Fpl 35 – Provflygplanen

Foto: Se nedan.

35-1 (röd U) flög första gången den 25 oktober 1955 med Bengt Olow vid kontrollerna. Allt förlöpte väl och en intensiv provverksamhet tog sin början. Det första provflygplanet hade en Rolls Royce Avon Mk.21 (originalmotor) betecknad RM5A utan EBK. I samband med provflygning den 18 april 1956, med K-E Fernberg vid spakarna, buklandade flygplanet på Malmslätt. Vid den planerade landningen på SAAB-fältet erhölls ingen indikering på att landstället var utfällt och låst, varför ledningen för provprogrammet gav order om buklandning. Tyvärr skedde landningen på fel sida om huvudbanan varför flygplanets undersida skadades svårt vid passagen av en taxibana. Föraren fick en lindrigare ryggskada. Den tekniska undersökningen visade att indikeringslamporna för landstället var felaktiga, medan funktionen i själva verket var felfri. Efter flera månaders reparation kunde 35-1 åter komma i luften för fortsatt utprovning.

Chefsprovflygare Bengt R Olow inför den första flygningen med 35 Draken, 1952-01. Foto: Saab AB (beskuren). Copyright Saab AB.

Den sista provflygningen genomfördes den 4 februari 1964. I mars 1964 överfördes 35-1 till Flygvapnets Tekniska Skola (FTS) vid F 14 i Halmstad där det användes som utbildningsobjekt vid motorkörning i utbildningen av flygtekniker. 35-1 hade härvid loggat en flygtid på 454,3 timmar (952 flygpass). Efter sin tid som utbildningsobjekt vid FTS såldes 35-1 i slutet av 60-talet till Svedinos Bil & Flygmuseum i Ugglarp, där det numera är bevarat.

35-1 vid FTS/F 14 innan leveransen till Svedino. Foto: Se nedan.

35-2 (blå U) flög första gången i januari 1956, knappt tre månader efter 35-1. I samband med landning på SAAB-fältet den 29 mars 1956 råkade föraren (B Olow) ta fel på reglage, och istället för att fälla ut bromsskärmen fällde han in landstället varvid flygplanet hamnade på buken och skadades. Efter några månaders reparation kunde 35-2 åter komma i luften. Dock fick utprovningsprogrammet för 35:an ett allvarligt avbrott när även 35-1 en knapp månad tidigare buklandat enligt ovan.

35-2 var i likhet med det första provflygplanet obeväpnat och saknade EBK. Vissa prov med ”bromskrok” genomfördes vid F 13 i Norrköping. Dessutom användes 35-2 för provskjutning med olika typer av katapultstolar på SAAB-fältet. Populärt kallades 35-2 för ”Gamla Mormor” när det slutligen förstördes vid en brand på FC. Det hade då loggat 317 flygtimmar och kasserades officiellt den 7 december 1965.

35-3 (gul U) var det första provflygplanet med akan-beväpning. Den första flygningen skedde tidigt på föråret 1956. Flygplanet kom senare till FC för tekniskt taktiska prov. Under våren 1966 kom denna prototyp till KTH i Stockholm för olika typer av hållfasthetstester efter att ha kasserats redan den 8 februari 1963.

35-4 (grön U) var serieprototyp för A-serien. Vid flygplanets kassation den 26 april 1968 hade flygplanet loggat 500 flygtimmar.

Fpl 35-5 som undervisningsobjekt med bortmonterade plåtar. Foto: Per Björkqvist, Flygvapenmuseum (CC BY).

35-5 var det första provflygplanet i egentligt serieutförande med samma stjärtkon som 35A (kort). Flygplanet var slutmonterat och besiktigat den 10 februari 1958 och flög för första gången den 15 februari. Flygplanet brukades vid SAAB fram till augusti 1958 då det överfördes till FC. Motorn var en originaltillverkad RR Avon Mk.48A (nr 3499) försedd med EBK. 

I december 1959 kom planet åter till SAAB för D-tillsyn och motorbyte, även detta en originaltillverkad Avon Mk.48A (nr 3459). Efter ytterligare en provperiod vid FC återgick planet till SAAB, som genomförde G-tillsyn och en rad modifieringar. SAAB genomförde en rad provflygningar under tiden februari – oktober 1961. FC disponerade 35-5 för bl.a. en rad prov med spaltinstrument till både fpl 35 och fpl 37. Dessutom provades olika teleutrustningar. När flygplanet slutligen kasserades den 14 juni 1966 hade det loggat 311 flygtimmar under 655 flygningar. 35-5 slutade sina dagar som instruktionsobjekt vid KTH och överfördes slutligt till Flygvapenmuseum.

Flera tidiga serieflygplan användes för ombyggnad till provflygplan för planerade senare versioner. T v 35013 ombyggd till ”F-prototyp” med Falconrobotar. Fpl t h är 35-6. Foto: I Thuresson, Saab AB. Copyright Saab AB.

35-6 försågs som första provflygplan med RM 6C-motorn och var ursprungligen serieprototyp för ”D-serien”. Senare blev 35-6 provflygplan för ”F-serien” och den nya beväpningen i form av Falcon-robotar. Inför planerad export till Danmark byggdes vingen om med nya balklägen, varefter en sex månaders utprovningsperiod användes för olika prov med beväpning och utrustning. När 35-6 kasserades den 12 februari 1973 hade det loggat 475 flygtimmar.

35-7 var ett provflygplan för ”F-serien” med speciell mätutrustning. Senare överfördes planet till FOA för speciella sprängningsförsök. Det hade vid kassationen den 10 juli 1972 loggat 389 flygtimmar.

35-8 var även det ett provflygplan för ”F-serien” med den ursprungliga raka huven. Det användes 1964-66 vid Vidsel för skjutprov med RB 28. Från november 1968 till våren 1969 användes 35-8 vid FC för försök med flygradiostationerna FR 22 och FR 24.

35-9 var också ett provflygplan för ”F-serien” med den ursprungligen raka huvtypen. Flygplanet användes även vid FC för markutprovning och hade vid kassationen den 20 december 1974 loggat 570 flygtimmar.

35-10 utgjordes av ett ombyggt serieflygplan (J 35A) och användes för bl.a. utprovning av roboten RB 05. Foto: Se nedan.

35-10 var egentligen ett försöksflygplan som byggde på B-versionen. Flygplanet fick senare bl.a. yttre vingbalken för fpl 37 för försök med RB 05. Efter en flygtid på 177 timmar kasserades 35-10 den 23 maj 1973 och överfördes för räddningsövningar till F 12 i Kalmar.

35-11 var även det uppbyggd kring ett ”B-skrov”. Användes först för olika försök kring F-versionen med RB 27 och RB 28-attrapper. Dessutom provades viss elektronik för D-versionen, och slutligen elektroniska motmedel för 37-systemet. 35-11 kasserades den 9 juni 1975.

35-12 användes i likhet med föregående provflygplan för utprovning av olika komponenter i D- och F-systemen.

35-13 var provflygplan för D-serien. Från 1967 användes planet för utprovning av olika motmedel i 37-systemet. Ett segment av Viggens ryggås monterades framför antennen på 35-13. Dessutom monterades en radarvarnare (typ 37) utanför yttre stallfenan. När flygplanet kasserades den 11 juni 1969 hade det loggat 314 flygtimmar.


Förutom ovan redovisade provflygplan utnyttjades även en rad flygplan ur ordinarie serier som provflygplan. Varken de 13 prototyperna eller dessa från serieflygplan konverterade provflygplanen levererades till Flygvapnet.

35001 Provflygplan med den nya förlängda stjärtkonen (EBK typ 66).

35002 Provflygplan vid FC (35A kort) totalhavererade innan leverans till Flygvapnet.

35003 Provflygplan vid FC. Senare övningsobjekt vid F 1.

35010 Provflygplan.

35011 Ombyggt till exportversion 35H (Helvetica/Schweiz) med RM6C. Senare till Zimmermanska skolan i Västerås.

35082 Provflygplan vid SAAB.

35201 Provflygplan för B-serien vid SAAB.

35800 Provflygplan för SK35C. Senare använd för robotförsök och kasserad den 16 oktober 1973.

35901 Provflygplan för S 35E. Kasserad den 24 juni 1974.

Det är mycket möjligt att några av ovanstående redovisade ”serieflygplan” konverterades till provflygplan i den senare serien från 35-6 till 35-13. Helt klart är dock att de första fem provflygplanen var originaltillverkade. De återstående åtta torde utgjorts av konverterade serieflygplan.

Tabell SAAB 35 Provflygplan

NRSerie-NrOperatörKodKasseradFlygtidAnmärkningar
35-135101SAABröd U, -1631220454,3FFG 551025, Svedino
35-2SAAB, FCblå U, -2651207317Förstörd av brand
35-3SAAB, FCgul U, -3630208?Till KTH (Stockholm)
35-4SAAB, FCgrön U680426500Pfpl A-serien
35-5SAAB, FC05660614311FV-Museum
35-635106SAAB, FC-6, 46730212475Pfpl för XD-serien
35-735107SAAB, FC-7720710389Pfpl F-serien
35-835108SAAB, FC18740604396Pfpl F-serien
35-935109SAAB, FC09741220570Pfpl F-serien
35-1035110SAAB, FC10, 42730523177Ffpl Rb05
35-1135111SAAB, FC01, -11750609?Pfpl Rb27/28
35-1235112SAAB, FC12??Pfpl D/F-serier
35-1335113SAAB, FC13690611314Ffpl D-serien (37ECM)

Källa:
KONTAKT nr 93 1989-09, KONTAKT nr 95 1990-02.
– Fotograf/tecknare/ritare ej angivet för vissa bilder i originalartikeln.

Uppdaterad: 2021-11-19

Annons