Fpl 29 – Haveri fpl 29224

1956-08-17, SV Vänge kyrka

Haveriet

Under övning i roteflygning i anfallsgruppering (Fly 201) över moln råkade en rote J 29 ur F 16 ofrivilligt in i moln.

Båda fpl, som fördes av elever i GFSU, hade låst KH. Ff (rotetvåan), (aspirant, krp PF S), förlorade kontrollen över fpl och räddade sig oskadd med fallskärm.

Eleverna hade tidigare utfört samma övning som rotetvåor med lärare som rotech under 10-15 pass. Härvid hade ”gungor” – även med övergång i ryggläge följd av fortsatt sväng under svag dykning – utförts.

För ifrågavarande övning, som avslutade ett luftstridspass (Luf 202), gavs inga order om vilka manövrer, som skulle övas. Flygstyrkechefens avsikt var att endast svängar med belastning upp till 4 g och ”gungor” skulle utföras.

Lärare övervakade övningen från ett tredje fpl bakom roten.

Händelseförlopp

Rotech avsåg, efter att ha utfört några ”gungor”, att göra en vid tunnelroll och beordrade låsning av KH. Manövern påbörjades med en avläst ingångsfart av 650 km/t ca 700 m över ett disskikt på 2.000-2.500 m höjd med relativt kraftig stigning och långsam roll.

I ryggläget började rotech tappa nosen. Fpl grävde i den fortsatta rollrörelsen och disskiktet passerades i den sista vertikalen. Väl under diset och i planflykt var farten i det närmaste Mmax. Under rollrörelsen ändrades rotens huvudkurs ca 90° och oväntat upptäckte rotech ett cumulusmoln c a 250 m rakt framför sig. Han steg då under vänstersväng mot en ljusning i molnet och kom ur under svag stigning och med ca 600 km/t.

Ff låg under rollen i höger flank ca 50 m från rotech. När rollen var avslutad, hade ff uppnått Mmax och fpl skakade lätt. När ff såg rotech försvinna in i molnet, påbörjade han en högersväng för att komma ifrån rotech. Fpl började härvid skaka kraftigt och inne i molnet förlorade ff kontrollen över fpl samt beslöt sig för att hoppa.

Läraren följde med i manövern som trea på ca 50 m avstånd från roten. När han strax efter ryggläget märkte, att något var onormalt, ansåg han att det var för sent att ingripa och bedömde, att anvisningar i det läget endast skulle irritera ff, varför han bröt ur formeringen.

Rotetvåans uthopp var det första, som företagits ur fpl 29 med automatisk frigöring. Pga att utskjutningen ägde rum i moln, kan ff icke ange var i förhållande till fpl remmarna frigjordes. Detta skedde dock ”kort efter utskjutningen”, varvid stolen genast försvann utan ff medverkan.

Haveriorsak och utlåtande (OFYL)

Haveriet har orsakats av att rotech utfört en manöver, som han icke tillräckligt behärskat, bl.a. pga ringa flygrutin och erfarenhet på fpltypen samt att manövern företagits på icke betryggande avstånd från moln.

Det synes anmärkningsvärt, att en detaljerad ordergivning för roteflygningen icke ägt rum, särskilt med hänsyn till att detta var det andra passet, som elev gick såsom rotech.

Det förhållandet, att rotech trott, att tidigare utförda ”gungor” med övergång i ryggläge och följt av sväng, under svag dykning till ungefär samma kurs som i utgångsläget, varit tunnelroll, tyder även på en ofullständig genomgång av berörda flygpass. Eftersom genomgången före flygningen icke berört roteflygningen i detalj, borde den medföljande läraren ha gett rotech order om vilka manövrer som skulle utföras.

Stegringsföljden i utbildningen torde i detta fall ha blivit bättre, om lärare några gånger medföljt som rotetvåa innan eleverna tillåtits flyga ensamma såsom rotech och rotetvåa.


Källa: 
STORT TACK till Fdir Bertil Andersson som scannat rapporten (OFYL = Orientering för Flygsäkerhetstjänsten) och gjort den tillgänglig och tack till Christer Magnusson (Magnic) som levererat den!

Uppdaterad: 2017-01-03

Annons