Fpl 18 – Teknik och konstruktion

Två flygare framför flygplan B 18. I bakgrunden syns ett provflygplan för Saab 32 Lansen. Foto: Okänd fotograf / Flygvapenmuseum PDM

FILMER PÅ YOUTUBE

Flygvapnets SAAB 18 (1,46 min)

Bombflyget på Ljungbyhed (4 min)

16 st fpl 18 i formation vid flygdag på Bromma 1947 (20 sek)

Testkörning av Daimler Benz DB605 med propeller i motorbänk (1,20 min)

Testkörning av DB 605 efter service (2,19 min)

Testkörning av svenskbyggd DB 605 i Tyskland 1992 (7,24 min)

NÅGOT OM FLYGPLAN OCH DETALJER

De olika versionerna var rent strukturellt identiska och dimensioner och huvudmått att vara desamma rakt igenom. De olika motorinstallationerna kom dock att medföra varierande prestanda och viktuppgifter.

Flygplan 18 var helt uppbyggt i skalkonstruktion. Dock var samtliga roder dukklädda. Mittvingsektionen var uppbyggd kring tre vingbalkar emedan vardera yttervingen hade två balkar. Landstället var helt infällbart och huvudstället fälldes in uppåt bakåt i motorgondolerna.

Flygförarens och signalistens/navigatörens sittrum med tillhörande överbyggnad var okonventionellt placerat till vänster om flygplanets centrumlinje. Detta var förestavat av flygförarens krav på optimal sikt, framför allt vid markkörning, samt för rörelsefrihet vid instigning, vilken gjordes genom en öppningsbar lucka under flygplanet.

När det gäller sittrumsöverbyggnaden finns det en detalj som många aldrig observerat! Vad som avses är att vissa fpl B 18B i slutet av fyrtiotalet fick en helt ny frontrutekonstruktion. Den nya frontrutan var rundad och dubbelkrökt och saknade de tidigare spröjsarna, vilket gav föraren bättre sikt förutom att den var bättre ur aerodynamisk synvinkel.

Den rundade frontrutan.

Med början i maj 1949 påbörjades modifieringar i avsikt att förse ett antal B 18B och senare även T 18B med katapultstolar! Denna installation hade sin grund i ambitionen att ge besättningen ökad säkerhet.

Besättningen utgjordes på flygplan 18A av tre man, nämligen flygförare, signalist samt bombfällare alternativt spanare. Tre man utgjorde till en början också besättning på B 18B men denna reducerades med den nya taktiken senare till två man, vilket också utgjorde besättning på flygplan T 18B.

Många fina bilder från bl.a. förarplats med instrument och reglage finns på Svenskt Flyghistoriskt Forum!

TEKNISKA DATA SAAB 18

  18A 18B T 18B
Tjänstetomvikt5.550 kg6.100 kg6.200 kg
Max flygvikt T)8.200 kg8.800 kg9.272 kg
Lastförmåga 1.400 kg bomber 1.400 kg bomber
eller
1.500 kg raketer
1.400 kg bomber
eller
1.500 kg raketer
Beväpning 1 st 13,2 mm fast akan m/39A
2 st 13,2 mm rörlig akan m/39A
1 st 13,2 mm fast akan m/39A
1 st 13,2 mm rörlig akan m/39A
2 st 20 mm fast akan m/41
1 st 13,2 mm fast akan m/39A
1 st 13,2 mm rörlig akan m/39A
1 st 57 mm akan m/47
Max flyghöjd8.000 m9.800 m9.300 m
Räckvidd2.200 km2.600 km 2.6700 km
Max hastighet 450-470 km/h 570-590 km/h 595-600 km/h
Bränslekapacitet B)1.700 liter1.700 liter1.700 liter
Spännvidd 17,04 m 17,04 m 17,04 m
Längd 13,16 m 13,23 m 13,23 m
Höjd 4,35 m 4,35 m 4,35 m
Vingyta 43,8 m2 43,8 m2 43,8 m2
Spårvidd 5,65 m 5,65 m 5,65 m
Motor SFA STWC-3 SFA DB 605B SFA DB 605B
Motoreffekt1.065-1.200 hk 1.475-1.700 hk 1.475-1.700 hk

T = Överlaststolerans på plus 500 kg för samtliga versioner. 
B = Fördelat på fem bränsletankar: Två främre vingtankar (485 liter/st), två bakre vingtankar (220 liter/st) samt reservtank (290 liter).

MÅLNING OCH MÄRKNING

När det gäller målning av flygplan 18 finns det i princip inga variationer då flygplanen genomgående målades i FV:s standard olivgrönt med ljust blågrå undersida. Kanske bör vi dock nämna att prototyperna (P8) initialt flög omålade i ”natural metal finish”.

Begreppet märkning är däremot mer vidlyftigt vad avser flygplan 18 med variationer såväl individuellt som i flottilj och med hänsyn till respektive version. Ämnet som sådant är relativt omfattande, vilket dock ej hindrar oss att, så långt det är möjligt, presentera ett ingående studium och en analys i flyghistoriskt perspektiv.

När det gäller nationalitets- och flottiljbeteckning kom fpl 18 helt att falla under 1944 års märkningsbestämmelser, dvs flottiljsiffran målades gul och placerades bakom kronmärket på kroppen. Emellertid skulle märkningen av fpl 18 i början och till en viss del underkastas 1940 års märkningsbestämmelser vad avser divisionsbeteckning. Detta har sin förklaring i att 1944 års bestämmelser kom att gälla först från och med den 1 maj 1945, vilket dock ej hindrade att märkningsföreskrifterna infördes före detta datum. Sålunda kom de första B 18A, vilka tillfördes F 1, initialt att bära divisionsbeteckning i form av vita siffror på fenorna och motorkåporna. Exempel på koder ges i tabellen över fpl 18A.

Denna märkning av B 18A blev dock mycket kortvarig till förmån för bokstavskoder i divisonens färg i enlighet med 1944 års bestämmelser. Bokstäverna målades på fenorna och saknade helt den sedermera utlinjeringen i vitt vad avser B 18B vid F 1. I samband med att B 18A försågs med kodbokstäver målades också den främre delen av motorkåporna i respektive divisions färg. Samtidigt med detta försågs flygplanen vid F 1 med ett genomgående emblem i nosen föreställande Ikaros under vilket den latinska devisen PER ASPERA AD ASTRA anbringades, vilket översatt betyder: ”Genom mödor mot stjärnorna”.

B 18A kom sedermera att byggas om till spaningsflygplan med beteckningen S 18A. Som spaningsflygplan och enligt gällande bestämmelser försågs S 18A med kodsiffror i vit färg (senare gula) vid F 3, F 11 och F 21. Kodsiffrorna målades enbart på fenorna. Vid F 1 målades även den främre delen av motorkåporna i divisionens färg – en företeelse som dock försvann i slutet av S 18-epoken. I slutet av epoken målades propellerbladen svarta med gul tip på fpl S 18A.

Några speciella divisionsemblem anbringades ej på S 18A. Däremot försågs flygplan ur F 11 och F 21 med respektive landskapsvapen i flygplanets nos. Inspirerat av ”Caproniepoken” försågs vid F 11 en del flygplan med kvinnonamn oftast i anslutning till påmålade nymfer såsom t ex ”LOLITA”.

Vid F 21 försågs fpl S 18A temporärt med kodsiffra i divisionens färg (röd) i vit utlinjering!

Vid F 14 kom fpl B 18B initialt att förses med kodbokstäver på fenan utan vit utlinjering. Denna företeelse var dock relativt kortvarig i det att koderna sedermera fick denna vita utlinjering. Härvid anbringades också koden i flygplanets nos samt även Hallands vapen. Vid F 1 i Västerås försågs B 18B genomgående med kodbokstäver i vit utlinjering på flygplanets fenor. Några divisionsemblem eller landskapsvapen anbringades ej. Däremot försågs en del flygplan med sirligt utförda figurer såsom seriefiguren ”Karl-Alfred” i nosen på F 1 röd Petter (P som i ”Popeye”) och ”Sophisticated Lady” i nosen på F 1 röd Sigurd för att nämna några exempel.

Röd Petter, nr 18250, från F 1 med Karl-Alfred målad på nosen. Foto: Okänd.
Röd Sigurd, nr 18249, från F 1 före hemfärd från Kiruna i februari 1947. Figuren på nosen är ”Sophisticated Lady”. Foto: Okänd.
Skiss på ”Sophisticated Lady”. Design: S-E Färdigsson.

Vid F 7 i Såtenäs bar B 18B genomgående kodbokstäver i vit utlinjering på fenorna. F 7:s emblem (Västergötlands vapen) anbringades på motorkåporna. När det gäller F 7 och dess B 18B finner vi vid den 2:a (blå) divisionen en intressant företeelse vad avser begreppet märkning. Divisionens flygplan gavs namn vilka härleds till vikingatiden. Här är några exempel på några av de namn som brukades på divisionen:

  • HARALD HÅRDRÅDE (blå HARALD)
  • IVAR VIDFAMNE (blå Ivar)
  • JOHAN JOMSVIKINGEN (blå Johan)
  • DAVID DRAKDÖDARE (blå David) 
  • ERIK SEGERSALL (blå Erik) 
  • SIGURD FAFNESBANE (blå Sigurd)

Denna företeelse är både rolig och intressant i flyghistoriskt perspektiv. Respektive namn målades framför instigningsluckan på respektive flygplan. Det är inom parentes icke bara SAS som givit sina flygplan namn efter vikingar.

Detaljstudium av instigningslucka och raketställ på ”Blå Kalle” ur F 7 vilken som synes bar namnet ”Karl Kämpastarke”. Foto: Rune Lundberg.

När det gäller T 18B vid F 17 försågs dessa med kodbokstäver, såväl på fenorna som i nosen, med vit utlinjering. Dessutom anbringades i nosen framför koden även Blekinges vapen.

Avslutningsvis konstateras att vad avser B 18B och T 18B målades flygplanens spinners i respektive divisions färg. Därutöver konstaterar vi att de namn som gavs flygplanen vid SAAB (t ex Margareta, Mirabelle, Gunnel, Millan, Sigrid, Charlotte m fl) vilka målades i nosen på vänster sida, följde flertalet flygplan B 18B i Flygvapnets tjänst genom åren.

Fpl 18 märkt ”Gunnel”. Foto: Okänd fotograf / Flygvapenmuseum PDM (beskuren)

Källor: 
KONTAKT nr 47, juni 1980. 

– Fotograf ej angiven på flera av bilderna i originalartikeln…
Tabelluppgifterna kompletterade från Wikipedia.

Uppdaterad: 20
20-10-08

Annons