Fpl 21 – Haveri fpl 21432

1954-05-19 – Malmön, Grötö, 7 km NNV Lysekil

Haveribeskrivning

Pejllandning där ff var rotechef.

Under sista delen av svängen mot flygplatsen över moln, kom roten in i diffus molnöversida. Höjd c:a 6.000 m. Ff, som upptäckte för sent att han kommit in i moln, förlorade kontrollen över fpl och råkade i spinn.

Efter att ha försökt häva spinnen på instrument – varvid fpl vid två tillfällen övergick till spinn åt motsatt håll, sista gången sannolikt ryggspinn, hoppade ff.

Ff (kadett, vpl sergeant E Allan T Eld) (GFSU:3) erhöll lindriga skador dels vid utskjutningen, dels vid nedslaget, som skedde i trakten av Malmön.

Sannolikt händelseförlopp och utlåtande

Roten har kommit in i diffus molnöversida under sista delen av en 180°-sväng, som till en början utförts i god sikt ovan moln. Rotech har icke uppmärksammat detta i tid.

Från några båtar, som utsänts från minsveparen M 15, draggar man efter flygplansmotorn. Foto: Se nedan.

Han har därför övergått till instrumentflygning, först när han kommit i ett mycket ogynnsamt läge, där kurshorisonten låst sig.

Detta läge har sannolikt varit vid minst 110° sidlutning. Denna uppfattning styrks av, dels att kurshorisonten normalt självlåser vid 110° sidlutning, dels att den bild av kurshorisonten som ff ritade upp vid förhöret visade detta läge.

Det synes icke särskilt anmärkningsvärt, att ff uppfattat lutningen till c:a 70°, då det torde vara svårt, att under så kort tid som ff kunnat iakttag horisonten, rätt uppfatta om lutningen är över eller under 90°. När ff givit normala roder för urgång ur sväng, har verkan – då lutningen sannolikt varit över 90° och fpl möjligen legat i någon stigning under svängen – blivit att nosen höjts och farten snabbt gått ned, varvid fpl vikt sig och gått i spinn.

Fartmarginalen till vikningsfart från planflyktsfart har varit relativt liten. Ff har icke lyckats återfå kontrollen över fpl, möjligen beroende på, att han icke återgått tillräckligt snabbt och/eller tillräckligt mycket med sidorodret när spinnrotationen upphört.

Rester av flygplanskroppen låg utspridda runt ön. Foto: Se nedan.

Bidragande orsak till, att ff råkat i det dåliga läget i molnöversidan synes vara, att han kommit in i molnen medan hans huvuduppmärksamhet varit inriktad på kursinställningen. Dessutom har molnöversidan varit så diffus, att han till en början förletts att tro att svängen kunde genomföras utan instrumentflygning. Härtill har sannolikt även bidragit, att solen lyst igenom.

Ff har med hänsyn till den för fpltypen relativt höga höjden och närheten till moln måhända lämnat uppsikten på flyginstrumenten under alltför lång tid.

När fpl råkat i spinn, synes ff ha handlat rådigt och med klar uppfattning av situationen.

Med hänsyn till ff utbildningsståndpunkt och de ogynnsamma omständigheter, som bidragit till haveriet, synes ff icke böra lastas för haveriet.

Övningen kan icke anses ha varit för svår för eleverna.

Det bör framhållas för flygande personal med ringa erfarenhet, att uppsikten på flyginstrumenten (kurshorisonten motsvarande) aldrig helt bör släppas på hög höjd och i närheten av moln, samt när ff är upptagen av inställningar på instrument, radio el dyl, när instrumentflygning är eller kan bliva aktuell.


Källor:
– Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum. 
– Foton troligtvis från GP…

Uppdaterad: 2017-09-24

Annons