Fpl 21 – Haveri fpl 21167 o 21251

1948-02-26 – Frösätra, Husby-Långhundra s:n

Haveriet

Haveri på grund av kollision i luften med 21251 vars ff (N.E J) omkom medan ff (L C) av 21167 kunde rädda sig genom fallskärmsutsprång.

Gemensamt händelseförlopp

En flygstyrka ur F15 utförde divisionsflygning på syrgashöjd (ca 6.000 m) F15 – Uppsala – Dalarna – F15 och i samband med passage av Uppsala hölls utkik efter ev fpl J26. Då en rote J26 från F16 upptäcktes erhöll ff (i 21167) som rotechef i 1:a gruppens 2:a rote order av divisionschefen att angripa. Rotetvåan i den anfallna roten har besvarat anfallet.

Händelseförlopp fpl 21167

Ff, som haft uppmärksamheten riktad på det anfallna fpl J26, har bakifrån-ovanifrån kolliderat med sin rotetvåa som på egen hand inlett anfall och helt överraskande dykt upp framför sin rotechef.

Vid kollisionen blev flygplankroppen böjd åt vänster. Det gick inte att nödfälla huven som hängde på ena sidan. Därigenom osäkrades inte stolutskjutningen. I samband med att fpl gick i ryggspin har ff lyckats ta sig ut genom den delvis öppnade huven.

Vid utsprånget har ff hamnat under det fallande fpl varför han väntat med att utlösa fallskärmen. När fpl inte ändrade rörelseriktning och marken närmade sig har ff utlöst fallskärmen. Utlösningschocken har ff upplevt endast som ett kraftigt ryck i axlarna.

Fpl slog ned inte långt från ff:s landningsplats.

(Ff: OK, vpl fu, GFSU:2)

Händelseförlopp fpl 21251

Rotetvåan i J26-roten har – trots order från sin rotechef om återsamling – besvarat anfallet.

Härvid har ff (i 21251, rotetvåa i den anfallande roten) inte följt sin rotechef utan på egen hand igångsatt ett anfall. Härvid har fpl 21251 snett bakifrån-ovanifån påkörts av 21167 som med höger vinge kolliderat med flygkroppen och vänster vinge på 21251.

Vid kollisionen synes ff ha skadats och slagits medvetslös. Huven har inte nödutlösts och stolutskjutningen har aktiverats först i samband med nedslaget.

Fpl har i brant dykvinkel träffat marken och fattat eld, varvid ff omkommit.

(Ff: OK, vpl fu/GFSU:2)

Haveriorsak

Orsaken till haveriet har varit att ff i 21251, sannolikt avsiktligt, brutit mot gällande bestämmelser och inte följt sin rotechef utan på egen hand utfört ett anfall.


Källa: Flyghistorisk Revy nr 29/1981 

Uppdaterad: 2013-07-29

Annons