MILITÄRA FLYGFÄLT – BASSYSTEMEN

BAS 60 1950-1970

Flygbassystemet Bas 60 infördes på 1950-talet och bestod av en permanent ca 2.000 m lång belagd rullbana (start- och landningsbana) och minst en reservvägbas som alternativa bas.

En basbataljon (Basbat 60) skulle bemanna varje ordinarie Bas 60 krigsflygbas (O-bas). Flygbasens olika funktioner grupperades med stor spridning inom basområde som kunde uppgå till ett par kvadratkilometer. En skyddad kommandocentral (KC) byggdes några km från flygfältet för ledningen av flygbasens operativa verksamhet.

Flygplanen spreds ut mellan uppdragen genom att flygplansplatserna delades upp på tre områden:

  • FRAMOM: Rullbanans FRÄMre klargöringsOMråden för jaktflygplan i högsta startberedskap.
  • BAKOM: BAKre klargöringsOMråde 1-2 km från flygfältet, där attack- och spaningsflygplanen klargjordes för uppdrag.
  • UOM: UppställningsOMråde 5-10 km från fältet för flygplan i behov av mer omfattande översyn och reparation eller som reserv.

Vid de ordinarie krigs- och övningsflygbaserna fanns en fast placerade bastropp på 8-10 personer för klargöring av enstaka flygplan och skötsel av flygplatsen.

Reservvägbaserna bestod av vägsträckor som breddades för att ge utrymme för flygplan att starta och landa. En eller två flygplansplattor byggdes i varje ände av banan.
Typiska dimensioner för en reservvägbas: 1.500–2.000 meter lång och 12 meter bred.

En vägbas behövde kompletteras med personal, materiel, drivmedel och även med vissa fältarbeten för att kunna användas. Senare tillkom även civila flygplatser som reservbaser. Totalt byggdes ungefär 30 reservvägbaser, främst i de södra och östra delarna av Sverige.

Bas 60-utbyggnaden var mycket omfattande och blev klar först i mitten på 1970-talet.

BAS 90 1970-1990

Bas 90 medgav större rörlighet, ökad flexibilitet och ökad uthållighet mot banbekämpning, och bestod normalt av en huvudbana, 2-3 kortbanor, någon smalbana och fler utspridda flygplansplatser.

I likhet med reservvägbaserna i Bas 60-systemet byggdes ofta kortbanorna längs allmän väg men de hade andra dimensioner jämfört med reservvägbaserna: 800 meter i längd och 17 meter i bredd (alltså kortare men bredare än de äldre reservvägbaserna/smalbanorna).

Användning av kortare banor var möjligt tack vare Viggens (och senare Gripens) STOL-kapacitet. Kortbanorna byggdes relativt nära och med direkt anslutning till huvudbasen och med samtliga banor sammanslutna via taxivägar som ofta bestod av allmänna vägar. Detta betydde att en Bas 90-bas totalt sett hade flera kilometer taxivägar.Särskilda uppställningsplatser för stora transportflygplan tillkom vid en del Bas 90-fält. Äldre reservvägbaser byggdes i vissa fall om till smalbanor.

En del tidigare ordinarie flygbaser övergick tillsammans med civila flygplatser till att vara sido- eller reservbaser till Bas 90-baserna.

En ny bataljonsorganisation (Basbat 85) skapades. Grupper för klargöring av flygplan, flygledning, samband, flygbassäkerhet, flygfältshållning mm, skulle snabbt kunna omgruppera till de rullbanor som för tillfället var mest lämpliga att ta emot landande flygplan.

Kommandocentralen (KC) moderniserades och ledningssystemet och sambandsfunktionerna datoriserades. Ett provisorium med BasC i befintlig militärbarack eller byggbarack skulle efterhand ersättas med en skyddad bunker. Den långsamma utbyggnadstakten medförde dock att endast en del flygbaser hann få en permanent BasC-bunker.

Uppbyggnaden av Bas 90 startade i mitten av 1980-talet men avbröts i mitten av 1990-talet och är nu helt avvecklat.

Definitioner

Flygplats är ett på land angivet område (med byggnader, anläggningar och utrustning) som avses för flygplans start, landning och rörelser i övrigt på marken.

Flygfält är ett markområde med terrasserad yta avsett för flygplans start och landning samt inom och i direkt anslutning till detta normerade hinderfria ytor. På flygfältsytan anläggs normalt rull- och taxibanor. Till flygfältet hör speciella anordningar för att främja flygsäkerheten.

Flygbas är en Flygplats med särskilda anordningar som utnyttjas för militära ändamål.

Utbyggd huvudbas är normalt utformad med en huvudbana och ett antal kortbanor vilket ger ökad uthållighet mot banbekämpning. Kortbanorna har sådan längd och bredd att att de kan utnyttjas av flygplan 37 och 39 samt av vissa transportflygplan.

Sidobas är en flygplats som efter tillförsel av basförband kan betjäna stridsflygplan. Sidobaser är t ex stora civila flygplatser och flottiljflygplatser som inte utnyttjas som huvudbaser.

Reservbas är en flygplats som efter tillförsel av basförband och utbyggnad av basanordningar kan betjäna stridsflygplan. Exempel på reservbaser är civila flygplatser, friliggande kortbanor och smalbanor.

Vägbas är en del av en allmän väg som kan användas som ett enkelt flygfält med start- och landningsmöjligheter för militära flygplan. Vägbaser kan användas som alternativa flygbaser utifall ordinarie baser skulle bli obrukbara eller i syfte att sprida ut flygstridskrafter över större ytor. Vägbaser kan vara byggda på motorvägar, med barriärer som går att avlägsna (istället för mittremsa) samt förstärkt vägbärighet. En längd på 2.000 – 3.500 meter är vanlig och med uppställningsplatser för flygplan i närheten av banändarna.

Reservvägbas var en bred allmän väg med längd 1.500-2.000 m och med ett stort avstånd till skogskanterna på sidorna. Vid reservvägbaserna fanns även byggnation för ledningsinfrastruktur samt klargöringsplatser för flygplanen. Det fanns ingen bemanning vid reservvägbaserna utan de skulle tillföras efterhand.

O-bas är en ordinarie flygsbas vid vilken klargöring, service och reparation av angiven flygplantyp kan utföras, t ex O-bas JAS 39.

T-bas är en tillfällig flygbas vid vilken klargöring av angiven flygplantyp kan utföras, t ex T-bas JA 37.

Bana H är huvudbanan vid en Bas 90-flygbas.

Bana B – E är beteckningar på kortbanor i Bas 90-systemet. Benämningen skedde i ordning från norr till söder.

Kortbana är en rullbana med minsta längd 800 m och med minsta bredd 17 m samt utrullningssträckor om 200 m.

Friliggande Kortbana är en kortbana belägen utanför flygbasområdet eller som inte är ansluten till huvudbanan via taxiväg.

Smalbana är en rullbana med minsta längd 2.000 m och minsta bredd 12 m.

C-nummer Civila flygplatser som skulle användas av Flygvapnet som krigsflygbaser tilldelades under andra världskriget särskilda civilnummer, t ex: C 7 Eskilstuna.

FV-flygbasnummer infördes 1975 för de flygbaser som då fortfarande användes av Flygvapnet i fredstjänst, under övningar och vid eventuell beredskap i krig.

ICAO International Civil Aviation Organization. System för flygplatskoder som används globalt för både civila och militära flygplatser.

LÄS MER

Bas 60 (Wikipedia)
Bas 60 (FHT)
Bas 90 (Wikipedia)
Bas 90 (FHT)
Flygbassystem 90 (FHT)
Reservvägbaser, Rapport FORTV 2006:1 (FHT)
Svenska militära flygbaser, Rapport FORTV 2007:1 (Försvarsmakten)
Vägbaser (Wikipedia)


Källor:
Wikipedia
flygbas.se, bergrum.se, aef.se
Fortifikationsverket (bl.a. fortifikationvast.se)
Försvarsmakten
Försvarets Historiska Telesamling (fht.nu), F 11 museum
skydive.se, smvu.se, tsk.nu, glomdhistoria.se
monsterasbloggen, forum.flyghistoria.org
Smålands Militärhistoriska Sällskap: smhs.com.dinstudio.se
Facebook


Uppdaterad: 2021-05-26

Annons