Fpl 35 – 35OE Exportversionen Österrike

Den 25 juni 1987 levererades det första flygplanet i en serie om 24 flygplan 35OE till det Österrikiska luftförsvaret. Dessa hade konverterats och modifierats med utgångspunkt från i det svenska Flygvapnet tidigare brukade J 35D. Den 18 maj 1989 levererades den sista SAAB 35OE Draken till Österrike.

Kontraktet mellan SAAB-Scania och Österrike tecknades den 21 maj 1985. Kontraktsumman var på i runt tal 1,1 miljarder Skr och innefattade förutom modifiering och leverans av 24 Drakenflygplan även reservdelar, markutrustning inklusive simulator samt utbildning av flygförare och tekniker. Utbildningen förlades i huvudsak till F 10 i Ängelholm oaktat att en del av teknikerutbildningen kom att ske vid Flygvapnets Södertörnsskolor i Tullinge (F 18).

SAAB återköpte de aktuella flygplanen från Flygvapnet och FMV och som samarbetspartner i de rent tekniska åtagandena verkade även FFV Aerotech. En förbättrad radar och en i flera avseenden modifierad elektronik samt strukturella modifieringar i gångtidsförlängande syfte ryms i det modifierings- och ombyggnadspaket som per flygplanindivid motsvarar 20.000 mantimmar på verkstad. En markant skillnad i en jämförelse mellan J 35D och 35OE är att den sistnämnda som beväpning endast är utrustad med automatkanoner.

Den österrikiska ”Drakenaffären” – d.v.s Österrikes köp av begagnade J 35D – vållade stort rabalder och politiska motsättningar, för att inte säga politisk kris, i Österrike vilken underblåstes av miljöaktivister och pacifister. Även ur rent militär och teknisk synvinkel var det de som tydligt ifrågasatte riktigheten i köpet av Draken. Ur rent handelspolitisk synvinkel var dock köpet av Draken fördelaktigt i det att köpekontraktet kom att innefatta motköpsgarantier, där SAAB-Scania förband sig att från Österrike köpa delar till sin person- och lastbilstillverkning, samt i viss mån till den civila flygplansproduktionen i form av SAAB 340.

Vad som ovan sagts vet vi. Det är historiska fakta och noteringar kring tillkomsten av SAAB 35OE Draken i historien. Österrikes köp av Draken har naturligtvis varit föremål för en rad artiklar i dagspressen, likväl som i den kolorerade flygfackpressen Som flyghistoriker har många ställt sig frågan: Vilka flygplanindivider, d.v.s vilka f.d. J 35D flyger nu som 35OE? Vilka kriterier har styrt serienummer och individnummer (koder) på de österrikiska Drakarna, och hur ser kopplingarna härvid ut? Det först levererade flygplanet hade koden ”14”, medan det sist levererade hade koden ”02”(??). 

Individselekteringen

Den 21 maj 1985 tecknades, som tidigare nämnts, köpeavtalet mellan den österrikiska staten och SAAB-Scania Det är självklart att underhandskontakter ifråga om leveransterminer och rent produktionstekniska frågor föregick det slutliga avtalet.

Redan den 22 april 1985 meddelades en slutlig primär individselektering innefattande trettioen (31) flygplan J 35D, av vilka slutligen tjugofyra (24) skulle konverteras till 35OE. De flygplan som selekterades hade i huvudsak opererats vid F 4 Frösön, även om några individer hade operativ bakgrund vid F 21 i Luleå. Flygtidsuttaget per individ var ca 2.000 timmar. Flertalet individer var avställda i förråd. Flygvapnet förbehöll sig dock rätten att ta ut ytterligare flygtid från ett tiotal av de selekterade individerna efter den 22 april. 

Efter genomgång, besiktning och strukturkontroll av de selekterade individerna skulle åtta (8) flygplan avföras från listan under sommaren 1985, nämligen: 

35339 (2.192h), 35350 (2.071h), 35365 (2.029h), 35366 (2.037h), 35367 (2.090h), 35375 (1.898h), 35380 (1.728h), 35383 (1.896h)
(Total gångtid vid selektering inom parentes) 

Kvarstod således tjugotre (23) flygplan varför slutligen ytterligare ett flygplan (35341) selekterades, varefter FMV per den 21 augusti 1985 slutligt fastställde vilka individer som skulle konverteras till 35OE.

Som reserver för oförutsedda händelser, i form av t ex haverier, skulle ytterligare tre (3) J 35D hållas intakta, nämligen 35325 (ex F4-20), 35339 (ex F21-39) och 35371 (ex F4-01).

Produktions- och leveransprogram

Enligt det produktions- och leveransprogram som förelåg kontraktsskrivningen utläser vi att det första serieflygplanet 35OE (fiktivt ”001”) levereras till SAAB tre månader efter officiell beställning. Efter tio månader d.v.s. den 13:e månaden i produktions- och leveransprogrammet, återlevereras flygplanet till FFV-U varefter slutlig kontrollflygning beräknas ske i den 20:e månaden, med leverans den 22:a månaden efter beställning. Så kom också att ske i det närmaste. Det sista flygplanet i serien (fiktivt ”024”) skulle tillställas SAAB under den 28:e månaden efter beställning och vara slutlevererat 39 månader efter beställning. Härvid utläser vi att produktions och leveranstakten av naturliga orsaker ökas i slutet av serien. Inom fyra år (på tre dagar när) hade samtliga tjugofyra 35OE färdigställts och levererats till Österrike. Leveransterminerna överskred dock något utfästelserna i det tänkta leveransprogrammet.

Fastställande av serienummer

De SAAB 35 Draken vilka exporterats till länder utanför Sverige har (till skillnad mot de flygplan som levererats till det svenska flygvapnet) givits sexsiffriga serienummer. Konsekvent har man valt att efter i serienumret ingående typnummer (35) lägga en etta (1) följt av seriens individnummer. Således noteras i historien att den första serien 35XD för Danmark gavs serienummer 351001 – 351020 (F35).  Den andra serien (RF35) gavs serienummer 351101 – 351120 och den tredje serien (TF35) gavs serienummer 351151 – 351161. De till Finland levererade 35XS gavs serienummer 351301 – 351312.

Det är därför naturligt att 35OE gavs serienummer 351401 – 351424, där den fjärde siffran (4) indikerar att flygplanet är av typ 35OE.

… och individnummer eller koder …

Lika naturligt är att det Österrikiska luftförsvaret för enkelhetens skull gav individerna koder eller anropssignaler vilka överensstämmer med serienumrets två sista siffror. 351401 gavs koden ”01”, 351402 blev ”02” o.s.v. Som en konsekvens av resonemanget betyder det att det först levererade flygplanet med koden ”14” således är det 14:e flygplanet i serien, dvs. 351414! Härvid uppkommer naturligtvis frågan varför det 14:e flygplanet i serien är det första som levereras? Låt oss därför fortsätta redovisningen och resonemanget..

Serieskarvar och kopplingen mellan FV-nr och nytt serie-nr

Efter den slutliga selekteringen av de tjugofyra J 35D vilka skulle konverteras till 35OE ordnades dessa i kronologisk ordning med FV-numret som utgångspunkt, varefter nya serienummer åsattes respektive individ. Lägst individnummer i den selekterade serien var 35313 (ex F4-09) vilken således blev 351401. Det högsta numret i serien var 35393 (ex F21-35) vilken därmed gavs nytt serienummer 351424. 

Foto: Se nedan.

Denna ordning, vilken i sig kan ses som logisk, gjordes med utgångspunkt från den ursprungliga serieproduktionen av J 35D. I den produktionen fanns det, om än flyghistoriskt mindre intressanta, markerade skarvar. Dessa serieskarvar innebär i princip inga skillnader mellan individerna utan är mer markerade av en rent produktionsteknisk avstämning.

Populärt kan man jämföra serieskarvarna med avstämningen i chassinummer på en och samma bilmodell markerad genom byte av årsmodell. Ur den synvinkeln har serieskarvarna kopplat till J 35D-produktionen en viss betydelse även för den slutliga produktionen av 35OE. I produktionen av J 35D finns en markerad serieskarv mellan fpl 35328 och 35329. Enär fpl 35328 är liktydig med 35OE med serienummer 351407 markeras även här en serieskarv, d.v.s. den första delserien 35OE innefattar flygplanen 351401 – 351407.

 En andra serieskarv vad avser J 35D är markerad mellan fpl 35353 och 35354 och upp till detta ursprungliga serienummer ryms åtta (8) fpl 35OE varvid 351408 – 351415 utgör delserie två, medan resterande nio (9) flygplan representerar delserie tre. Är då dessa produktionstekniska serieskarvar vad gäller J 35D intressanta i anslutning till 35OE? Egentligen inte men de indikerar och förklarar varför om än synbarligen naturligt, de slutligt selekterade J 35D i numerisk ordning tilldelats i likaledes numerisk ordning nya giltiga serienummer.

Ordernummer och leveransordning

I den slutligt fastställda produktionsplaneringen, och del därtill uppgjorda leveransprogrammet, tog man ingen hänsyn till vare sig serieskarvar eller tidigare FV-nummer. Härvid arbetade man med produktionsrelaterade fiktiva flygplansnummer 001 – 024. Flygplan 001 var liktydigt med 35347 vilken givits serienummer 351414, och således följdriktigt gavs koden ”14”. Produktionsflygplan 002 var liktydigt med 35335 vilket gavs nytt serienummer 351408 och koden ”08” o.s.v.

Slutligen och för tydlighetens skull…

För tydlighetens skull har vi gjort en tabellsamman ställning över fpl SAAB 35OE med utgångspunkt från giltiga och aktuella serienummer. Här kan du utläsa tidigare FV-nummer och koder samt inte minst leveransordningen vilken korresponderar med ordernummer 001 – 024.

Fpl-nrKodOrderEx FV-nrEx flj-kodGångtid
3514010100835313F4-092.083
3514020202435314F4-101.886
3514030301335315F4-112.098
3514040400435317F4-171.826 *
3514050500335323F4-182.012
3514060600735324F4-19/241.966 *
3514070701535328F4-232.086 *
3514080800235335F4-252.018 *
3514090902335336F21-362.055
3514101001735338F4-311.769
3514111101235340F4-401.974 *
3514121201935341F4-41??
3514131302235342F21-421.920
3514141400135347F21-472.049
3514151500635351F21-511.689 *
3514161602135360F21-402.069
3514171701635368F4-681.964
3514181800935370F4-262.058
3514191901835373F4-281.997
3514202001435378F4-381.982 *
3514212100535382F4-421.551
3514222201035384F4-331.781
3514232302035386F4-342.079
3514242401135393F21-351.871

Notera: Gångtidsangivelsen anger gångtiden i antal timmar vid primär selektering per den 22 april 1985. 
Asterix (*) markerar att FV förbehållit sig rätten till ytterligare flygtidsuttag efter detta datum.


Källa: KONTAKT nr 98, september 1990.
Fotograf ej angiven i originalartikeln.

Uppdaterad: 2001-01-23