Fpl 37 – Haveri 37036

1978-01-26, Hattefuran, Vänern

Händelseförlopp

Vid halv åttatiden på kvällen försvann fpl från radarskärmen i samband med en skjutövning över Vänern. Dagen därpå hittade man vrakdelar på isen och det visade sig att ff följt med planet i djupet.

Haveriorsak

Haveriet har orsakats av att föraren, i samband med nedgång efter upptagning från cirka 100 m höjd över skjutmålet vid Hattefuran i rådande mörker, förlorat kontroll över flygläget. Till följd härav har flygplanet med hög fart och i brant banvinkel kolliderat med isen pä Vänern. Den tekniska utredning som varit möjlig har ej visat något tecken på teknisk felfunktion som kan ha inverkat på haveriet. Motsatsen kan emellertid ej uteslutas.

Räddningssystemet har ej aktiverats.

FlygsäkerhetsANALYS

I samband med dykövning under mörker inför skjutning med övningsraketer havererade en AJ 37 i Vänern, varvid ff omkom. Nedslaget skedde med hög fart och relativt brant dykvinkel. Händelsen är fortfarande under utredning (1978), varför slutlig orsak ännu inte kunnat fastställas.

Omständigheterna i samband med haveriet har emellertid varit sådana, att haverikommissionen funnit anledning att diskutera stegringstakten i utbildningen för skjutning mot markmål under mörker. Denna och tidigare händelser indikerar att svårighetsgraden på övningar med fpl 37 lätt kan felbedömas pga fpl:s förarvänliga ”layout” och hjälpmedel. Detta gäller i synnerhet unga förare som har begränsad luftvana.

Systemutbildningen är dessutom så omfattande, att ff relativt tidigt kommer i kontakt med förhållandevis komplexa övningar. Flygtidsproduktionen är samtidigt hårt pressad. Detta leder till att ff får svårt att befästa kunskaperna genom upprepade övningar. Dessa förhållanden kan få till följd att unga ff med liten luftvana förleds till att koncentrera sig för mycket på den taktiska utbildningen. Övervakningen av flygläge och nyttjande av hjälpmedelsfunktion (styrautomat, AFK, SI mm) kan därmed bli eftersatt. I situationer med små marginaler – t ex flygning på låg höjd under IMC/mörker – kan detta få allvarliga konsekvenser vid felfunktion på något system i fpl. Äldre ff med god luftvana har i regel bättre förutsättningar att klara motsvarande situation. De har med sin större rutin lättare att definiera situationer med små marginaler och anpassa övervakningen av flygläge och instrument mht detta.


Källor:
Statens haverikommission
OFYL (Försvarets flygsäkerhetsanalys)

Uppdaterad: 2012-01-02

Annons