J 4 – Haverier mm

Fpl 281 1929-09-12 Hårsfjärden

Haveriet inträffade vid landning efter övning i skjutning med fast ksp. Starten hade skett från Mäsgarn kl 09.30 och vid haveritillfället rådde vindstilla och fullständig bleke med klar sikt. Efter en normal sättning och efter c:a 15 meters vattenlöp har fpl vridit sig omkring 45 grader åt höger varvid ff observerade att höger flottör ”försvann” under vingen. Fpl har omedelbart kantrat över åt höger varvid höger vinge skar ned i vattnet. Sedan även motorn kommit under vatten har fpl blivit stående med stjärten i vädret.

Härvid lyckades ff och fsk ta sig ur fpl. Ff hade skadat höger arm och fick frigöras med hjälp av fsk. Besättningen har efter 4 minuter räddats av motorbåten HMS Wachtmeister.

Sedan flygplanet vattenfyllts har det kantrat över och sjunkit varvid endast flottörerna synts i vattenytan. Fpl bärgades av HMS Jacob Bagge och infördes till flygstationen Hägernäs.

Haveriorsaken har varit svaghet i landstället varvid troligen främre distansstöttan blivit avknäckt till vänster om mittelknuten, eller slitits av vid infästningen till höger flottör (Fpl 281 skulle sedermera komma att återuppbyggas – Mera om detta längre fram).


Fpl 284 1 932-08-1 5 Hårsfjärden

Haveriet inträffade strax efter start från Hårsfjärden för flygning till CVV. Omkring 5 minuter efter start, och på en höjd av drygt 400 meter, inträffade motorstörningar med kraftiga skakningar i fpl.

Ff drog av gasen till tomgång och gick i plane mot sjöf- lygstationen, vilken passerades på c:a 100 meters höjd. Ff svängde därefter vänster men märkte att fpl hade för låg fan varför han drog på motorn. De kraftiga vibrationerna tvingade dock ff att åter dra av motorn. Svängen avbröts och ff beslutade att landa i flygriktningen.

Till följd av för låg fart, och för låg höjd hann ff icke ta upp fpl före sättning som därvid blev mycket hård. Fpl tog vatten med vänster flottör först vilken bröts av på mitten, varefter höger flottör slets av. Fpl sjönk men bibehöll horisontalläge med öven/ingen i vattenytan. Fpl totalhavererade medan besättningen (ff och mek) undkom oskadda och bärgades av en tillskyndande barkass.

Haveriorsaken har varit motorstörningar till följd av att ett tändstift förlorat sin elektrod. Vid landningen borde ff – trots de kraftiga skakningarna – bibehållit det högre motorvarvet för att med hjälp av ökad motoreffekt bringa fpl i lämpligt läge för landningen. Avståndsbedömning försvårades vid landningen av bleke.


Fpl 283 1932-10-04 Mälaren, vid CVV

Haveriet inträffade vid landning efter utförda prov med en i fpl inmonterad radiotelefonianläggning. Vid ingång för landning i bleke har ff icke låtit fpl flyta ut tillräckligt långt för att minska farten, utan fpl har tagit vatten med hög fart i sidvind från höger.

Härvid har vänster flottör först tagit vatten, sugits fast, samt åstadkommit en vänstergir, varvid fpl gick över på höger vinge och välte över i vattnet. Fpl totalhavererade emedan besättingen (ff och montör CVV) undkom oskadade.

Haveriorsaken var förarfel i form av felbedömning.


Fpl 280 1933-11-15 Stumholmen, Karlskrona

Haveriet har inträffat efter planerad landning. I samband med manövrering på vattnet under inkörning till slipen har fpl kolliderat med ett badhus (!). Härvid har höger vingställ, och flygkroppens högra sida, samt propellern tagit i badhuset och förstörts. Fpl har bedömts som totalhavererat emedan ff undkom oskadd.

Haveriorsaken var felmanöver till följd av trångt farvatten, svårstyrt fpl och ogynnsam vindriktning.


Fpl 282 1937-02-27 Fingalstorp, SSV Gränna

Haveriet inträffade under flygning F 1 – Jönköping. Till följd av gropigt väder och dålig sikt nedgick flyghöjden över Vättern till 100 m.

Under sväng mot land har plötsligt kraftiga smällar från motorn hörts, vilka åtföljdes av svart rök och sjunkande motorvarv. Till följd av det låga motorvarvet har ff icke kunnat hålla fpl i luften, utan tvingades ansätta nödlandning.

Härvid kom fpl in i orolig luft under ett bergsparti och sjunkit igenom. Fpl slog därvid hårt i strandkanten, varvid flygkroppens främre del hoptrycktes fram till förarplatsen. Vidare kom kroppen att snedvridas och vingstället att fullständgit demoleras. Fpl totalhavererade. Ff undkom oskadd emedan mek slog huvudet i sargkanten och svimmade.

Haveriorsaken var motorstopp till följd av isbildning i förgasarens luftintag.

SAMMANSTÄLLNING
FLYGVAPNETS J 4 HEINKEL HD 19

Reg c/n Godkänd Avförd Koder Anmärkning Gångtid
280 295 (He) 280809 340504 280, 2280 Haveri 331115 385 tim
281 296 (He) 280810 370831 281, 2281, F1-91 Förslitning 811,55 tim
282 58 (SA) 290612 370428 282, 2282, F1-92 Haveri 370227 712,5 tim
283 59 (SA) 290712 321102 283, 2283 Haveri 321004 225 tim
284 60 (SA) 290716 320913 284, 2284 Haveri 320815 214,5 tim
285 61 (SA) 291022 360828 285, 2285 (F1-95) Förslitning 350,05 tim

Notera: Fpl 281 havererade 290912 men återuppbyggdes och kom åter i tjänst.
Fpl 281, 282 och 285 har temporärt också burit koderna 1281, 1282 och 1285 vid F 1 i Västerås. Under ”c/n” anges tillverkare inom parentes (He = Heinkel, Sa = Svenska Aero AB).


Källa: KONTAKT nr 85, februari 1988 (Kontakgruppens arkiv, Air Historian Research i Nässjö, Haverirapporter (KrA/HRg), FR 25/1975). Fotograf är ej angivet i originalartikeln …

Uppdaterad: 2015-11-18

Annons