Fpl 29 – Tillbud fpl 29590

FPL J 29F TUNNAN, TILLBUD 1958-03-21 MED F 10 nr 29590

Ur utredningsrapport

Under gruppflygning på 4.500 m höjd och efter tryckning på M 0,92 från 12.000 m utan ebk började varvtalet pendla 200 r/m. Inställt varvtal 8.500 r/m. Ff avbröt och gick mot basen. På ca 500 m höjd upphörde pendlingarna. Ff gick in för normal landning.

Vid utbrytning slog ff till spärrventilen. Strax innan sista insvängningen, märkte han att motorn stannat. Landningen fortsatte normalt och ff nödutfällde landstället. Höger huvudställ gick inte ut varför fpl kasade av banan och stoppade mot en jordvall.

Ff (ffl 2.gr M) (AFT) oskadad.

Materielskadornas omfattning

Följande skador uppstod på fpl:

Deformationer på höger vinge, nitar i undre panel avskjuvade. Höger vingspets samt vingspetsbeslagen deformerade. Höger skevroder deformerat. Höger och vänster huvudställsluckor deformerade. Vänster huvudställ deformerat. Nosstället avslaget, nosställsluckorna deformerade. Intryckningar och deformationer på akanluckor, tanklucka och motorkåpa samt diverse täckplåtar på fpl.

Beräknad repkostnad: 35.000 kr.

Undersökning av nödutfällningsmekanismen

Efter haveriet konstaterades att huvudställsluckornas lås och huvudställets låsmekanism voro frigjorda.

Då fpl upphissades gick höger ställ ut till låst läge. Ett flertal prov har därefter utförts varvid nödutfällningsmekanismen fungerat utan anmärkning.

Då landstället nödutfällders i samband med sista insvängningen för landningen (vänstersväng), är den troliga orsaken till att höger landställ ej gått ut, att luftkrafterna så påverkat huvudställsluckan att landställets egen tyngd icke förmått föra ut luckan så mycket att landstället kunnat fällas ut.

Undersökning av motor RM2B 5755 efter motorstopp i luften

Efter haveriet undersöktes först motor och ledningar u a, varefter motorn kontrollkördes. Motorn kunde endast startas med tillslagen spärrventil och stoppade så fort denna slogs ifrån.

Vid en pumps prov konstaterades att bakre pumpen icke gav något tryck och närmare undersökning visade att denna skurit.

Troliga orsaken till motorstoppet har varit att motorn blåsts ut vid gasavdraget och främre pumpen icke hunnit återhämta sig innan motorn slocknade och spärrventilen slagits till i ett sent skede.

Tomgångsvarvet har också varit under det normala p g a att spån från den skurna pumpen igensatt manöverlådans kanaler.

Motorn har sänts till CVA för undersökning. Kostnad ca 18.000:-.

Beräknad reparationskostnad kr 48.000

Utlåtande och beslut

Motorstoppet har orsakats av skärning i ena bränslepumpen.

Ff borde ha slagit till spärrventilen tidigare än strax före landningen.

Nödutfällningen av landningsstället måste göras under sväng för att ff skulle nå fram till fältet. En liten kaning under svängen kan ha varit tillräcklig anledning till att ena huvudstället inte gått helt ut.


Repararation påbörjad 1957-03-21 på F 10 flottiljverkstad, klar 1958-03-27. 

Fpl läge efter haveriet. Foto: Krigsarkivet.
Foto över fpl väg. Foto: Krigsarkivet.
Skador på vänster huvudställ. Foto: Krigsarkivet.

Källa: 
Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum: http://www.flyghistoria.org/ (som hämtat uppgifter från Krigsarkivet)

Uppdaterad: 2016-09-22

Annons