Fpl 29 – Haveri fpl 29584

1956-01-30, F 6

Händelseförlopp

Haveriet inträffade vid start på flj bana 06. Vid starten rådde sidvind från vänster (sidvindskomposant c:a 15 km/tim).

Ff hade flugit samma fpl passet innan. Vid kuperingen av motorn efter första passet blev utrullningstiden 1 m 52 sek mot normalt 1 m 32 sek. Ff, som var osäker om han dragit gasreglaget helt bakåt före kuperingen, anmälde detta till 1.mek.

Fplm vid div, som tillkallats, kontrollkörde motorn, gjorde spärrventilskontroll och förnyad utrullningskontroll. Tiden blev härvid normal. Provkörningen i övrigt u.a. Ff körde därefter ut till start. P.g.a. pågående landningar fick ff vänta i banändan c:a 2 min. Motorn gick härvid u.a.

I starten drog ff på 10.200 v/min. I samma ögonblick som fpl lättade inträffade kraftigt varvtalsfall, varvid fpl åter tog mark med huvudstället. Då ff bedömde möjligheten att passera över utrullningshindret i banändan osäker vid fullföljd start, och risken att hamna i Vättern stor därest tillslagning av spärrventilerna ej hjälpt, drog han av gasen och höll fpl kvar på banan. Noshjulet behölls nere då ff bedömde farten för hög för aerodynamisk bromsning.

Banan, som var isbelagd, var sandad på vänstra sidan (denna sida användes för landning). Högra delen av banan var i det närmaste osandad (användes för start), endast fläckvis kvarlåg sand från tidigare sandning.

Ff försökte genom upprepade bromsningar och med fullt vänster sidroderutslag svänga över till den sandade sidan av banan. Detta misslyckades sannolikt p.g.a. sidvinden. Fpl gled i stället efterhand mot högra bankanten, varvid nosen slutligen pekade utanför (till höger om) utrullningshindret c:a 20° från banans riktning.

Då ff bedömde risken att komma ut i höger snövall med åtföljande risk för rundslagning stor med utfällt landställ, fällde han in detta. Infällningen gick mycket långsamt. Då fpl började kana på buken minskade farten något och nosen återtog riktning i banans förlängning. Ff passerade utrullningshindret i dess högra del. Uppbromsningen i detta föreföll ringa.

Fpl fortsatte genom Gunnebo-stängslet, som avgränsar fältet, över landsvägen och stannade i lövskogen i norr F 6 pistolskyttebana c:a 10 m från Vätterstranden. Då fpl stannade gick motorn på tomgång. Ff stängde lågtryckkranen, spände loss sig och försökte öppna huven. Då huven icke kunde öppnas med handveven, sköt ff bort huven och lämnade fpl.

Ff (mj P S) (AFT) har vid haveriet ådragit sig kraftig sträckning i rygg och hals samt lindrig stukning av höger fot.

Materielskadornas omfattning

Fpl svårt upprivet under buken. Flygkroppen knäckt. Vänster vinge stukad. Fenan avklippt. Fpl ej reparabelt.

Motor, utloppsdel stukad undertill. Strålningsskyddet förstört. Motorn reparabel.

Utrullningshinder, 20 ledparter i nätet avslitna (samtliga ledparter utbytas). Övre stållinan skadad av fenan, bägge linorna bytas. Samtliga höger bromslinor 18 st avslitna, utbytas. 3 st vänster bromslinor avslitna, ytterligare 7 st sträckta, c:a 10 bytas.

Beräknad reparationskostnad: Fpl totalhaveri. Motor 30.000:-. Utrullningshinder 5.000:-.

Utlåtande

Haveriorsaken är materielfel. Huvmutter SFA-101073 till tryckluftsledningen till brännkammare nr 8 hade lossnat och fallit bort, vilket haft till följd, att trycket från brännkammare 8 ej kunnat påverka blandningsregulatorn och kraftigt varvtalsfall uppstod.

Erfarenheten från ett tillbud av samma anledning 25/2 1955 visar, att motorn tar sig, om spärrventilen slås till. Ff valde att i stället omedelbart landa, vilket, som han bedömde situationen, föreföll säkrast. Hans beslut kan ej klandras.

Tryckluftsledningens anslutning till brännkammare nr 8 bör modifieras.

F 6 utrullningshinder bör underkastas service för utrönande av nylonlinornas åldring samt sedermera i sin helhet utbytas mot hinder av modernare typ, konstruerat för att uppfånga fpl, som havererar i starten.


Källa: 
Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum: http://www.flyghistoria.org/ (som hämtat uppgifter från Krigsarkivet)

Uppdaterad: 2016-09-02

Annons