Fpl 37 – Haveri 37008

1980-12-18, Alfta (Edsbyn)

Haveriet

Flygplanets fena med oskadd fenspets .

Under förbandsflygning i tregrupp (indelning 1, 3 och 4) i smal gruppering och i höger flank utfördes en högersväng på ca 2.000 meters flyghöjd 300-500 m över moln. Vid fart 675 km/h beordrade gruppchefen ebk-tändning zon 3 och 18 sekunder senare meddelade fyran att han hade ”tappat”. 0mkring 30 sekunder därefter slog flygplan fyra i brant vinkel ned i marken NO höjden Mesbacken (4 km V Alfta) och totalförstördes. Föraren som medföljde flygplanet omkom vid nedslaget. Haveriet inträffade ungefär kl 1026

Händelseförlopp

I övningssektorn på ca 2.000 meters flyghöjd och med fart ca 800 km/h påbörjade gruppchefen en högersväng i planflykt. Gaspådraget var MS och belastningen ca 4G. Gruppering och svängens utförande enligt gruppchefen framgår av skissen.

Svängen utfördes i smal gruppering på höjd 300-500 m ovanför underliggande moln- och disöversida.

När farten i svängen hade minskat till 675 km/h beordrade gruppchefen ebk-tändning zon 3 och fortsatte svängen med alfa 15 grader. 18 sekunder senare (efter ytterligare närmare 180 graders kursändring) meddelade fyran med lugn röst på radio att han hade ”tappat”. Gruppchefen meddelade då att han ”gick ut på 270”.

Kort tid därefter slog flygplan fyra ned på sydlig kurs (190 grader) med ca 50 graders banvinkel och ca 15 graders vänsterbankning omedelbart NO höjden Mesbacken (4 km V Alfta) varvid föraren som medföljde flygplanet omkom. 

Föraren

Den aktuelle föraren ansågs vara bland de bättre i förbandsflygning. Han hade dock haft svårigheter i instrumentflygning som yttrat sig på följande sätt.

Under en övning i avancerad flygning på instrument med lärare i SK 37 drygt två månader före haveriet påbörjade föraren en looping med ingångskurs 360 grader. Övningen bedrevs så att föraren i sista vertikalen skulle skeva så att urgången ur loopingen skulle ske på av läraren angiven kurs 090 grader. Övningen var väl förberedd och övningsmomentet är relativt enkelt att utföra under förutsättning att skevroder ges åt rätt håll samt att belastningen bibehålls under rörelsen. Föraren gjorde emellertid två fel. Dels skevade han åt fel håll så att urgångskursen skulle ha blivit 270 grader dels släppte han efter på belastningen så att läraren blev tvungen att överta manövreringen för att höjdförlust och fartökning ej skulle bli för stora.

Läraren hade aldrig förut tvingats överta manövreringen under liknande övningsmoment och karaktäriserade förarens sätt att fungera vid tillfället som att han ”slutade flyga”. Trots upprepade försök lyckades föraren ej utföra momentet felfritt under detta flygpass. 

Preliminärutskrift från radiotrafiken

K:   * = radio       + = ifn       - = tfn
Tid Objekt K Text
O-21 * …ligger det en glugg upp till ett molntäcke på fyra tusen meter
men söder och väster ut ligger första molntäcket på ungefär
tre-fyrahundra meter. Ett litet tunt molnskikt är det emellan där.
T-15 * Jaa, har du haft nån nederbörd?
O-21 * Neej, det ser … möjligen söderut och sydväst ut.
10.22.20 T-15 * Jaa, klart stiga och klart skifta till Sundsvall David.
O-21 * --emton D.. (avbrutet)
10.22.30 O-21 * Tjuett anmälan.
10.22.31 O-23 * Tre
10.22.32 O-08 * Fyra
10.22.33 O-21 * Sundsvall Olle tjuett
10.22.36 Sundsv * Olle tjuett Sundsvall radarkontakt
10.22.40 O-21 * Tjuguett ja och tjuguett flank höger smal gruppering
10.24.25 ? * (Sundsvall..) (Anm fn ej uppfattbart)
10.25.10 O-21 * Tjuett zon tre tänd
10.25.28 O-08 * Fyran tappat
10.25.33 O-21 * Ja vi gick ut på två sju noll vi har stigit
HAVERI
10.25.45 O-21 * Fyran vilken kurs har du?
10.25.52 O-21 * Fyra från ett
10.26.02 O-21 * Tjuett fyra ifrån ett
10.26.12 O-21 * Tjugoett fyra ifrån ett
10.26.24 O-21 * Tjugoett fyra ifrån ett
10.26.29 O-21 * Sundsvall ifrån Olle tjuett
10.26.31 Sundsv * Olle tjuett Sundsvall
10.26.33 Ö-21 * Har du kontakt med tredje flygplanet som
gick ifrån oss alldeles nyss?
10.26.38 Sundsv * Neej, jag har inte sett nån gå ifrån, neej
10.26.44 Sundsv * Utan ni ligger i ett eko vad jag kan se allihop
O-21 * Tjugoett fyra ifrån ett
Sundsv - (ifn samtal om annat flygplan. Under detta
kommer följande två meddelanden som
då är svåruppfattbara).
O-21 * Har du kontakt med fyra?
O-23 * Nej jag har inte nån kontakt.
O-21 * Var det nåt problem under svängen?
O-23 * Neej
O-21 * Tjugoett fyra ifrån ett
10.27.35 O-21 * Tjugoett fyra ifrån ett
O-21 * Sundsvall ifrån Olle tjugoett.
Du måste hjälpa mig å få tag i honom.
På nå´vis. På frekvenserna.
Sundsv * Ja Olle tjugoett fyra från Sundsvall
O-21 * Olle tjugoett övergår Caesar två F femton
Sundsv * Ja Olle tjuett vet du vilket håll han bröt av åt i så fall?
O-21 * Ja han torde ha svängt höger inåt upp emot nordlig kurs
10.28.10 Sundsv * Jaha
10.28.00 T-15 * Kontrollen Olle tjuguett. (Delvis under följande)
- Ja den här Olle tjuguett han har tappat fyran
över Edsbyn nånstans där.
T-15 - Jaa
?? - Han får inte tag i honom på radio.
O-21 * Kontrollen Olle tjuguett.
T-15 - (Under föregående) Neej
T-15 * Tjugoett kom.
O-21 * Olle tjuguett ligger mitt sektor elva och trean
har försvunnit från frekvensen.
Jag vill att du hjälper till å leta honom
eventuellt om han finns på Caesar två.
T-15 * Jaa
O-21 * Han lämna oss alltså.. under en..
brant sväng ner i moln och sen har vi
inte hört nånting mer ifrån han.
T-15 * Ja
O-21 * Och jag lämnar för Sundsvall igen
T-15 * Ja, de va tjuett tre va?
O-21 * Ja, och vi va alldeles intill sektor mitt,
sektor elva.
T-15 * Ja
T-15 - Ja, Sundsvall
10.29.00 T-15 * Tjugoett tre kontrollen
T-15 * Olle tjugeett tre Söderhamn, kanal Helge Caesar två
- (ifn uppkallning)
- Kom
T-15 - Starta helikoptern gå mot sektor Olle elva.
- Ja
O-21 * Kontrollen Olle tjugeett
T-15 - Ja (för sig själv)
T-15 * Tjugeett kom
O-21 * Det bör ha varit nånstans strax sydväst Edsbyn
10.29.40 T-15 * Sydväst om Edsbyn. Jaa.
O-21 * Tre från ett, e du med?
O-23 * Ja jag ligger en.. trehundra meter bakom.
Jag såg en (sikt här) så
jag kolla att läget var öppet.
O-21 * Ja vi ska se om vi hittar en glugg här
så vi kan gå under.
O-23 * Ja
T-15 * Har du kontroll på han nu?
O-21 * Nä, jag har'nte fått tag i honom på radion än.
O-21 * Vi övergår Sundsvall igen… femton David.
T-15 * Ja
O-21 * Vi försöker gå ner under moln. Få se om han har gått dit.
10.30.20 T-15? * Ja
? - Hördudu, tjuguett tre är borta.
T-15 - Jaa, kan… det är en kille som har sett ett
flygplan gå i här borta vid Alfta
Edsbyn… så det är förmodligen honom.
? - Jaha du.
T-15 - Ja
? - Okej
T-15 - Vi skickar, vi skickar dit helikoptern.
? - Ja
18.30.40 T-15 - Okej

Utlåtande

Haveriet har inträffat vid övning i förbandsflygning i tregrupp.

Föraren av flygplan fyra har under en motsväng i planflykt på ca 2.000 meters flyghöjd (300-500 meter över ett moln- och disskikt) meddelat att han ”tappat” vilket i föreliggande fall torde innebära att han förlorat ögonkontakten med de två övriga flygplanen. Sannolikt har föraren undanmanövrerat från förbandet så att han under höjdminskning hamnat i IMC varefter han ej kunnat undvika att flygplanet kolliderat med marken.

Följande faktorer kan ha bidragit till haveriet:

  • Föraren kan ha råkat få liknande instrumentflygsvårigheter som han haft ca två månader före haveriet och som inneburit att han feltolkat flyglägesinstrumentet (FLI 37) till följd varav han ej kunnat ge korrekta roderkommandon för fortsatt manövrering
  • Flyglägesinstrumentets (FLI 37) brister som i svårare flygfall under IMC och mörker kan medföra feltolkning.

Rapport över bärgningen

Nedslagsgropens vänstra kant sedd i nedslagsriktningen. Närmast i bild delar av fpl vänstra vinge.

1980-12-18:
Bevakningspatrull placeras på haveriplatsen. Området avspärras. Nedslagsplatser för kringflugen materiel markeras med markeringskäppar för att underlätta sökande i snöväder. Snötäcket var i princip bortblåst på nedslagsplatsen (i skogsdungen) men var några decimeter i den öppna terrängen. Barack vid motorbana ca 300 m från haveriplatsen utnyttjades som förläggning och bas för bevaknings- och bärgningspersonal.

1980-12-19:
Snöväder. Viss synlig materiel tillvaratas.

1980-12-22–23:
Koncentrerad bärgningsinsats gjordes med en bärgningsstyrka på ca 10 man. Viss skogsavverkning skedde kring nedslagsgropen. Grävmaskin utnyttjades för lyft av större detaljer och för grävning i nedslagsgropen. Befintliga skogsvägar medgav lastbilstrafik fram till nedslagsplatsen efter viss snöröjning och sandning. Bärgninqen uppsköts tills vidare då all synlig materiel tagits om hand. Bevakningen drogs in men avspärrning och skyltning lämnades kvar i samråd med polisen, som fortsättningsvis svarade för viss tillsyn av platsen.

Den på orten närmast boende oeh tillika vaktmästare på motorbanan med bostaden ca 500 m från platsen åtog sig att utöva viss övervakning av platsen och kontakta F 15 vid behov.

När bärgningen avbröts bedömdes att ca 30% hade tillvaratagits, huvudsakligen större enheter som vingar, motor o s v. Kontakt togs med markägaren. Reglering av skador uppsköts till våren då framför allt skador på tallplanterinqen skulle regleras.

Nedslagsgropen sedd i nedslagsriktningen

Mellandagarna och årsskiftet 80/81:
Kraftigt töväder frilade materiel. Bärgningsledaren svarade för daglig tillsyn av platsen och hopplockning av materiel.

Jan-Febr:
Vinterförhållande råder. Tillsyn av platsen genom bärgningsledaren, försorg ca en gång per vecka. Anvspärrningen neddragen varje gång av skidåkare eller älgar.

Mars:
På grund av dagsmeja sker kontroll och plockning av haveriplatsen ca 2 gånger per vecka. Nedslagsplatsen blev snöfri före övriga delar av haveriplatsen varför tiden för rensningen blev utdragen under våren.

April:
Koncentrerad insats skedde med ca 10-15 man för plockning av skrot. Skogsröjning med motorsåg runt nedslagsplatsen samt städning och bränning av ris genom försorg av vid F 15 tjänstgörande AMS-personal.

1981-05-18–19:
Genomletning och plockning i haveriområdet med vpl pers (10 man). Besiktning av brandmyndighet och hälsovårdsnämnd för bedömning av eventuella skador av bränsle och oljespill.

Augusti:
Undersökning och bärgning avslutades på haveriplatsen. Nedslagsgropen krattades och viss återställning av marken skedde. Avspärrningen drogs in.


Källa: Statens Haverikommission.

Uppdaterad: 2012-01-19

Annons