Fpl 37 – Haveri 37338 o 37340

1985-01-14, Fällfors (4 mil norr Skellefteå)

Haveriet

Kollisionen inträffade kl 0858 på 5.900 m höjd vid Fällfors under övning i luftstrid rote mot rote. Efter jaktrotens inledande anfall framifrån uppstod kurvstrid, varvid målrotens tvåa och jaktrotechefen kolliderade. Föraren i dessa flygplan hade ej upptäckt varandra före kollisionen.Flygplanen sönderdelades delvis vid kollisionen och blev manöverodugliga och förarna sköt ut sig. Jaktrotechefen undkom utan skador medan föraren i målflygplanet erhöll ett lårbensbrott, som sannolikt uppstod vid marktagningen.Båda flygplanen antändes vid nedslaget och totalhavererade.

Händelseförlopp

En fyrgrupp JA 37 startade rotevis från Kallax för att genomföra en luftstridsövning i övningsområde U 3. Den ena roten, som skulle gå mål, startade 0848, den andra roten, som representerade jakt, en minut senare.

Rotarna genomförde stigning och anflygning till aktuellt övningsområde och stridsleddes därefter av radarjaktledaren på skilda radiofrekvenser.

Anfallet sett ovanifrån.
Anfallet sett från vänster.
Slutskedet sett från söder, ovanifrån. Med radiokommunikation.

Målroten leddes i en målbana på nordlig kurs och flög med rotechefen på 8.500 m STD i svag K-strimma och rotetvåan försvarsgrupperad till höger på 7.500 meter STD.

Jaktroten leddes in från norr för radaranfall framifrån på 170 gr på 2.000 m STD i försvarsgruppering med rotetvåan till vänster. Vid radarkontakt med målroten gjorde jaktrotechefen målfördelning innebärande att rotechefen gick mot det högra målet och tvåan mot det vänstra.

Anfallet sett ovanifrån och från väster enligt bild 1 resp 2.

Målroten erhöll jaktvarning och på avstånd 20 km till jaktroten svängde målroten 50 gr höger och flög på rakbana under 60 sekunder och avsåg svänga tillbaka till ursprunglig kurs. I detta skede fick rotechefen i målroten ögonkontakt med ett av jaktrotens flygplan under sig på väg mot rotetvåan i målroten, varvid han påbörjade en tunnelroll ner till ca 6.000 m i avsikt att komma in bakom det upptäckta flygplanet. Målrotetvåan började samtidigt en flack vänstersväng under höjdminskning förföljd av det tidigare upptäckta flygplanet bakom vilket målrotechefen eftersträvade skjutläge med robot.

Rotechefen i jaktroten erhöll ögonkontakt med sitt mål på ca 12 km avstånd och påbörjade stigning under vänstersväng ca 90 gr mot sitt mål för att komma på robotskjutavstånd.

I detta läge kolliderade målrotens tvåa och jaktrotechefen. Vid kollisionen, som inträffade på ca 5.900 m STD, träffade målrotetvåans nosparti fenan på jaktrotechefens flygplan. Jaktrotechefens flygplan hamnade i en superstallsliknande rörelse med kraftiga kast i girled. Efter ett antal urgångsförsök utan resultat lämnade föraren flygplanet på 1.400 m STD i moln och tog mark oskadd i utkanten av Fällfors flygfält där också flygplanet slog ner och antändes.

Föraren i målflygplanet kände vid kollisionen en kraftig smäll, varvid huvud- och stallvarning erhölls och han upplevde att flygplanet tumlade framåt, varefter flygplansrörelsen kändes som en superstall. Föraren sköt ut sig på 5.950 m STD. Vid fallet i stabiliseringsskärmen roterade föraren kraftigt och utlöste därför huvudskärmen. Han såg därefter sitt flygplan ligga i stabil superstall utan pendlingar.

Då föraren kom ut under moln såg han det egna flygplanet brinnande på marken. Han erhöll brott på vänster lårbenshals, vilket bedöms ha uppstått i samband med fallskärmslandningen.

F 21/Se ÖN räddningshelikopter 4, som befann sig i luften i närheten av Kallax larmades kl 0900, flög mot haveriplatsen och erhöll ca 15 km från rotetvåans nedslagsplats kontakt med nödsändare. Föraren lokaliserades snabbt och vinschades upp med bår, varefter helikoptern landade på Fällfors, där den andre föraren hämtades. Förarna flögs till Luleå lasarett, där landning skedde strax före kl 1000.

Haveriet inträffade kl 0858.

Nedslagsplatsen för fpl 37338 är belägen på taxibanan 800 m nordväst norra banändan. 
Nedslagsplatsen för fpl 37340 är be1ägen 3,2 km sydväst nedslaget för fpl 37338.

Efter kollisionen: Målrotetvåan (fpl 340)

Nedslagsplats fpl 37340.

Vid kollisionen krossades bl a flygplanets radom och föraren har angivit att frontrutan sprack. Föraren upplevde en kraftig smäll och att flygplanet började tumla och initierade uthopp sju sekunder efter kollisionen, vid vilken RUF stannade. UTB gick dock och visar att flygplanet superstallade mot marken. Föraren har bedömt att flygplanet retarderat före utskjutningen, men kan inte uppskatta farten vid denna. Enligt RUF och UTB inträffade kollisionen på 5.900 m STD vid fart M=0,66 och utskjutningen på 5.950 m STD. Farten var dock betydligt lägre vid uthoppet. Flygplanet låg sannolikt i superstall.

Föraren utförde troligen utskjutningen med båda handtagen. Han satt då normalt fastspänd och hade sannolikt axelremsoket i låst läge samt med flyghjälmens klara visir nedfällt. Efter utskjutningen och under fallet i stabiliseringsskärmen snurrade föraren kraftigt och blev illamående, varför han manuellt utlöste huvudskärmen, som gav en kraftig utlösningschock.

Efter landningen aktiverade föraren nödsändaren och utnyttjade medförd nödsignalsats. 

Efter kollisionen: Jaktrotechefen (fpl 338)

Nedslagsplats fpl 37338.

Vid kollisionen slogs fenan av och fälltanken lossnade några sekunder senare på grund av kraftiga girstörningar. Flygplanet hade vid kollisiontillfället M=0,96. På fyra till fem sekunder var indikerad fart nere i 350-400 km/h, vilket innebär en mycket kraftig retardation.

Flygplanet hamnade i superstall varvid lastfaktorn pendlade mellan positiva och negativa värden. Det reagerade för urgångsroder men började omedelbart att gira igen då farten ökade.

Föraren sköt ut sig 49 sekunder efter kollisionen på 1.400 m STD i moln efter ett flertal urgångsförsök. Han var inte medveten om att fenan förlorats. Vid utskjutningen var den indikerade farten ca 300 km/h och flygplanet låg i superstall. Flygplanet hade sannolikt negativ lastfaktor, stor dykvinkel och någon bankning höger. Föraren satt då normalt fastspänd och med axelremmarna i låst läge samt med flyghjälmens båda visir uppfällda.

Efter utskjutningen kände och såg föraren att huvudskärmens kalott var ute. Efter landningen aktiverade han nödsändaren. 

Efter kollisionen: Jaktrotetvåan

Jaktrotetvåan uppfattade att målflygplanet (340) tappade radomen och att hans rotechefs flygplan förlorade fenan.

Utlåtande

Haveriplatserna

Kollisionen har orsakats av att jaktrotechefen och målrotetvåan i samband med kurvstrid efter jaktrotens inledande anfall framifrån inte har upptäckt varandra.

0m båda förarna hade målspanat på normalt sätt i flygriktningen hade man haft möjlighet att se varandra. Deras uppmärksamhet har dock sannolikt varit riktad mot övriga flygplan i striden.

En försvårande omständighet vid målspaningen har varit att de kolliderande flygplanen i aktuella flygbanor haft varandras frontarea att målspana mot.

Övningen har genomförts utan avsteg från OSF och enligt order för flygning.


Källa: Statens Haverikommission. 

Uppdaterad: 2012-02-09

Annons