Diverse Förkortningar

Förkortn.Förklaring
ABA AB Aerotransport, etablerat 1924 (se SAS). Wikipedia
ADF Automatic Direction Finding – Ett elektroniskt navigeringshjälpmedel som visar bäringen för ett flygplan utifrån en sändande radiofyr. Läs mer.
AETAAB Enoch Thulins Aeroplanfabrik (1915-1958) Wikipedia
AFFAB Förenade Flygverkstäder (1937-1939) Wikipedia
AFIAB FlygIndustri, Malmö (1925-1935).
AFISAerodrome Flight Information Service. En tjänst som tillhandahålls på vissa mindre flygplatser för att ange väderförhållande och flygtrafikinformation
AFTAllmän FlygTräning
AKANAutomatKANon
AMFStiftelsen Armé-, Marin- och Flygfilm har en av världens äldsta filmsamlingar och är även en av Sveriges äldsta producenter av film.
Anita-landningSker med landningshjälpmedlet Anita navigeringsfyr (PN 601) som ger information om avstånd och riktning till fältet. Anita-fyren har lägre effekt än Anna-fyren. Läs på sid 6 i FV Navigeringshandbok på Arboga Elektroniklhistoriska Förening
Anna-landning Som Anita-landning men med högre effekt. Läs mer i Navigeringshandboken
ASJAAB Svenska Järnvägsverkstädernas (ASJ) Aeroplanavdelning, Linköping Wikipedia. Blev senare SAAB.
BAKOM BAkre KlargöringsOmråde för attack- och spaningsflygplan.
Barbro-landning Radionavigeringsfyren PN 521 ersattes senare av PN 55 (också benämnd Barbro). Läs mer i Navigeringshandboken
bfplBombflygplan
BIJALBIträdande JAktLedare (se RRJAL)
CAChefen för Armén
CEFYL CEntrala FlYgsäkerhetsLedningen (flygräddningen)
CFACentrala Förrådet Arboga
CFMCentrala Flygverkstaden Malmslätt. Upprättades 1913 som Arméns flygverkstad (Flygkompaniets Verkstäder Malmen, FVM), blev 1926 CFM och senare CVM.
CFSCentral Flygverkstad Stockholm (var före 1926 marinens flygverkstäder i Stockholm) flyttar 1927 till Västerås och blir CFV.
CFVCentral Flygverkstad Västerås tillkom 1926 (bytte senare namn till CVV)
CFVChefen för Flygvapnet
CKFChefen för KustFlottan. Wikipedia
CMChefen för Marinen
CTRControl Zone (Kontrollzon)
CTVCentral Torpedverkstad i Motala (FFV Försvarsmateriel, Torpedverkstaden i Motala).
CVACentral Verkstad Arboga (1944-)
CVMCentral Verkstad Malmslätt (se CFM)
CVSCentrala flygverkstaden Stockholm. Före 1926 var den Torpeddepartementet på flottans varv i Stockholm.
CVVCentral Verkstad Västerås (lades ned 1970).
DHCDe Havilland, Canada
DKDubbelkommando
ebkEfterbrännkammare. Bakre del av jetmotorn där flygbränsle sprutas in i ‘jetstrålen’ och antänds. Ger extra kraft till motorn vid start mm.
edkElev DubbelKommando (se ldk)
FAF Final Approach Fix (Fix vid slutlig inflygning, icke-precisionsinflygning)
FAP Final Approach Point (Punkt för slutlig inflygning, precisionsinflygning)
faskFallskärm. Även ”fsk” används ibland.
FBSFlygvapnets Bomb- och skjutskola. Historik: Luleå (1943), Malmslätt (1968). Bytte namn 1981 till Flygvapnets befälsskola. Tullinge eller Uppsala?? (1983). 1985 blev skolan en del av Flygvapnets Uppsalaskolor (F 20). (Wikipedia)
FCFörsökscentralen, Malmslätt, Linköping
FCSFlygvapnets Centrala Skolor i Västerås (flyttar till F 14 i Halmstad 1944). Wikipedia
feFlygelev
ffFlygförare
FFSe KFF
FFAFlygtekniska Försöksanstalten inrättas i Bromma 1940.
FFKFrivilliga FlygKåren
fflFältflygare
ffleFältflygarelev
FFRL Försvarets Fasta RadioLänk – Ett landsomfattande länknät som byggdes upp som reserv och komplement till televerkets ordinarie trådnät (ATN).
FFSUFortsatt FlygSlagsUtbildning
FFV Försvarets FabriksVerk (CVM, CVV och CVA överförs hit 1948). Byter senare namn till Förenade FabriksVerken, FFV Aerotech.
FFVS FlygFörvaltningens Verkstad Stockholm (se fpl J 22)
fingFlygingenjör
fjFanjunkare
fkFänrik
FKFlygkompaniet
FlarMolnhöjden understiger 100 m över högsta terräng under dager respektive 200 m under mörker eller/och horisontalsikten understiger 3 km under dager respektive 6 km under mörker.
FLIFlygLägesIndikator
fllFlyglärare
fmekFlygmekaniker
FMVFörsvarets MaterielVerk inrättas 1968.
fnavFlygnavigatör
FOAFörsvarets Forskningsanstalt (se FOI) Läs mer
FODForeign Objekt Damage (lösa föremål som orsakar skada)
FOIFörsvarets Forskningsinstitut (se FOA) Läs mer
fplFlygplan
fplmFlygplanmästare
FRFlygRadio
FRAFörsvarets RadioAnstalt
FRAMOMFRÄMre klargöringsOMråde för jaktflygplan.
FRASFlygvapnets RAdarSkola
FRSFlygReservSkolan i Eslöv. Se även RFS. Läs mer på Silvervingar…
FRÄDFlygräddning (FRÄD-hkp = Flygräddningshelikopter). Flygräddningsgruppen.
fsFlygspanare
FSFlygStaben
fsigFlygsignalist
fsk / fskyFlygskytt
fteFlygtekniker
FTGFlygtomgång (ett läge för hastighetsreglaget)
FTN Försvarets TeleNät (här ingår FFRL, ATL, ATN/PTN mfl)
fuFurir
FVFlygVapnet
FVMFlygkompaniets Verkstäder Malmen (blev senare CVM)
FYL Markradiosystem för kommunikation med flygplan i luften.
FÖFSFörberedande Fältflygarskolan Läs mer
genmjGeneralmajor
GFSUGrundläggande FlygSlagsUtbildning
GFUGrundläggande FlygUtbildning Läs mer
GTU Grundläggande Taktisk Flygutbildning
IFRInstrument Flight Rules (Instrumentflygregler)
IFYLFlygsäkerhetsinspektören
ILIS Internationella Luftfartsutställningen I Stockholm 1931.
ILS Instrument Landing System (Instrumentlandningssystem för precisionsinflygning) Läs mer i Navigeringshandboken
ILUG Internationella LuftfartsUtställningen i Göteborg 1923.
IMCSiktförhållande vid flygning, ex: ”Uppträdde under IMC, öva IMC-kontakter, gick mål IMC”. Se VMC
jfplJaktflygplan
KAS/M Flygvapnets Kadett- och AspirantSkola (Marklinjen)
KCKommandocentral
kdKadett
KFFKungliga FlygFörvaltningen (eller bara FF) Läs mer
KHKursHorisont-instrument. Förenade de väsentliga egenskaperna hos fjärrkompassen, kursgyrot och horisontgyrot och möjliggjorde att flygning kunde genomföras utan yttre referenser i moln och mörker. Läs mer
KkamKlimatkammare med ett provrum stort nog för t ex en 35-kabin, temperaturområde -40° till +70°C med fuktighetskontroll, simulering av regn, sol mm samt separata kabin- och dräktklimat. Se även Ukam. (FV-nytt 1966)
knKapten
Kragg Kraftaggregat (elverk för reservkraft)
krpKorpral
KSAKKungliga Svenska AeroKlubben (tidigare Kungliga Svenska Aeronautiska Sällskapet) Läs mer
ldkLärare DubbelKommando (se edk)
LfcLuftFörsvarsCentral (ledningsenhet för luftstrid)
LFVLuftFartsVerket (1947-)
LgcLuftförsvarsGruppCentral (underenhet till Lfc)
ltLöjtnant
LUFOR LUftFörsvarsORientering. Orientering om fientligt flyg som sändes från luftförsvarscentralen (Lfc). Från mitten av 1950-talet till 1998. Ersattes då av LuLIS.
mekMekaniker
MFDMålFlygDivisionen. 1964 bildades en provisorisk målflygsgrupp vid F 3. 1967 bildades MFD ur målflygsgruppen. 1974 till F 13 Malmen, 1993 till F 16. 1997 avvecklades MFD. (Wikipedia)
MFIMalmö Flygindustri. Startade som Svenska Kanotverken i Båstad. 1939 ombildas till AB Svenska Kano Verken, sedan flytt till Halmstad. 1942 namnändring till AB Flygindustri. 1945 sålt till Kockums. 1952 sålt till AB Förenade Bil och blev MFI. MFI köps upp av SAAB 1968.
MFVMarinens Flygväsende
MFVMiloförråd Väst
mjMajor
MKrit Kritiska machtalet (max tillåten fart)
MOCMinimum Obstacle Clearence (Minsta hinderfrihet)
MSAnger nivån av motorpådraget för jetmotorer m EBK (Max Släckt)
MSAMinimum Sector Altitude (Minsta sektorhöjd)
MSL Mean Sea Level (Havsytans medelnivå)
NABNordiska Aviatik AB (1916-1918) Wikipedia
NDB Non Directional Beacon (Oriktad radiofyr för navigering)
O-Bas Ordinarie flygBAS med fullständig betjäning.
OFYLFörsvarets FlygsäkerhetsANALYS (Informationsblad inom Flygvapnet)
OSFOrdnings- och Säkerhetsföreskrifter för Flygtjänsten. Gavs ut 1:a gången 1931.
PAR Precision Approach Radar. Landningsradar (PN-67 och PN-671). Från 1961-…
pfl Provflygare
Pugg Pumpaggregat för tankning av flygplan
QFU Rullbanans mittlinje
QFE Lufttrycket vid flygfältets nivå.
QNH Lufttrycket vid havsytans nivå.
RAFRoyal Air Force
RAKRikets Allmänna Kartverk
RB 04Robot 04
RCAFRoyal Canadian Air Force
resffReservflygförare
RFSReservFlygSkolan. RFS-I låg i Bulltofta och sedan i Örebro. RFS-II låg i Eslöv och sedan i Eskilstuna. RFS-III låg i Örebro och sedan i Eslöv. Se även FRS. Läs mer på Silvervingar…
RMReamotor (ex: RM8A)
RRJALRadaRJAktLedare
RRGC RadaRGruppCentral
RUFFlygplanets (Viggen) bandspelare för Registrering, Underhåll, Flygsäkerhet
RVR Runway Visual Range). Anger det största avstånd längs en rullbana, på vilket banljus (el motsv) är synliga, mätt frän den banände där inflygningen sker.
SAABSvenska Aeroplan AB grundades 1937 i Trollhättan. Wikipedia
SAFSvenska Aeroplanfabriken bildades 1913 (se SAK) och uppgår ca 1916 i SW (se nedan).
SAKSvenska AeroplanKonsortiet bildades 1912 i Stockholm och blev senare SAF.
SASScandinavian Airlines System. Bildades 1946 av danska DDL, norska DNL och svenska ABA.
SASSvenska Aeronautisk Sällskapet (1900-)
SFASvenska Flygmotor AB i Trollhättan Wikipedia (Namnbyten: NOHAB Flygmotorfabriker, SFA 1941, Volvo Flygmotor AB 1970, Volvo Aero Support AB 1994, GKN Aerospace Sweden AB)
serg / sgSergeant
SFISpeciell FörarInstruktion
SHKStatens HaveriKommission (Flygkommissionen 1922-1926, Flygvapnets Haverikommission 1959, Försvarets Haverikommission 1966, SHK 1978). Se Riksarkivet
SIDStandard Instrument Departure (Standardflygväg för utflygning från flygplats)
SILASvensk Interkontinental Lufttrafik AB (-1950) (inregistrerar Scanair 1948)
SLA, SLABSvenska Lufttrafik AB. 1919-1922. Wikipedia
SLFSvenska LuftfartsFörbundet
STALSvenska Turbinfabriks AB Ljungström (tidigare Ljungströms Ångturbin AB). Gasturbintillverkare. Wikipedia
STARStandard Arrival Route (Standardflygväg för inflygning till flygplats)
STDHöjdmätarreferens, ex: ”Molnhöjd på 3.500m STD” Läs mer
STRILSTRIdsledning och Luftbevakning
SVENORDAAvtal mellan Sverige, Norge och Danmark där ländernas militära flygplan, i händelse av nöd, skulle kunna landa på närmaste tillgängliga flygfält.
SWSödertelge Werkstäder (1897-1917)
SW Aviatikavd Södertelge Verkstäders Aviatikavdelning (1913-1917) Wikipedia
Stor Översyn
T-Bas Tillfällig flygBAS med begränsad betjäning.
TDSTorpeddepartementet vid flottans varv i Stockholm
TFHSTrafikFlygarHögSkolan (1984-) Läs mer
TIATraffic Information Area (Trafikinformationsområde)
TILS Tactical Instrument Landing System. Landningshjälpmedel. Läs mer i Navigeringshandboken
TISTypInflygningsSkede
TIZTraffic Information Zone (Trafikinformationszon)
TLTrafikLedare
TLF Trafikledaren vid fältet
TLMTrafikLedare vid landningsmärket
TMATerminal Area (Terminalområde, luftrum för stigning och inflygning)
TSATransair Sweden AB. Bildades 1951 ur Nordisk Aero Transport och blev 1975 dotterbolag till SAS. TSA upphörde 1981.
UkamUndertryckskammare. Fanns vid den flygmedicinska institutionen FM vid Försökscentralen (FC). Se även Ökam. (FV-nytt 1966)
UOM Uppställningsområde för icke flygklara flygplan.
VACVolvo Aero Corporation
VFAVolvo Flygmotor AB
VFRVisual Flight Rules (Visuella flygregler. Siktförhållande vid flygning, se VMC)
vkViceKorpral
VMCSiktförhållande vid flygning Se Wikipedia för VMC, IMC och VFR
VOR VHF Omni-directional Range – Avancerat kortdistansradionavigationssystemet som möjliggör för flygplan att bestämma sin position mha radiosignaler från en grupp fasta radiofyrar. Wikipedia.
YOP YrkesOfficersProgrammet (utbildning)
öfuÖverFurir
ÖkamÖvertryckskammare. Ingick i den räddningsutrustning som var föreskriven för vissa ukam-prov. (FV-nytt 1966)
övlt Överstelöjtnant

Källor: 
– KONTAKT
– Flyget i Sverige under 1900-talet (SFF)
– Luftfartsverket
– Wikipedia
– m.fl. 


Uppdaterad: 20
21-02-18