Fpl 37 – Haveri 37806

1980-06-26, Söderhamn

Haveriet

Flygningen avsåg kontrollflygning efter E-tillsyn och bedrevs nordväst om Söderhamn. Efter 16 minuters flygtid indikerades varning för lågt oljetryck. Flyghöjden var då ca 11.000 m och avståndet till Söderhamn ca 160 km. 12 minuter senare nödgades besättningen till följd av störd motorfunktion lämna flygplanet på 400 meters höjd kl 14:05. De erhöll lindriga ryggskador. Flygplanet slog ned i oländig terräng ca 10 km nordväst om Söderhamn och totalförstördes.

Händelseförlopp

Föraren startade från Söderhamn bana 12 kl 13:37 för kontrollflygning efter E-tillsyn. I baksits medföljde en flygtekniker med uppdrag att vara föraren behjälplig under kontrollflygningen. Flygplanet var fulltankat med fylld extratank.

Höger huvudvinge

Föraren startade med tänd ebk zon 2 varefter han drog av till fullgas på grundmotorn (MS) och fortsatte stigningen efter vänstersväng till kurs ca 3000 med fart 675 km/h upp till 6.000 meters höjd. På denna höjd ökade han farten till M 0,8, tände ebk zon 3 och fortsatte stigningen med fart ca M 0,9 till höjd 13.000 m. På denna höjd släckte han ebk och planerade till höjd 11.000 m, tände ånyo ebk zon 3 och accelererade till överljudsfart (M 1,02). Han drog därefter av gasen till MS och påbörjade vänstersväng med ca 3G belastning till kontrakurs under fart- och höjdminskning till ca 10.000 meters höjd. Fram till detta skede hade samtliga system i flygplanet fungerat på avsett sätt. Under svängens senare del tändes varningslampan för lågt oljetryck samt huvudvarning. Avståndet till Söderhamn var då ca 160 km och flygningen hade pågått under ca 16 minuter efter start. Kursen till Söderhamn var ca 120°.

Föraren anropade kontrollen men fick inget svar, varför han anropade Sundsvalls Information och anmälde lågt oljetryck och avsikten att avbryta, varefter återgång skedde till kontrollfrekvens. Söderhamn kontroll svarade omedelbart och radiokontakt på denna frekvens, upprätthölls därefter kontinuerligt. Föraren drog av gasen till flygtomgång (FTG) men för att nedbringa tiden till landning drog han åter på till ca 90 % varvtal. Farten blev då med aktuell sjunkhastighet mellan M 0,70-0,85. Föraren bedömde att det var lämpligare att landa på Söderhamn än på Färila eftersom han ej kände till aktuellt fältbesked för sistnämnda flygplats. På avstånd 60 km från Söderhamn var höjden 5.000-6.000 m, vilket föranledde föraren att dra av till FTG. På avstånd 40 km och höjd 4.000-5.000 m uppfattade han fem till tio lätta dunsar i flygplanet, vilka han tolkade som pumpningar. Några sekunder därefter tändes huvudvarningen och en stor del av ITF-tablåerna bl a TÄNDSYST, dock ej BRAND. Varvtalet sjönk från 70 % till ca 40 % och farten var 600-700 km/h.

Utloppsdel

Föraren hade hela tiden nödchecklistan framme och gjorde efter varvtalsfallet återstartningsförsök enligt denna såväl med automatisk som manuell bränslereglering och som ett sista försök initierade han även startmotorn (GTS) för att erhålla återtändning. Vid startförsöket med GTS ökade varvtalet från 40 % till ca 45 %. I övrigt lade föraren inte märke till någon förändring i motortillståndet oavsett gasreglagerörelser. Flygplanet var hela tiden manövrerbart. Då föraren förstod att möjligheterna för återstartning var små, beslöt han att flygplanet skulle lämnas. I samband med det sista återstartningsförsöket hade flyghöjden minskat till ca 700 m. Föraren beordrade då flygteknikern att göra uthopp. Efter upprepad uthoppsorder sköt flygteknikern ut sig på ca 400 m höjd vid fart ca 400 km/h. Föraren sköt ut sig ca två sekunder senare vid något lägre fart. Att flygteknikern inte hoppade omedelbart berodde sannolikt på att internkommunikationen i flygplanet var störd av annan radiotrafik.

Besättningen lämnade flygplanet kl 14:05 ca 12 minuter efter det att varningen för lågt oljetryck initierats. Räddningssystemet fungerade på avsett sätt. Föraren och flygteknikern landade i skogsterräng ca 10 km nordväst om Söderhamn. Båda erhöll lindriga ryggskador vid utskjutningen. Besättningen vinschades med hjälp av ytbärgare upp i en HKP 4 ur F15 som startat från Söderhamn kl 14:05. Denna hkp, som ej hade flygräddningsberedskap, genomförde vid tidpunkten för haveriet kontrollflygning över fältet, men sattes snabbt in i flygräddningsuppdraget efter komplettering av besättningen med ytbärgare. Räddningsaktionen var klar kl 14:17 och helikoptern landade vid Söderhamns lasarett kl 14:24.

Flygplanet slog ned ca 500 m från besättningens landningsplats i oländig terräng. Vid nedslaget var flygriktningen 1100, dykvinkeln 420 och bankningen 250 åt vänster. Flygplanet totalförstördes vid nedslaget och brand uppstod såväl i flygelandelar (lättmetallbrand) som i intilliggande skog. Kommunens brandkår anlände till platsen ca 45 minuter efter haveriet. Brandbekämpning i egentlig mening omöjliggjordes eftersom haveriplatsen var belägen långt ifrån farbar väg. Bränderna självslocknade efterhand utan att ha spritt sig.

Utlåtande

Haveriet har orsakats av motorstörningar under kontrollflygning efter E-tillsyn. Motorstörningarna har efter hand blivit så svåra att besättningen tvingats lämna flygplanet. Motorstörningarna har orsakats av att den snabbkoppling som ingår i motorns huvudoljeledning och som är placerad mellan smörjsystemets flygplanmonterade rammluftkylare och motormonterade bränslekylare har särats under flygningen. Detta har resulterat i totalt oljetrycksbortfall vilket lett till lagerhaveri i motorns högtrycksrotorsystem. Lagerhaveriet har i sin tur lett till sådana förändrade motordriftsförhållanden som medfört i det närmaste total dragkraftsförlust. Orsaken till att snabbkopplingens låsfunktion spontant upphävts är hänförbar till att den i kopplingen ingående låshylsan kärvat till följd av deformation genom intryck från låskulor. Vid tiden för haveriet var det ej möjligt att med tillämpning av då gällande föreskrifter för ihopkoppling och kontroll vara tillförsäkrad att snabbkopplingen var tillfredsställande låst.

Utloppsdel
Inpassning av bädd
Motorn på plats på traktorflaket
Karta med nedslagsplats

Radio- o teletrafik

           T 15  * Sextifyra tornet.       
  AD 15 - Ja
14.03.17 O 64 * Sextifyra ja. Jag har ett par lampor som lyser och
motorn indikerar förti procent varvtal.
Den har troligen stoppat.
T 15 - Ja du han hoppar då tydligen.
AD 15 - Ja vi startar upp den.
T 15 - Ja gör det.
T 15 * Niklas Sig…. Niklas Sigurd Söderhamn, jag återkommer till dig.
GNS * (£ knäpp)
T 15 * Sextifyra jag har radarkontakt med dej.
14.03.41 O 64 * Sextifyra motorstopp.
T 15 * Ja anmäl om du hoppar.
O 64 * Ja.
14.04.02 O 64 * Den är kaputt ser du.
14.04.16 O 64 * Ja tornet sextifyra. Vi är på hundra meter nu, och för….
förbereder hoppning och vi har skog under.
T 15 * Ja du ligger strax norr Mohed. Jag har radarkontakt.
T 15 * Helikoptern är på väg.
O 64 * Ja.
14.04.33 O 64 * Jag provar nu med å' tända upp motorn med ordinarie startsystem.
T 15 * Ja.
- (£ ifn uppkallning)
AD 15 - Ja just det.
T 15 - Ta ut den på medvinden och titta du.
AD 15 - Okej.
AD 15 - Vad har du för läge ungefär?
T 15 - Skicka'n till mej så kan vi titta.
AD 15 - Okej.
14.04.46 O 64 * (£ från kanal 6)
Nej nu förutsätter jag inget bra landningsställe och bara riktar in kärran mot skog.
Det verkar inte finnas nå'n bebyggelse här ute.
T 15 * Sextifyra ja.
14.04.57 O 64 * Adam…. hoppa bak nu.
O 63 * Kontrollen sextitre på kanalen.
T 15 * Kontakt med flygplan klockan ett.
O 63 * (£ knäpp knäpp)
14.05.08 O 64 * Vad sa' du? (£ baksits?)
HOPPA NU!
T 15 * Sextifyra.
T 15 * Har du kontakt med flygplan klockan ett?
O 63 * Kontakt ja. Två skärmar ute. Okej.
T 15 * Ja och håll kontakt med dom där då. Helikoptern är på väg.
O 63 * Jag lägger mig över där då en stund.
T 15 * (£ knäpp, knäpp)
T 15 * Jo Ado, vad hade du för nummer på kärran?
O 63 * Ja jag har sextitre.
T 15 * Ja, har du kontakt med båda fortfarande?
O 63 * Ja inga bekymmer. Dom dala' ner snyggt och prydligt.
T 15 * Ja helikoptern är på väg.

Källa: Statens Haverikommission

Uppdaterad: 2012-01-12

Annons