Fpl 21 – Haveri fpl 21235 o 21236

1948-02-20 – 5 km NV Hudiksvall, Högs socken

Haveriet

Haveri efter kollision i luften mellan 21235 och 21236, varvid båda ff (H.L L) och (B A) omkom.

Under övning i luftstrid i division hade ff i 21235 beordrats att med 2:a gruppen intaga beredskapsläge över Hudiksvall. Divisionschefen med 1:a gruppen (omfattande endast 3 fpl) anföll därefter norrifrån. 2:a gruppen var formerad med 2:a roten på något högre höjd än 1:a roten samt ca 2 km bakom.

Vid luftstridens början svängde båda gruppcheferna mot varandra (åt höger) och då de möttes uppstod luftstrid i vänstervarv. Rotetvåan (21236) i 2:a gruppens 2:a rote har inte kunnat följa sin rotechef in i luftstriden (en brant, snäv vänstersväng) utan har i högervarv kommit in i luftstriden samt härvid kolliderat med 2:a gruppchefen.

Händelseförlopp fpl 21235

Vid kollisionen har 21235:s nosparti träffat 21236:s höger vingspets vilken med resten av höger vinge brutits uppåt.

Fpl 21235 har fått vänster sittrumssida sönderpressad. Härvid har den kastbara huven lossnat och av luftkrafter och höger vinge på 21236 pressats in i förarrummet och tillfogat ff dödliga huvudskador.

Delar av förarrummets vänstra sida eller från fpl 21236 har pressats mot ff:s vänstra sida, hakat fast i fallskärmsutlösningshandtaget, löst ut fallskärmen, skurit av dess vänstra benrem samt tillfogat ff lårbensbrott.

Dessförinnan har 21236:s högra vinge snärjt utlösningswiren till katapultstolen som utlösts. Ff, som varit oförberedd på en utskjutning, har haft fötterna på sidoroderpedalerna och instuckna under tåremmarna. Då stolen skjutits ut har ff fastnat med båda fötterna.

Stolen har höjt sig, varvid ff:s ben sträckts till bristningsgränsen. Då stolen kommit till relingshöjd har fastbindningsremmerna lossnat, varvid ff och och stolen skiljts, och den tomma stolen har vält bakåt och gått in i egen propeller.

Då stolen skiljts från ff har fallskärmen slagit ut och dragit ff från fpl. Pga att vänster benrem varit avsliten och ff tillfogats svåra benskador har ff glidit ur fallskärmsselen strax efter det att han dragits ur förrarrummet.

21235 har sedan vänster vinge skurits av vid kollisionen i brant dykvinkel träffat marken och totalförstörts.

(Ff: fk/FFSU) (H.L L)

Händelseförlopp fpl 21236

Ff har på mötande kurs kolliderat med sin gruppchef.

Vid kollisionen har bl.a. 21235:s vänstra vinge träffat högra bommen på 21236. Den har till sist slitits loss.

Vid kollisionen har ff slungats framåt och därvid fått så allvarliga huvudskador att medvetslöshet inträtt.

Fpl har i ryggläge slagit ner i en myr.

Huven har inte nödfällts och stolutskjutningen har inte aktiverats.

(Ff: OK, vpl fu: GFSU:2) (B A)

Haveriorsak

Orsaken till kollisionen har varit att ff i 21236 under luftstriden tappat kontakten med sin rotechef och under försöket att återfå kontakten kolliderat med sin gruppchef på mötande kurs.


Tidningsklipp (GT)

”Även den anträffade föraren,” (21235) ” torde, enl landsfiskal Hedén i Hudiksvall omtalar för GT, ha gjort ett försök att rädda sig med fallskärmshopp. Under försöket att hoppa har han emellertid av allt att döma hamnat i propellern, ty kroppen var fullkomligt sönderhackad.”


Källor:
Flyghistorisk Revy
GT 

Uppdaterad: 2013-08-06

Annons