Fpl 21 – Haveri fpl 21184 o 21244

1948-02-09 – F 15 närzon, Östansjö, Söderala socken

Haveriet

Vid en samlingsmanöver efter start har divch – som pga motorkrångel startat sist – på sin väg fram mot täten fört sitt fpl 21244 under och för nära fpl 21184 varvid de båda flygplanen kolliderat.

Fpl 21244 har med sitt höjdstyrverk kommande underifrån kolliderat med nospartiets undersida på fpl 21184, varvid 21184 stegrat sig och flygplanen kom fria från varandra.

Båda flygplanen lyckades landa normalt.

Haveriorsak

Orsak till haveriet var att divch i 21244 inte iakttog skälig aktsamhet. Divch borde ha gått vid sidan av gruppen och sedan, på samma höjd som gruppen, låtit gruppen samlas på honom och inte, som skett, samlat sig på gruppen.

(Ff: OK, vpl fu/GFSU:2)

Kassation av fpl 21184

När 21184 efter haveriet skulle transporteras till CVM för reparation bedömdes det ur bärgnings- och evakueringssynpunkt värdefullt att undersöka om typ 21 utan omfattande demontering kunde lastas och transporteras billedes över längre sträckor.

Flygplanet lastades på två lastbilar – den ena med yttervingarna och den andra med själva flygplanet.

På bilflaket vilade fpl på en transportbock. Nosen var riktad bakåt medan bommarna gick framåt på var sida om bilen så att stjärtpartiet låg framför denna.

Transporten planerades i samråd med länstrafikledarna i resp län. Med hänsyn till att den fria körbanans bredd på broarna över Storsjön ingenstans understeg 4,5 meter lades transporten över Sandviken och Gysinge.

På morgonen 1948-06-02 skulle transporten passera den trånga passagen vid Kallhålet i Storsjön. Vid utfarten från bron fastnade flygplanets höger vinganslutningsbeslag i brospannets balkfläns, varvid flygplanet och lastbilen pressades nedåt.

Omfattande skador uppstod på vinginfästningen och ledde tillsammans med haveriskadorna till flygplanets kassation.


Källa: Flyghistorisk Revy 

Uppdaterad: 2013-08-07

Annons