T 2 – Haverier

Av de ursprungligen inköpta 12 flygplanen kom 5 att avskrivas till följd av totalhaverier medan övriga avskrevs till följd av ålder och för höga kostnader.

Haveriorsakerna var felmanöver (mänskliga faktorn), konstruktionsfel och i ett fall har orsaken inte med säkerhet kunnat fastställas. Förlusterna i materiel (5 fpl) och människor (13 omkomna) måste ses mot bakgrund av det relativt höga flygtidsuttaget samt beredskapstidens högt ställda krav på flygning under ogynnsamma väderförhållanden.

Fpl 101 (F2-21) 1939-08-13 F 2 område, Hägernäs

Foto: Se nedan.

Haveriet inträffade under en uppvisningsflygning på F2 inför Östra Underofficersföreningen. Under ett flygpass på omkring 10 min har ff visat flygplanets flygegenskaper samt utfört ett fingerat torpedanfall. Utanför programmet har ff därefter försökt att visa flygplanets flygegenskaper vid enmotorflygning! På låg höjd har ff dragit av vänster motor samt flöjlat propellern. Under denna flygning har såväl höjd som fart minskats. Vid insvängning över Hägernäsviken har ff tvingats göra en skarp vänstersväng för att undvika kollision med en hangar eller skogsdunge. Ff har därvid icke kunnat behärska svängen med endast en motor pådragen, utan fpl har vikit sig över vänster vinge, varvid den gående högermotorn har bidragit till vikningen. Flyghöjden har varit så låg att fpl omöjligen kunnat upprätas efter vikningen. Fpl tog mark med vänster vinge först. Vid nedslaget antändes utströmmande bränsle och fpl förstördes helt vid branden. Besättningen (ff, mek och pass) omkom omedelbart vid nedslaget.

Orsaken till haveriet har varit felmanöver. Ff har visat bristande omdöme genom att med en motor framföra fpl på låg höjd under upprepade svängar.

Fpl 105 (F2-5) 1941-09-13 S Häradsskär (N5802 O1652)

Haveriet inträffade under eskortflygning kl 0950 efter start kl 0815 från basen i samband med förfrågning av annat fpl vid den av två jagare säkrade specialeskorten Furön – Sandsänkan. Från bryggan på Rederi AB Svenska Lloyd’s S/S ”MASILA” observerades, hur fpl efter ett ovanligt brummande ljud störtade nästan lodrätt ned i havet och totalhavererade. Besättningen (ff, fs och fsig) omkom omedelbart vid nedslaget. Endast de två flottörerna kunde bärgas av HM Jagare ”MALMÖ”. Vädret vid olycksplatsen var mulet, sikt 30-40 km, vind NO, molnhöjd 150-200 m.

Haveriet har orsakats av att ankarwiren på höger flottör lossnat och med sin fria bukt kommit in i propellerfältet. Då wiren sträckts kraftigt, har ett av propellerbladen brutits av i spetsen. I övriga bladspetsar har djupa inskärningar skett. Ankarwiren har med stor hastighet lindats upp på propellern och dragit loss ankare och tross som var stuvade i flygkroppen omedelbart framför ff. Eventuellt kan ff ha skadats i samband med att ankaret slitits ut ur fpl-kroppen. Höger motor till följd av obalans (propellerskada) brutits loss från motorfundamentet. Fpl har blivit ostyrbart och störtat i brant vinkel mot vattnet. Vid nedslaget har planet av allt att döma hunnit komma över i 20 grader ryggläge, varvid vänster vínge först träffat vattenytan. Primärt har haveriet orsakats av konstruktionsfel (Heinkel) i och med att klammorna som håller ankarlinorna ej varit tillräckigt kraftiga för att hålla kvar linan under flygning. Linan har kunnat fångas av propellern. Till förhindrande av ett upprepande har ankarlinan omedelbart kopplats bort på samtliga fp1 typ T 2 och förvaras i flygkroppen.

Fpl 104 ( F2-4) 1943-08-05 Ölands ostkust,
5 km från Stenåsa (N5627,6 O1642,1)

Haveriet inträffade under övervakningsflygning med anledning av förhandlingarna med tyskarna om uppsägning av transiteringsavtalet. Till följd av det spända läget var högsta beredskap anbefalld och alla hamnar inom Ostkusten, Gotlands och Sydkustens Marindistrikt hölls stängda under natten. På samtliga flottans fartyg var högsta LV-beredskap anbefalld. Från första gryningen skulle förstärkt flygspaning utföras längs den svenska territorialgränsen till sjöss. Till följd av dåligt-väder-prognos utbyttes den besättning som normalt skulle utfört flygningen mot en mer rutinerad sådan. Chefen för Kustflottan var med hänsyn till det spända läget synnerligen angelägen att uppdraget utfördes trots det dåliga vädret.

Efter att ha passerat Stora Karlsö har fpl anlänt till Ölands ostkust i höjd med Högby kl 0417. Därefter har fpl med i stort sett sydlig kurs flugit längs territorialgränsen. Fram till Vialmsudde har vädret varit relativt bra, men söder därom har det försämrats. Från Gärdslösa fram till olycksplatsen har vädret varit dimmigt och mycket disigt. Från luftbevakningsposter har motorbuller från fpl hörts, men fpl har ej kunnat observerats i den dåliga sikten. Händelseförloppet vid haveriet har ej kunnat rekonstrueras. Av vittnesmål att döma har haveriet troligen inträffat kl 0452 omkring 9 km ONO Hulterstad. I samband med nedslaget har en mycket kraftig explosion inträffat, vilken av vittnen uppfattas så långt bort som 8 km från olycksplatsen. Eld och rökfenomen har även observerats. Troligtvis har fpl med hög fart kolliderat med vattenytan. Pga tillståndet hos anträffade vrakdelar, samt det faktum att en mängd död fisk anträffats på haveriplatsen, synes det troligt att de båda medförda skarpa bomberna (eller en av dessa) detonerat under vattenytan. Besättningen (ff, fs och fsig) har omedelbart omkommit. Endast de sönderslagna flottörerna har kunnat bärgas.

Orsaken till haveriet har ej med säkerhet kunnat fastställas. Det finns ingen anledning att misstänka att bombdetonationen skulle vara primäranledning till haveriet. Det finns heller ingen misstanke att haveriet inträffat till följd av beskjutning. Flygningens igångsättande under rådande ogynnsamma väderförhållanden föranleder inte någon erinran med hänsyn till flygningens art samt de order som givits av Chefen för Kustflottan.

Fpl 109 (F2-9) 1943-10-27 Furusundsleden, S Brudnäs brygga

Haveriet inträffade i samband med farledsnavigering på 50 m höjd sträckan 1/F2 bas – Simpnäs Klubb – Söderarm – Svenska Högarna – Landsort – Hävringe – 1/F2 bas. I Furusundsleden har fpl i strid mot gällande order framförts på endast 5 m höjd över vattenytan. I en böj i farleden har fpl till följd av ff ouppmärksamhet kolliderat med vattenytan. Härvid har först vänster flottör slagit i vattenytan varefter båda flottörerna brutits loss. Fpl har därefter med stor kraft skurit ned i vattnet, vridit sig åt vänster och under ett moment ställt sig på nosen. Härvid har fs fastbindningsremmar brustit och fs kastats ut ur fpl genom fönstret i luckan över den plats där fs uppehöll sig. Flygplankroppen har knäckts mellan fsig-platsen och stjärtpartiet. Fpl har i övrigt erhållit stora skador i frampartiet. Vid haveriet omkom fs.

Orsaken till haveriet har varit att fpl i strid mot utfärdade order framförts på en höjd av omkring 5 m över vattenytan och därvid (sannolikt pga ouppmärksamhet från ff sida) kolliderat med vattenytan. Enär haveriet vållats genom indiciplinär flygning hänsköts målet till krigsrätt. Ff ådömdes 15 dagars vaktarrest.

Fpl 107 (F2-7) 1944-08-08 Norra Mysingsfjärden (N5901 O1816)

Haveriet inträffade under övning i torpedfällning mot HM Depåfartyg ”DRISTIGHETEN”. Efter verkställd torpedfällning på omkring 15 m flyghöjd och 1300 m avstånd fortsatte fpl i torpedbanans riktning fram emot depåfartyget. I närheten av fartyget gjorde fpl en 360 graders sväng för att komma ”i takt” med torpeden samt passerade därefter målfartygets aktre del, verkställde en svag dykning mot torpedens uppslagsplats och gjorde därefter en vänstersväng under kraftig stigning från omkring 15 m till 70 m höjd. Svängen övergick efter 180 grader i planflykt varvid en kraftig kaning observerades. Bankningen i svängen ökade snabbt efter ytterligare 90 graders sväng, varefter fpl i brant vinkel slog i vattenytan med vänster vinge först. Vid nedslaget bröts flygkroppen bakom lejdaren till flottörerna, vänster vinge slets loss och fpl-kroppens främre del demolerades svårt. Besättningen omkom omedelbart vid nedslaget. Fs och fsig återfanns vid bärgningen döda i fpl medan ff troligen följt med pansarstolen i djupet.

Orsaken till haveriet har varit manöverfel av ff under utbildningen.


Källa: KONTAKT nr 77, juni 1986.
– Se ”Historik”-sidan för detaljerad info.
Fotograf ej angiven i originalartikeln…

Uppdaterad: 2018-05-09 

Annons