Fpl 53 – Historik

Den första av fem: Fpl 53271. Foto: Dornier.

Dornier Do 27 (”Doan” som den populärt kallas), är ett typiskt STOL-flygplan d.v.s. med utpräglat kort start och landningssträcka. Även om Dornier Flugzeugbau i München i historien står som tillverkare av detta flygplan, har konstruktionen i sig själv spanskt påbrå. Do 27 är ett flygplan som projekterades och konstruerades i början av 50-talet och den första prototypen kom i luften år 1955.

När produktionen upphörde 1966 hade totalt 621 flygplan tillverkats i olika versioner. Drygt 400 Do 27 kom att levereras till Luftwaffe. En mindre serie kom att tillverkas vid det spanska CASA och övriga flygplan kom att levereras till såväl militära som civila köpare. Fem Do 27 kom också att inlemmas i det svenska försvaret under Arméns förvaltning år 1962.

DORNIER Do 27 – LÄMPLIG FÖR ARMÉNs BEHOV…

God sikt och väl tilltagna utrymmen kännetecknar Fpl 53. Här en fin bild av 271 med underrubriken ”Öppet hus”. Foto: Se nedan.

Det moderna svenska arméflyget var primärt styrt av behovet av samverkan och luftburen rekognoscering för eldledning av artilleriförbanden. Detta behov tillgodosågs fullt ut genom införskaffandet av Fpl 51. Det stod dock ganska snart klart att arméflygverksamhet i sig själv hade en potential rent taktiskt. I skuggan av den militärtaktiska utvecklingen, förestavat av rörlighet, framstod behovet av snabba transporter av mindre enheter, eller mer övergripande rekognocering.

Helikoptern skulle i framtiden bli suverän för denna typ av flygverksamhet, förestavat av den svenska Arméns behov. Men i tid av begynnande diskussioner och primär behovsanalys framtonade behovet av ett mindre flygplan med optimala STOL-egenskaper. I de studier som härvid gjordes framstod Dornier Do 27 som ett lämpligt flygplan.

Det är mot denna bakgrund vi skall se det faktum att Kungliga Flygförvaltningen (KFF) den 23 maj 1961 tecknade order om fem flygplan av typen Dornier Do 27A-4, avsedda för Armén och vilka därvid gavs militär beteckning Fpl 53.

”FLYGPLAN 53”

I februari 1962 levererades flygplanen till Bulltofta där leveranskontroll och slutbesiktning utfördes. Härefter överfördes de till den svenska Armén och baserades officiellt vid Arméns helikopterskola i Boden, sedermera AF 1.

En expressiv studie och typisk PR-bild av 53273. Notera kronmärkenas storlek och placering under vingarna. Foto: Se nedan.

Detta till trots skulle flygplanen som enskilda individer spridas över landet med tillfälliga baseringar, oftast vid någon av Flygvapnets flottiljer.

De fem flygplanen gavs registreringsnummer 53271 – 53275. Redan vid leverans var de målade helt i mörkt olivgrönt i enlighet med 1959 års märkningsbestämmelser. Således gavs flygplanen en treställig kod identisk med registreringsnumrets tre sista siffror d.v.s. 271-275, vilka anbringades på stjärtsidplanet. Kodsiffror liksom övrig, och anvisande, text målades i vitt.

Fpl 53274 ögonblicket före lift off från en undangömd plats i någon av Sveriges djupa skogar. Notera avsaknaden av de strömlinjeformade kåporna kring landställsbenen! Foto: Se nedan.

Flygplanets primära uppgifter blev att svara för mindre och lättare person- och materieltransporter, sambands- och rekognosceringsflygningar samt skolning, icke minst vad avser instrumentflygning. Flygplanet har plats för sex personer inklusive förare. I det bakre passagerarutrymmet kan vid behov rymmas två bårar. Fpl 53 har en lastkapacitet på 720 kg vilket utgör 39% av flygplanets maximala flygvikt vilket är smått imponerande. Genom en lucka i golvet kan förnödenheter fällas från flygplanet.

Fpl 53 är ett robust och stryktåligt flygplan och därför mycket fältmässigt. Vid max startvikt (1850 kg) är startsträckan till 15 meters flyghöjd blott 285 meter! Landningssträckan är maximalt 180 meter varav 80 meter rullsträcka! En vanlig grusväg – ”någonstans i Sverige” – är tillräcklig för att operera flygplanet… Den enda negativa egenheten hos Fpl 53 torde vara dess märkbara känslighet för sidvind. Denna egenhet skulle framöver resultera i ett totalhaveri. Några egentliga tekniska svagheter har flygplanet aldrig uppvisat, och den 270 hästkrafter starka Lycomingmotorn är beprövad och har uppvisat stor driftsäkerhet. Flygplanet kan också utrustas med skidställ.

I och med nya märkningsbestämmelser år 1964 kom Fpl 53 att få nya och tvåställiga koder, och de koder som därvid fastställdes var 81 – 85. 1967 överfördes flygplanen till Artilleriflygskolan i Nyköping, sedermera benämnt Arméflygskolan (AF 2) och numera baserad på Malmslätt (1988).

TABELLSAMMANSTÄLLNING – ARMÉNs FPL 53/DORNIER Do 27 A-4

Reg-nr c/n Koder Anmärkning
53271 2099 271, 81  
53272 2100 272, 82 Totalhaveri 850513, Flugebyn Karlsborg
53273 2110 273, 83  
53274 2111 274, 84 Totalförstörd brand 760119, AFS Nyköping
53275 2112 275, 85 Totalhaveri 670903 Rommehed
Fpl 53273 (Wilhelm 83). T.v. skymtar fpl 61C Bulldog. Foto: Se nedan.

HAVERIERNA

– Fpl 53275 (W 85)
Den 3 september 1967 totalhavererade fpl 53275 i samband med start från Rommehed. Vid starten som skedde från bana 13 rådde byig sidvind rakt från höger. P.g.a. sidvinden drev flygplanet efter c:a 150 m rullning av banan och ut i gräset. Vid lättning och efter ytterligare 150 m kolliderade flygplanet med två, efter varandra liggande, jordvallar och havererade. Brand uppstod men släcktes snabbt. Två av de ombordvarande skadades lindrigt. Flygplanet fördes av löjtnant Folke Ekstedt (AFS) och med ombord var f.ö. major Gunnar Hasselrot, armétekniker Axel Friedman och mekaniker Halvar Halvarsson. Flygplanet avfört som totalhavererat.

Fpl 53275 klar att bära upp en grupp fallskärmshoppare. Notera att kabindörren är demonterad! W 85 var den första av våra fem Fpl 53 som förlorades vid ett totalhaveri i september 1967. Foto: Rolf Jung.

– Fpl 53274 (W 84)
Den 19 januari 1976 totalförstördes genom brand fpl 53274 vid Artilleriflygskolan i Nyköping. Vid olyckstillfället, förorsakat genom oaktsamhet vid tankning, totalförstördes också ett fpl 61C (61067) Bulldog. Flygplanen avförda som totalhavererade men inga människor kom till skada.

– Fpl 53272 (W 82)
Den 13 maj 1985 totalhavererar fpl 53272 vid Flugebyn utanför Karlsborg i samband med militära mästerskapstävlingar i fallskärmshopp, och varvid planets förare, Åke Karlsson, omkommer.

Starten skedde kl 11.30 och var den fjärde liften för dagen och förutom föraren fanns fyra personer/hoppare ombord nämligen fk C J Wallberg F 13, fk R Ellingsson F 4, kn S Olsson I 16 samt en kvinnlig sergeant, M Friskman F 14.

Starten gick normalt och på 150 m höjd avsåg Wallberg att flytta sig från bakre till främre säte varvid fallskärmen av våda utlöstes, drogs ut ur kabinen och blev bärande över flygplanet. Hopparen försökte därvid lämna planet men lyckades ej med detta. Flygplanet har därefter girat c:a 360° under den utvecklade skärmen med lågt nosläge och under höjdförlust. Flygplanets lyftkraftcentrum har genom den utlösta skärmen kraftigt förskjutits bakåt och åt vänster.

Under flygplanets rotation har hopparen dragits ut ur flygplanet som strax därefter med nosnedläge i högerbankning tagit mark i högstammig skog och totalhavererat. De i flygplanet varande hopparna erhöll varierande skador. Kabindörren var vid tillfället avmonterad.

Fotnot: I underrubriken, inom parentes, föregås flygplanets kod av bokstaven ”W” vilket utläses ”Wilhelm” (Whiskey) och är anropssignal för Amrén’s flygplan.

FPL 53 FLYGER VIDARE…

Fpl 53271 i enlighet med 1964 års märkningsbestämmelser och bärande koden ”81”. Foto: Rolf Jung.

(OBS: Denna artikel är skriven 1988. Senare uppgifter om Fpl 53 finns ej med här…)

Drygt 25 år efter det att Fpl 53 togs i tjänst flyger de två kvarvarande exemplaren (81 och 83) vidare. Dess uppgifter är icke längre specificerade i krigsorganisationen och de används oftast för varierande uppdrag eller allmän flygträning.

På senare år har flygplanet flitigt använts för hoppträning vid fallskärmsjägarskolan (FJS) i Karlsborg. Fpl 53 erbjuder härvid ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ, visavi dylika övningar från TP 84 Hercules.

På sin ålders höst har Fpl 53 blivit något av ett ”övrigt flygplan”. Men det gör fortfarande aktiv tjänst! Fpl 53 är en udda, och ofta bortglömd, typ vad gäller svenska militära flygplan.

TEKNISKA DATA – FPL 53 DORNIER Do 27 A-4

Spännvidd 12 m
Längd 9,6 m
Höjd 2,7 m
Vingyta 19,4 m2
Vingbelastning 95,5 kg/m2
Spårvidd 2,72 m
Max hastighet 247 km/h
Marschfart 210 km/h
Landningshastighet 50 km/h
Topphöjd 5.000 m
Stighastighet 3.000 m/25 min
Flygsträcka 1.600 km
Tomvikt 1.130 kg
Max flygvikt 1.850 kg
Besättning 1 (ff) + 5

Motor: Lycoming-GO-480-B1A6 (Ly 3) 6-cylindrig luftkyld boxermotor utvecklande 270 hk.
Propeller: Hartzell med Constant-Speed reglering.

Ritning: Björn Karlström.
Fpl 53271 uppställd och förankrad i typisk militär miljö. Foto: Se nedan.

Källa:
KONTAKT nr 85, februari 1988. 
– Fotograf ej angivet i originalartikeln…

Uppdaterad: 2017-06-14

Annons