Fpl 29 – Haveri fpl 29437

1968-04-16, Läby kyrka

Händelseförlopp

En tregrupp J 29 ur F 20 startade kl 1038 för att utföra ett attackuppdrag. Starten skedde med ebk rotevis och med fpl 3 ca 1.000 m efter.

Gruppchefen (kadett L O, tot flygtid ca 425 tim, på fpl-typen ca 30 tim) tände sin ebk efter ca 50 m rullning men noterade då icke någon markerad dragkraftsökning. Fpl 2, som tände ebk samtidigt, rullade efter ca 400 m förbi grpch.

Under startförlopp har ögonvittnen observerat en gulaktig flamma från utloppsdelen i grpchg fpl strax innan lättning. Efter lättningen anmälde grpch brand i zon 2 och meddelade att han avbröt för landning. Efter motoravdrag slocknade brandindikeringen efter 15-20 sek.

Under flygning på medvindslinjen upptäckte föraren att höjdtrimmen ej fungerade och han övergick till att använda nödhöjdtrimmen. Han noterade vidare hög utloppstemperatur nära röda värden, rök i kabinen och dålig dragkraft trots fullgas på motorn. Strax efter upphörde skevservot att fungera varför föraren kopplade från servona. Föraren uppfattade därefter att höjdrodret blev ”sladdrigt”. Kort därefter uteblev höjdroderverkan. Vidare har konstaterats att radion på medvindslinjen upphört att fungera.

Flygplanet började därefter banka vilket föraren inte kunde häva, varför han kastade huven och sköt ut sig i ca 15° rollvinkel och mellan 400 till 500 m höjd vid en fart ca 475 km/tim. Uthoppet förlöpte ua. Vid nedslaget erhöll föraren lätta kompressionsfrakturer på två kotor, men undkom i övrigt oskadd. 

Efter uthoppet vek sig fpl och gick i spin i marken. Ett ögonvittne, som stått någon km norr om haveriplatsen, har uppgivit att han i detta skede sett en gulaktig låga vid bakdelen av vänster vinge invid flygplankroppen. Fpl slog ned i ett stenröse beläget 500 m VSV Läby kyrka och totalförstördes. Brand uppstod.

Haveriorsak

Orsaken till haveriet har varit en genombränning i bakkroppen vilken haft till följd att höjd- och sidoroderfunktionen uteblivit. Genombränningen har i sin tur orsakats av genombränning i turbinpartiet bakom brännkammare 2 till följd av störd lufttillförsel i denna brännkammare, sannolikt på grund av brusten ledskena i kompressorn.

Med anledning av haveriet har bestämmelser utfärdats om inspektion av kompressorns diffusledskenor var 12,5 motorgångtimme (TOMT RM 2-840-506 resp RM 2B-840-507).


Källa: 
Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum: http://www.flyghistoria.org/ (som hämtat uppgifter från Krigsarkivet)

Uppdaterad: 2016-09-08

Annons