Fpl 51 – Teknik och sammanställning

Två av Arméns fpl 51B under civilt fältmässigt förhållande. Tankning fick oftast göras från bensinfat. Foto: Se nedan.

MÅLNING OCH MÄRKNING

Ämnet målning och märkning av Arméns Cubar innehåller en rad intressanta variationer vilka är starkt bundet till de tidigare refererade leveransomgångarna. Några klara riktlinjer om hur flygplanen skulle målas och märkas existerade inte i begynnelsen. Detta är helt naturligt i det faktum att Armén i början uteslutande opererade inhyrda civila flygplan.

Fpl 51B (51246) i en tidig märkning m/64. Lägg märke till att registreringsnummer och anvisande text är målat i svart färg! Foto: Se nedan.

Inför höstmanövern 1955 gjordes de första proven med kamouflagemålning i det att ett av de inhyrda flygplanen målades i ett tretonskamouflage med lätt avtvättbar färg och försågs med kronmärken. Försöket var indirekt styrt av det faktum att man i nämnda manöver för första gång uppträdde som enskilt förband.

När Armén sommaren 1958 fick sina första egna flygplan (51A) var dessa som tidigare nämnts civilregistrerade men målades ganska omgående helt i olivgrönt. Härvid försågs flygplanen även med kronmärken på kropp och vingar samt texten ARMÉN i vitt på bakkroppen. Något registreringsnummer anbringades inte.

Något senare fick flygplanen en treställig kod synonym med de tre sista siffrorna i registreringsnumret. Dessa koder (257-262) målades i vitt med mindre siffror på fenan. Samtidigt försågs flygplanen med orange dayglo-paneler eller stripor. Dels på var sida om motorinklädnaden och på toppen av fenan, och dels på ovan- och undersidan av ving- och stabilisatorspetsarna. I det första fallet anbringades två stripor och i det senare två eller tre. Således hade exempelvis fpl 257 tre stripor på vingspetsarna emedan fpl 258 hade två (se bilder).

Fpl 51B (51242) i det slutliga märkningsschemat fastställd år 1964. Foto: Se nedan.

När de första flygplanen av typ Fpl 51B levererades våren 1959 fastställdes också märkningsbestämmelser för Arméns flygplan. Innan dessa slutligt fastställdes hade de nya flygplanen en kort tid mixad militär och civil märkning. Således bar kroppen och vingarnas ovansida kronmärken emedan vingarnas undersida bar den tidigare civila registreringen i vitt. Därutöver målades den sista bokstaven i civilregistreringen i vitt mellan kabinen och kroppens kronmärke. Flygplanet var härvid i avsaknad av sifferkod. Denna företeelse var dock mycket kortvarig men förtjänar ändå att omnämnas.

1959 års märkningsbestämmelser för Arméns flygplan byggde i stort på den målning och och märkning som kommit till uttryck på Fpl 51A. Således målades flygplanen helt i olivgrönt och vad gäller märkningen genomgick denna smärre men ändock notabla förändringar.

Fpl 51254 i enlighet med 1959 års märkningsbestämmelser. Foto: Se nedan.

Tidigare hade vingarnas och kroppens kronmärken haft en diameter på 960 respektive 600 mm. Nu fick kronmärkena i samtliga sex positioner en diameter på 450 mm. Staplarna i texten ARMÉN blev bredare (fetare) med bättre läsbarhet. Den treställiga koden fick också bättre läsbarhet genom att den gjordes större med fetare stil täckande fena/sidroder. Nu tillkom också registreringsnumret vilket placerades på bakkroppen snett nedanför stabilisatorn. Detta nummer liksom övrig anvisande text, målades i svart. Det är särskilt värt att notera att fpl 51A behöll sina orange day-glo-paneler emedan fpl 51B ej försågs med denna typ av märkning!

Artilleriflyggrupp med fpl 51A på linje under fälttjänst vintertid. Flygplan 51A har ”day-glo-markeringar” på vingspetsar, motorkåpa och stjärtpartiet. Foto: Se nedan.
Fpl 257 hade exempelvis tre stripor på vingspetsen … Foto: Se nedan.
… emedan fpl 258 endast hade två! Foto: Se nedan.
Fpl 51A ”hänger’, med lägsta fart och full klaff. Bilden är informativ vad gäller ”day-glo-markeringarna”. Foto: Se nedan.

I maj 1964 tillkom nya märkningsbestämmelser och därmed målades flygplanen om i en mera ”jordnära” brun-grön färg. Samtidigt fick flygplanen en tvåställig kod identisk med de två sista siffrorna i registreringsnumret. Siffrorna var av den typ som samtidigt antagits för märkning av Flygvapnets flygplan och var fortsatt vita. I samband med den sista leveransomgången 1966 blev registreringsnumret och övrig anvisande text anbringade i vit färg.

TEKNISKA DATA – ARMÉNS FPL 51B SUPER CUB

Spännvidd 10,76 m
Längd 6,86 m
Höjd 2,04 m
Toppfart 240 km/h
Marschfart 150 km/h
Max flygsträcka 600 km
Max flygtid 6 tim
Max flygvikt 795 kg
Tjänstetomvikt 510 kg
Bränslekapacitet 136 liter
Bränsleförbrukning
vid marschfart
33 l/h
Besättning 2 man
Motor Lycoming 0-320-A2B
Ritning: Björn Karlström.

Här svalkar man sig under allmän förbrödring med FV-personal på Rinkaby den varma sommaren 1959. Notera flygplanet (51253) i bakgrunden bärande koden ”K” – dvs flygplanet var tidigare civilregistrerat SE-CKK. Foto: Se nedan.

SAMMANSTÄLLNING ÖVER ARMÉNS FPL 51 (A&B) SUPER CUB

Reg-nr Typ c/n I tjänst Koder Ex Reg-nr Civil Reg
Datum
Anmärkning
51234 51B 18-8541 66-73 34 SE-GCA
6.73
Till Östersunds Segelflygklubb. Haveri 810413. Avförd 830217. Återuppstod som LN-LJD i Norge.
51235 51B 18-8542 66-74 35 SE-GCB
5.74
Till KSAK Ålleberg
51236 51B 18-8544 66-73 36 SE-GCC
6.73
Till Halmstads Segelflygklubb
51237 51B 18-8545 66-74 37 SE-GCD
5.74
Till KSAK Ålleberg
51238 51B 18-8547 66-73 38 SE-GCE
6.73
Till Uppsala Flygklubb
51239 51B 18-8600 66-73 39 SE-GCF
7.73
Till Malmö Segelflygklubb
51240 51B 18-8602 66-70 40 Totalhaveri 700224. Under lågflygning kolliderade fpl med en kraftledning och gick ner i Indalsälven 20 km V Östersund. Besättningen (L G O Lövgren och B-E Eriksson) skadades men kunde simmande ta sig i land trots det iskalla vattnet. (K, SFF)
51241 51B 18-8441 66-73 41 SE-GCG
7.73
Till Västra Gästrike Flygklubb. Haveri 840511.
51242 51B 18-8361 66-73 42 SE-GCH
6.73
Till Kalmar Segelflygklubb
51243 51B 18-8362 66 43 Totalhaveri 660701 vid P 4 övningsfält i Skövde. Efter en brant högersväng på låg höjd och i stark medvind kolliderade fpl med ett träd. Fpl slog i marken och fattade eld. Ff (öfu R Gånvall) omkom. Felbedömning/indisciplinär flygning. (K, SFF)
51244 51B 18-8363 66-73 44 SE-GCI
6.73
Till Ånge Flygklubb
51245 51B 18-7918 63-73 245
45
SE-GCK
7.73
Till Salaortens Flygklubb
51246 51B 18-7919 63-73 246
46
SE-GCL
6.73
Till Norsjö Flygklubb
51247 51B 18-7920 63-73 247
47
SE-GCM
6.73
Till Falbygdens Flygklubb
51248 51B 18-7921 63-73 248
48
SE-GCN
6.73
Till Nyköpings FK. Haveri 750316
51249 51B 18-7922 63-73 249
49
SE-GCO
2.74
Till KSAK Ålleberg
51250 51B 18-7923 63- 250
50
Totalhaveri 700610, Pansartruppskolans övningsområde SSO Klagstorp, Skövde. Flera stridsvagnsbesättningar blev vittne till när fpl under en rek-flygning plötsligt dök med nosen före ned i övningsfältet. Ff (lt J E A (T) Wallin) (ATF) och rekognosör (lt S O Strive) omkom. Felmanöver, vikning, spinn på låg höjd. (GD, SFF)
51251 51B 18-6804 59-67 251
51
SE-CKI Haveri 670306, Artilleriflygskolan i Nyköping. I samband med start- och bedömningslandningsövningar kolliderade fpl, i den södra sektorn av skolans övningsområde, med topparna på några höga lövträd i ett skogsbryn varefter flygplanet slog ned i ryggläge. Ff (styckjunkare E G A Rosenberg) omkom. (K, SFF)
51252 51B 18-6802 59-73 252
52
SE-CKG SE-GCP
7.73
Till Vilhelmina FK. Haveri 820828. Avförd 830201.
51253 51B 18-6805 59-66 253
53
SE-CKK Totalhaveri 660302 vid Stjärnholm, S Nyköping. Under övning i vikningmanövrer har fpl från 300 m höjd gått lodrätt i marken varvid sg L O Löfgren och vpl K O Östrand omkom. Överstegring på låg höjd, isbildning, motorstörning. (K, SFF)
51254 51B 18-6806 59-73 254
54
SE-CKL SE-GCR
7.73
Till N:a Upplands FK
51255 51B 18-6801 59-73 255
55
SE-CKF SE-GCS
6.73
Till Ekshärads FK. Haveri 760718. Avförd 770927.
51256 51B 18-6803 59-73 256
56
SE-CKH SE-GCT
2.74
Till KSAK Ålleberg. Avreg 780221. Flygvapenmuseum.
51257 51A 18-6520 58-63 257 SE-CKE SE-CKE
4.63
Till Köpings FK
51258 51A 18-6521 58-63 258 SE-CKD SE-CKD
4.63
Till U Grönvik Östersund
51259 51A 13-6454 58-63 259 SE-CKA SE-CKA
4.63
Till Säffle FK. Haveri 730706. Avreg 750403.
51260 51A 18-6455 58-63 260 SE-CKB SE-CKB
4.63
Till Borlänge FK
51261 51A 18-6458 58-63 261 SE-CKC SE-CKC
4.63
Till T Klotz Mellansel
51262 51A 18-6445 58-63 262 SE-CEO SE-CEO
4.63
Till Medelpads FK. Haveri 720518. Avförd 751029.
Fpl 51253 efter haveriet vid Lilla Flättna gård, Nyköping, 1966-03-02. Foto: via Hans Kampf (SFF).

Källor: 
KONTAKT nr 73, september 1985.
– Fotograf ej angiven på bilderna i originalartikeln från KONTAKT…
Tabelluppgifter från SFF (Svenskt Flyghistoriskt Forum).
– SFF = Från Svenskt Flyghistoriskt Forum.
– K = Kontakt nr 73
– GD = Tidningen GD

Uppdaterad: 2019-06-09

Annons