B 16 – Haverierna

Haveri med flygplan nr 3364 på F 3 Östgöta Flygflottilj, 1941-07-31. Efter bränsleläckage och landning spreds eld i fpl som övergavs och fortsatte in i en klockpelare. Fpl stannade mot ett träd.
Foto: Okänd/Flygvapenmuseum (PDM).

HAVERIERNA

”Flygplan 16” fick en kort tjänsteperiod i Flygvapnet då det hela tiden drabbades av driftstörningar och haverier. I nyhetstidningarna kallades det ”Den flygande likkistan”.

Slarv vid tillverkningen samt brister i materialvalet vid tillverkningen var några av orsakerna men även felaktigt utnyttjande från Flygvapnets sida bidrog. Slarvet var av den graden att general Nils Söderberg misstänkte rent sabotage då flygplanen ursprungligen var avsedda för Frankrike.

S 16 nr 3334 ”buklandade” under start 1942-04-28 vid F 11 pga att flygskytten/färdmekanikern tog in landstället för tidigt. Foto: Curt Hallqvist.

Flygplanen användes inledningsvis som störtbombare vilket de inte var avsedda för. Flera incidenter och haverier kunde tillskrivas bristande cockpitdisciplin men framför allt bränslesystemet.

Under krigsåren användes bränslet bentol. Detta bränsle korroderade ofta tankarna vilket orsakade läckor som resulterade i att bränslet rann ut på de heta motorerna. Bränslet löste också upp lacken på korkflottörerna i motorernas förgasare med bränsleläckage och motorbrand som följd.

För att åtgärda de grövsta strukturella felen kallades 300 civila snickare in till flygflottiljerna för att bl a byta ut vattenskadat trä i vingarna.

Flygplan nr 3345 buklandade 1943-07-28 pga motorstopp. Vänster hjul grävde ned sig i sanden. Foto: Okänd. Bild från Krigsarkivet.

Flygplan 16 kom under sin aktiva tid att användas hårt och fick ett dåligt rykte då hela 18 totalhaverier inträffade (varav tre nedskjutningar av tyskt jaktflyg) och totalt 41 besättningsmän omkom. Ytterligare omkring 8 flygplan kasserades efter haverier som inte klassades som totalhaverier.

Flygplan nr 3374 med kod 11-26 nödlandade 1944-01-12 vid Lovö, Stockholm, pga fel på en bränsletryckreduceringsventil. Foto: Okänd (PDM).

SAMMANSTÄLLNING HAVERIER

Datum
FV-nr
FV-kod
Beskrivning
1941-06-10
3343
7-12
Totalhaveri i Vänern vid F 7, Såtenäs. Motorstörningar på 200 m höjd efter start. Under vänstersväng i plané tappar fpl fart och viker sig på relativt låg höjd och havererar. Haveriet orsakades av ett missförstånd: Markmekanikern hade före start öppnat bränslekranarna och när sedan fpl-mekanikern gick ombord ställde han om bränslekranarna och därmed stängt dessa.
Fsig (vkrp Stig Borgström) skadad. Ff (asp vpl krp Bertil V Holtz) skadad men avled 11/6. Asp (vpl krp Erik O S Harding) och mek (vol Stig O Nyman) omkom.
Gångtid: 28 tim.
1941-07-03
3305
3-16
Haveri vid dk-flygning. Eleven (edk) har ”tagit upp” för sent vid landning, varvid höger däck punkterat. Läraren drog på och har sedan själv utfört ny landning med skadat landställ varvid fpl gjorde ”ground loop”.
Edk (vpl fu Erik Olsson) och ldk (sg Gösta Brink) oskadade.
Total gångtid: 30 tim. Rep-kostnad: 40.000:-.
1943-03-29 kassationsförslag pga haveriet.
1941-07-03
3339
7-26
Totalhaveri vid F 7, Såtenäs. Under dykövning har fpl efter urtagningen med båda vingarna kolliderat med trädtoppar varvid högervingen brutits av och fallit till marken. Fpl har rollat över i ryggläge och tagit mark på en åker. Flygplansdelar spreds över ett område av 150 m längd. Vingen har sannolikt brustit genom luftkrafterna under för hård upptagning.
Ff (vpl krp Bror Torsten Nilsson), fs (vpl Oskar Gustaf Olof Sloberg), fsk (vpl Bengt Gerhard Egon Jonsson) och mek (vpl Erland Gustav Evert Olsson) omkom.
Total gångtid: 32,40 tim.
1941-07-31
3364
3-23
Totalhaveri vid F 3. Under flygning uppstod bränsleläckage vid en förskruvning till bränsleledning till höger motor. Efter landning och stopp vid uppställningsplats antändes bränslet av avgasflammorna och kraftig rök och eld spreds i flygplanet. Besättningen lämnade snabbt fpl utan att hinna kupera motorn varvid fpl rullade vidare för egen maskin, slog av en klockpelare i betong, snurrade 180 gr och stannade efter att ha kört in i ett träd.
Ff fu Bengt Florén, fs lt R Tengzelius, mek vkrp Seth Norén, pass väder-ass Stig Schenk oskadade.
Höger vinges framkant intryckt på 2 ställen, frambalk och kroppens framparti eldskadade samt höger motorinstallation svårt bränd.
Rep-kostnad: 100.000:-. Fpl kasserades. Total gångtid: 56 tim.
1941-08-17
3369
3-28
Totalhaveri vid Vallbytorp, Hjälmare docka, SO Arboga. Under lågspaning utmed vägar hade fpl kommit in i ett dimbälte. Motorstörningar uppstod och fpl sjönk sakta. Under högersväng tog vingen i trädtopparna och fpl slog runt över höger vinge varvid främre nospartiet slogs av och fpl fattade eld.
Ff (fu Nils Johan Nilsson) och fs (fk Gösta Magnus Olai) omkom. Fsig (fu Kurt Yngve Sigvard Simonsson) svårt skadad. Mek (krp Evert Gideon Pettersson) skadad och svårt bränd (avled 4 dagar senare).
1941-08-30
3362
7-10
Haveri vid Hillsta Mellangård, Västerljung. Efter motorstörningar ansattes nödlandning normalt med stället ute. För att undvika utrullning togs landningsstället in mot slutet och fpl hasade 50 m på buken.
Ff (kd Sven-Olof Olin), fs (fk Åkerstedt), fsig (vkrp Bror Halling) och fsk (vpl Evald Ivar Johansson) oskadade.
Total gångtid 83,10 tim. Antal flygningar: 156 st.
Kassationsförslag 1943-06-11 pga höga rep-kostnader (33.125:-).
1941-09-16
3340
7-27
Totalhaveri i Vänern, 17 km SO Mellerud. Efter fem minuters flygning i grupp uppstod propellerväxelhaveri på höger motor pga att ett oljerör till propellerväxeln lossnat. En kortare brand och rökutveckling uppstod varvid fpl har svängt höger, vänster, höger och sedan kommit in i ryggspinn. Ff har lyckats häva spinnrörelsen men ej lyckats fullfölja urgången varför fpl i brant dykning och ryggläge träffat vattenytan. Omedelbart före nedslaget har signalisten gjort fallskärmshopp men skärmen utvecklades precis före nedslaget i vattnet. Signalisten var vid liv och vinkade men när räddningsbåtarna kom fram syntes han inte till.
Ff (resoffasp Hans Olof Wilhelm Klingspor), fs (resoffasp Ulf Karl Olof Staverfelt), sig (vkrp Nils Erik Uno Petersson) och fsk (vpl Erik Johan Augustsson) omkom.
1942-05-12
3337
3-26
Totalhaveri på åker vid F 3, Malmen. Vid övningsflygning under mörker fattade fpl eld vid tändning av fallskärmsljus på 1.000 m höjd. Ljuset skulle kastas genom kamerahålet för seriekameran. När fsig N skulle dra i utlösningssnöret tändes ljuset för tidigt (pga olämpliga konstruktion av utlösningsanordningen). Han tappade ljuset som sedan antände oljan vid startmotorn. Fsk P lyckades inte släcka elden.
Fsk (vpl Petersson) och fsig (lt T A R Norlin) räddade sig genom fallskärmshopp från bakdörren och ff (fk S Stark) och elev (fu Frid) hoppade från fpl nos. Ff fick brandskador i ansiktet, fsig och elev lätta handskador.
Fallskärmsljus typ Eisfeld fick härefter ej användas.
Total gångtid: 59,50 tim. Antal flygningar: 141 st.
1942-06-10
3310
11-20
Totalhaveri vid Gäddsäter, 7 km NV Nyköping. Under samövning med jaktflygplan har ff, på drygt 1.500 m höjd, gjort en undanmanöver i form av dykning och sväng. Härunder, eller möjligen vid upptagningen, har höger vinge brutits av på utsidan om motorn och skilts från flygplanet, som störtat i brant spiral eller spinn.
Ff (fu Sven Alfred Edin), fs (fk Carl Hjalmar Sverker Cederström), fsk (krp Gunnar Edvin Fogelberg) och fsk (vpl Björn Mauritz Lindblom) omkom.
Total gångtid 103 tim. Antal flygningar: 239 st.
1942-06-18
3320
3-44
Haveri på F 3, Malmen. Efter hög sättning och felbedömning vid landning och ev med någon tvärning åt vänster har fpl vikit sig åt vänster. Vingen svårt skadad, landstället svårt deformerat, bakre gondolen samt motorgondolerna svårt deformerade.
Ff (fu Per Gunnar Nordgren), fs (lt Rolf Ligner), fsig (fu Bo Kirsten) och mek (vpl Rune Larsson) oskadda.
Rep-kostnad: 100.000:-. Total gångtid: 82,45 tim.
1942-07-22
3309
Haveri vid Roma flygplats, Gotland. Efter slutfört flygpass i bombfällningsövning upptäcktes sprickor och skador på vingställ mm, troligtvis efter upptagning vid dykning. Motorerna demonterades och mha en stocksåg sågades vingarna av och fpl transporterades till Malmen via båt.
Total gångtid: 26,20 tim. Antal flygningar: 40 st.
1942-07-22
3382
Haveri vid landning F 11, Nyköping, pga för hård bromsning efter utrullning (ojämn bromsverkan/låsning).
Ff (asp Jan Olof Borg), resff (fu John Ehrenstråle), mek (krp Sven Palmblad) oskadade.
Skador bl a höger vinge bräckt och hjulställen svårt deformerade. Rep-kostnad 53.000 kr.
Total gångtid: 14 tim. Antal flygningar: 20 st.
1944-03-13 kassationsförslag. Kroppen användes i fpl 3308 som fått kroppen knäckt.
1943-07-02
3376
11-18
Totalhaveri vid Landsort, Östersjön. Under spaningsflygning till havs har fpl med stor hastighet kolliderat med vattenytan och sjunkit på stort vattendjup. Endast ett fåtal mindre detaljer ha återfunnits.
Ff (krp Sixten Reinhold Schoultz), fs (fk Karl Gustaf Olov Westberg), fsig (fu Rune Adolf Hanner Jaensson) och mek (vkrp Anders Erik Gösta Gullberg) omkom.
Total gångtid: 43 tim. Antal flygningar: 48 st.
1943-07-05
3313
11-4
Nödlandning Roma flygplats, Gotland, pga motorstopp (bränslebrist pga fel inställda bränslekranar). När högra vingtanken tömts har felaktigt förbindelsekranen mellan vingtankarna öppnats så att luft sugits in i bränslesystemet från den tomma tanken. Förbindelsekranen för vingtanken skulle ha varit stängd, avstängningskranen för höger tank stängd och förbindelsekranen mellan motorpumpar öppen (extratanken borde också ha tömts först). För att kontrollera bränslemängden i extratankarna fanns en särskild mätsticka för avläsning (i stället för att göra som mek: Knacka på tanken för att avgöra innehållet…). Teckengivningen för hjuls och klaffars uttagande fungerade ej heller tillfredsställande varför fpl under utrullning hamnade utanför fältet och havererade.
Ff (fj E Helmer Gadd), fs (lt Ulf S Mide), fsig (fu Hans G:son Åkerrén) och mek (vpl Sven Nilsson) oskadade.
Rep-kostnad: 33.000:-. Total gångtid: 90 tim. Fpl reparerat.
1943-07-08
3323
11-10
Haveri vid F 11, Skavsta. Under start och hastighet 100 km/tim brast en navfläns (pga svag konstruktion) på ett landningshjul varvid fpl girade och sjönk ned mot marken. Omfattande skador uppstod på propellrar, flygkropp och höger vinge.
Ff (kad Carl G Torell), fplch (fk J-E Lagercrantz), fsk (vpl Yngve Lindström) och fsig (krp Björn Sjöberg) oskadda.
Rep-kostnad: 34.000:- (trolig kassation).
1943-08-20
3351
11-52
Totalhaveri vid nödlandning i Kärnsjön, 3 km Ö Svarteborg. Under instrumentflygning stoppade båda motorerna pga bränslebrist eftersom ventilbatteriet ej genomsläppt bensin trots att dess bränslekranreglage varit ställd på öppet läge (felkonstruktion av låsanordningen till ventilbatteriets hävarm). Fpl landade med fart 150 km/tim och indraget ställ och slog runt vid andra kontakten med vattenytan.
Ldk sg Gösta Brink, edk fu Lennart Berkenstam, fsig vkrp Rolf Fagerlund och mek asp Sven Malmström tog sig ut ur fpl utan allvarligare skador (Brink kraftigt blödande i pannan).
Fpl-nosen helt intryckt. Luckorna över ff och fs saknas. Oljekylaren och samtliga motorplåtar saknas. Vattenskador på vingar och roder mm. Korrosion på samtliga metallytor.
Total gångtid: 28,50 tim. Antal flygningar: 33 st.
1944-01-11
3336
11-6
Totalhaveri vid Västra Eknö pga propellerfel på ena motorn. Efter nödlandning på isen sjönk fpl efter 40 min och låg under vatten i 3 dygn.
Ff (sg Stig Lindberg), fs (fk J O Ohlsson), fsig (fu Håkan Olsson) och fsk (vpl Anders Andersson) oskadda.
1944-05-14
3335
11-14
Nödlandning i Östersjön 13 km SV Ventspils (Windau) efter att blivit nedskjutet av tyskt jaktflyg.
Fsig (krp P Ingvar Ringström) omkom. Ff (vpl fu Jens A Reimann), spanare/flygplanschef (lt E G A Eriksson, I 4) och fsk (vpl Bengt Karlsson, F 11) oskadade.
Se Nedskjutningarna.
1944-05-15
3304
11-8
Totalhaveri. Nedskjutet av tyskt jaktflyg i Östersjön SV Steinort, utanför Libau (Liepaja).
Ff (vpl krp Sixten E Öström), fs (lt Sven A H Håkansson), fsig (fu Hans A E Blomström) och fsk (vpl krp Henry K L Ekstrand) omkom.
Se Nedskjutningarna.
1944-05-23
3319
11-61
Nedskjutet av tyskt jaktflyg över Kattegatt.
Ff (vpl fu Bertil Egon Volmer Egéus), fs (lt Karl Johan Yngve Rosén), fsig (fu Karl Gunnar Erlandsson) och fsk (vpl krp Olof Urban Boström) omkom.
Se Nedskjutningarna.
1944-06-07
3345
11-34
Totalhaveri i Östersjön, S Utlängan. Under spaningsuppdrag över Östersjön mötte roten dåligt väder varvid roteettan sökte sig neråt och försvann i dimman som gick ända ner till vattenytan. Fpl har träffat vattenytan med hög hastighet med vänster vinge först. Ev har ff stigit i dimman och av någon anledning därefter gått i spiral ner i havet. Endast få delar av fpl hittades.
Ff (fk Jan-Olof Torstensson Borg), fs (lt Sigge Anders Lennart Ahnfeldt, I 17 res), fsig (fu Gösta Fritiof Persson) och fsk (vpl krp Arne Oskar Andreasson) omkom.
Totalt gångtid: 146 tim. Antal flygningar: 119 st.
1944-06-28
3307
11-6
Totalhaveri vid civila flygfältet, Halmstad. Nödlandning efter motorstörning på vänster motor pga vevaxelbrott. Fpl satte sig på bortre delen av det korta fältet varefter höger landställ veck sig efter att ha rullat 110 m. Efter 90° sväng kanade fpl 60 m, passerade över två spanska ryttare och ett taggtrådshinder och in i skogen (se bild nedan).
Ff (vpl krp Sven-Olof Holmström,) fs (lt A Eriksson), fsig (fu Per Berglund) och fsk (vpl Gösta Andersson) oskadade. Två får dödades…
Rep-kostnad: 75.000:-. Total gångtid: 126 tim. Antal flygningar: 217 st.
1944-08-02
3373
11-19
Totalhaveri vid Aspafjärden, S Nyköping. Under dykning vid bombfällningsövning inträffade vingbrott på höger vinge vid upptagningen, bl a beroende på ett mindre tillverkningsfel (felaktigt borrat hål i vingens balbalks undre fläns).
Ff (offasp krp Karl Börje Arvid Ahlberg), fs (resoffasp krp Karl Börje Arvid Jonasson), fsig (vkrp Folke Ingram Jonasson) och fsk (vpl Johan Oskar Englund) omkom.
Total gångtid: 80 tim. Antal flygningar: 265 st.
1944-08-21
3379
11-30
Nödlandning (haveri) på Vängsö flygfält pga motorstopp på vänster motor efter att en reduceringsventil troligtvis låst sig i öppet läge av en strimla fiberpackning (från när membranhuset gängades på ventilhuset).
Ff (fu Ivar Nilsson), fs (lt P Gösta W Ramvall), fsig (vkrp Dahl) och fsk (krp Gustaf Malmberg) oskadade.
Vänster vinges båda vingbalkar avslagna, landstället deformerat, flygkroppens främre del intryckt samt vänster motor totalhaveri. Kasserades bl a pga hög rep-kostnad (100.000 kr).
Gångtid: 162,20 tim. Antal flygningar: 251 st.
1944-09-12
3384
11-29
Totalhaveri vid F 7, Såtenäs. Omedelbart efter start i mörker och stigning till 20 meter förlorade fpl höjd varvid höger vinge och nospartiet kolliderade med en träddunge varefter det störtade och fattade eld.
Fmek (fu Sven Joel Welén) omkom omedelbart, ff (vpl krp Per Roland Lennart Rasmusen) skadades svårt och avled följande dag. Fsig (vkrp Oskar Folke Ingemar Påhlin) erhöll lättare skador på händerna.
Gångtid total: 253 tim. Antal flygningar: 387 st.
1944-12-15
3311
11-12
Totalhaveri vid F 11. Under flygning uppstod kolvbrott i vänster motor varvid vevstaken slog sönder vevhusväggen och eld uppstod i motorn som spred sig till fpl. Efter landning gled fpl in i skogen varvid nosen slets sönder och vid uppbromsningen kastades ff ut genom den trasiga nosen och hamnade intill höger motor. Fsig lyckades släpade bort honom innan fpl brann upp.
Ff (kd Lars Ivar Bæcklund) kontusionsår i ansiktet, fs (fu Bertil Björcke) benbrott, mek (fu Karl Georg Örtengren) brännskador och fsig (lt Lennart Wilhelm Ericsson) oskadad.
Total gångtid: 189 tim. Antal flygningar: 272 st.
1945-02-16
3315
11-16
Nödlandning vid Visingsö pga motorstörning: Kolvbrott (materialfel) i cylinder 5 på vänster motor. Fpl buklandade (pga kort fält) 100 m in på fältet och gled 330 m med 180 graders sväng på slutet.
Ff (kd Bengt G Lundin), fs (fk Sten B Y Eckman), fsig (fu Rune A Elghorn) och fsk (fu Torbjörn Bladh) oskadade.
Vänster vinges framkant avslagen och ena motorn totalhavererad. Rep-kostnad: 85.000:-.
Total gångtid: 196 tim. Antal flygningar: 327 st.
Om många fler haverier (dock fpl som reparerats) kan läsas här.

Totalhaveri 1944-06-28 i Halmstad. Nödlandning efter motorstörning pga vevaxelbrott. Landstället veck sig och fpl fortsatte in i skogen. Foto: Okänd.
Totalhaveri 1943-08-20 med fpl 3351 (kod 11-52) vid nödlandning i Kärnsjön, Svarteborg. Motorstopp pga bränslebrist (felkonstruktion av låsanordningen till ventilbatteriets hävarm). Fpl landade med indraget ställ och slog runt vid andra kontakten med vattenytan. Foto: Okänd.
Fpl 3351 vid haveriet ovan. Foto: Okänd.

Källor:

Huvudkälla: SFF Forum
Kompletteringar: Gotlands Försvarshistoria
Wikipedia
Upwikiro.top
Rilpedia
Secretprojects.co.uk
Ängelholms Flygmuseum
Tidsspegeln.blogspot.com
LAE blogg
F 11 museum
Military-history.fandom
Warthunder Forum
AEF (FlygvapenNytt 1967-5, sid 10)
SMB (spaningsflygplan)
SMB (bombflygplan)
Bilder (Picryl.com)
Flyg nr 20, 1945
Avio Blog

Uppdaterad: 2023-01-27

Annons