Fpl 37 – Haveri 37969 o 37970

1985-08-29, Vingåker

Haveriet

Kollisionen inträffade omkring kl 1338 vid Vingåker under målföljningsövning. Rotechefen utförde som mål gungor på väg mot övningsområdet. Rotetvåan kom under rotechefens manöver ifatt denne varvid flygplanen kolliderade på ca 2.000 m höjd. Vid kollisionen antändes rotechefens flygplan.

Flygplanen blev manöverodugliga och förarna sköt ut sig. Föraren i rotetvåan undkom oskadd. Rotechefen erhöll en skada i vänster axel.

Båda flygplanen totalhavererade.

Händelseförlopp

En rote SF 37 startade från Bråvalla kl 1333 för övning i luftstrid i övningsområde M 51. Starten skedde utdraget.

Berörd spaningsdivision hade haft ett formellt uppdrag av C E 1 att genomföra utprovning av bl a aktuell robot mot luftmål och att skriva anvisningar för flygövningar. De av divisionen föreslagna flygövningarna hade inte införts i ANSU men divisionen hade byggt vidare på sina övningsförslag och utnyttjade dessa vid utbildningen.

I anvisningen för här aktuell målföljningsövning angavs målets fart, motorpådrag och huvudsakliga manövrerande samt det ungefärliga avstånd bakom målet på vilket målföljande flygplan skulle ligga. I anvisningen fanns inget särskilt angivet om hur målföljande flygplan skulle göra om det kom för nära målet.

0m målföljande flygplan ville öva mot någon speciell målmanöver var det brukligt att föraren på radio angav detta till målet.

Förarna hade genomfört övningen vid ett flertal tillfällen med varierande prestandaskillnader.

Väderprognosen för övningsområdet angav sikt över 50 km, 2-5/8 cumulus med molnbas 1.000 m och översida högst 2.000 m. QBC från Vingåkerstrakten angav sikt över 50 km, 2/8 platta cumulus med molnbas 1.200 m.

Under flygning VMC mot övningsområdet skulle rotetvåan genomföra en s k nollövning, som innebar målföljning med rb 24 mot manövrerande mål.

Efter start intog rotetvåan utgångsläge ca 1.000 m bakom rotechefen och upptäckte då att spännviddsmarkörerna i siktet inte fungerade. Han beslöt då att genomföra övningen med hjälp av fartvektorn och påbörjade målföljningen. Rotechefen inledde målgången med mjuka gungor under stigning till ca 2.000 m. Under tiden gick roten över till stridsledningsfrekvens och fick klart börja på nordlig kurs.

Rotechefen avsåg göra en högersväng, då han hörde på radion ”sväng en vänster-höger”. Rotechefen utförde denna manöver och i slutet av högersvängen tittade han ut åt höger och såg rotetvåan på bedömt 50-100 m avstånd och på i stort samma höjd. Rotechefens bedömda fart var då 4-5OO km/h och han såg att flygplanen hade kollisionskurs samtidigt som han hörde rotetvåan meddela ”vi möts”. Han påbörjade då en buntrörelse för att undvika kollision. Strax därefter kände rotechefen en stöt i flygplanet, motorn började pumpa och huvudvarning tändes.

Rotetvåan kom under rotechefens manöver ifatt denne och drog av till flygtomgång men hamnade alltmer breddat till rotechefen och började bunta för att se rotechefens flygplan bättre. När rotetvåan märkte att flygplanen skulle komma nära varandra, meddelade han på radion ”vi möts”. Kort därefter passerade rotechefen något under rotetvåan, varvid kollisionen inträffade. Rotetvåans bedömda fart var strax före denna ca 350 km/h.

Vid kollisionen, som skedde omkring k1 1340 på ca 2.000 m höjd, antändes rotechefens flygplan. Detta blev ostyrbart och föraren sköt ut sig på ca 1.000 m höjd. Rotetvåans flygplan vred sig vid kollisionen 20-30 gr vänster samtidigt som nosen sjönk från dykvinkel ca 15 gr till 45 gr. Föraren hade inte kontroll på flygläget och sköt ut sig ca 5 sekunder efter kollisionen på ca 2.000 m höjd.

Föraren i rotetvåan tog mark oskadd medan rotechefen erhöll en vänstersidig axelledsskada, som sannolikt uppstod vid utskjutningen.

Ögonvittnen till kollisionen larmade brandkår och polis och förarna fördes i ambulans till lasarett. HKP 4 på Visby och Berga larmades och flög mot haveriplatsen men behövde inte ingripa.

Flygplanen slog ner i Vingåker nära bebyggelse. En robotdel slog ner genom taket på en villa, men någon personskada uppstod ej.

Rotechefens flygplan var vid starten försett med tom extratank och motmedelskapslar, rotetvåans med tom extratank och övningsrobot.

Det radiomeddelande ”Sväng en vänster-höger”, som rotechefen trodde kom från tvåan, sändes från ett flygplan i en annan F 13-rote, som övade över Gotska sjön. Detta har verifierats vid kontroll av bandinspelad radiokommunikation vid aktuell stridsledningsanläggning. Ett flertal meddelanden har sänts från denna rote utan att anropssignal använts. Rotechefens branta vänster-högersväng torde i sig inte ha bidragit till den situation som ledde till kollisionen, eftersom tvåan i ett tidigt skede under målföljningen närmat sig målet och redan då genom lämpliga manövrer borde ha säkerställt att tillräcklig separation till detta tagits ut. Rotechefen har heller inte blivit uppmanad att gå rakt ut eller svänga åt annat håll.

Tvåans strävan att minska närmandehastigheten till målet enbart med gasavdrag har starkt bidragit till att den trängda situationen uppstått. Han har dessutom i detta läge inte styrt målets manövrer med radioorder. Detta medförde att flygplanen hamnade i ett flygläge med hög nos och relativt låg fart, varifrån båda förarna hade svårt att bedöma flygplanens banor med kollision som följd.

Rotetvåans val att bunta i stället för att försöka passera med positiv belastning har sannolikt starkt bidragit till kollisionen.

Kollisionen

Vid kollisionen träffade rotetvåans vänstra nos- och huvudvinge rotechefens fena, som bröts loss. Samtidigt träffade extratanken rotechefens ryggås, som delvis skalades av. Rotechefens flygplan fattade eld vid kollisionen. Rotetvåans flygplan fick vid kollisionen bakre delen av vänster nosvingeklaff avsliten och vissa skador på vänster huvudvinges framparti. Stora delar av extratanken fläktes bort och robot med lavett bröts loss.

Kollisionen skedde på ca 2.000 m höjd.

Efter kollisionen – fpl 970 (rotechefen)

Flygplanet girade höger vilket var ett resultat av förlusten av fenan. Föraren uppfattade att motorn ej svarade på gaspådrag utan pumpade kontinuerligt. Flygplanet vred sig åt höger 360 gr med nosnedläge och snabb höjdförlust.

Föraren initierade utskjutning med höger handtag på sannolikt under 1.000 m höjd och under kraftig höjdminskning och med flygplanet i lågt nosläge. Han tog mark i en skogsglänta med svår smärta i vänster axel.

Efter utskjutningen har flygplanet sjunkit mycket brant och slagit i marken i inverterat läge med 60 gr dykvinkel. Vid nedslaget exploderade flygplanet och brann kraftigt.

Efter kollisionen – fpl 969 (rotetvåan)

Flygplanet vred sig snabbt vänster 30 gr och doppade nosen på ett sätt som föraren upplevde som okontrollerbart. Han uppfattade ett kraftigt brus/vinande ljud. Föraren sköt ut sig efter ca 5 sekunder. Han tog mark i skog. Efter utskjutningen har flygplanet under dykning och vänstersväng slagit i marken.

Utlåtande

Kollisionen har orsakats av att rotetvåan under målföljning mot manövrerande mål inte i tid manövrerat sitt flygplan så att separationen till målet kunnat innehållas.


Källa: Statens Haverikommission. 

Uppdaterad: 2012-02-13

Annons