Fpl 29 – Haveri fpl 29580

1955-10-11, Bergsmåla, 17 km N F 17

Haveriet

Efter molngenomgång havererade fpl varvid ff (ffl 2.gr KE P) (GFSU:3) omkom.

Sannolikt händelseförlopp

Haveriet inträffade då 1/F 7 kl 1340 ombaserade från F 17 till F 7.

Ombaseringen skedde gruppvis i 3 3-grupper, varvid inom varje grupp start skedde först med en rote och därefter – på 2.000 m avstånd – med återstående fpl. Enligt flygprognos och QBC-rapport som meddelats före start, var molnbasen vid F 17 omkring 200 m, översida omkring 1.000 m, molnmängd 10/10. Sikt 5-10 km. (Uppgifternas riktighet bekräftades sedermera av flygstyrkechefen).

Flygstyrkechefens order innebar start på sätt som ovan antytts samt, med hänsyn till vädret, molngenomgång omedelbart efter start. Därefter samling och förflyttning gruppvis mot F 7. Mellanrummet vid molngenomgången skulle vara 30 sek.

3:e gruppen startade planenligt kl 1420. Sedan gruppchefen med rotetvåa kommit upp i 600 km/h beordrade han molngenomgång; efter knappt 1 minut nåddes molnöversidan på omkring 1.000 m. 30 sek efter det gruppchefen beordrat molngenomgång meddelade ff att han påbörjade stigning. Därefter avhördes han icke.

Utlåtande

Den tekniska utredningen visar att KH-anläggningen varit låst vid nedslaget, vilket kan ha berott på ff-fel eller materielfel.
Provkörning av J 29 kurshorisontanläggning (KH). Video: Klas Andersson.


Provkörning av J 29 kurshorisontanläggning (KH). Video: Klas Andersson.

Av förhör med övriga fältflygare inom div har framgått att dessa voro väl insatta i instrumentets verkningssätt, fel och brister, ävensom handhavandet med undantag av att gyrot behöver 1 minut för att uppnå full funktion (SFA J 29 kap I sid 56 pkt 2).

Även utbildningen i instrumentflygning har varit bra, dock med den inskränkningen att grundinstrumentens värde såsom komplement till KH-anläggningen icke tillräckligt beaktats. Det finnes icke skäl att antaga, att ff utbildningsståndpunkt varit annan än den hos övriga fältflygare, vilket icke utesluter att ff vid tillfället ifråga kunnat handla så att KH-anläggningen vid nedslaget varit låst och på så sätt vållat haveriet.

Materielfel hos KH-anläggningen, som resulterat i ofrivillig låsning av gyrot, ha tidigare förefunnits, men ha på olika sätt åtgärdats även på det aktuella instrumentet.

Dock kan icke helt bortses från den möjligheten att ett tidigare icke känt fel kunnat uppstå som låst horisonten.


Källa: 
Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum: http://www.flyghistoria.org/ (som hämtat uppgifter från Krigsarkivet)

Uppdaterad: 2016-09-02

Annons