J 22 – Sammanställning o haverier

I samband med nödlandning efter motorstörning 1945-09-10 totalhavererade 22214 (F 13 gul N) vid Björnlunda. Stjärtpartiet slogs av men ff undkom oskadad. Foto: Fotograf okänd.

HAVERIANALYS

Totalt gick 69 flygplan förlorade (inkl de 2 prototyperna) dvs vart tredje flygplan förlorades genom totalhaveri.

22 förare omkom medan 47 klarade sig oskadda (eller med lätta blesyrer) genom fallskärmshopp (17) eller genom nödlandning (30) i någon form.

  • Den främsta orsaken till totalhaverierna var kollisioner (18).
  • Därefter följer felbedömning, felmanöver eller förarfel (17).
  • På tredje plats kommer motorstörningar (11) som ofta orsakats av felmanöver eller förarfel. Driftstörningar av ren teknisk art var mycket sällsynt för motor STWC-3.

Ett genomgående problem hos fpl J 22 var den smala spårvidden som medförde tendens till ground loop och risk till rundslagning vid för kraftig inbromsning.

Många av totalhaverierna kunde nog ha undvikits med en bättre grundläggande flygutbildning och inskolning på den nya flygplanstypen.

Vid hjullandning på F 4 Frösön 1950-02-27 kapotterade fpl 22188 och skadades så svårt att det fick kasseras. Ff undkom oskadad. Foto: Fotograf okänd.

PROTOTYPERNA

De båda prototyperna 22001 och 22002 gick förlorade genom haverier.

22001: 1943-06-19

Det första inträffade den 19 juni 1943 med 22001 varvid provflygaren löjtnant Salwén förolyckades. Orsaken kunde aldrig direkt fastställas men flygföraren torde drabbats av medvetslöshet som en följd av syrebrist under flygningen.

Fpl 22101 på Bromma 1943-10-08. Trots att kapotteringsbocken gav vika klarade sig ff utan allvarliga skador. Foto: Fotograf okänd.

22002: 1943-08-21

Den 21 augusti havererade 22002 under inflygning till Bromma med Bengt C-son Bergman vid spakarna. Vid en bandupptagning som gjordes i april 1974 refererar vi till Bengt C-son Bergmans egna ord i det följande:

– Den 30 juli 1943 kom jag från Ljungbyhed och blev då tillfrågad om jag ville överta provflygningarna av J 22 enär det första provexemplaret tyvärr hade förolyckats. Jag tog det här med uppräckta händer, för flyga hade alltid varit mitt liv och jag tyckte det skulle vara underbart att få fullfölja ett sådant uppdrag.

Den första sk ”inflygningen på typen” gjordes med utfällt landställ och varade i fyrtio minuter. Den 3 augusti gjordes en flygning med infällt landställ och radion på den tiden var ganska dålig. Ibland fungerade den inte alls och därför fick man flyga förbi hangaren och om inte landställsindikeringen fungerade fick man flagg, röd eller grön, om plåtarna slagit igen eller inte. Det där var ju väldigt spännande! Sedan hade man en krok, som var specialkonstruerad, med vilken man kunde öppna en lucka och om stället av någon anledning inte gick in, så skulle man kunna hjälpa till och dra i wirarna med den där kroken.

Provflygningarna fram till den 17 augusti gick utmärkt varefter kärran flögs över till F 8 för skjutprov. Man sköt från marken efter det att planet pallats upp. Man sköt med akan och ksp, först från den ena och sedan den andra sidan, för att mäta påfrestningarna på vingen.

Den 21 augusti gjordes dykprov till sluthastighet. Jag kommer ihåg att det på huven var monterat en pil av plast och en stålsträng som var graderad i millimeter. Under efterföljande upptagning skulle den där ej få överstiga 10 mm. I annat fall var det risk att huven blåste av… Jag satt i alla fall och tittade på hastighetsmätaren och den där pilen men ingenting hände.

Sedan skulle jag gå in för landning och hade fällt ut stället. Då var det så på Bromma att bana 24 höll man på att reparera. Där gick gubbar med hästar och kärror, jordhögar överallt och mellan hangarerna stod fullt med Mosquitos och andra plan. Jag skulle dra på för att gå in för landning på bana 31 men motorn tog inte! Jag försökte med alla till buds stående medel att få i gång motorn men det lyckades inte. Vart tar man vägen i en sådan situation? Det slog mig att om jag landar till vänster på 24:an så slår jag ihjäl gubbar och hästar, och landar jag till höger, så kommer jag in bland Mosquitos och då slår det eld och allt kan då gå åt pipan.

Mitt enda alternativ var den s.k. vindstrutshöjden – den var ju då inte så välplanerad som i dag. Då gick ett staket förbi höjden och ett av hjulen tog i en cementstolpe. Stället slog upp och kastade pansarskyddet en liten bit före huvudet på mig vilket var min lycka.

Sedan bara ett brak och där låg fpl 22002 i ”en prydlig hög” på vindstrutshöjden. Det var som Nils Söderberg skriver i sin bok:

– ”En slokörad flygare steg ur maskinen och åkte ambulans därifrån.”

Men jag kom tillbaka!

Stå på näsan

En nybakad J 22-förare kom med sin 22:a ”Gul X” (22121 på F 9?) taxande in mot 3:e divisionens uppställningsplats. En kollega, som kom gående längs plattan, skulle i all välmening heja på sin kamrat varför han lyfte armen och vinkade.

J 22-föraren, som var väl medveten om de trånga passagerna, missuppfattade dock kamratens viftande och tog det som en varning. Reflexmässig tryckte han därför till på bromsarna varpå 22:an ställde sig med stjärten i vädret! (23)

Gul C ur F 10 har bromsat för kraftigt och stått på nosen. Denna typen av missöden var vanliga men medförde oftast inga allvarliga materiella skador. Foto: Fotograf okänd.
FV-nr Godk Kass Orsak Flj-Koder
22001 Haveri 430619 Ej i FV
22002 Haveri 430821 Ej i FV
22101 431218500516 Avskriven. Haveri 500411 F 3 Malmslätt. Vid landning efter övningspass gick vänster vinge i banan och ff har försökt parera med skevning och därefter motorpådrag som resulterade i buklandning. Ff oskadad. Rep-kostnad 40.000:- (SFF, FR)
Se bild ovanför tabellen.
F9-31
F9-gA
F8-gA
F3-rK
22102 431130460823 Totalhaveri 460731 i havet utanför Kärringberget. Under övningar i låganfall mot motortorpedbåtar utanför Käringön kolliderade fpl med 22291 på 100 m höjd. Två rotar gick samtidigt till anfall mot var sin båt och rote-tvåorna kolliderade på skärande kurs. Ff (offasp vpl fu Ulf M L Bernström) omkom (se även 22291). Bidragande orsak kan ha varit rökdis och oljestänk på huven. (SFF, FR)F9-32
F9-rE
F9-rV
22103 450115500930 Ombyggd till S 22. Avskriven. Användes vid FFVS för prov från 1943-11. Prov bombinstallation: 2 st 250 kg bomber. Jämförande prov metallpropeller/finsk träpropeller. Skjutprov: Tomhylsbehållarens tjänstduglighet. Utprovning av kameror Ska 4, Hk 8, samt ksp-kamera. (SFF) F9-gC
F3-13
F18-rK
22104 431218441212 Totalhaveri 441113 Kovikshamn, Marstrand. Under övning i avancerad flygning har ff kommit i en ofrivillig ryggspinn som ej gick att häva. Ff (Hultén) räddade sig med fallskärm och hamnade i vattnet. (SFF)F9-34
22105 440112520517Fpltypen utgår F9-35
F9-rU
F9-rB
F8-gU
F3-
22106 440112490924 Haveri 490810 F 8 Barkarby. Kollision på marken med fpl 22287 vid utrullning efter landning. Ff (rotetvåa) tog efter svängen in på medvindslinjen ut dubbelt avstånd till rotech. Hastighet 180-190 km/h i planén. Sättningen 200-250 m framför märket. För att möjliggöra för rotech att hinna undan bromsade ff så mycket han vågade. Ff uppfattade TLM radiomeddelande: ”ÖKA VARVET, GÅ RAKT FRAM” och förstod, att meddelandet gällde rotech. Plötsligt uppfattade ff sidorodret på rotech fpl. Ett kraschande hördes vid kollisionen, och bägge fpl lutade över åt vänster. Ff kuperade motorn, slog ifrån huvudströmmen, spände loss sig, slog ifrån gruppsäkringarna och lämnade omedelbart det totalhavererade fpl. Ff (fu) (GFSU:1) undkom oskadad. Kollisionen har orsakats av att ff landat, innan erforderlig rullsträcka på banan varit fri. Ff borde dessutom ha hållit en lägre planéhastighet i landningen eller tagit ut längre avstånd till framförvarande fpl. (SHK)F9-36
F9-gH
F8-gB
22107 440112460115 Totalhaveri 451211 Hestra, 5 km N Bollebygd jvn-stn. Under övning i kurvstrid har fpl gått i 45 graders dykning ner i marken. Ff troligen medvetslös pga syrgasbrist. Ff (kad Ted E G A Hagberg) omkom vid nedslaget och fpl splittrades totalt. (SFF)F9-gG
22108 440128480622 Totalhaveri 480510 F 8 Barkarby. Fpl träffades av en kraftig vindby och gjorde en hastig ground loop åt höger vid landning i stark sidvind. Ff (lt Dick Stenberg) undkom utan skador. Rep-kostnad 16.000:-. (SFF)F9-rD
F8-gN
22109 440207510301Avskriven F9-39
F9-bE
F18-
F3-
F18-
22110 440207501128Avskriven F9-40
F9-gR
F10-
F3-
22111 440308 490924 Totalhaveri 490816 Bunge, Gotland. Vid landning efter skjutpass har ff felbedömt avståndet till fältgränsen. Ff satte fpl 250-300 m innan fältet, rullade igenom ett staket och några buskar och kunde sedan hålla fpl i luften men när ff kom in på fältet tog vänster vinge i marken med ground loop som följd. Ff (Edlund) oskadad.Läs mer. (SFF) F9-41
F9-gI
F10-bG?
F10-gB?
F3-rS?
F3-bS?
22112 440308 451215 Totalhaveri 451205 SV Kråkerö, Kattegatt. Motorstopp av okänd orsak under stridsövning i förband. På 2.000 m höjd gjorde divisionen en kraftig vänstersväng och därefter slutade motorn av okänd orsak att dra, även om propellern fortsatte rotera. Ff, som hittills flugit på höger vingtank, kopplade över till vänster vingtank, använde handpumpen och provade olika lägen på gasreglaget men utan resultat. Ff kopplade över till kroppstank och försökte med gasreglaget få motorn att ta men utan resultat. På 800 m höjd lade ff – efter order över radio av divch – fpl på rygg och verkställde faskutsprång ua. Han landade i vattnet och bärgades av en fiskebåt. Ff (vpl sg Sven G Höglind) oskadad. Fpl gick i piké ned i vattnet och söndrades helt vid nedslaget. Vattendjupet var 3,5 m. (SFF) F9-42
F9-rV?
F9-rY?
F9-gJ
22113 440308 500930Avskriven F9-43
F8-gC?
F8-bC?
F18-
22114 440308 520517Fpltypen utgår F9-3
F9-rA
F8-gV
F3-rV
22115 440308 501107Avskriven F9-2
F9-rB
F9-rI
F10-
F8-gJ
F3-
22116 440323 510301Avskriven F9-1
F10-b
22117 440429 461028 Ombyggd till S 22. Haveri 461011 Tuna gård, Rystad kommun, Östergötland. Under inflygningsövning på fpl-typen med wing over och looping har fpl råkade i okontrollerbart läge, sannolikt ryggspinn, som icke kunde hävas, varför ff företog faskutsprång. Fpl fattade vid nedslaget eld och förstördes fullständigt. Ff (offasp, vpl fu Axel H K Carleson) (GFSU:2) oskadad. (SFF, FR)F9-6
F9-rD
F3-12
22118 440413 501023 Avskriven (haveri 500509). (SFF) F9-4
F9-rE
F9-gF
F8-gE
F3-rE
22119 440414 500719Avskriven F9-5
F9-rF
F10-
F3-
22120 440425 510301Avskriven F9-33
F9-bL
F9-gC
F8-gO
F18-
22121 440508 511218Avskriven F9-b
F9-gX
F18-
F3-
22122 440424 490924 Totalhaveri 490809 Sövdeborg. Motorhaveri. Under övning i avancerad flygning har fpl drabbats av vevstaksbrott. Ff lyckades nå fram till fältet och buklanda. Ff oskadad. (SFF, FR) F9-
F18-g
22123 440522 450625 Totalhaveri 450516 Bulltofta pga motorstörningar i starten. Ff buklandade och fpl totalförstördes. Ff (fk Ödman) oskadad. (SFF, FR)F16-1
F16-bA
F10-gK
22124 440522 480107 Haveri 471127 vid F 10 Ängelholm. Vid landning efter navigeringsflygning har fpl vid utrullning kolliderat med en uppställd vägbeläggningsmaskin. Ff (Lindström) oskadad. En civil vägarbetare (Y Persson) vid maskinen träffades av propellern och dödades och en annan person (E Persson) skadades. (SFF) F16-2
F10-rP
22125 440522 440907 Totalhaveri 440706 Ucklum, Svenshögen, Bohuslän. Under ett pass i avancerad flygning på 4.000 m höjd har fpl troligen vid en hastig upptagning söderbrutits. Ff har försökt lämna fpl med fallskärm men höjden har varit otillräcklig och höljet till fallskärmen har fastnat i den sönderbrutna mittre delen av flygkroppen. Ff (vpl ff T Holger Israelsson) omkom. (SFF, FR) F9-7
22126 440606 511029 Haveri 510906 Sommaränge, Björklingesjön. Under utkörning till högsta beredskap har fpl kört ner i ett dike varvid höger ställ vikts in och fpl gått ner på vingen. Ff oskadad. Skador på bl a landställ och höger vingspets. Med hänsyn till gångtid och reparationskostnader förslås fpl till kassation. (SFF, FR) F9-8
F9-rK
F8-gK
F18-
F3-gT
22127 440606 500930Avskriven F9-
F18-
22128 440606 481130 Ombyggd till S 22. Totalhaveri 480721 Skytteholm, Ekerö. Efter start har fpl drabbats av motorstörning (oljebrist) och buklandning företogs. Ff (Pettersson) fick hjärnskakning och benskador. (SFF, FR) F16-bC
F10-bF
F3-
F18-rM?
F8-rM?
F18-rO
22129 440613 520517Fpltypen utgår F16-bD
F10-gL
F3-
22130 440613 510112Avskriven F16-
F10-
22131 440613 510301Avskriven F9-rT
F9-rH
F8-bC
F8-bK
F10-gO?
F3-bK
22132 440613 510604Avskriven F9-10
F9-rI
F10-gO?
F3-
22133 440718 490413 Totalhaveri 490303 Asptorpet, Slaka, Röby, 7 km S Malmslätt. Kollision i luften med fpl 22134 (rotetvåa) under övning i jaktförsvar. Två jaktrotar ur 3/F 3 leddes till kontakt med målfpl SK 16A och S 17B av stridsledare (striloff) i TL-tornet. Under anfallets senare del har ff (rotech) och rotetvåan kolliderat. Vid kollisionen har fpl fått motorinstallationen skadad, och ff har översköljts av het motorolja. Fpl har därefter fortsatt mot marken i en svag dykning och har efter 2-3 s i långsam halvroll vänt över i ryggläge, varvid fastbindningsremmarna brustit i höjd med förarsitsen och ff har slungats ut ur fpl. Ff (fk Sven G S Friberg) (FFSU) omkom. (SHK, SFF) F16-6
F16-bF
F10-gM
F3-gH
22134 440621 490313 Totalhaveri 490303 Gismestad, Slaka, Röby, 7 km S Malmslätt. Kollision i luften med fpl 22133 (rotech) under övning i jaktförsvar. Två jaktrotar ur 3/F 3 leddes till kontakt med målfpl SK 16A och S 17B av stridsledare (striloff) i TL-tornet. Under anfallets senare del har ff (rotetvåan) och rotech kolliderat. Därvid har höger vinge på fpl brutits loss, varefter fpl gått i spinn och slagit i marken. Ff (fk res Hans S L Ingegård) (FFSU) omkom. (SHK, SFF) F16-
F10-gC
F10-bF
F3-gJ?
F3-gC?
22135 440718 460823 Totalhaveri 460726 Hjörnarp, 4 km NO F 10 Barkåkra. Under provflygning efter tillsyn har ff påbörjat dykprov från 3.000-3.500 m höjd, vilket ingår i provflygningen, och uppnått mycket hög hastighet. Vid upptagningen har stabilisatorn lossnat från fpl och ryckt med sig stjärtstyrverket. När stabilisatorn lossnade, har en tvär övergång till dykning skett, varvid ff fastbindningsremmar slitits sönder och han sannolikt kastats upp mot huven och kanske redan vid detta tillfälle ut ur fpl. Omedelbart därefter har stjärtpartiet lossnat 0,5 m framför stabilisatorinfästningen. Senare har även höger och vänster vinge lossnat. Ff (lt Rolf A Berghult) (GFSU:2) omkom. Orsaken till haveriet har inte kunnat fastställas med säkerhet. Spakkraftmätare var monterad för att fastställa de skevroderkrafter som erfordrades för att häva fpl rolltendens under dykning. (SHK) F16-9
F10-gN
22136 440630 520517Fpltypen utgår F9-11
F9-rJ
F10-
F3-
22137 440718 511218Avskriven F9-44
F18-vD
F3-
22138 440718 510604Avskriven F9-12
F18-gL
F3-
22139 440718 501023Avskriven F9-13
F8-bG
F8-gD
F3-
22140 440718 450818 Totalhaveri 450709 Torsby kyrka, 15 km NV Säve. Kollision i luften med fpl 22158 (rotech) vid utbrytning i stigande sväng. Ff (asp vpl krp Nils H:son Böhme) fick lindriga skador vid landning efter faskuthopp. (SFF, FR)F9-14
F9-rM
22141 440718 490806 Markkollision 490622 Kungsängen, Norrköping. Påkört av fpl 22160 under utkörning till start. Ff (vicekrp Karl Axel Sigvard Axelsson) (elev GFSU:1) oskadad. (SFF) F9-15
F9-gU
F18-
F3-rB
22142 440718 500930 Ombyggd till S 22. Avskriven F16-8
F16-bK
F10-
F3-
F18-
22143 450130 511218Avskriven. Fpl 22221 hette från början 22143 men fick 1945 serienumret 22221 då det blev provflygplan för J 22B. F9-rM?
F9-bM?
F18-
F3-
22144 440729 510301Avskriven F13-44
F13-gR
F18-
F3-
F18-
22145 440805 511218Avskriven F13-45
F18-bE?
F18-gE?
F3-
22146 440805 490331 Ombyggd till S 22. Haveri 470717 F 18 Tullinge. Landning med infällt landställ. Rep-kostnad: 2.000:-. (Till verkstad men färdigställd eller kasserad?) (SFF, FR) F16-bL
F10-bS
F10-rS
F3-
F18-rO
22147 440816 520517Fpltypen utgår F16-
F10-
F3-
22148 440816 450929 Totalhaveri 450821 Handöl, Jämtland. Under övningsflygning gick fpl vid molngenomgång in i en spinn som inte kunde hävas och ff (kad G Lagerstedt) (GFSU) räddade sig med fallskärm (skrubbsår). Planet, som hamnade i en myr S om Handöls by, blev svårt ramponerat. (SFF, FR) F16-bN
F10-gP
22149 440816 501107 Avskriven. Till Provskjutningscentralen i Karlsborg för att åstadkomma fartvind vid avslutande brandprov under tiden 27/11-1/12 1950 (och/eller för att träna fallskärmsjägare på marken?). Till Svedino. (SFF) F16-
F10-gE
F10-gB?
F10-rB
F10-vB?
F3-gS
22150 440816 520517Fpltypen utgår F16-14
F10-bH
F10-rH
F3-
22151 440826 500930Ombyggd till S 22. Avskriven. F13-
F3-
F18-
22152 450526 510301Avskriven F10-rE
22153 440826 501016 Ombyggd till S 22. Haveri 500621 Rinkaby flygplats. Ff (Jönsson) kommer in med för låg fart, fpl viker sig och stället går av. Buklandning. Rep-kostnad 15.000:- (SFF) F13-
F3-
F18-
22154 440908 520517Fpltypen utgår F13-gE
F10-
F3-
22155 440826 501023Avskriven F13-
F8-gG
F3-
22156 440901 520517Fpltypen utgår F9-16
F8-gI
F3-
22157 440901 511218Avskriven F13-
F18-r
F3-
22158 440913 450818 Totalhaveri 450709 Torsby kyrka, 15 km NV Säve. Kollision i luften med fpl 22140 varvid stjärtpartiet slets av. Ff (fu K E Viklund) (GFSU) räddade sig med fallskärm och fick lindrigt skadad. (SFF, FR) F9-rJ
22159 440906 520517Fpltypen utgår F9-
F10-
F3-
22160 440916 501128Kasserad efter haveri 490822 Kungsängen. Kollision med 22141. F13-
F8-gL
F3-rL
22161 440913 501016Full gångtid F9-21
F9-bE
F10-gO
22162 440916 511218Avskriven F13-62
F13-rK
F18-gB
F3-
22163 440913 450625 Totalhaveri 450523 Kvillehed, 3 km NV Säve. Nödlandning pga motorstörningar efter start. Ff (fu Hilding Bennegård) skadad (oskadad enl FR). (SFF, FR)
Se bild under tabellen.
F9-bF
22164 440916 500930Ombyggd till S 22. Avskriven F13-64
F13-r
F3-
F18-
22165 440928 500930Avskriven F13-65
F18-
22166 440928 510301Avskriven F13-
F18-
22167 440922 500208 Haveri 500119 F 18 Tullinge. Fel på hastighetsmätaren. Pga felbedömning vid landning åker fpl in i snövall åt höger och slår runt. Ff oskadad. (SFF, FR) F13-67
F13-rO
F18-gG
22168 440919 520517Fpltypen utgår F13-rP
F18-rD
F3-
22169 440928 520517Fpltypen utgår. Se bild längst ned på sidan. F13-69
F18-
F3-
22170 441006 510301Avskriven F16-15
F16-bT
F10-gN
22171 441012 490924 Haveri 490817 Bunge, Gotland. Propelleromställningen brast i luften (avnött wire). Ff (Larsson) landar oskadad utanför fältet. (SFF, FR)
Se bild under tabellen.
F9-bG
F9-gK
F8-gH
F3-rH
22172 441012 520407Fpltypen utgår F9-bH
F8-gP
F3-
22173 441012 520517Fpltypen utgår F9-25
F9-gK
F8-gR
F3-
22174 441012 520517Fpltypen utgår F9-26
F9-gH
F8-gM
F3-
22175 441012 460823 Totalhaveri 460729 i havet V Marstrand. Vid samövning med kustflottan kolliderar fpl i luften med fpl 21109. Ff (kadett R Ivan Segersten) räddade sig oskadd med fask-hopp (även ff i 21109). (SFF, FR)F9-27
F9-rG
22176 441012 500930Avskriven F9-28
F9-gT
F8-gS
F18-
22177 441030 500812Avskriven F16-
F10-rA
F10-b
22178 440919 460517 Totalhaveri 460411 Gödastorp, 7 km O Falkenberg. Under väderspaning i rote har fpl kommit in i moln varvid ff tappat kontroll över fpl vid övergång till instrumentflygning. (FR)
Kollision i luften med fpl 22147. Fallskärmshopp efter molngenomgång. Ff (resoff kad G V Isgren) (GFSU:2) lätt skadad. (SFF)
Kollision under/efter molngenomgången? FR nämner ingen kollision…
F16-
F10-rC
22179 441019 501128 Avskriven (haveri 500918 vid F 10). (SFF) F16-
F10-rC/gC
22180 441026 520517Fpltypen utgår F16-
F10-rD
F10-bO
F3-
22181 441023 500516 Haveri 500413 F 3 Malmslätt. Vid inspektion av fpl efter senaste landning har en spricka till höger V-stötta till landstället upptäckts. Orsaken har varit en eller flera hårda landningar. Fpl ansågs totalhavererat. Fpl har 450523 drabbats av landningshaveri (buklandning) på Bulltofta (F10-rE). Detta kan ev ha initierat utmattningen. (FR)F16-
F10-rE
F3-
22182 441030 520407Fpltypen utgår F16-
F10-bF
F10-rF?
F10-rT?
F3-
22183 441030 480514 Totalhaveri 480331 Hovs hallar, Båstad. Övning i kurvstrid på 2.000-2.500 m höjd. Efter 4-5 anfall har huven blåst av utan att ff märkt det. Ff – som haft glasögonen uppskjutna i pannan – upplevde synfördunkling, antagligen pga det plötsligt uppkommande luftdraget och möjligen av uppvirvlande sand ur fpl förarrum. När synen återvänt, låg fpl i 40 graders dykning och ff hörde ett kraftigt dån. Ff drog i nödutlösningen för huven, drog ut låssprinten och lämnade fpl på 1.000 m höjd. På 800 m höjd och med huvudet nedåt drog ff i faskutlösningen. Ff (kd vpl sg Harry G Nannesson) (GFSU:2) slog ned i vattnet och släpades efter fask till havs, innan han lyckades frigöra sig. Ff försökte blåsa upp flytvästen, eftersom denna uppvisade läckage och inte bar tillräckligt. Ff bärgades av en MTB ur KF. (SHK) F16-22
F10-rH
22184 441030 500628 Totalhaveri 500530 N Yllevad, 2,5 km SV Våxtorp. Vid avancerad flygning har fpl ofrivilligt hamnat i ryggspin. Då ff ej kunde häva spinnrörelsen lämnade han fpl i fallskärm. Ff (fk Bo Anders Oskar Lundkvist) (FFSU) oskadad. (SFF, FR) F16-
F10-rJ
F10-b
22185 441109 520517 Ombyggd till S 22. Fpltypen utgår. F 10 museum. Bilder från cockpit. F16-rK
F10-rK
F3-
F18-
22186 441109 511218Ombyggd till S 22. Avskriven. F16-
F10-rL
F3-
F18-gC
F3-
22187 441218 520517Fpltypen utgår F16-
F10-rM
F3-
22188 441109 500516 Totalhaveri 500227 F 4, Frösön. Vid landning i rote under utbildning på snöröjd bana gjorde rotech en trepunktslandning och ff (rotetvåa) en hjullandning. Banan sluttar mycket kraftigt mot banändan med en höjdskillnad på 7 m. Vid sättningen fick ff en studs och tänkte dra på och gå om för ett nytt landningsförsök. Med hänsyn till det nära avståndet till rotech fpl bedömde ff, att han då skulle kollidera med framförvarande fpl, varför han genomförde sättningen 100 m N om den korsande landsvägen. Trots bromsning kunde ff inte förhindra att fpl rullade utanför den snöröjda banänden. Rotech fpl passerades på ett avstånd av 3-4 m. Efter kollisionen med snövallen utanför bankanten kapotterade fpl i det 75 cm djupa snötäcket. Ff (krp) (GFSU:2) undkom oskadad. (SHK)
Se bild ovanför tabellen.
F16-
F10-rN
F10-b
22189 441109 520517Fpltypen utgår F16-
F10-rG
F10-gF
F3-
22190 441113 520517Fpltypen utgår F16-
F10-gH
F3-
22191 441114 520517Fpltypen utgår F16-
F10-gJ
F3-
22192 441114 490924 Totalhaveri 490810 Hällevik, Mjällby socken. Under väntläge på 500 m höjd, inför skjutning mot målbogseringsanordning på marken vid Hällevik, har rökpuffar slagit ut från fpl. Ff anmälde motorkrångel via radio och omedelbart därefter har fpl börjat dyka mot marken. På 300 m höjd har ff utfört fallskärmsutsprång. Fallskärmen synes ha utvecklat sig först omedelbart före ff slagit i marken. Ff (lt Bengt Åke Lindbeck) omkom vid nedslaget. Motorstörningen har föranletts av att brott uppstått på huvudvevstaksbult nr 3 på bakre huvudvevstaken, vilket sedan medfört brott på samtliga vevstakar i cylinderkransen. Det misslyckade fsk-hoppet kan ha orsakats av att när ff rest sig i sittrummet för att lämna fpl, har han kommit åt spaken och satt fpl i brant dykning och sedan inte kommit ur fpl i tid. (SFF) F16-
F10-gA
22193 441127 460924 Totalhaveri 460906 Rörums kyrka, 7 km SV Simrishamn. Ff har under målflygning i förband hamnat i okontrollerat läge i samband med dykning genom moln. Ff (vpl krp G H Nilsson) (GFSU:2) lindrigt skadad efter fallskärmshopp. Räddades med båt.(SFF, FR) F16-gA
F10-b
22194 441205 490924 Totalhaveri 490516 Torekov, 7 km NV Hovs kyrka. Under flygning på 3.000 m höjd uppstod oljeläcka vid propelleromställningen (defekta packningar). Senare utbröt eld, varefter ff beslöt sig för att hoppa varefter fpl slog i vattnet. Ff fördes av vinden längre ut och upptäcktes av rotekamraten. Fiskebåt kallades till platsen av divch. Ff (fu Kjell Ragnar Gudmund Ahlberg) (FFSU) räddades oskadad men svårt medtagen efter 1 tim 10 min i vattnet. (SFF, FR) F16-
F10-bD
22195 441121 520517 Fpltypen utgår F16-
F10-bS
F3-
22196 441127 520517 Fpltypen utgår F16-
F10-
F3-
22197 441212 510301 Avskriven F13-97
F10-rK
F3-
22198 441206 451119 Totalhaveri 450924 F 13 Norrköping. Vid landning har fpl plötsligt gjort en markerad dykning och tagit mark med propeller och vänster hjul. Därefter har fpl rullat över på rygg och glidit 20 m varvid kapotteringsskyddet slogs sönder och förarstolen slets loss. Ff (vpl krp Stig A G Gerdin) (GFSU:2) omkom när han klämdes fast mellan sargen och marken. Efter detta haveri förstärktes kopotteringsskyddet. (FR, SFF)F13-98
F13-bD
22199 441206 510301 Avskriven F13-99
F13-b?
F18-
22200 441223 500930 Haveri 490302 F 18 Tullinge. Pga trasig brytare kunde inte stället fällas ut vid landning. Ff har ej noterat detta utan företagit buklandning med totalhaveri som följd. Ff oskadad. (FR)F13-20
F13-bH
F18-
22201 441223 511218 Avskriven F13-1
F13-bK
F5-
F18-
F5-
F3-
22202 441223 450929 Totalhaveri 450919 Virå bruk, Kolmården. Under övning inför flyguppvisning (Försvarets dag, Sthlm) har fpl kolliderat i luften med 22248. Ff (kad A Sjöberg) ådrog sig lindriga brännskador men räddade sig med fallskärm. (FR, SFF)F13-2
F13-bL
22203 441223 520517 Fpltypen utgår F13-3
F8-gT
F3-
22204 450104 510301 Avskriven F13-4
F13-bN
F13-R
F13-gD
F18-bB
22205 441223 480309 Totalhaveri 471105 Klåveröd, Munkabo, Stenstad på Söderåsen. Under övningsflygning i rote skulle ff (rotetvåa) öva luftstrid mot annat fpl. Omedelbart efter urgång ur trafikvarvet har fpl i brant dykvinkel slagit i marken och totalt söndrats. Vid nedslaget har brand utbrutit och varit så omfattande och temperaturen så hög, att största delen av lättmetallen i fpl och motor har smält. Ff (sg Sven-Erik Möller) (AFT) omkom omedelbart vid nedslaget. Orsak: Ff har – i stället för att som anbefallts, verkställa stigningen i molngluggar – under stigning kommit in i moln och där inte kunnat hålla fpl i normalt läge, ev pga ff ringa flygtid (3 tim 25 min) på fpltypen samt att fpltypen var svårflugen på instrument. Vid tillfället rådde flar, varför flygning endast fick ske i fältets omedelbara närhet. (SHK) F13-5
F13-rS
F18-bB
F5-rS
22206 450104 510112 Avskriven F13-6
F13-bP
F18-
F3-
22207 450104 520517 Fpltypen utgår F13-7
F13-gB
F18-
F3-
F13-gD
22208 450104 500712 Fpltypen utgår F13-8
F13-gD
F18-bO
22209 441223 460417 Totalhaveri 460209, F13 skjutplats, sjön Glan, Östergötland. Vid skjutning mot markmål har alla ff i GFSU:1-utbildningen haft svårigheter att bedöma flyghöjden, sedan målet passerats och fpl kommit ut över sjön Glans snötäckta yta, pga rådande väderläge (helmulet, molnhöjd 500-600 m med molnslöjor på något lägre höjd) och med ett praktiskt taget obrutet snötäcke i flygriktningen. I samband med upptagningen över målet har ff gjort en kraftig felbedömning av flyghöjden, och i tron att han befann sig på 200 m höjd, skjutit fram spaken och på nytt försökt göra omladdningsrörelse på vänster ksp. Härunder har ff ofrivilligt bankat fpl åt vänster och fört det in i en svag dykning mot isen och fpl har träffat den snötäckta isen med vänster vinge (som brutits loss), gjort två kraftiga islag mot isen och totalhavererat. Ff (vpl vk Nilsson) (GFSU:1) fick ansiktsskador och hjärnskakning. (SHK)F13-9
F13-gF
22210 450104 511218 Avskriven F13-10
F18-
F3-
22211 450104 450616 Totalhaveri 450523 Baggetorp, S Norrköping. Under normal flygning på 1.500-2.000 m höjd NV F 13 fält har fpl utfört en serie snabba rollar, varefter det har förlorat höjd, möjligen i samband med en spinnrörelse eller störtspiral, dykt brant ned mot sjön under rolliknande manövrer. Smärre fanerstycken från vingens undersida har fallit ned över sjön, där fpl på mycket låg höjd – ev från ryggläge – tagit upp och fortsatt med nordlig kurs strax ovanför trädtopparna. Efter upptagningen har fpl åter utfört några snabba rollar och därefter stigit mycket brant. Slutligen har fpl vikt sig (ev gått in i spinn) och störtat. Vid nedslaget har fpl totalt söndrats och omedelbart fattat eld, varvid all faner bränts upp. Ff (asp Nils-Otto G W Aschan) omkom. Orsaken till haveriet har inte kunnat utrönas. (SHK)F13-11
F13-gK
22212 450109 500930 Avskriven F13-12
F13-gL
F18-gJ
22213 450109 500606 Haveri 500502 F 18, Tullinge. I samband med roteflygning har motorstörning inträffat och ff har ansatt nödlandning som buklandning varvid fpl totalhavererat. Ff undkom oskadd. Rep-kostnad 18.500:- (SFF)F13-13
F13-gM
F18-
22214 450109 460109 Haveri 450910 Björnlunda (se bild nedan). Under övning i eskortjaktuppdrag har motorstörning uppstått (fel i bränslepumpens överströmningsventil). Vid nödlandningen slogs stjärtpartiet av. Ff (fu Pettersson) oskadad. Vingspetsar, yttervinge, skevroder kass. Motor och propeller skadade. Rep-kostnad 88.000:- (FR, SFF)
Se bild överst på sidan.
F13-14
F13-gN
22215 450115 511218 Avskriven F13-15
F18-bM
F3-
22216 450115 511218 Avskriven. Placerades som bombmål på Fjällmossen, Kolmården. Bärgades till Flygvapenmuseum 1989. (SFF)F13-16
F13-gP
F10-bF
F18-
F3-
22217 450125 501023 Avskriven F16-36
F10-vA
22218 450125 520517 Fpltypen utgår F16-37
F8-bF
F10-bF
F3-
22219 450125 520517 Fpltypen utgår F16-
F10-b
F13-gM
F3-
22220 450125 510301 Avskriven F16-39
F10-bJ
22221 440821 520517 Fpltypen utgår. Fpl 22221 hette från början 22143 men fick 1945 serienumret 22221 då det blev provflygplan för J 22B. F9-rP
F10-rA
F10-rB
F10-b
F3-
22222 450202 511029 Totalhaveri 510907 på fält 24, Sommaränge flygfält (Sundbrofältet?), Björklingesjön, N Uppsala. Efter flygning till F 16 fält Ärna, har observerats tre hål i fpl buk, sida och stabilisator, som troligtvis uppkommit genom att en rullmatta, vid utkörning från ett laduvärn, lyfts upp och skadat fpl. Då skadorna inte kunnat repareras på F 16, har ff (under omskolning) beordrats flyga till basen med utfällt landställ. Vid svängen in mot fältet har hastigheten varit 290-300 km/h, höjden 50-75 m och bankningen 30 grader. Under svängen har bankningen ökat och fpl börjat gräva. Ff har stöttat med topproder och motskevning, skjutit fram spaken men utan effekt. Ff gav då fullgas dock utan att situationen kunnat redas upp. Fpl har slagit i marken med vänster vinge först, som brutits av vid kanonerna, hjulat över på motorn, varvid propellern brutits loss och motorn slitits bort från flygkroppen, fortsatt över på höger vinge, som därvid brutits av omedelbart utanför kanonerna, slagit i marken varvid förarkabinen skilts från flygkroppen, slungats ut mot höger och helt oskadad blivit stående på rätt köl. Fpl har fortsatt hjulningen, så att vänster vinge, nosen och höger vinge ännu en gång slagit i marken. När fpl stannat har ff öppnat huven, slagit ifrån stömbrytare och bränslekran, frigjort sig från fask och lyckats ta sig 40 m från fpl och där blivit liggande. Ff (vpl fu H Torsten I Bergenhag) (GFSU:3) undkom med skärsår och blåmärken. Hastighetsmätaren har vid kontroll vid en fart av 150-200 km/h visat något för höga värden och delvis varit utanför toleransen. (SHK) F9-
F8-rM
F8-bV
F3-gM
22223 450202 450917 Totalhaveri 450525 F 9 Säve. Divisionchefen hade gjort en flyguppvisning inför skolbarn och vid landningen gjorde han en hård inbromsning varvid fpl stod på nosen (ground loop) och hamnade upp och ner. Förarstolen lossnade från sitt fäste och en del av frontrutan gick sönder och träffade ff i ansiktet strax under ena ögat. Ff (kn Gösta T Swanlund) avled på kvällen på sjukhuset. (SFF, FB)
Ff har på uppdrag af KFF utfört provflygning för att kontrollera motorvarv vid visst kompressortryck. Landningen har ansatts med hög fart och ff har bromsat hårt i två etapper. Sista bromsningen slutade i häftig kapottering varvid förarstolen slets loss och ff omedelbart omkom. (FR)
F9-vA
22224 450202 520517 Fpltypen utgår F9-
F8-bJ
F3-
22225 450202 510112 Avskriven F9-
F8-rG
F8-bB
F3-gD
22226 450202 510604 Avskriven F9-
F8-bG?
F8-bC?
F3-bA
F3-gD?
F3-bD?
22227 450301 510824 Avskriven F9-
F8-bK
F3-
22228 450622 451215 Totalhaveri 451206 Rörö, Bohuslän. Under avancerad flygning (avancerade svängar under stigning, looping och halvroll) hamnade fpl i en spinnrörelse som inte hävdes (ev medvetslöshet pga hög CO-halt). Vid nedslaget mot vattenytan har ff (vpl vk Gunnar S Zethelius) följt med fpl i djupet och omkommit. Fpl har återfunnits på 11 m djup liggande på buken och till synes relativt helt. Motorn har suttit fast vid flygkroppen, medan all beklädnad har varit borta. Förarhuven har varit fälld men ff har återfunnits fortfarande fastbunden i förarrummet med den lossnade instrumentbrädan i knät. Sprinten till selen har inte varit urdragen. (SFF) F9-rM
F9-rX
22229 450301 520517 Fpltypen utgår F9-rR
F8-rN
F3-
22230 450301 511012 Avskriven F9-vB
F10-b
F3-
22231 450301 510301 Avskriven F9-rT
F8-rT
F8-bC?
F8-rC?
F18-
F3-
22232 450301 490428 Totalhaveri 490110 Ullnasjön. Kollision i luften med fpl 22225 vid Viggbyholm varvid stjärtpartiet förlorades. Ff (fj N Arvid Ådhammar) (FFSU) gjorde fask-utsprång men skärmen öppnade sig bara delvis och ff omkom vid nedslaget. Fpl 22225 kunde landa normalt på F 8 med propellerskada. (FR, SFF)F9-
F8-rS
F8-bF
22233 450301 500930 Avskriven F9-vC
F18-gM
F18-gH
22234 450301 520517 Fpltypen utgår F16-gK
F10-bK
F18-gG
F3-
22235 450303 460617 Totalhaveri 460705, 8 km O Dalby (Torsby), Värmland. På återvägen vid navigeringsflygning F10-F21-F10, har ff mött ett kraftigt åskväder och fpl har havererat på en bergshöjd i skogsbygden, varvid fpl, liggande rätt på vingarna, med hög fart och i 15 graders planévinkel slagit i marken och krossats. Motorn har slungats iväg 350 m. Huven var inte nödutlöst. Ff (kn Stig E R Norlin) (AFT) omkom. Orsaken till haveriet har inte kunnat fastställas med säkerhet. Under passage genom åskby har ff troligen flugit på lägsta höjd och därvid kolliderat med terrängen, som är mycket kuperad med toppar på en höjd av 500 m. Ff har genomfört flygningen utefter kortaste flygvägen, trots att meteorologen tillrått en omväg utanför åskfronten. Ff har startat flygningen trots kännedom om att radioförbindelse inte kunde upprätthållas. (SHK) F16-gL
F10-gE
22236 450303 490924 Totalhaveri 490504 sjön Flåren, 20 km N Ljungby. Flygövningen avsåg hållande av viss höjd över F 10 lågflygningsområde. Vid passerandet av sjön Furen ”touchade” fpl vattenytan. Ff tog upp då han misstänkte att propellern skadats och ansatte nödlandning, efter sväng 180° på sjön Flåren. Ff räddade sig (fu Nils Björn Amelin) (FFSU) simmande och fördes iland oskadad av mötande båt. (SFF)
Se sidan Haveriet med Blå Martin.
F16-gM
F10-1
F10-bM
22237 450313 520517 Fpltypen utgår F16-gN
F10-
F3-
22238 450308 520517 Fpltypen utgår. F16-gP
F10-bP
F10-bB
F3-
22239 450313 520517 Fpltypen utgår F16-gS
F10-bA
F3-
22240 450315 510112 Avskriven F16-gT
F10-rR
F3-
22241 450315 500930 Avskriven F13-rA
F18-
22242 450320 500930 Avskriven F13-rC
F18-
22243 450315 490505 Haveri vid körning på marken. Höga rep-kostnader. F13-rE
F18-
22244 450320 510824 Totalhaveri 510604 F 3 Malmen. Ground loop. Vid landning har ff frikopplat sporren vid för hög hastighet varvid fpl girat kraftigt åt vänster. Landstället har vikt sig och fpl har gått på buken till stopp. Ff oskadad. (FR, SFF) F13-rG
F18-
F3-gC
F3-rG
22245 450411 511218 Avskriven F13-rI
F18-bB
F3-
22246 450320 511218 Avskriven F13-gF
F13-bA
F18-
F3-
22247 450414 510301 Avskriven F13-bC
F18-
F3-
22248 450320 450929 Totalhaveri 450919 Virå bruk, Kolmården. Under övning inför uppvisning har fpl kolliderat i luften med fpl 22202. Ff (vpl krp G Hermansson) räddade sig oskadad med fallskärm. (FR, SFF) F13-bE
22249 450403 510604 Avskriven F13-bG
F18-
F3-gA
22250 450323 520517 Fpltypen utgår F13-bI
F8-bB
F18-
F3-
22251 450323 501023 Avskriven F13-gA
F18-
F3-gN
22252 450409 510112 Avskriven F16-vA
F10-vA
F10-gL
F10-b
F3-
22253 450409 490924 Totalhaveri 490822 Bunge, Gotland. Ground loop vid start pga att ff ej låst sporren. Ff oskadad. Se bild under tabellen. (FR, SFF) F16-vB
F10-bB
F10-vB
F10-rO
F3-rO
22254 450409 520515 Fpltypen utgår F16-vC
F10-
F8-rA?
F8-rI?
F3-
22255 450409 520517 Fpltypen utgår F16-vD
F10-
F8-bG
F8-bL
F18-
F3-
22256 450414 490810 Totalhaveri 490315 Drängsjön, 6 km N Österskär (Åkersberga). Kollision med fpl nr 22275 under övning i grupp. Ff (vpl fu Claes Olof Alfred Olsson) räddade sig med fallskärm. (SFF, FR)F16-vE
F10-
F8-bR
F8-rB
22257 450414 450917 Totalhaveri 450827 Jakobsberg. Kollision i luften med 22276 under övning i luftstrid. Ff (offasp vpl fu Y O S Hägg) fask-utsprång (även ff i 22276) och oskadad. (SFF, FR) F16-vF
F10-
F8-bH
22258 450414 520517 Fpltypen utgår F16-
F10-
F8-bI?
F8-rJ?
F3-rA
22259 450414 510112 Avskriven. (Haveri 501116. Kollision på marken med 22258.)F16-
F10-bA
F8-bI
F3-rF
22260 450414 471213 Totalhaveri 471014 Ö Runmarö, Stockholms skärgård. Förflyttningsflygning i rote sträckan F4-F18. Vid Norrtälje möttes roten av dis och dimma, steg till 1.000 m höjd och fortsatte ovanför disskiktet. Då sikten blev sämre gick rotech ned till 200 m höjd. S Norrtälje mötte roten kompakt dimma. Under sväng till ostlig kurs och stigning har rotech begärt flyvis från F18. Roten har därvid beordrats landa på F16 men under tillbakasvängen har ff (rotetvåa) förlorat kontakten med rotech. Ff har fortsatt söderut och sökt marksikt vid Runmarö. Under en relativt brant högersväng har fpl kolliderat med vattenytan. Troligtvis har ff sökt undvika kollision med Inre Vidskär, varvid höger vinge skurit ned i vattnet. Fpl har troligtvis glidit på vattenytan och förarstolen har lossnat till följd av bräckta infästningsbeslag och åkt framåt, varvid ff (asp vpl krp Per C G Levin) (GFSU:1) slagit huvudet i instrumentbrädan och omkommit. Fpl har sjunkit i ryggläge på 5 m djup. Orsaken till haveriet har inte kunnat fastställas med säkerhet. Rotech har kommit in i flar-område som var obekant för båda ff, men inte vänt i tid, troligtvis pga bristande vana att flyga i dåligt väder. (SHK)F16-
F10-
F8-bC
22261 450420 501128 Avskriven F10-gG
F3-
22262 450507 511218 Avskriven F8-bH
F18-
F3-
22263 450426 501016 Buklandning 500913 F 1 Hässlö. Vid landning har stället ej kunnat fällas ut (tekniskt fel). Ff gjorde flera försök (manuellt, dykning mm) utan resultat och ansatte buklandning med endast utfällt sporrställ. Fpl fick omfattande skador. Ff oskadad. (FR, SFF) F8-rH
F3-bN
22264 450420 520517Fpltypen utgår F8-bE
F8-rE
F3-
22265 450426 460417 Totalhaveri 460222 F 8 Barkarby. Under uppvisning inför en grupp skolungdom har fpl kolliderat med marken till följd av för sen upptagning ur dykning. Ff (lt B Gustaf Hasselroth) omkom. Läs mer (FR, SFF)F8-gC
F8-rI
F8-bH
22266 450426 501023 Avskriven (haveri 500524)F8-gE
F8-bA
F3-bA
22267 450426 461028 Totalhaveri 460906 Sövdeborg. Genom ojämnhet i fältet ev i samband med vindkast har fpl lättat med väl låg hastighet, varvid vikning på vänster vinge inträffat. Ff (fk B Wetterholm) oskadad. Stjärtpartiet avslaget och landningsställsbenen losslitna. Rep-kostnad 95.000:- (SFF)F8-gG
F8-bB
22268 450507 511012 Avskriven F8-gI
F8-rH
F8-bE
F3-
22269 450516 520517 Fpltypen utgår F8-bM
F3-
22270 450516 501023 Avskriven F8-bN
F3-
22271 450507 510112 Avskriven F8-rK
F3-
22272 450526 510301 Avskriven F8-bT
F3-
22273 450516 520517 Fpltypen utgår F8-rN
F8-bP
F3-
22274 450526 500712 Dåligt skick F8-bO
22275 450526 490810 Totalhaveri 490315 Drängsjön, 6 km N Österskär (Åkersberga). Kollision i luften med fpl 22256. Ff har försökt lämna fpl med fallskärm genom att utnyttja normala låsningsmekanismen (i stället för nödfällning av huven) vilket fördröjt uthoppet så att det företogs på för låg höjd. Ff (lt Karl-Sigfrid D von Segebaden) erhöll så svåra skador att han nästan omedelbart omkom. (FR, SFF)F8-rL
F8-bP
F8-bU
22276 450526 450917 Totalhaveri 450827 Jakobsbergs stn, Järfälla. Under övning i luftstrid kolliderade fpl med 22257. Ff (lt G Florman) räddade sig med fallskärm (så även ff i 22257). (FR, SFF) F8-bS
22277 450526 520517 Fpltypen utgår F8-rO
F3-
22278 450526 511212 Avskriven F8-rP
F18-gU
F3-
22279 450526 501128 Avskriven F8-bS
F3-
22280 450526 520901 Fpltypen utgår. Flygvapenmuseum. F8-bD
F18-
F3-rL
22281 451218 520517 Fpltypen utgår F9-gH
F18-
F3-gM
22282 451221 460802 Totalhaveri 460606 5 km S Sjuntorp, 10 km V Lilla Edet. Under roteflygning har ff (rotechefen) skiljts från rotetvåan. Ff har istället anslutet till en rote B 17C (ur F7) och därvid sänkt farten så att fpl viker sig och går i spinn, slår i marken och splittras. Ff (resoffasp vpl krp E Lars-Gustaf Graf) omkom. (SFF) F9-gG
22283 460124 510604 Avskriven F9-bL
F8-rM
F3-
22284 460124 520517 Fpltypen utgår F9-
F18-
F3-
22285 460124 500516 Totalhaveri 500415 1 km SO F 18, Tullinge. Under förövning till uppvisning av avancerad flygning i grupp har gruppen under stigning från 100 m höjd utfört en roll i kolonn. Ff i 4:e fpl har under rollen stigit kraftigt i ryggläge, varvid fpl förlorat fart, vikit sig och i en spinliknande rörelse gått mot marken. Sannolikt har ff icke fått fpl under kontroll, varför han har kastat huven och därefter på låg höjd, frivilligt eller ofrivilligt, lämnat fpl men ej utlöst fallskärmen. Ff (fk Lars H Lindström) (FFSU) omkom. (Olika uppgifter om koden förekommer: F18-bF/F18-bK). (SFF) F9-bA
F18-bR
F18-bF
F18-bK
22286 460129 501016 Avskriven (haveri 500830) F9-r
F18-bN
22287 460305 490924 Haveri 490810 F 8 Barkarby. Fpl har vid utrullning efter landning kolliderat med 22106. Ff oskadad. (FR)F9-
F8-gV
F8-rD
22288 460218 510824 Avskriven F9-
F8-rC
F3-
22289 460223 500812 Haveri 500629 Rinkaby. I samband med landning efter skolskjutning mot markmål felbedömde ff höjden vid sättningen. Fpl sjönk igenom med en mycket kraftig sättning på hjul och sporre samtidigt och med kraftiga deformationer på kroppsstruktur och landställ. Ff (fu) (GFSU:3) undkom oskadd. (SHK) F9-
F8-rI
F18-
22290 460305 510604 Avskriven F9-rE
F18-
F3-
22291 460320 460823 Totalhaveri 460731 i havet utanför Kärringberget. Under övning i låganfall utanför Käringön går två rotar samtidigt till anfall mot var sin motortorpedbåt från kustflottan varvid rote-tvåorna (22291 och 22102) kolliderar på skärande kurs på 100 m höjd. Fpl sjönk snabbt och ff (kad offasp vpl fu Tore W Andersson) medföljde fpl och omkom. Fpl och ff har ej anträffats. (FR, SFF) F9-rL
22292 460320 501107 Avskriven F10-rG
22293 460320 480302 Totalhaveri 480216 Landskrona idrottsplats. Under roteflygning har fpl hamnat i okontrollerat läge, vikt sig och i brant dykning gått rätt i marken. Ff (kad Olle E Sonesson) (GFSU:2) omkom. (FR, SFF) F10-rO
22294 460409 520517 Fpltypen utgår F10-bR
F3-
22295 460320 501216 Avskriven F10-r
22296 460409 520517 Fpltypen utgår F10-rU
F3-
22297 460409 461114 Totalhaveri 460520 F 13 Norrköping. Motorstopp vid landning pga glömska att koppla om till kroppstank före landning. Sättning har skett långt in på fältet varvid fältgränsen snabbt passerades och fpl kapotterade. Ff (offasp vpl krp Gunnar G H Hagelberg) (GFSU:1) skadad (hjärnskakning). Överbyggnad intryckt, infästning vä landställsben sönderbruten, knäckstöttor avslitna, landställsluckor deformerade och stora skador på stjärtparti. Rep-kostnad 95.000:- (FR, SFF) F13-rD
22298 460409 500930 Avskriven F10-?
F13-
F18-?

SAMMANSTÄLLNING

? = Olika uppgifter i Flyghistorisk Revy nr 35 (om J 22) och på Svenskt Flyghistoriskt Forum. 
Med ”Avskriven” avses: Avskriven till följd av ”Nedskärning enligt Q-plan”.
Bokstavskoder anger division med liten bokstav enl: r=röd (1.div), b=blå (2.div), g=gul (3.div), v=vit (fljstab).

När 22253 (F 3 röd O) startade från Bunge (Gotland) 1949-08-22 glömde ff att låsa sporren varvid fpl gjorde en ground loop och skadades så svårt att det fick kasseras. Ff undkom oskadad. Foto: Fotograf okänd.
Resterna av 22163 (F 9 blå F) som totalhavererade 1945-05-23 vid Kvillehed (F 9) efter att ha drabbats av motorstörningar. Trots att fpl blev totalt sönderslaget klarade sig ff. Foto: Fotograf okänd.

LYCKADE NÖDUTSPRÅNG UR J 22

DATUM FF GRAD FÖRARE/FLJ FPL
441113 Kadett I. Hulthén F 9 22104
450709 Kadett N. Böhme F 9 22158
450709 Furir K E Wiklund F 9 22140
450821 Kadett G. Lagerstedt 22148
450827 Off.asp Y. Hägg F 8 22276
450827 Löjtnant G. Florman F 8 22257
450919 Off.asp A. Sjöberg F 13 22202
450919 Furir G. Hermanson F 13 22248
451205 Kadett S. Höglind F 9 22112
460411 Kadett G. lsgren F 10 22178
460729 Kadett R. Segersten F 9 22175
460906 Vpl.ff G. Nilsson F 10 22193
461011 Kadett A. Carleson F 3 22117
480331 Kadett H. Nanneson F 10 22183
490315 Furir O. Ohlsson F 8 22256
490516 Furir K. Ahlberg F 10 22194
500530 Fänrik B. Lundquist F 10 22184
Vid landning på Bunge (Gotland) 1949-08-17 fungerade inte propelleromställningen. Fpl 22171 (F 3 röd H) var nära att kollidera med bebyggelse. Ff undkom oskadad. Foto: Fotograf okänd.
Vid F 13 inträffade 1945-04-06 detta haveri med 22169. Trots att hela stjärtpartiet slagits av reparerades planet och kasserades inte förrän i maj 1952! Foto: Fotograf okänd.

Källor: 
Flyghistorisk Revy nr 35.
KONTAKT nr 36, april 1978: 
– Bo Widfeldt
– Krigsarkivet 
– Övrigt bistånd: Roy Fröjdh, Lennart Arjevall 
– Ur bandupptagning 1974 med bl.a. Bo Lundberg och Nils Söderberg…
Tabellens grunddata är sammanställd av KONTAKT men kompletterad med uppgifter om koder mm från SFF och FR.

SFF) = Svenskt Flyghistorisk Forum (Bengt Ekbladh, Leif Fredin, Sven-Erik Jönsson, Klas Andersson, Lars Larsson och Lars Sundin).
SHK) = Statens Haverikommission via Christer Magnusson.
FR) = Flyghistorisk Revy nr 35.
FB) = FaceBook.
23) = Kontakt nr 23, sept 1975.

Uppdaterad: 2019-05-24

Annons