Fpl 29 – Märkning av Tunnorna på Säve

Beredskapsstart med J 29F ur andra divisionens berghangar på Säve. Närmast i bild ”Blå Olle” (29416) följt av ”Blå Rudolf”. Lägg märke till vingspetsarnas målning på ”blå R”. Under uppbogsering startades flygplanets motor varefter dragstång och startkabel automatiskt kopplades bort från bilen och flygplanet körde direkt ut till start! Foto: Se nedan.

KODBOKSTÄVER

Enligt FV:s riktlinjer skulle kodbokstaven ha en höjd av 630 mm vilket m.a.o. var angiven standard för fpl 29. Att märka är att kodbokstäverna på F 9:s flygplan under hela 29-epoken genomgående var drygt 800 mm höga!

(Det fanns vissa temporära undantag från ”stora” bokstäver vilket kunde bero på flygplansöverföringar från andra flottiljer. Den större typen av bokstäver har även sporadiskt förekommit vid andra flottiljer såsom F 4, F 6 och F 8 samt i sin helhet vid F 22 i Kongo).

NOSRINGEN – EN MÄRKBAR DETALJ

Divisionsmarkering i form av ett band runt nosen s.k. ”nosring”, skiljde sig i utförande vid F 9. 1:a divisionen hade under hela 29-epoken en nosring som var ”tillbakadragen” d.v.s. löpande runt skarven mellan framkroppen och den reella nosringen (luftintaget).

2:a och 3:e divisionen hade däremot under hela 29-epoken själva luftintagen målad i divisionens respektive färg.

”Röd David” ur Haglindgruppen 1958. Nosringen (röd) var ”tillbakadragen” vad avser 1:a divisionens flygplan under hela 29-epoken på Säve. Foto: Se nedan.

DIVISIONSEMBLEM

F 9 var den första flottilj vars tre divisioner var för sig fick en samlande symbol i form av ett s.k. divisionsemblem. Denna tradition kom att leva vidare och J 29 blev det sista flygplanet i F 9:s historia som kom att bära dylika signum.

”Röd Harald” (man bokstaverade ej ”Helge” år 1958). Notera divisionsemblemet och dess placering. Foto: Se nedan.

Men långt tidigare hade individuell utsmyckning av flygplanen, utöver fastställd målnings- och märkningsanvisning, förbjudits av flygledningen. Det är därför värt att märka att F 9:s flygplan i början av 29-epoken helt saknade divisionsemblem. Det var först i slutet av 50-talet eller när F 9 utrustades med J 29F som dessa åter (om än i mindre utförande) kom att appliceras på flygplanen.

F 9 var den enda flottilj som tvärt emot fastställda direktiv anbringade divisionsemblem på fpl 29!

Men inte alla flygplan bar divisionsemblem. Vid 3:e divisionen var så gott som varje flygplan försett med ”Getingen” i nosen. Vid 1:a divisionen bar cirka 75 % av flygplanen ”den röde djävulen” i nosen emedan ”Bonzo” förekom mer sporadiskt vid 2:a divisionen. ”Bonzo” var placerad på en blå rondell med vit yttre ring.

Då ”Friend or Foe”-märkning anbringades lämnades divisionsemblemet synligt på en omålad ruta.

FRIEND OR FOE-MARKERING

l historien har Flygvapnets flygplan då och då försetts med en speciell målning markerande ”fiende” eller B-sidans flygplan under otaliga flygvapenövningar.

Tre fpl 29 bogseras i 2:a divisionens berghangar. Närmast i bild ”Blå Sigurd” (29673) i typisk ”Friend or Foe”-märkning. Lägg märke till målningen på vingen och att kodbokstaven saknar utlinjering! Bilden från 1958. Foto: Okänd / Flygvapenmuseum CC PDM
Skissen visar FV:s generella rekommendation vad gäller ”Friend or Foe”-märkning med identiska fält på ovan och undersida samt kroppssidorna. Fotografierna visar dock hur det i verkligheten såg ut vad gäller ”Tunnorna på Säve”. Ritning: Se nedan.

Under 29-epoken skulle en mer framträdande s.k. ”Friend or Foe”-markering komma till uttryck och ej enbart vara knuten till en speciell övning. Märkningen utgjordes av svarta band eller fält på flygkropp och vingar enligt ett centralt utgivet märkningsdirektiv. Märkningen skulle vara liktydig på exempelvis vingarnas ovan och undersida även om mindre variationer var ofrånkomliga.

Denna standardiserande märkning kom till verklighet först under senare hälften av 50-talet. Tidigare hade varierande former av ”Friend or Foe”-märkning tagit sig uttryck i t.ex. markering av enbart vingspetsarna.

Färgen var matt svart med en dragning åt brunt och var lätt avtvättbar med enkelt lösningsmedel.

Trots de utgivna märkningsanvisningarna visar sig en rad variationer och avvikelser.

Tre av Haglindgruppens J 29F på Torslanda i samband med Aeroklubbens 40-årsjubileum den 31 augusti 1958. Från vänster 29394 (D), 29620 (R) och 29652 (T). Bilden är informativ vad gäller ”Friend or Foe”-märkning med mindre variationer som exempelvis inramningen av flottiljsiffran. Kodbokstäverna är röda med svart utlinjering och är som synes större än vad som var ”standard” på flygplan 29. Foto: Rolf Jung.
”Gul Martin” (29621) i ”bare metal finish” sommaren 1958. Foto: Rolf Jung.

J 29F ur 1:a divisionen F 9 1957-58

”Röd David” (29394) ur ”Haglindgruppen” sommaren 1958 med ”Friend or Foe”-märkning. Kodbokstav med svart utlinjering. Ritning: Se nedan.
”Röd Harald” (29382) i ”bare metal finish” 1957. Även detta flygplan brukades av Haglindgruppen och bar till skillnad mot ”Röd David” (ovan) divisionsemblem (röd djävul) i nosen. ”Röd H” saknade 1957 svart utlinjering av kodbokstaven vilket dock ”Röd H” (nedan) hade 1958. Ritning: Se nedan.
”Röd Harald” (29382) i ”Friend or Foe”-märkning 1958. Märk även variationer i ”inramningen” av flottiljsiffran (jfr Röd David)! Ritning: Se nedan.
1:a divisionens emblem, den ”Röde Djävulen”.
”Friend or Foe”-märkning på vingens ovan- respektive undersida 1.div/F 9. Notera att vingspetsens undersida var vit på de J 29E som brukades av Haglindgruppen och svart på J 29F, t.ex. ”Röd D” ovan.

Vid 1:a divisionen var kodbokstaven fram till 1957 i avsaknad av utlinjering. Därefter försågs bokstäverna med svart utlinjering. Liten kodbokstaven i vitt på ”nosringen”.

J 29F ur 2:a divisionen F 9 1957-58

”Blå Sigurd” (29673) från 1958 med ”Friend or Foe”-märkning och tillhörande fält på vingarna till höger. Jfr 1.div färgfält. Ritning: Se nedan.
Vinge till ”Blå Sigurd” ovan. Ritning: Se nedan.
”Blå Rudolf” från 1957 i ”bare metal finish” vad avser flygkroppen men med vingspetsarna målade i speciell ”Friend or Foe”-märkning. Ritning: Se nedan.
”Blå Adam” (29503) från 1957 i ”bare metal finish” försedd med divisionsemblemet ”Bonzo” på blå rundel med vit ring placerat högt på nosens båda sidor. Ritning: Se nedan.
2:a divisionens emblem ”Bonzo”.
Vinge till ”Blå Rudolf” ovan. Ritning: Se nedan.

Vid 2:a divisionen var kodbokstaven under hela 29-epoken i avsaknad av utlinjering! Undantaget temporärt överförda flygplan. Blå nosring med mindre kodbokstav i vitt.

J 29F ur 3:e divisionen F 9 1957-58

”Gul Kalle” (29613) med ”Friend or Foe”-märkning sommaren 1958 (jfr färgfälten med 1.div resp 2.div). Fpl försett med divisionsemblem! Ritning: Se nedan.
3:e divisionens emblem ”Getingen”.
Vingmarkeringar tillhörande ”Gul Kalle” ovan. Ritning: Se nedan.
”Gul Martin” (29621) hösten 1958 i ”bare metal finish” och försett med 3:e divisionens emblem ”Getingen”. Ritning: Se nedan.
En typ av ”Friend or Foe”-märkning vilken genomgående anbringades på 3:e divisionens flygplan på vingens ovansida på fpl J 29A, B och E i mitten av 1950-talet! Ritning: Se nedan.

Vid 3:e divisionen var kodbokstäverna under hela 29-epoken försedda med svart utlinjering. Gul nosring med mindre kodbokstav i vitt med svart utlinjering.


”Gul Petter” (29624) försedd med divisionsemblem (getingen) i nosen. Notera nosringens placering och den mindre kodbokstaven i vitt med svart utlinjering! Foto: Torsten Nilsson / Flygvapenmuseum CC BY
Studie av ”Blå Adam” med divisionsemblem (Bonzo) på nosen. Kodbokstaven saknar utlinjering! Flygplanet är 29503. Foto: Se nedan.
En tidig variant av ”Friend or Foe”-märkning vid 1:a divisionen år 1956 som då var utrustad med J 29E/F. Flygplanen har F-vinge men saknar EBK! Röda kodbokstäver utan svart utlinjering! Foto: Se nedan.
En fin bild av Haglindgruppen från 1956 då man flög J 29E! Notera att flygplanen har vita vingspetsar och ett vitt fält på bakkroppen! Foto: Se nedan.
Fpl J 29E/F ur 1:a divisionen F 9 tillhörande uppvisningsgruppen ”RUTER ESS” vilken var en direkt föregångare till Haglindgruppen 1955 (vilket torde vara mindre känt). Flygplanen saknade vid denna tid både ”Friend or Foe”-märkning, divisionsemblem och utlinjerad kodbokstav. Foto: Se nedan

Källa:
KONTAKT nr 65, februari 1984.
– Grundritningar J 29: Lars G Soldeus.
– Fotograf ej angiven i originalartikeln.

Uppdaterad: 2020-09-13

Annons