S2, S3, S4, S5 – I Marinens flygväsende

År 1915 fastställdes marinens flygväsendes organisation. Även om uppgifterna för marinflyget delvis ändrades och utvecklades kvarstod organisationen i stort sett oförändrad ända fram till 1926.

Erfarenheterna från det första världskriget visade klart vilken betydelse flygstridskrafterna hade på sjökrigföringen.

Flottans varv på Djurgården hösten 1926. Pågående ommärkning av Hansor typ 32 och 42. Foto: Se nedan.

I Sverige kom marinens flygväsende att få allt större betydelse i ett samordnat invasionsförsvar. Det framhölls speciellt att en samordnad strategisk planering inom marinen förutsatte inte endast sjöspaningsflyg utan även marinbaserat jaktflyg.

De uppgifter som ankom på marinens flyg var följande:

a) Övervakning av hav med spaning till andra sidan Östersjön.
b) Spaning i direkt samverkan med sjöstridskrafter.
c) Spaning och eldledning för kustförsvaret.
d) Eldledning för artillerifartyg.
e) Torpedanfall mot större fartyg och invasionsfartyg.
f) Ubåtsbekämpning med bomber.
g) Dimbildning.
h) Spaning och skydd i samband med konvojer och sjötransporter.
i) Jaktskydd av marina enheter och baser.

För flertalet av ovanstående uppgifter kom Hansan att spela en avgörande roll.

 • Fb 31 (Hansa typ 31) kom efter leverans och provflygning 1921 att användas inom kustflottan och baserades senare i Karlskrona. Detta plan blev rätt långlivat och övergick även till flygvapnet (S 2). Dock havererade planet i samband med landning i Karlskrona den 29 juni 1927 och kasserades samma år.
 • Fb 32 (Hansa typ 32) levererades 1922 och efter utrustning och inflygning baserades planet i Göteborg. I samband med en övningsflygning totalhavererade planet i Askims skärgård den 18 juni 1923 varvid föraren kapten von Bornstedt omkom. Spanaren kunde räddas.
 • Fb 33 (Hansa typ 32) levererades 1923 och i likhet med föregående plan baserades det i Göteborg. Den 1 augusti 1923 sjönk planet utanför Simrishamn (ff löjtnant Krook) och kasserades.
 • Fb 34 (Hansa typ 32) levererades även 1923 och baserades vid Hårsfjärden. Senare under 1924 kom planet via basering vid Vaxholm till Karlskrona och kustflottan. Efter förflyttning till Göteborg sjönk planet invid Fladens fyrskepp den 28 maj 1926 (ff sergeant Svensson) och kasserades samma år.
 • Fb 35 (Hansa typ 32) levererades 1923 och baserades under ett par år vid Hårsfjärden. Under 1926 förflyttades planet till Karlskrona och den 9 augusti 1926 havererade fb 35 vid Oskar Fredriksborg (ff styrman Qvant) och avskrevs samma år.
 • Fb 36 (Hansa typ 32) levererades under våren 1923 och kom huvudsakligen att tjänstgöra inom kustflottan fram till 1926 då planet i samband med flygvapnets tillkomst placerades vid F 2 Hägernäs. Den 28 juni 1927 slog planet runt vid start (ff kapten Strudius) i Karlskrona och avskrevs samma år.
 • Fb 37 (Hansa typ 32) levererades till marinflyget 1923 och baserades omväxlande vid Hårsfjärden och kustflottan, Planet blev långlivat och övergick till det självständiga flygvapnet med beteckningen S 2 och kasserades inte förrän 1931 med en total flygtid på 1091,58 tim.
 • Fb 38 (Hansa typ 32) levererades under sommaren 1923 och baserades vid Hårsfjärden, Karlskrona och Göteborg. Planet totalhavererade på land vid Onsala den 1 juni 1927 varvid ff furir Rosin och spanaren fänrik Ljungström omkom.
 • Fb 39 (Hansa typ 32) levererades från Svenska Aero AB under sommaren 1923 till Karlskrona. Under en kort tid 1924 var planet baserat vid Hårsfjärden innan det åter kom till Karlskrona. Den 6 oktober 1926 havererade fb 39 vid nattlandning (ff löjtnant Sköld). Kring årsskiftet 1925/26 hade planet försetts med dubbelkommando.
Maybach-Hansa nr 39 med modifierad kylare. Foto: Se nedan.
 • Fb 40 (Hansa typ 32) levererades från Svenska Aero AB under 1923. Planet var försett med Siddeley Puma-motor på 24O hk. Motorn hade tidigare varit monterad i den Supermarine Channel II (fb 46) som havererade den 3:e maj 1922. Fb 40 baserades först vid Hårsfjärden och senare i Karlskrona och kustflottan. Senare försågs planet med en Maybachmotor liksom övriga typ 32 Hansor. I samband med bildandet av flygvapnet 1926 övergick fb 40 till detta nya vapenslag. När S 2 numer med nummer 240 kasserades i oktober 1929 hade planet en total flygtid på 738,28 timmar. Den totala flygtiden inom marinens flygväsende uppgick aldrig till mer än drygt 80 timmar!
 • Fb 41 (Hansa typ 32) levererades från Svenska Aero AB under våren 1923. Ursprungligen hade detta plan en Maybachmotor men under hösten 1924 provades planet även med en Rolls Royce Eagle IX på 360 hk. Efter något års utprovning byttes åter till Maybach-motor och planet övergick även senare till flygvapnet som S 2. Detta plan kasserades inte förrän i maj 1931 pga förslitning efter en flygtid på över 1.100 timmar.

ROLLS-ROYCE MOTORER I HANSAN

I juni och juli 1924 levererades de första tre Hansorna typ 42 försedda med 360 hk Rolls-Royce ”Eagle”-motorer. Totalt tillverkades fem plan av denna typ för det svenska marinflyget. Planen modifierades efter hand och fyra övergick senare till flygvapnet med beteckningen S 3.

Rolls-Hansan utrustades senare även med radio m/24 och för strömförsörjning till denna monterades på kroppens högra sida en vindgenerator.

 • Fb 42 tjänstgjorde från början av hösten 1924 i Karlskrona och överfördes sedan till Hårsfjärden för att under 1926 placeras i Göteborg. Under en flygning den 28 juli 1926 havererade planet och försvann vid Tistlarna. Ff korpral Andersson och spanaren löjtnant Koch omkom.
 • Fb 43 levererades av Svenska Aero AB till Flottans tygdepå i Stockholm (TDS) i juli 1924. Planet användes under närmare ett år för jämförande prov tillsammans med Fairey IIID (fb nr 30), som anskaffats från England. Senare överfördes fb 43 till kustflottan och från våren 1926 kom planet till Göteborg. I och med flygvapnets bildande från 1 juli 1926 fick planet nummer 243 och baserades vid F 2 depå (Flottans varv i Stockholm) och från 1929 vid F 2 Hägernäs. Efter haveri den 20 september 1933 kasserades denna Hansa med en flygtid på över 1.200 timmar. 
  Det var med fb 42 och 43 som besök vid Heinkels fabrik i Warnemünde avlades 1926.
Hansa typ 42 försedd med speciella förstärkningar under flottörerna för start och landning på is. Planet på bilden är troligen nr 43. Foto: Se nedan.
Tidigt våren 1927 förekom denna typ av märkning. Bilden visar nr 43 med förlängt avgasrör. Foto: Se nedan.
 • Fb 44 levererades till TDS i juni 1924. Med detta plan genomfördes 1925 en dramatisk flygning i ogynnsamt väder från Malmö till England. Förare var kapten Flory och som passagerare medföljde dåvarande chefen för marinförvaltningen amiral Lindberg. 
  Planet övergick senare till flygvapnet som S 3 med nummer 244. När det slutligen kasserades 1935 pga förslitning hade det över tio års tjänst bakom sig och blev därmed den mest långlivade Rolls-Hansan.
 • Fb 45 som beställdes i maj 1925 levererades till TDS redan i juli samma år. Planet försågs vid TDS med en 400 hk Bristol Jupiter-motor och provades med denna motor under september-oktober 1925. 
  Detta plan kom sålunda att utgöra den första svenska prototypen för den planerade utvecklingen HE 5. Efter avslutade motorprov försågs planet åter med en RR-motor och övergick till flygvapnet som S 3 med nummer 245. När planet totalhavererade den 17 juni 1932 vid Huvudskär hade det en total flygtid på över 630 timmar.
Fb nr 45 försågs under september-oktober 1925 med en 400 hk Bristol Jupiter-motor. Detta plan kan således ses som provflygplan för den senare S5-an. Foto: Se nedan.
 • Fb 46 var den sista Hansan av typ 42 som levererades till marinflyget. Planet beställdes hos Svenska Aero AB i juli 1925 och tillverkning och leverans skedde vid Flottans varv i Stockholm CFS i april 1926. 
  Under närmare tio år tjänstgjorde detta plan vid F 2 med beteckningen S 3 och nummer 246 (2446) fram till kassation pga förslitning 1935. Planet hade då uppnått drygt 1.300 timmar.

DEN TRESITSIGA ROLLS-HANSAN

 • Fb 47. Under våren 1926 beställde marinflyget ett exemplar av HE 4 försedd med 360 hk RR Eagle IX-motor. Planet var en direkt utveckling av HE 2 men med plats för tre besättningsmedlemmar. Svenska Aero AB betecknade planet S.IIa (även S.III förekommer) och marinen kallade planet Hansa typ 47 efter dess flygbåtsnummer. Detta plan tillverkades helt i Tyskland. 
  Planet tjänstgjorde inom kustflottan och betecknades S 4 inom flygvapnet med nummer 247. Med en total flygtid på över 910 timmar kasserades planet pga förslitning i oktober 1931.

DEN ÅTERUPPSTÅNDNA HANSAN

 • 242. Samtliga Hansor fick tillsyn och tillverkades delvis även vid Flottans varv i Stockholm. Från 1927 benämndes denna anläggning under en period CFS (Centrala Flygverkstaden Stockholm) innan AB Svenska Aero upphörde och den fortsatta utvecklingen och tillverkningen av Hansan förlades till CFV (Centrala Flygverkstaden Västerås) och CVV som beteckningen slutligen blev. 
  Av olika reservdelar och komponenter från tidigare havererade plan av typen S 2 (35) och S 3 (42) tillverkade CFS 1927 en Rolls-Hansa. Eftersom fb 42 redan kasserats 1926 efter haveri den 28 juli detta år fick det nya planet nummer 242. Det baserades vid F 2 depå och gick senare till Karlskrona. När planet slutligen kasserades 1934 till följd av förslitning hade det drygt 1.100 flygtimmar.
Rolls-Hansa nr 43 på besök i Warnemünde 1926. Från vänster G A Westring, B Jacobsson, I Rosenswärd, Ernst Heinkel, C C Bücker, P Skjöld samt T Ångström. Foto: Se nedan.

Källa:
KONTAKT nr 67, juni 1984.
– Fotograf är ej angivet i originalartikeln …

Uppdaterad: 2015-07-12

Annons