Fpl 31 – Haverierna

TOTALHAVERIERNA – KORTFATTAD SAMMANSTÄLLNING

  • 31002. Haveriet inträffade 49-06-15 på bana 28, F 11, i samband med landning under inflygning. Under landningen utsattes flygplanet plötsligt för en kraftig fallvind och slog i marken utan att flygföraren (ff) hann parera. Föraren undkom med skrubbsår. Flygplanet erhöll så omfattande skador att det avskrevs som totalhavererat.
  • 31005. Haveriet inträffade 51-01-24 på bana 16, F 11, under landning vid sidan av den snöröjda banan. Flygplanet bromsades efter sättningen upp så kraftigt p.g.a. snödjupen (ca 25 cm) att det kappotterade och hasade i ryggläge tills det stannade. Föraren undkom med skrubbsàr. Flygplanet erhöll så svåra skador, bl.a. slets höger vinge av, att det avskrevs som totalhavererat.
  • 31011. Haveriet inträffade ca 2 km SO kanslihuset på F 15 fält i Söderhamn 52-09-26. Under den sista insvängningen före landningen vek sig flygplanet åt höger, varefter det i stark stall och under genomsjunkning slog brant i marken. Härvid deformerades flygplanet starkt och fattade eld. Ff kunde ej ta sig ur flygplanet utan omkom. Orsaken till haveriet har troligtvis varit förarfel. Flygplanet totalhavererade.
  • 31021. Haveriet inträffade 53-08-12 på F 11 fält under utkörning till start. Ff observerade inte i tid ett annat flygplan (31007), som varit uppställt invid bana 16 för byte av kameror. När ff kommit körande på förbindelsebanan för att ställa upp till start har han med höger vinge kolliderat med vänster vinge på fpl 31007. Härvid har fpl 31021 erhållit så omfattande skador på höger vinge, vingrot och vinginfästning att flygplanet avskrivits som totalhavererat. Ff undkom utan skador. Fpl 31007 reparerades.
  • 31027. Haveriet inträffade på Bromma Flygplats 51-06-03 i samband med landning för framkallning av film tagen vid FV 25-årsjubilem på Ladugårdsgärde. Vid motoravdrag före sättning slog motorn eld som spred sig till hela främre delen av fpl. Ff landade det brinnande fpl och hoppade ur strax innan det stannade. Flygplanet har avskrivits som totalhavererat till följd av svåra brandskador på flygkropp, vingar samt i förarrummet. Haveriorsaken har varit kraftigt läckage på bränslepumpen.
En läckande bränslepump förvandlade 31027 till en flygande bensinbomb. Foto> Se nedan.
  • 31030. Haveriet inträffade vid Sanda, Harg, 16 km V Grisslehamn, 52-05-14 till följd av motorstörningar. Motorn reagerade ej för gaspådrag eller omkoppling till annan tank, varför ff ansatte nödlandning mot en åker. Landningen genomfördes som buklandning varvid fpl hasade på buken ca 130 m innan det stannade. Ff undkom oskadd, medan fpl erhöll så omfattande skador att det avskrevs som totalhavererat. Orsaken till haveriet har varit motorstopp till följd av nedslitning av kammarna på kamaxeln. Spån har orsakat lagerskärning.
  • 31031. Haveriet inträffade ca 5 km NV Mora kyrka under roteflygning 53-06-15. P.g.a kraftiga motorstörningar och utan möjlighet att nå lämpligt nödlandningsfält, har ff företagit fallskärmsuthopp (f.ö. enda hoppet ur S 31). Härvid har han erhållet ett kraftigt slag av huvhandtaget då han ej hann böja sig bort vid nödfällningen av huven. I övrigt har ff klarat sig utan skador. Flygplanet gick i rät vinkel i marken och totalhavererade. Orsaken till haveriet har berott på lagerskärning, möjligen i samband med vevstaksbrott.
  • 31038. Haveriet inträffade under landning på bana 34, F 11 fält, 54-03-18. I samband med sättning har ff knäblock fallit ner och låst höger sidoroderpedal. Ff har därefter ej kunnat genomföra kurskorrektion, utan gått av banan och ställt sig på nosen. Trots snötäcket har flygplanet erhållit så stora strukturella skador att det avskrivits som totalhavererat.
  • 31041. Haveriet inträffade i samband med landning på F 11 fält 49-05-12. Vid sättningen har fpl sjunkit igenom från ca 1 m höjd. Härvid har vä hjul gått ner i en sandgrop och slagits av varvid fpl vred sig ett halv varv mot landningsriktningen, Föraren undkom oskadd. Fpl vänstra vinge bröts loss och samtliga propellerblad slogs av. Flygplanet har totalhavererat, Orsaken har varit förarfel vid inflygning på fpl-typen.
  • 31046. Haveriet inträffade under landning på bana 06, F 8 Barkarby, 50-08-01. Vid bantröskeln har fpl haft en höjd av 2-3 m, men farten har varit hög. Ff har under utflytningen koncentrerat sig på kurshållningen och ej observerat att fpl till följd av överskottsfarten börjat stiga då ff dragit åt sig spaken. Då farten nedgått har ff märkt detta, men samtidigt att fpl stigit till ca 15 m höjd. I detta läge har ff, samtidigt uppmanad av TL, alltför snabbt dragit på gasreglaget för att gå om, varvid propellerns gyromoment åstadkommit att fpl vikit sig över höger vinge och slagit i marken och totalhavererat. Ff undkom oskadd. Orsaken har varit felbedömning.

Källa: KONTAKT nr 91, april 1989.
Fotograf ej angiven i originalartikeln…

Uppdaterad: 2015-09-28

Annons