Fpl 34 – Målning o märkning

När det gäller målning och märkning av en viss flygplanstyp eller individ utgör oftast fotografier det bästa underlaget för studier. Så även när det gäller J 34. Emellertid har J 34 i historien underkastats olika märkningsbestämmelser utöver variationer knutna till Flottilj eller division. Ämnet rymmer också en hel del intressanta ”kuriositeter” vilket framgår av denna speciella översikt. Studera samtidigt fotografierna på dessa sidor så blir bilden total vad gäller målning och märkning av J 34 Hawker Hunter.

ALLMÄNT VAD GÄLLER MÅLNING

Flygplan J 34 var under hela sin tjänsteperiod målad i olivgrönt med ljust blågrå undersida. Flygplanen målades i England före leverans med en halvblank färg på underlag av ljust gulgrön zinkromatprimer. Genom åldring och nötning, genom väder och vind, samt partiell bättring med FV:s matta olivgröna färg skulle olika schatteringar i kulören uppträda, speciellt vad gäller framkroppen. Dessa schatteringar var mycket individuella och mycket svåra att återskapa vid ett eventuellt modellbygge.

Foto: Se nedan…

Bakkroppen var, till skillnad mot vingar och kroppen i övrigt, föremål för ommålning och bättring vid sidan av planerad ommålning i samband med H-tillsyn. Detta förklaras i att färgen på bakkroppen var utsatt för kraftig påverkan. Dels från hetluftsutsläppen från motorns turbindel i kroppssidorna samt spill från bränsle och hydraulolja. Det är inte alltför ovanligt att på bild se J 34:or som saknar både kronmärke och Flottiljnummer på kroppssidorna av just den anledning som beskrivits.

Ommålning med FV:s standardfärger gjordes vanligtvis i samband ordinarie H-tillsyn d.v.s. efter 800 gångtimmar vilket individerna började uppnå i början på 60-talet. Härvid tillkom en hel del förändringar i fråga om anvisningstexter och deras utseende bl.a. Detta redovisas under respektive underrubrik.

Färggränsen var skarpt markerad i linje från radomen till luftintagens nederkant samt från vingens bakkant till stjärtkonen. Observera dock att s.k. diffus (ej avmaskerad) färggräns kom till uttryck på F 9:s flygplan med början år 1964. Det första flygplanet med diffus färggräns blev 34066 (blå G sedermera 27).

Den löstagbara stjärtkonen var partiellt omålad och vanligtvis markerat med en ”snedställd” svart strip. Undantag utgör bl.a. 34004 (F 18 gul D) med vertikal färggräns eller 34030 (F 9 röd D) som hade hela stjärtkonen målad med undantag av den slutliga ringen (värmeskölden) av stålplåt.

NATIONALITETSBETECKNINGAR (KRONMÄRKEN)

Kronmärkena på kroppssidorna och vingarnas ovansida hade en diameter av 960 mm och 1.320 mm vad avser vingarnas undersida. Placering framgår av ritningen på mittuppslaget. Målade kronmärken började i mitten av 60-talet att ersättas med den första typen av Scotchlite-dekaler där såväl den blå som gula färgen hade en mörkare ton, vilket är värt att notera!

FLOTTILJSIFFROR

Flottiljsiffrorna målades genomgående gula på olivgrön sektion bakom kronmärket på kroppen. Observera att man med enkla penseldrag förvandlade en 8:a till en 9:a på de flygplan som överfördes från F 8 till F 9. Då den utan underarbete ”påmålade 9:an” försvann, av orsak som tidigare refererats, framträdde ofta på F 9:s flygplan en ”8:a”! Samma fenomen kunde även uppträda på F10:s flygplan d.v.s. den ursprungliga siffran 18 blev där vid synlig. En liten men intressant kuriositet!

KODBOKSTÄVER

Kodbokstäver i respektive divisions färg d.v.s. röd, blå och gul – samtliga med vit utlinjering – placerades initialt på fenan vid F 8 och F 18 samt senare även vad gäller F 9 i sin helhet och 2 divisionen F 10 (blå). I paritet härmed målades den främre nosställsluckan i divisionens färg med repeterande bokstav i vitt på röd och blå lucka och svart bokstav på gul lucka!

Observera att F 8 i ett tidigt skede av 34-epoken hade en speciell ”stabsdivison J 34” vilka bar vita kodbokstäver på fenan och svart bokstav på vit nosställslucka!

KODSIFFROR

Under år 1964 försvann bokstavskoderna och ersattes med sifferkoder i form av vita siffror på fenan. Vad gäller J 34 brukades sifferkoder därför enbart på F 9 och F 10.

34004 – Gul David ur F 18. Observera stjärtkonens målning. Foto: Pej Kristoffersson.

Vid F 9 anbringades siffror av den nya typ som stadfästes i enlighet med 1964 års märkningsbestämmelser. Kodsiffran avsågs tidigt vara synonym med registreringsnumrets två sista siffror (jfr fpl J 35) men detta ansågs orealistiskt. Istället gavs flygplanen sifferkoder vilka på intet satt hade anknytning till registreringsnumret. Således blev vid F 9 exempelvis 34093 ”Ivar röd 17”. Sifferkoden repeterades likt reglerna för bokstavskoderna på nosställsluckan målad i divisionens färg! Omkring 1966-67 blev ett stort antal nosluckor utbytta p.g.a. mekanisk förslitning och härefter målades svarta kodsiffror på blågrå lucka oavsett division!

Detta förklaras i att luckorna i förråd var målade i blågrått och att flygplandispositionerna framledes ej kunde härledas till någon speciell division med anledning av F 9 förestående nedläggning! Mot slutet av J 34-epoken flög J 34:orna utan kodsiffror på nosluckan!

Vid andra divisionen F 10 försågs flygplanen med vita kodsiffror på fenan av en udda och kantig s.k. ”US-type”. Det här var ett prov av siffertyp som även applicerades på Flottiljens fpl J 35 Draken. Vid F 10 repeterades sifferkoden i svart på blå noslucka.

SPECIELL DIVISIONSMARKERING

Utöver vad som tidigare sagts fanns ingen speciell divisionsmarkering vid F 8 eller F 18.

Vid F 9 och i samband med övergången till sifferkod anbringades i nosen ett band i divisionens färg för att tydligare markera divisionstillhörighet. Några divisionsemblem etc anbringades ej på flygplanen men traditionen levde vidare i form av emblem på piloternas flyghjälmar.

Vid F 10 och i samband med övergången till sifferkoder målades hela nosen (i linje med främre nosställsluckan) blå, undantaget själva radomen.

FLOTTILJVAPEN

Flottiljvapen applicerades i nosen på J 34 enbart i sporadisk omfattning vid F 18. Vid F 10 däremot försågs samtliga flygplan med F 10:s vapen i nosen. Vid F 8 eller F 9 applicerades aldrig något flottiljvapen på fpl J 34!

Här skall dock observeras en annan kuriositet i det att flertalet J 34 tillhörande F 10 i slutet av tjänsteperioden överfördes till F 9. Därvid var flygplanen försedda med Skånes vapen i nosen och kom att flyga med dessa i F 9-märkning (se foto)!

REGISTRERINGSNUMMER

Flygvapnets registreringsnummer (FV-nr) anbringades i svarta siffror på bakkroppen, snett uppåt och bakom kronmärket. Det här syntes dåligt icke minst mot vad som tidigare sagts. Mot slutet av J 34-epoken flyttades registreringsnumret till fenan – under stabilisatorn! Härvid målades FV-numret i gula siffror av samma typ som brukas på militära fordons registreringsskyltar! Detta är en annan kuriositet väl värd att notera för den som är intresserad av ”märkningar”.

RADOM OCH ANTENNER MM

34015 var en av de J 34 som överfördes från F 18 till F 10 Ängelholm med början 1963. Notera att nosen är helt målad i blått samt delar av radomen och kåpan över IK-antennen på fenan! Studera också schatteringarna vad avser färgen på framkroppen där F 18:s tidigare vapen lyser igenom. Foto: Se nedan.

Radomen kunde i början av J 34-epoken skifta i färg från ljusgrått och ljusbrunt till mörkt brunt och svart beroende på det material som använts som dielektriskt överdrag på den av glasfiberlaminat tillverkade radomen. Dessa variationer i färg är tydligast märkbara i början av J 34-epoken och appliceras lämpligen på flygplan tillhörande F 8 och F 18. På flygplan tillhörande F 9 och F 10 skall radomen vara brunsvart och slutligen helt svart.

I vad som ovan sagts gäller också för IK-radions antennkåpa i fentoppens framkant liksom svärdsantennerna under flygkroppen. Du som bygger modeller skall för att vara helgarderad måla nämnda partier i en halvmatt brunsvart nyans!

Pitotröret (vänster vingspets) var med undantag av spetsen (svart) helt förkromat.

Cockpitinteriören var på engelskt vis helt svart liksom landställ och tillhörande schakt var målade i aluminiumbrons.

ANVISNINGS- OCH VARNINGSTEXTER

All varningstext var på J 34 målat i gult såsom exempelvis ”VARNING KATAPULTSTOL” eller ”HET LUFT” etc emedan anvisningstexter som exempelvis ”PÅFYLLNING SYRGAS” eller ”UNDERSTÖD HÄR” var målade i svart. Från början var all sådan text utförd som s.k. ”spritdekaler” enligt engelsk modell men framgent målades denna direkt på eller vid berörd sektion. Senare tillkom med röd text och ringmarkering ”BRANDBEKÄMPNING – HUGG HÄR” på flygkroppens ovan- och undersida likväl som den gula ”FARA”-skylten med röd text anbringades framför luftintagen. Dessa senare texter eller anvisningar kom till uttryck endast på F 9 och F 10 i samband med 1964 års märkningsbestämmelser.

MÄRKBARA KURIOSITETER

I denna generella översikt vad gäller målning och märkning av J 34 är det också lämpligt att redovisa några mer eller mindre kända kuriositeter i ämnet.

De flygplan som brukades av F 18:s uppvisningsgrupp ACRO HUNTERS hade som bekant vidstående avbildade signum målat i gult på framkroppens sidor. Detta torde vara allmänt känt och de flygplan som bar detta signum var bl.a. 34006, 34012, 34014, 34025, 34032, 34033 och 34091. Mindre känt är att detta signum en tid var kvar på de flygplan som överfördes till F 9! Det är exempelvis historiskt korrekt att märka ”F 9 röd Kalle” med ACRO HUNTERS signum med vilket den flög under tiden april – november 1963.

34033 vid flygdagen på Malmen 2012-06-03.
Foto: Alan Wilson (WikiMedia CC BY-SA 2.0 beskuren)

En annan kuriositet är att vid F 18 försågs vissa flygplan med övningsmarkering i form av vita fält på vingspetsarna och ett vitt band runt bakkroppen. Exempel härpå är 34010 (gul K) eller 34025 (blå A).

F 18:s ”Gul Kalle” (fotot efter färgnegativ!) bärande manövermärkning i form av vita fält på vingspetsar och bakkropp. Foto: Se nedan.

Divisionsemblem har aldrig applicerais på fpl J 34 om man undantager en annan kuriositet. Fpl 34083 (F9-33) var sommaren 1965 ett av de flygplan ur 2 div F 9 som i incidentberedskapen var baserat vid F 12 i Kalmar. Härvid målade någon (eller några) F 12:s gemensamma divisionsemblem (Ludvig med sitt paraply) i blått på den metallblanka delen av stjärtkonen och på insidan av de rörliga huvudställsluckorna! I det stora hela en petitess, men en intressant sådan.

Frågan är hur djupt man skall gå i ämnet utan att hamna under rubriken rent klotter? Det finns många exempel härpå. Ett sådant är den J 34 som ställdes upp på F 10 en tid, målad enligt de normer som gällde for F 9, men försett med flottiljsiffran ”10” i modernt utförande.

Det sista flygplanet av typ J 34 som flög i Sverige, och efter det att F 9 lagts ned, var 34117 (ex F9-62) vilken ferryflögs till F 1 för att användas i räddningstjänstens övningar. Inför denna flygning påmålades på framkroppens vänstra sida en tårfyllt öga med den underliggande devisen: ”Sic Transit Gloria Mundi” vilket i översättning lyder: ”Så förgår världens härlighet”.

SLUTET – 34117 var den sista J 34 som lämnade F 9 efter nedläggningen 1969. Flygplanet hamnade slutligen i ”skrotgården” på F 1 i Västerås där det här bär devisen ”SIC TRANSIT GLORIA MUNDI”. Foto: P. Kempe.

Källa: 
KONTAKT nr 64, december 1983, huvudredaktören ÅKE HALL:
– PETER LIANDER (foton)
– L G JOHANSSON (foton)
– CHRISTER HEDBERG (foton)
– PEJ KRISTOFFERSSON (foton)
– HANS BLADH (foton)

Fotograf ej angiven på vissa av bilderna i originalartikeln…
Tyvärr dålig kvalitet på fotografierna eftersom de först är kopierade på en gammal kopiator och därefter inscannade… 

Uppdaterad: 2021-09-16

Annons