Fpl 21 – Haveri fpl 21192 o 21240

1949-02-21 – Ljusne strömmars kraftverk, Ljusne

Händelseförlopp

Haveri efter kollision med 21192 och 21240 under övning i luftstrid grupp mot grupp på 1.500-2.000 m höjd. Båda ff (KHH och KÅB) räddade sig genom fallskärmsutsprång och båda flygplanen totalhavererade.

Händelseförlopp för 21192

Ff i 21192 var rotetvåa i målgruppens 1:a rote och har i samband med anfall bakifrån av anfallande grupp inte uppfattat rotech:s (divch) order om högersväng utan sladdat efter, varigenom kollision skett med anfallande 2:a grupps rotech.

Ff hörde hur det smällde till bakom honom och fpl kastades över i ryggläge. Ff bestämde sig genast för fask-utsprång då han inte kunde få kontroll över flygplanet som hade en hastighet av 400 km/t.

Ff drog i nödfällningshandtaget för huven som genast kastades utan anmärkning och satte upp fötterna på byglarna, lossade anslutningarna till syrgas och radio och drog, sedan huvudet pressats mot nackstödet, i nödhandtaget till stolutskjutningen med höger hand men ingenting hände. Ff drog då kraftigare men fortfarande utan resultat. Ff böjde sig då framåt och fattade med båda händerna varvid utskjutningen fungerade utan anmärkning. Flygplanet var då i rättvänt läge. Ff fick synfördunkling och har inget minne av vad som hände därefter.

När ff vaknade upp igen var han fri från stolen och drog omedelbart i fask-utlösningshandtaget. Ff befann sig då i luften med huvudet något lägre än benen. Fallskärmen drogs ut mellan benen och kroppen drogs samtidigt till rättvänt läge med ett ganska kraftigt ryck dock utan att förorsaka blånader eller märken på kroppen.

Nedfärden förlöpte normalt och landningen skedde i öppen terräng på hårdfrusen ängsmark utan snö och utan anmärkning, och ff kunde även utan svårighet frigöra sig från fallskärmen.

(ff: stamff, k/GFSU:2)

Händelseförlopp för 21240

Ff i 21240 var anfallande 2:a grupps rotech och roten har i en brant jaktkurva anfallit målgruppens 1:a rote. Målgruppen har gjort en undanmanöver med stigande sväng åt höger.

Rotetvåan (21192) i målgruppens 1:a rote har inte uppfattat rotech (divch) order om högersväng utan har sladdat efter. Ff i 21240 har därigenom förlorat kontakten med 1:a målgruppens rotetvåa (21192) eftersom han följt målgruppens rotech:s undanmanövrer. Därunder har båda flygplanen skurit varandras kurser och kolliderat.

21240 har med vänster vingspets träffat stjärten på 21192 och med nosen träffat undersidan på 21192. 21240 förlorade därvid noshuven medan 21192 endast erhöll bucklor i skalplåten.

Vid det fortsatta kollisionsförloppet har 21240, som legat i brantare högersväng och haft högre fart an 21192, successivt tryckt in sin vänstra vinge i och rivit upp bakbommen på 21192, varvid slutligen bakbommen lossnat i höjd med vinginfästningen och tryckts mot den egna propellern med en våldsam sõndersplittring som följd.

Redan vid den första kollisionen med 21192 har vingspetsen på 21240 slitits loss medan resten av yttervingen inte har lossnat eller ens kraftigare deformerats förrän den träffat bakbalken på 21192 i höjd med höger huvudställ. Härvid klipptes vingen av i kordled ca 1 m från infästningen till bommen.

Efter kollisionen gick 21240 in i en relativt brant vänsterspiral mot marken och ff fick ingen kontroll över flygplanet utan beslöt omedelbart att göra fask-utsprång. Ff drog nödutlösningshandtaget för huven som omedelbart försvann. Ff satte fötterna i byglarna men glömde lossa anslutning till syrgas och radio. Ff drog i nödhandtaget till stolutskjutningen med höger hand men hade inte pressat huvudet mot nackstödet utan satt framåtböjd. Första gången drog ff inte tillräckligt kraftigt utan drog ännu en gång, varvid stolutskjutningen fungerade utan anmärkning.

Efteråt kunde ff konstatera att syrgasmasken var trasig och söndersliten men kände inget obehag eller fick inga skador därav. Vid utskjutningen låg flygplanet i vänsterspiral med låg nos — hastighet 300-400 km/t — och ff tror att han drabbats av synfördunkling av accelerationskrafterna. Stolen lossnade utan anmärkning och ff gjorde en volt framlänges. Ff väntade med att utlösa fallskärmen tills volten upphört. Han hade ingen svårighet att finna fask-utlösningshandtaget. Utlösningschocken var måttlig och ff fick inga skador därav.

Nedfärden var normal och strax före landningen märkte ff att han drev mot en gran men genom dragning i bärlinorna lyckades ff delvis undvika en sammanstötning. Fallskärmen fastnade i granen och fallet mildrades därigenom. Nedslaget skedde utan skador på hårdfrusen, snöfri mark. Inga svårigheter att koppla loss fallskärmen.

Haveriorsak

Orsaken till kollisionen har troligen varit att ff i 21240 i jaktkurvan varit utsatt för så stora accelerationskrafter att hans reaktions- och bedömningsförmåga varit nedsatt och/eller att ff i 21192 utfört sådan manöver att 21192 skurit kursen för 21240.

(ff:stamff, fu/FFSU)


Källa: Flyghistorisk Revy nr 29/1981 

Uppdaterad: 2013-03-14

Annons