besättningen ff (N.Dahlberg) och fs (G.A.Westring) undkom utan skador.

Orsaken till haveriet har varit felbedömning i tjocka och mörker.

1939-03-10 — S 5C — 478 — F 2 (Kfl flygd.)
Karlskrona hamn (inre redden)

Haveriet inträffade under luftskyddsövning med mörkläggning i Karlskrona, varvid fpl har haft till uppgift att kontrollera mörkläggningen inom överfluget område samt i samband därmed utföra anfall mot Vintereskaderns fartyg i Karlskrona.

Genom vindkantring har HM Pansarskepp ”Gustav V” kommit i landningszonen. I det djupa mörkret har ff icke upptäckt det mörklagda fartyget, utan har förväxlat dess ankarljus med en prick på Getskär.

Under landningsplanén har därför fpl på 17 m höjd kolliderat med stridsmärsen på ”Gustav V” och där blivit hängande. Fpl har vid kollisionen totalt krossats.

Foto: Se nedan.

Av de ombordvarande – ff (G.K.Andersson), fs (H.C.Arnesen) och pass (Ekeram) – har fs och pass omedelbart avlidit till följd av svåra huvudskador medan ff han ådragit sig svåra skador.

Vid kollisionen krossades bränsletankarna så att bränsle runnit längs märsen. Med uppenbar fara för eget liv har två man ur fartygsbesättningen klättrat upp för att undsätta fpl-besättningen.

Orsaken till haveriet har varit, att under luftskyddsövning med total mörkläggning har ”Gustav V” till följd av vindkantring kommit i landningszonen, vilken därigenom blivit för smal.

1939-04-21 — S 5A — 462 — F 2
Hägernäsviken (Tornön)

Haveriet inträffade kl 23.22 vid landning under mörker efter en för Kungliga Järnvägsstyrelsens Militärbyrå utförd spaningsflygning längs järnvägssträckan Helenelund – Uppsala.

Sättningen skedde under svag plané med dragande motor omkring 200 – 300 m från utlagd landningsbelysning och blev hård. Härvid slog fpl runt och blev liggande på rygg. Besättningen – ff (E.Rapp) och fs (R.Tengzelius) – undkom oskadade, medan fpl totalhavererade.

Orsaken till haveriet har varit felbedömning av höjden vid landning till följd av vindstilla samt svåra belysningsförhållanden. Fpl instrumentbelysning har därjämte under flygningen fungerat mindre väl. 
Tillbaka till tabellen

1939-07-12 — S 5A — 472 — F 2
Byfjorden (Uddevalla)

Haveriet inträffade i samband med landning efter en av CKF anbefalld spaningsflygning inom området Hållö – Arendal – Songvaar – Skagen – Fredrikshamn – Nidingen – Hållö, efter vilket spaningsuppdrag fpl återgick till Uddevalla för landning.

Efter inflygning över Röberget och sväng över Gustavsberg ansattes landning under svag vingglidning. Till följd av rådande bleke kunde avdrift åt höger upptäckas först försent av ff, varför fpl togs upp för sent.

Vid anslaget mot vattenytan skar flottörerna ner och fpl slog runt framåt och hamnade på rygg med flottörerna uppåt. Härvid bröts flygkroppen av framför stabilisatorns framkant och fpl totalhavererade.

Besättningen – ff (S.Sandberg) och fs (P.A.S.Brohäll) – undkom oskadade.

Det havererade fpl bärgades av HM Depåfartyg ”Dristigheten”.

Foto: Se nedan.

Orsaken till haveriet har varit felbedömning av höjden vid landning av elev under utbildning, delvis orsakad av bleke med begynnande vind i växlande riktning.

1941-07-05 — S 5D — 490 — F 2 (Kfl favd)
Kalmarsund (S Saxnäs, Färjestaden)

Haveriet har inträffat i samband med rapportflygning från Hårsfjärden kl 13.30 med uppdrag att överlämna depeschen till HM Pansarskepp ”Gustav V” och HM jagare ”Romulus”.

Efter 50 min flygning har ff landat i hård vind och grov sjö invid ”Gustav V”, och en båt har avhämtat depescherna. Efter en normal start har ff gjort en vänstersväng på 150-200 m höjd och satt kurs mot Kalmar. Över staden har ff gjort en ny vänstersväng. Då ”Romulus” icke kunnat upptäckas har ff satt kurs mot Kalmarsund för att söka jagaren.

Vid försök att stiga har ff upptäckt att höjdrodret ej givit utslag. Med hjälp av lättrodren har ff lyckats stiga till 1.100 m höjd. Efter samråd med fs har ff försökt att rädda fpl genom att landa med hjälp av motorn.

På 400 m höjd har dock fpl gripits av ett vindkast och störtat rakt ner. Ff (B. Bjällby) har företagit ett lyckat fallskärmsutsprång och oskadad landat nära stranden. Fs (P.E. Hellberg) har dock ambitiöst försökt rädda sin spanarportfölj samt fastnat med talslangen i fpl och sålunda företagit uthopp på för låg höjd. Vid nedslaget har fs omedelbart dödats.

Fpl har slagit i vattnet på 1-1,5 m djup och totalhavererat. Stjärtpartiet samt 1/3 av flottörerna har stuckit upp över vattenytan.

Foto: Se nedan.

Orsaken till haveriet han varit materielfel orsakat av brott på rördetalj i höjdroderstyrning beroende på att detsamma utsatts för onormal påfrestning. En bidragande orsak har sannolikt varit begynnande utmattning.

Till förhindrande av ett upprepande har materialet i rodertrianglarna utbytts mot annat som har bättre motståndskraft.

1942-02-27 — S 5D — 489 — CVV (F 2)
Mälarens is (300 m VNV CVV, Västerås)

Haveriet har inträffat under flygning avseende kontroll av fpl efter genomgången stor översyn av fpl och motor vid CVV.

Starten har förlöpt normalt och av fpl bana har inget onormalt framgått. Flygningen han utförts helt enligt instruktionen i högervarv över den inre delen av Västeråsfjärden på en högsta flyghöjd av 200-300 m. Därefter har fpl flugit in mot landningsplatsen på isen utanför CVV för att utföra en normal landning.

För att komma in i landningsriktningen har ytterligare en högersväng på omkring 45 grader erfordrats. Härvid har det förefallit som om ff har gjort planén brantare än normalt. Från en höjd av 50-75 m har fpl – troligtvis under högersväng – kommit i en brant störtning. Vid nedslaget mot isen har höger vinge först tagit mark.

Fpl har totalhavererat och ff (H.S.G.A.Runefels) har omedelbart omkommit. Hela flygningens längd har varit endast omkring 5 min och under flygningen har rått klart väder med starkt solsken.

Orsaken till haveriet har icke med säkerhet kunnat fastställas. Vid sväng in för landning har ff lagt fpl i relativt brant högersväng, varvid fpl nos han börjat gräva ned sig, vilket i förening med felmanöver av ff synes ha varit sannolika anledningar till haveriet. 
– Vid framtung lastfördelning har höjdroderstyrverkan på fpl typ S 5D varit otillfredsställande. 
– För att förebygga ett upprepande har avancerad flygning förbjudits med fpl typ S 5C och S 5D!

1945-09-05 — S 5D — 487 — F 2
Lindö

Haveriet inträffade till följd av flottörläcka i samband med landning.

Under natten har vänster flottör fyllts med vatten och på morgonen har fpl legat med hela vänster flottör och med vänster vinge till en fjärdedel av dess längd under vattenytan. Till följd av de uppkomna vatten- och korrosionsskadorna han fpl avskrivits som totalhavererat.

Orsaken till haveriet har varit läcka i vänster flottör.


1) Fpl 245 har trots att det bedömts som totalhavererat (1927-08-16) återuppbyggts och slutligen totalhavererat 1932-06-17 som nr 445. 
2) Lindgren var med i båda haverierna 1935-09-02 och 1936-07-24.


Källa:
KONTAKT nr 68, september 1984.
– Fotograf är ej angivet i originalartikeln …
– Tabellen sammanställd av HANS REICHENBERG och BO WIDFELDT
Uppdaterad: 2015-07-29

Annons