Fpl 29 – Haveri fpl 29430

1954-12-13, Laholmsbukten

Händelseförlopp

Haveriet inträffade under övning i formell försvarsstrid med fpl J 29 – AJU Luf 204 mom b med tillägg att om elev upptäcker läraren först skall anmälan ske, varefter läraren kan ge eleven anfallstillstånd, om han så bedömer lämpligt.

Lärare och elev (GFSU:2) utförde övningen på målbana F 10 – Tylösand – F 10 på 5.000 m höjd. När läraren var på väg söderut från Tylösand andra gången och ännu ej sett eleven, frågade han efter dennes läge. Eleven svarade att han låg c:a 200 m bakom, vilket bekräftades av läraren. Denne gjorde undanmanöver i form av brant vänstersväng under höjdminskning.

Fpl råkade i g-stall vid ingången i sväng, belastningen var sedan 4-5 g. Svängen fortsatte ungefär 2 varv, hela tiden med samma belastning. Eleven följde men låg något utanför. På 2.000 m höjd avbröt läraren och gav order om nytt utgångsläge.

Läraren flög ånyo F 10 – Tylösand – F 10 utan att få ögonkontakt med eleven.

Under den fortsatta flygningen norrut från F 10 upptäckte läraren mitt över Laholmsbukten, att eleven låg bakom på 300-400 avstånd med samma eller någon överskottsfart och på samma höjd (5.000 m).

Läraren gjorde samma undanmanöver som vid föregående kontaktillfälle men svängde mera grävande (sned halvroll). Radiokontakt mellan fpl förekom icke vid detta tillfälle. Farten var Mmax minus 100-125 km/h (bedömd).

Svängen fortsatte med belastning 4-5 g c:a 3/4 varv (till ostlig kurs), varefter läraren gick rakt ut på 2.000 m höjd och med en avläst hastighet av Mmax – 10 km/h. Läraren iakttog icke eleven under undanmanövern som utfördes på tomgång med luftbromsar och klaff inne. 

Under försök att följa läraren förlorade eleven kontrollen över fpl. Elevens fpl iakttogs i en kvickrolliknande rörelse i c:a 45° dykning. På höjd under 2.000 m upphörde rollrörelsen möjligen men fpl fortsatte under ökande dykvinkel och slog ned i vattnet i Laholmsbukten. Ff (kadett, vpl fu LO K) (GFSU:2) omkom vid nedslaget, fpl totalhavererade.

Haveriorsak

Orsaken till haveriet har sannolikt varit att ff vid försök att följa lärarens undanmanöver överskridit gränsen för max uttagbar belastning och med g-stall och onormala rörelser som följd.

Vid föregående flygpass samma dag med samma fpl men med annan ff lossnade g-dräktens anslutning när ff låg i undanmanöver med 5 g, varvid ff fick black-out. Liknande tillbud ha inträffat tidigare vid flj. Det är därför icke uteslutet att samma sak inträffat vid haveritillfället och bidragit till haveriet.

Häremot talar dock att ff fått veta, att g-dräktsanslutningen lossnat under föregående flygpass och uppmanats av bitr säkmatoff att kontrollera anslutningen.

Att ff icke lämnat fpl med fallskärm har sannolikt berott på fpl höga belastning och onormala rörelser.

Ff kan även ha varit accelerationspåverkad.


Källa: 
Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum: http://www.flyghistoria.org/

Uppdaterad: 2016-09-08

Annons