Fpl 34 – Haverier

Här redovisas 50 haverier som föranlett kassation. 13 personer avled i samband med dessa händelser.

DatumFörbFpl-nr
Kod
HaveriplatsHaveribeskrivning
1956-03-20 F 1834009
gul J
Ljusterö (Stockholms skärgård) Under stigning efter start inträffade på en höjd av 7.000 m en explosionsartad brand i motorrummet, samtidigt som motorn stannade. Fpl blev manöverodugligt och ff sköt ut sig. Fpl gick genom isen och totalhavererade . Ff (fk res SO L) (FFSU) oskadd.
Haveriorsaken har troligen varit, att en ejektor i utloppet från 12:e stegets tätning brustit och troligen fallit ner och skadat bränsle- och hydraulledningar. En efterföljande explosion har sedan skadat roderstänger mm.
1956-12-18F 1834043F 18 Tullinge Sättning skedde 300 m in på banan. Till följd av kraftig sidvind och hal bana var bromsverkan kraftigt nedsatt. Trots fullt ansatt broms rullade fpl av banan och fortsatte 200 m ut i terrängen, där det kolliderade med två träd. Ff (1.ffl K) (FFSU) undkom oskadad.
Haveriorsak: Med hänsyn till den nedsatta bromsverkan borde ff, när han märkte den kraftiga plusbedömningen, ha dragit på och gjort om landningen. Nu har ff bromsat kraftigt omedelbart efter sättningen, men 600 m före banslutet har ff svängt ut på gräset för att undvika ett fpl, som stannat i banans förlängning. Ff har sannolikt inte fällt ut full vingklaff i planén, vilket torde ha bidragit till pluslandningen. Stora skador uppstod på fpl framkropp, mittkropp och vingar.
1957-01-22F 1834031
gul J
Nåttarö, 15 km SV (SO?) Utö, Östersjön En tregrupp startade från F 18 Tullinge för ett övningspass. Ff har flugit som 2.rotech (utan rotetvåa). Efter start har stigning och molngenomgång utförts rotevis. 1.- och 2.rotech meddelade båda att molngenomgång påbörjats. Vid återsamling ovan moln har emellertid 2.rotech saknats. Vid spaning observerades en oljefläck 15 km SO (SV?) Utö. Delar av huven och katapultstolen påträffades men inte ff (2.ffl AG L) (FFSU) som omkom.
Haveriorsak: Till följd av det stora vattendjupet (84 m) kunde aldrig motorn bärgas för verifiering av en tänkbar haveriorsak (som aldrig har kunnat fastställas). En trolig orsak kan ha varit, att gruppch minskat stighastigheten, så att 2.rotech kommit in i dennes jetstråle och därigenom hamnat i ett okontrollerat läge, som inte kunnat hävas. En annan tänkbar orsak har kunnat vara motorstopp till följd av isbildning på ledskenornas framkanter. Ff har troligen misslyckats med utskjutningen pga sneddragning i avfyringshandtagen, vilket kan ha orsakat låsning.
1957-02-18F 834063
röd I
F 8 Barkarby I samband med start i rote missuppfattade ff motorns dragkraft. Efter drygt halva banan försökte ff lyfta nosen utan att lyckas (stabilisatoromställningen i startläge). Efter att ha dragit på till fullgas utan att uppleva någon ökad acceleration drog ff åter av men lyckades aldrig stanna på banan utan rullade utanför fältgränsen. Stora skador uppstod. Bl a slets landställsbenen loss i infästningarna. Ff (?) (AFT) undkom utan skador.
Haveriorsak: Felbedömning av dragkraften. Rotetvåan har varit tvungen att dra på till fullgas för att ligga på plats och har fullföljt en helt normal start. Ringa rutin på fpltypen har bidragit till felbedömningen. Beräknad rep-kostnad: 150.000:-
1957-03-29F 1834023
blå-H
F 8 Barkarby Haveriet inträffade under övning i jaktstrid på 10.000 m höjd över Svartsjölandet, där inledningsskedet speciellt skulle övas. Ff ingick som fpl nr 4 i den anfallande gruppen. Han blev försenad vid motorstart till följd av radiobyte. Troligen har förseningen jäktat ff, som inte utväxlade föreskrivet kontakttecken med sin 1.mek. Motorn startades, innan stegen hunnit tas bort. Mek ansåg, att ff omöjligen hunnit med samtliga kontroller före motorstart. Efter start och frekvensbyte anmälde sig ff normalt. Efter ytterligare 15-20 min övning låg han 100 m bakom fpl nr 7 under anfall mot framförvarande rote. Utan att meddela något på radio lämnade ff därefter sin plats i roten. Fpl iakttogs sedan i svag plané under vänstersväng på 8.000 m höjd. Flera ögonvittnen på marken såg därefter fpl komma ned genom molnen i 50 graders dykvinkel. Fpl träffade marken med våldsam kraft på ett gräsbevuxet landningsstråk mitt på F 8 fält. Ff (2.ffl B-O ”Skivarparn” O) (GFSU:3) omkom omedelbart. Vid explosion som inträffade vid nedslaget, kastades ett parkerat fpl J 34 ur F 8 (34057) bakåt mot en rulltank och skadats lindrigt.
Haveriorsaken har inte kunnat fastställas med säkerhet, men det kan misstänkas, att ff drabbats av medvetslöshet, eventuellt till följd av syrgasbrist. Ff kan ha glömt att koppla in syrgasslangen. Haveriet har ännu en gång föranlett påpekandet: Strävan att hålla angivna starttider får ej föranleda, att förberedelserna för flygning görs mindre noggrant!
1957-04-08F 1834019
blå D
Muskö, S Stockholm Haveriet inträffade under ett flygpass, som avsåg övning i pejllandning, varvid ff flög som rotetvåa. På 1.100 m höjd uppträdde motorstörning. Återstartningsförsök var resultatlösa, varför ff av rotech uppmanades att hoppa. Till följd av den låga höjden (200 m) hann ff inte fälla huven utan sköt ut sig genom denna. Fask utlöstes inte och ff (2.ffl S-Y S) (GFSU:3) omkom vid nedslaget.
Haveriorsak: Materielfel. Skärning i flödesutjämnarens kullager har orsakat, att bränslet tvingats tryckas genom en överströmningsventil, vilket troligen orsakat snedtömning. Motorstoppet har därefter inträffat till följd av antingen bränslebrist eller ytterligare skada på tankpump. Att fask aldrig utvecklats, har berott på en skada på centrallåset, som uppkommit vid utskjutningen genom huven. Eftersom ff därför aldrig frikopplats från stolen, har bromsskärmen därmed inte kunnat dra ut personskärmen. Dessutom konstaterades, att tidutlösaren innehållit metallspån (troligen tillverkningsfel). Flygförbud infördes för fpl 34.
1957-04-17F 834049
gul H
F 8 Barkarby Vid start uppfattade ff varvtalsfall och avbröt. Fpl rullade över Enköpingsvägen och skadades allvarligt. Landstället slogs av. Ff (mj G D) (FFSU) undkom oskadd.
Haveriorsak: Brustna kompressorskovlar i steg 2.
1957-04-25F 1834041
röd N
3 km SO F 18 Tullinge Haveriet inträffade under inflygning för landning efter ett övningspass. Vid sista insvängningen för landning på 220 m höjd med fart 320 km/h inträffade ett plötsligt motorstopp. Ff meddelade TL att han hade för avsikt att nödfälla huven och lämna fpl. Utskjutningen ägde rum på 180 m höjd vid fart 230 km/h och förlöpte normalt. Ff (1.ffl fu BOF A) (AFT) landade oskadad.
Haveriorsaken har varit kortslutning i skjutkompensersystemet. I landningsfasen har motorn gått på tomgång då kortslutningen inträffade. Det medförde att avtappningsventilerna till kompressorhuset öppnat och motorn stannat. Den låga höjden har inte medgivit några återstartningsförsök.
Detta var det 10:e haveriet (8 totalhaverier) med J 34 under ett år! I pressen spekulerades om fpl-typen var utsatt för någon form av sabotage! En expertgrupp skulle analysera ev gemensamma orsaker till de inträffade haverierna. Ordförandena från de 10 olika haverikommissionerna, specialister från KFF, F 8, F 18, CVV, CVM, Hawker Aircraft och Rolls-Royce skulle ingå. När flygförbudet hävdes i början av maj 1957 konstaterades att tre haverier orsakats av föroreningar och vatten i flygbränslet. I övrigt kunde inga gemensamma orsaker påvisas.
1957-07-03F 834053
röd A
F 8 Barkarby Buklandning pga att ff glömt fälla ut landstället. I samband med den långa, utdragna kasningen på banan uppstod genom friktionsvärmen även en mindre brand. Fpl fick svåra skador. Ff (3.ffl I A) (GFSU) undkom oskadd. Beräknad rep-kostnad: 100.000:- (WH3)
1957-10-10F 1834014
gul E
Grödinge, rv 144, SV Dalsta Haveriet inträffade under övning i jaktstrid rote mot rote på utgångshöjden 10.000 m. Efter stigning i grupp till 3.000 m höjd skedde uppdelning och fpl har på divergerande kurser rotevis stigit till utgångshöjden. Därefter har rotarna anflugit på F 18 talfyr, varunder 2.roten fått ögonkontakt med 1.roten och svängt in mot denna för anfall, varefter kurvstriden inletts. Ff i fpl nr 4 (34014) har anmodats att anfalla rotech i 1.roten. Ff har kvitterat och påbörjat manövrering mot målet men följde aldrig efter i den upptagning, som rotech gjorde. Vid återsamling har ff inte besvarat anrop i radion. Fpl har inte heller iakttagits av någon av de andra tre. Fpl har i hög fart och i lodrät dykning slagit ned på riksväg 144 och med 10 m marginal undgått att träffa en taxibil på väg med en brådskande transport till Södertälje lasarett. Ff (lt KJV W) (AFT) har följt med fpl och omkom omedelbart.
Haveriorsaken har aldrig kunnat fastställas. Vingklaffarna har varit utfällda 20 grader vid nedslaget. Det är troligt att ff i samband med halvroll med klaffarna utfällda överskridit M 0,9. Fpl har därmed snabbt blivit framtungt och doppat nosen, varvid höjdroder och stabilisator förlorat effektivitet. Manövern har fortsatt i en buntliknande rörelse, varvid ff kan ha förlorat medvetandet och/eller förmåga att manövrera fpl. En telegrafisk varning för att råka in i ovanstående händelseförlopp har faktiskt kommit från England redan 1955-11-03 men har tydligen inte uppfattats som en allvarliga varning! Studier av den engelska förarinstruktionen har visat på klara översättningsbrister i den svenska utgåvan och därför har adekvata ändringar och tillägg införts i SFI.
1958-04-25F 1834020
röd F
F 18 Tullinge I trafikvarvet under 3:e passet har ff (som höll på med inflygning på fpl-typen) haft svårighet att upptäcka en framförvarande rote, varför han valt att dra ut varvet något och därmed väntat med att fälla ut landstället. Under det fortsatta landningsförfarandet har ff därefter glömt bort utfällningsmomentet och har inte heller kontrollerat landställsindikeringen. TL har inte kunnat se den senare delen av planébanan, eftersom sikten har skymts av en kulle, och personalen, som funnits avdelad vid banändan, har inte heller i tid observerat misstaget för att i tid kunna varna ff.
1958-05-13F 834059
röd F
Raveln, 2 km SV Norrvikens jvstn Haveriet inträffade i samband med motorstopp inför landning. Ff (som var under inflygning på fpl-typen) har efter avslutad övning i höjdflygning och överljudsdykning kommit in i trafikvarvet med indikerad bränslemängd på över 600 liter och 50 liters snedtömning. Sedan ff gjort en svag utbrytning över fältet, har han därefter gått rakt ut på medvindslinjen på 350 m höjd, fart 440 km/h och motorvarvtal 6.300 rpm. När ff sedan minskat varvtalet, har detta snabbt sjunkit till 1.500 rpm. Ff drog av gasen och tryckte in tändspoleknappen, dock utan resultat. På en höjd av 325 m sköt ff (lt res NH H) ut sig och vid landningen på Järvafältet kolliderade han med en björk och fick mindre ansiktsskador. Fpl slog ned på ett fält nära sjön Raveln.
Haveriorsaken har varit motorstörning, troligen till följd av stopp i bränsletillförseln. Om felet legat i bränsleservosystemet, hade kanske tillslag av spärrventilen vid återstartförsöket givit resultat, men höjden och farten tillät inte ytterligare försök, varför ff med hänsyn till omständigheterna handlat helt rätt.
1958-08-06F 1834038
röd K
F 18 Tullinge Vätskestartapparaten exploderade på marken. Stora skador på fpl och motor.
1958-08-21F 1834003
blå C
F 18 Tullinge Fpl skadades allvarligt vid buklandnig. Fpl kasserades 1960-03-11. (B)
1958-09-26F 1834001
röd L
F 18 Tullinge Fpl skadades allvarligt vid haveri. Fpl kasserades 1960-03-11.
1959-05-08F 834108
blå N
Hägerstalund, Barkarby Ff hade under övningen i avancerad flygning i grupp under ryggläge i en looping anmält lätt pumpning. Vid landningen anmälde ff sedan varvtalsfall när han befann sig på medvindslinjen. Vittnen hade även observerat en eldsflamma slå ut under den sista insvängningen. I ett sent skede sköt ff ut sig med katapultstolen varvid fask aldrig hann utvecklas. Ff (1.ffl B-M P) (FFSU) omkom.
Haveriorsak: Fel i blandningsregulatorn. Efter haveriet kompletterades SFI med anvisning att flygningen bör avbrytas om fpl visar sig pumpkänsligt och att hastiga gasavdrag eller pådrag från lägre motorvarvtal även bör undvikas innan bedömning före landning är säker.
1959-06-10F 1834018
blå B
Vindelgransele Motorstopp på 5.500 (3.000?) m höjd. Stoppet föregicks av rassel och smällar i motorn och orsakades av kompressorhaveri med skovelbrott från sjätte eller senare steg. Återstart misslyckades av naturliga skäl. Ff (1.ffl LL L) (FFSU) sköt ut sig och landade oskadad.
1959-08-07F 1834028
röd D
F 18 Tullinge Kollision med 34036. Under landning på F 18 kolliderade fpl bakifrån och uppifrån med fpl 34036 strax före banändan på 10 m höjd. De båda fpl havererade till vänster om början av banan. Ff (asp CF J) (FFSU) omkom.
Haveriet har orsakats av att de båda ff inte observerat varandra förrän möjligen i ett mycket sent skede. Flera fpl befann sig i luften inför landning (tio fpl landade inom åtta minuter) och tre olika landningsmetoder praktiserades. Av radiotrafiken kan förarna ha misstagit sig på turordningen och de har även brustit i uppmärksamhet. Från TL var det dessutom svårt att observera fpl i närzonen varför varning om kollisionsrisk inte kunnat ges. Uppenbara brister i trafikledningen har kraftigt bidragit till haveriet. Dessutom har ett inkommande telefonsamtal stört uppmärksamheten hos TL. Ett nytt TL-torn bör byggas vid F 18 för att medge en bättre uppsikt över banan. Detta sker även senare.
Se bild längst ner på sidan.
1959-08-07F 1834036
gul-L
F 18 Kollision med 34028. Ff (lt AL P) (FFSU) omkom.
Se bild längst ner på sidan.
1959-09-3034034
blå K
F 17 Kallinge Haveriet inträffade i samband med mörkerstart i rote från F 17 vid tillämpningsövning. Ff har startat som rotech och efter 800 m rullning har fpl kommit för långt ut åt höger varvid högerhjulet kom utanför banan. Efter ytterligare några hundra meter lyckades ff få upp fpl på banan igen. När fpl fortfarande drog åt höger beslöt ff att avbryta starten. Trots hård inbromsning passerade fpl in i utrullningshindret, som slets sönder, och fpl stannade på en åker omedelbart utanför fältgränsen. Utströmmande bränsle från den skadade vänster fälltank antändes och brand uppstod i fpl. Ff (lt LA Å) kunde oskadad lämna fpl. Trots att branden snabbt släcktes fick fpl omfattande skador.
Haveriorsak: Pga rådande mörker och placeringen på banan har ff haft svårt att bedöma sitt läge.
1959-10-06F 8 34052F 8 Ground-loop vid landning pga för låg fart vid sättningen. Vänster landställ trycktes upp genom vingen och vänster hjul punkterade vid utrullningen på banan. Fpl girade därefter och gjorde ground-loop. Ff (specfläk L L) (AFT), tillhörande flygledningen, undkom oskadd (?).
Haveriorsak: Ff ringa rutin på fpltypen har bidragit till haveriet. Fpl kasserades pga höga reparationskostnader (”ekonomiskt haveri”).
1959-11-25F 18 34002
gul B
F18 Tullinge I samband med motorkörning uppstod en våldsam brand. En fmek (fte KÅL N), som satt på förarplatsen i fpl, omkom, när han hoppade ned på marken i ett försök att rädda sig och därvid hamnade mitt i eldhavet. En andremek, som stod framför fpl, chockades svårt av händelsen. Fpl blev i det närmaste totalförstört.
Haveriorsak: I samband med motorkörningen har övertryck uppstått i bränslesystemet, och bränsle har strömmat ut ur ventilerna under flygkroppen. Det utströmmande bränslet har sugits in i luftintagen och antänts. Därefter har även kvarvarande utströmmat bränsle under fpl antänts. Senare provades påkoppling av slangar på övertrycksventilerna för att leda bort eventuellt utströmmande bränsle.
1960-03-15 F 8 34082
blå I
F 8 Barkarby Vätskestartapparaten exploderade på marken med fte (Å N) på förarplatsen. Svåra skador i luftintagen.
Haveriorsak: Ev har brännkammaren innehållit för stor bränslemängd (isopropylnitrat) eller också har fel uppstått i insprutningsförloppet. Rep-kostnad: 150.000:-
1960-08-02F 1834076
gul M
Liåker, Gålö Under ett pass i övning i undanmanöver med halvroll, havererade fpl efter endast 10 min. Fpl har med stor hastighet och i brant vinkel träffat marken och totalhavererat, varvid ff (1.ffl IBG P) (FFSU) omedelbart omkom.
Haveriorsaken har inte kunnat fastställas med säkerhet. Det är dock troligt, att ff till följd av begynnande infektionssjukdom haft en nedsatt G-resistens och därför kan ha drabbats av medvetslöshet. Övningen har i sin uppläggning medfört, att ff utsatts för långvarig och kraftig G-belastning.
1961-03-01F 1834096
gul R
Huddungeby, SV sjön Tämnaren Haveriet inträffade under en tillämpningsövning, där ff ingick som 4:a i en grupp, som utförde eskort åt anfallande attackförband. Gruppen invecklades i luftstrid med försvarsjakt, varvid ff blev skild från sin rotech. Vid återsamling upptäckte ff, att varvräknaren visade 3.000 rpm och att den fortsatte att sjunka ned till 2.200 rpm. Ff (1.ffl BI B) (FFSU) utförde två misslyckade återstartningsförsök innan han lämnade fpl. Utskjutningen företogs med den nyligen modifierade stolen och förlöpte helt ua, även om vissa skador på katapultstol och skärmar kunnat påvisas i efterhand (i likhet med fynd efter två tidigare utskjutningar).
Haveriorsak: Motorstopp troligen pga stopp i bränsletillförseln. Bränslebrist har inte förelegat. Ff har vid återstartningsförsöken inte slagit till spärrventilen, vilket annars möjligen skulle ha medfört en lyckad återstart. Haveriet visar att problem med blandningsregulator och för stor servobränsleavtappning fortfarande kvarstår på fpl J 34. Ett bränslemembran i blandningsregulatorn har krupit ur sin fattning. Pumparna har gått mot nolläge, varefter motorn slocknat.
1961-03-06F 1834022
blå G
F 18 Tullinge Vid bedömningslandning enligt AJU felbedömde ff sjunkhastigheten och påbörjade upptagning för sent med alltför hård sättning som följd. Ff (?) (TIS) undkom oskadd (?). Fpl kasserades pga stora strukturskador och höga kostnader.
1961-03-10F 1834098
gul B
Östuna, Lilltjärnan, 20 km NO Arlanda Haveriet inträffade under en flerdagarsövning vid luftstrid i mörker. En rote J 32B från F 1 i högsta beredskap fick order att starta mot en 34-grupp från F 18. När roten anföll, kolliderade ff (1.ffl J-O B) (FFSU) i fpl nr 34098 med fpl nr 32551 på 1.500 m höjd. Båda fpl blev manöverodugliga och samtliga tre ombordvarande sköt ut sig på 1.000 m höjd och undkom med vissa skador. Pass i 32551 (redaktör från Sveriges Radio, 108 kg) fick aldrig order av ff att skjuta ut sig utan har aktiverat katapultstolen först sedan han sett ff lämna fpl. Till följd av sin kroppslängd kunde han heller inte placera fötterna i stolens fotstöd, vilket medförde, att han ådrog sig vissa skador.
Haveriorsak: Anfallssidan har ansett, att företaget var avslutat när 34-gruppen passerat ut över övningsområdets gräns. Förarna i 32-roten har inte uppfattat, att 34-gruppen nu flög med tända lanternor som tecken på att gruppen avslutat övningen. Rotech i 32-roten har uppfattat informationen att civil verksamhet inte pågick inom Stockholms terminalområde, som ett tillstånd att underskrida angivna lägsta flyghöjd (4.000 m). Svea radar har iakttagit tre radarekon, som personalen hänfört till de tre fpl i 34-gruppen, utan att reagera på att dessa ekon knappast kunde hänföras till ett och samma förband. Ff i 34098 har sannolikt påbörjat sin av Svea radar beordrade sväng samtidigt som ff i 32551 släppt ögonkontakt (för att slå på helljus på lanternorna och kontrollera övriga fpl läge) och därvid försent fått syn på fpl 34098.
Ff i fpl J 32B dömdes av Högsta domstolen (HD) till 20 dagars disciplinbot för allmänfarlig vårdslöshet, när han utan tillstånd lämnat angivet övningsområde och därvid kolliderat med fpl J 34. Senare dömdes även en flygstabsofficer av HD till 30 dagsböter för att otillbörligt ha sökt påverka medlemmar i den kommission, som utredde omständigheterna kring kollisionen.
1961-05-18F 1834010
röd K
O Simonstorp, Skogsby, Björkvik Under övning i luftstrid kolliderade fpl J 29F nr 29638 ur F 3 och fpl 34010 ur F 18. Avsikten med övningen var att låta elever ur F 3 öva enskild kurvstrid mot annan fpltyp. Tre GFSU-elever ur F 3 och tre FFSU-ff ur F 18 deltog. Fpl leddes till ögonkontakt på 10.000 m höjd S Katrineholm. Grupperna skulle delas upp och bilda rotar med en ff ur vardera flj för att först utföra formell kurvstrid och därefter under tillämpad strid söka nå avgörande skjutlägen. Fpl 29638 bildade rote med 34010. Pga missuppfattning kom striden direkt att utföras som tillämpad kurvstrid, inte som formell. Efter en halvrolliknande manöver kolliderade 29638 (snett bakifrån vänster och något uppifrån) med 34010. Redan vid kollisionen tillfogades ff i 29638 dödliga skador, medan ff i 34010 (fk PG N) (FFSU) lyckades skjuta ut sig och undkom med mindre skador.
Orsaken till kollisionen har varit, att ff i 29638 råkat i en situation med låg fart och hög belastning. Från F 3 hade inte framförts önskemål om några begränsningar och F 18-förarna hade inte någon klar uppfattning om vad som borde gälla för övningen. Genom att ff i 34010 utnyttjat fpl på det sätt som skedde, har han själv försatt sig i ett läge, som gjorde det svårt att utföra undanmanöver. Han har dessutom inför övningen i egenskap av gruppch särskilt uppmanat ff i gruppen att tillgripa lågfartsstrid, vilket enligt haverikommissionen ansågs direkt olämpligt med hänsyn till F 3-förarnas utbildningsståndpunkt.
1961-09-12F 1834039
röd J
F 17 Kallinge, Ronneby En grupp ur F 18 skulle efter start från F 10 utföra ett uppdrag som anfallsförband vid en endagarsövning vid F 12 Kalmar. Efter 20 min flygning fick gruppen i trakten av F 17 Ronneby ögonkontakt med ett fientligt jaktförband. Under dykning mot detta förband hörde tvåan (FFSU) i 34-gruppen på 4.000 m höjd en dov knall, varefter motorn stannade. Ff bestämde sig för att nödlanda på F 17. På 1.000 m höjd upphanns han av gruppch, som kunde konstatera, att höger skevroder var skadat. Ff provade lågfartsegenskaperna och fann, att fpl var manöverdugligt, varför nödlandningen fortsatte. Då han på finalen nödutfällde klaffen, fick fpl en kraftig rolltendens, som inte helt kunde hävas med motskevning till full mottrim och fullt vänster sidoroder. I det läget hade ff helst velat skjuta ut sig men vågade inte släppa spaken för att aktivera stolen, då han upplevde, att fpl kunde rolla över i ryggläge. Sättningen kom att ske 30 m till höger om banan och fpl fick omfattande strukturella skador. Ff klarade sig oskadad.
Haveriorsak: Motorstopp pga brustet turbinhjul, varvid delar slungats ut genom kroppen och skadat höger vinge, skevroder och vingklaff.
1961-09-18F 834047
gul D
F 8 Barkarby I samband med motorstart exploderade utläckande gas från vätskestartapparaten. Svåra skador på hjälpapparater och kanaler till luftintag. Motorn kunde inte kuperas eftersom överföringen mellan gasreglage och motor skadats (klämts fast) vid explosionen. Fte lyckades kupera genom att direkt i motorrummet stänga HT-kranen för hand genom att lossa stötstången till kranen. Ff (ffl B S) och fte (B S) undkom oskadda (?). Fpl kasserades 1962-01-30.
1961-11-01F 1834046
gul D
N Gotska Sandön, 15 km N Koppar-stenarna, Östersjön Under övning i formell luftstrid (undanmanöver) med en rote J 34 ur 3/F 18 med start från F 18 kom rotetvåan (34046) under en halvroll in i moln. Roten befann sig vid detta tillfälle ute över Gotska sjön, och sedan fpl försvunnit i moln, har det inte vidare iakttagits. Fpl torde ha havererat 15 km N Kopparstenarna, varvid ff (2.ffl BV H) (GFSU) omkom. När övningen inleddes, skulle rotech ligga främst och rotetvåan 700 m bakom. Rotech uppgift var att förhindra, att tvåan skulle komma i skjutläge. Lägsta höjd skulle vara 2.000 m eller 2.000 m över moln. Efter genomfört anfall skulle förarna byta uppgift. Under stigning konstaterade rotech moln österut på 1.500-2.000 m och angav därför ‘markhöjd 4.000 m’. Farten bestämdes till M 0,85. Efter ett första moment, där rotech kommit in i skjutläge, steg roten på sydvästlig kurs till trakten av Nynäshamn. Strax därefter, när roten nått 8.000 m höjd, fick rotetvåan order att svänga till 060 grader och lägga sig som framförvarande. Efter det att rotech anmält, att han var klar att inleda nästa moment och ff kvitterat, påbörjade denne en halvroll, och fpl förvann i en allt brantare dykning i ryggläge ned mot moln. Rotech följde efter i halvrollen, men för att inte komma innanför 34046 avbröt han och skevade upp till rättvänt läge. Han meddelade samtidigt ff i 34046 att denne inte fick gå in i moln. Detta blev aldrig besvarat, utan fpl fortsatte brant nedåt och har troligen gått rakt ned i vattnet, utan att ff aktiverat räddningssystemet.
Haveriorsak: Varken fpl eller ff har påträffats, varför haveriorsaken inte varit möjlig att fastställa med säkerhet.
1962-03-16F 1834035
röd F
Hemfosa, Tungelsta, Övre Grödby/Österby, Södertörn Under en samövning med luftvärnet anflög en grupp J 29F ur 1/F 3 mot F 18 och erhöll stridskontakt med en grupp J 34 ur 3/F 18 på 4.000 m höjd. De två första rotrarna hamnade snabbt i en ren kurvstrid på 1.000-2.000 m höjd med snäva banor och hård belastning. 29-rotens undanmanövrer resulterade i att rotetvåan i 34-roten förlorade stridskontakten. Rotech i 34-roten (fpl 34035) fortsatte därefter striden ensam mot 29-roten. Omedelbart före kollisionen flög 29-roten i försvarsgruppering med rotetvåan 1.500 m till vänster om rotech i fpl 29551. Fpl 34035 förföljde fpl 29551. I det läget kan ff i 29551 ha berordrat en ‘sax’ under vars senare del fpl 29551 och 34035 kolliderade. Sammanstötningen skedde på nästan kontrakurs med 34035 i planflykt och 29551 i svag dykning. Höger vinge på 34035 träffade 29551 ovanifrån omedelbart bakom förarutrymmet. Fpl 29551 fattade eld, bröts sönder och gick i brant bana mot marken. Ff slungades tillsammans med katapultstolen ur fpl och har efter kollisionen troligen blivit medvetslös. Remmarna frigjordes men ff separerade aldrig från stolen och fask har inte utlösts. Ff omkom. Fpl 34035 förlorade höger vinge och kolliderade med marken under rollrörelse varvid ff (kn BG D) (FFSU) omedelbart omkom.
Haveriorsak: Målspaning har skett åt sidorna, och de två rotech har inte observerat, att man flugit på i stort sett kontrakurs, och har därför inte i tid upptäckt varandra.
1962-05-14F 934056
bN
600 m OSO Björlanda k:a Omedelbart efter start, med en fyrgrupp ur F 9 för övning i avancerad flygning, kolliderade fpl 34056 med en fågel som träffade vänster vinge intill flygkroppen och åstadkom en läcka i bränsleledningarna varvid vänster bränslemätare sjönk till noll. Ff anmälde det inträffade på radio, fullföljde samlingen och nådde fram till främre roten. Åtföljd av fpl nr 4 lämnade ff gruppen och gick in för vanligt landningsvarv på 400 m höjd. Ff tog ut landställ och klaff och slog ifrån vänster tankpump. Nu meddelade ff i fpl nr 4, att 34056 brann. Gruppch beordrade ff att hoppa. Ff (fk UES J) (FFSU) sköt ut sig och undkom med lindriga skador.
1963-01-xx
63-02-xx
34105Kasserad efter fågelkollision
1963-03-26F 934100
röd ?
(fd gul K)
Älvängen, Gunntorp, S Skepplanda k:a Efter start från F 9 med en 3-grupp märkte ff en plötslig retardation och ljudsensation. Varvtalet minskade snabbt, ff meddelade motorstopp och steg till 3.000 m höjd. Varvtalet hade då sjunkit till noll och höjd- och skevservo föll ur. Vid höjd 2.000 m sköt ff (1.ffl PG E) (FFSU) ut sig och undkom med lätta ryggskador.
Haveriorsak: Kompressorhaveri. En ”skruv av engelsk flygstandard” (FOD) har av okänd anledning kommit in i motorn. Det kan ha skett vid starten, eller den kan ha tappats i luftintaget, när fpl stått på marken. Skrivelse sändes till samtliga förbandschefer ang användandet av skyddslock för luftintagen när motorn inte är i gång.
1963-04-17F 1034057
blå H
5 km SSV Oskarström Ff (från F 9) tjänstgjorde som instruktör och startade i rote med en J 29F som rotetvåa. Jaktstrid påbörjades på 10.000 m höjd i trakten av Oskarström och efter ett par minuter förlorade ff (fpl 34057) ögonkontakt med motståndaren och försökte på nytt få syn på fpl J 29F genom att göra en undanmanöver med låg fart på 6.000 m höjd. Under denna manöver och kort efter gaspådrag från 7.800 rpm gick fpl efter en kvickrollsliknande rörelse in i högerspinn, som av ff uppfattades som rättvänd. Han ansatte urgångsroder, men när fpl inte gick ur, neutralställde han rodren och upprepade urgångsroder. På 2.500 m höjd (molnöversida) sköt ff (fk LH B) (FFSU) ut sig genom den stängda huven och fick en ryggskada.
Haveriorsak: Anledningen till att ff hamnat i spinn, har inte kunnat fastställas. Det kan misstänkas att spinnrörelsen egentligen var en ryggspinn och att urgångsroder vid rättvänd spinn ev varit ansatta under för kort tid. Spinnen kan ha berott på att ff gjort en för kraftigt uttagen manöver under undanmanövrer med låg fart. Orsak till att ff inte lyckats häva spinnen, kan ha varit
a) om spinnen var rättvänd: att ansatta urgångsroder inte bibehållits tillräckligt länge
b) om det var ryggspinn: att ff givit felaktiga urgångsroder (som för rättvänd spinn).
1964-02-27F 934115
gul S
Hekafjorden, Källön, SV Stenungsön Motorstopp på 2.000 m höjd under stridsmässig avancerad flygning i rote på höjd 2.000-12.000 m, där ff var rotetvåa. Under en stigande sväng märkte ff sjunkande motorvarvtal och fart. Varvtal, utloppstemperatur och fart sjönk kontinuerligt och varningslampan för lågt bränsletryck lyste. Efter misslyckade återstartningsförsök fällde ff huven och sköt ut sig på 800 m höjd. Ff landade i vattnet och räddades av en fiskebåt. Ff (2.ffl J-LI S) (GFSU) fick vissa ryggskador (obs, samma ff i nästa haveri, se 1964-08-03). Fpl kunde senare delvis bärgas.
Haveriorsak: Motorstoppet har sannolikt orsakats av avbrott i bränsletillförseln till motorn. Tänkbara förklaringar är:
a) Snedtömning pga fel på ena sidans tankpump eller dess strömförsörjning.
b) En av tankpumpströmställarna har lämnats i frånslaget läge vid starten.
c) Andra faktorer än snedtömning.
Kommissionen påpekade att ff inte varit utrustad med isolerdräkt. Detta berodde på att flygande personal ännu inte tilldelats sådana trots att de fanns på förbanden.
1964-08-03F 934051
45
gul G?
Fält 1, Björka, VNV Sjöbo En rote J 34 ur 3/F9 startade från bana 31, fält 1 (Björka). På 5 m höjd, när landstället fälldes in, kände ff att det knäppte till i styrspaken som därefter drog åt vänster och fpl skevade vänster under stigning. Servosystemet var inkopplat med trots motskevning med båda händerna kunde ff inte förhindra att skevningen ökade. Vid bankningen 70 grader och höjd 50-70 m sköt ff (2.ffl J-LI S) (GFSU) ut sig och fick vissa ryggskador (obs, samma ff som i föregående haveri, se 1964-02-27).
Orsaken till spaklåsningen har inte kunnat fastställas men har sannolikt varit blockering av styrningen av något främmande föremål eller, mindre troligt, av någon felaktighet i den del av styrningen, som pga fpl söndrande inte kunnat undersökas.
1965-03-05F 934007
3
F4 Frösön Vid lågflygning (50 m) genom Bydalen upptäckte ff en läcka på fpl vänstra fälltank. Ff uppmanades gå tillbaka till F 4 för nödlandning. TL påpekade att det fortfarande rann bränsle och frågade om ff avsåg flyga ur bränsle före landningen. Ff svarade inte utan passerade finalen under högersväng. För att komma tillbaka mot finalen snävade ff till svängen varvid fpl med 10 graders dykvinkel gick i marken under bankning. Vingarna slets av och fpl slogs i delar men fattade inte eld. Ff (lt UES J) (FFSU) fick skäras loss men undkom med hjärnskakning och mindre skador.
Haveriorsak: Ff har genom att inte ta ut tillräckligt parallellavstånd till banan vid insvängen till finalen kommit vid sidan av och tvingats svänga snävt in mot finalen (päronsväng med tungt fpl). Fpl har därvid sannolikt vikt sig. Det kunde inte klarläggas om hålet på vingtanken uppstått genom kollision med träd eller fågel. Fälltankarna borde ha fällts före landning. Ff borde med tanke på bränslemängden ombord ha tagit ut svängen före landning. Att ff saknade G-dräkt är anmärkningsvärt eftersom detta påpekats för ff före flygningen.
1965-09-08F 1034078
62
Bana 15, F 18 Tullinge Vid landning F 18 satte ff fpl 600 m in på banan och trots kupering av motorn och full broms passerade han rotech och fortsatte ut i utrullningshindret. En lina slet loss vänster inre landställslucka vars manövercylinder skadade bränsleledningar så att bränsle läckte ut och antändes av de upphettade hjulbromsarna. Ff (1.ffl WR A) (FFSU) nödutlöste huven och kunde oskadd ta sig ur fpl som fick stora skador (se dock haveri 1966-12-08 där ff omkom).
Haveriorsak: Ff har glömt fälla ut full vingklaff före landningen vilket givit onormalt hög landningsfart och svårighet att bromsa in fpl. Ff kan ha störts av en regnby och spaning efter ett vattentorn N fältet (Tullingeberg), som TL varnat för. Pga regnskurar har ff haft svårt att upptäcka tornet och bromsverkan har nedsatts. Höga rep-kostnader (”ekonomiskt haveri”).
1965-11-19F 934113
58
F 9 Säve Punktering på höger huvudhjul i samband med rotestart. Ff (kd ? ?) undkom oskadd. Fpl fick stora skador.
1966-08-01F 1034084
65
Bana 24, F 18 Tullinge Vid landning på F 18 bana 24 satte sig fpl 5 m minus banan, varvid höger hjul punkterade. Fpl fick en kraftig girtendens åt höger som ff inte helt kunde motverka varför fpl efter 550 m gled av banan, slog av ett par banljus, korsade en tvärbana och vid passage av ett nyligen igenlagt kabeldike vek sig höger landställsben och fpl gick ner på höger fälltank och vinge samt stannade efter att ha vridit sig 100 grader. Ff (genmj IOD B) (AFT:1) undkom oskadd. Rep-kostnad: 18.300:-
Haveriorsak: Fpl har pga för låg fart i slutet av landningsplanén sjunkit igenom. Den låga farten synes ha berott på att ff inte lyckats att samtidigt hålla uppsikt på fartmätaren och på masterna i inflygningsanläggningen, som kan utgöra ett irritationsmoment om landningsplanén blir flackare än normalt. Pga kvarvarande bränsle borde ff ha ökat planéfarten något i förhållande till normalvärdena. Mht tidigare erfarenheter kan nedsvep ha bidragit till den tidiga sättningen. Ff har haft nedsatt flygtrim på fpltypen. Fpl kasserades 1967-03-20.
1966-10-03F 1034106
68
Havet V Halmstad, Kattegatt Efter övning i kurvstrid och under återflygning till F 10 på 500 m höjd kom ff (rotetvåa) aningen efter och drog på gas med en relativt snabb rörelse. Motorn svarade inte varför ff, som misstänkte pumpning, drog av gasen och därefter sakta drog på igen utan resultat. Ff steg till 1.400 m och stängde HT-kranen. Återstartningsförsök misslyckades och ff riktade in fpl mot havet. Ff (2.ffl BDG A) (GFSU) sköt ut sig på 1.000 m höjd och undkom med en lindrig ryggskada. Fpl slog ned i havet på 14 m djup.
Orsaken till motorstörningen har inte kunnat fastställas. Möjligen kan motorn vid pådraget ha råkat i pumpning, vilken fortsatt trots ff åtgärder.
1966-10-07F 934111
57
F 9 Säve Vådautskjutning av katapultstol på marken i samband med bogsering. En vpl (JB K) som satt i fpl, skadades så svårt att han senare samma dag avled på sjukhus. Fpl fick vissa skador men kunde reparereras.
Orsak: Säkringssprinten har dragits ur och stolen har därmed varit osäkrad.
(Olika uppgifter finns om fpl reparerades eller kasseradesK64)…)
1966-12-08F 934013
42
200 m NO Åsby gård, Askeby, 600 m N bana 19, F9 Säve Efter en kontaktövning rote mot rote ur 3/F 9 skulle 2:a rotens etta direktlanda och tvåan (ff) utföra landningsvarv. Ff avbröt PAR-inflygningen 1 km från banändan på 30-40 m höjd, steg till 100 m och svängde åt vänster 180 grader för anslutning till trafikvarvet. Svängen utfördes brant och resulterade i litet parallellavstånd till banan. Landställ och startklaff var utfällda. Sista insvängen gjordes närmare banan än normalt. Brant päronsväng under höjdminskning, till synes med gaspådrag. Efter snabb höjdminskning kolliderade fpl med marken och plöjde en bana på 200 m i gräsbevuxen bergsterräng innan det stannade. Fpl fattade eld och ff (1.ffl WR A) (FFSU) omkom genom brandskador.
Haveriorsak: Felbedömd landningsmanöver varvid fpl vikt sig. Ff bedömningsförmåga kan ev varit nedsatt pga sjukdom. Tre dagar tidigare besökte ff förbandsläkaren för värk i bröstet, blev remitterad till poliklinik och sjukskriven. Undersöktes på poliklinik, oregelbundenhet i EKG, dock ingen säker orsak till besvären. Fick smärtstillande. Journalanteckning: Ej arbeta innan utredning. I remissvar angavs dock ej att ff EJ skulle återgå i arbete, ansågs självklart. Den 7:e närmast besvärsfri, tog dock smärtstillande enl ordination. Förbandsläkare (med otydligt remissvar tillgängligt) hävde flygförbudet. Medicinering även den 8:e (haveridagen). Enligt kommissionen borde flygförbudet ha gällt så länge medicineringen pågick.
Ev har isbildning på frontrutan besvärat ff. På 2.000 m fick såväl ff som rotekamraten kraftig isbildning på frontrutan och efter inkörning på plattan hade rotekamraten alltjämt isbeläggning på frontrutan. Enl två markvittnen (montörer vid F 9 och väl förtrogna med fpl-typen) har ff haft huven öppen i trafikvarvet. Huven var stängd vid nedslaget. Om ff haft huven öppen i trafikvarvet måste han ha stängt den under insvängningen till finalen.
Vindriktningen var vid tillfället 160 grader och vindstyrkan 35-45 km/t, i enstaka byar 60 km/t.
Det kom också fram att instruktören (ff) satte höga betyg på de elever som hade svängt i landningsvarvet med hög belastning. Det räckte inte med 5 g enligt hans uppfattning, det skulle vara 7 g i landningsvarvet (vilket orsakade avbrutna pitotrör). Instruktören hade tidigare varnats av äldre kollegor att inte flyga så snäva landningsvarv. (B, R)
1967-04-18F 934042
41
Smögen, S Malmön, nära Kungshamn Motorstopp vid gaspådrag för att påbörja stigning från 100 m när gruppch beordrat övergång från patrullerings- till anfallsgruppering. Ff hörde en dov smäll, samtidigt som fpl retarderade kraftigt. Efter att ha stigit till 500 m höjd och slagit till spärrventilen gjordes återstartningsförsök som misslyckades. Varvtalsmätaren stod fortfarande på noll och ff (kd UA Ö) (GFSU) sköt ut sig på 200 m höjd, fart 400-450 km/h. Ff landade oskadad i vattnet, blåste upp livbåten, skjöt två röda signalskott, startat nödsändaren och blev efter 20 min bärgad av en fiskebåt och därefter av hkp.
Haveriorsak: Motorstoppet har orsakats av att LT-ledskenekransens klämring givit vika till följd av lossnande muttrar och pinnskruvar i klämringsförbandet, varigenom ledskenepaketet fjädrat bakåt. Härvid har bultarna i dettas främre förband lossnat och orsakat sådana vibrationer i motorn, att luftfördelaren brustit och kompressorhuset förskjutits framåt. Ledskenor och skovlar i kompressorn har därvid kommit kontakt med varandra med sönderbrytning av kompressorn som följ.
1967-07-17F 934025
42
28 km VSV Lysekil, 17,6 km i bäring 235 grader fr Hållö fyr, Skagerrak En rote J 34 ur 1/F9 övade rote- och instrumentflygning varunder kontroll av fpl stabilitetsegenskaper vid utfällning landställ och klaff samt fpl stallegenskaper skulle äga rum. Ff tog ut broms vid 800 km/h, fyra hack klaff vid 550 km/h och ökade till full klaff vid fart 400 km/h. Vid 350 km/h tog ff in bromsen och steg något för att få ned farten ytterligare. På 4.800 m höjd var farten 220 km/h med full klaff ute. Fpl började skaka men låg rätt på vingarna. Vid fart 180 km/h märkte ff sättning i fpl, förde fram spaken och drog på gas till nästan fullt. Fpl gick in i en hastig okontrollerad rörelse över höger vinge som uppfattades som rättvänd spinn åt höger. Trots urgångsroder, minskat gaspådrag och infällning av klaffen fortsatte spinnrörelsen fem varv. Ff försökte med andra roderkombinationer utan resultat. På 1.000 m höjd sköt ff (lt PG P) (FFSU) ut sig med obetydliga skador. Ff blev intrasslad i fasklinor men bärgades ur livbåten av marinens hkp efter en timme. Fpl bärgas ej, vattendjup 140 m.
Orsak: Att ff inte lyckats häva spinnen, kan ha berott på – förutom fpltypens svårighet att gå ur högerspinn – att han inte konsekvent bibehållit ursprungligen ansatta roder. Den låga ingångshöjden, 4.800 m, har försvårat en urgång. Minimihöjd enl SFI för stallprov: 7.000 m.
1967-10-03F 934016
06
F 9 Säve Vänster landställsben kunde inte fällas ut trots nödfällning. Tekniskt fel. Skador uppkom på fälltank, skevroder och klaff. Ff undkom oskadd (?).
Orsak: Viss strypning i hydrauliken till vänstra hjulluckan. Kasserad 1968-07-26. Ommålning efter rep gjordes och fpl överlämnades till F 3 flygmuseum och flygs senare till Flygvapenmuseum, Malmslätt. (B)
1967-10-05F 934072 Haveri?? Till det schweiziska flygvapnet (reg HB-RVV) (1)
1968-07-04F 934071
29
Broaryd, 10 km SV Smålandsstenar Under övning i navigeringsflygning på 100-150 m höjd, fart 720 km/h, märkte ff efter 35 min flygning att dragkraften minskade. Ff steg till 2.000 m och svängde mot Halmstad. Motorvarvtalet sjönk efter hand till 500-1.000 rpm. Inga övriga störningar på instrument eller varningslampor. Ff utförde tre återstartningsförsök men glömde slå till spärrventilen. På 500 m lämnade ff (kn PF S) (FFSU) fpl och undkom med en kotfraktur. Fpl hamnade på allmän väg och vrakdelar spreds 100-tals m och antände skogen.
Detta var ff 2:a hopp (1:a ggn 1956-08-17 ur J 29). (B)
Orsaken till motorstoppet har inte kunnat klarläggas med säkerhet men kan ha varit metallavverkning i en tätskiva i blandningsregulatorn, som – genom att den orsakat låsning av stötstången – medfört så stor servobränsleavtappning, att insprutningspumparna slutat leverera bränsle.
Vid landning 1959-08-07 kolliderade fpl 34028 ovanifrån/bakifrån med fpl 34036. Båda ff omkom. Bilden visar 34038. Foto: Se nedan.
Vid landning 1959-08-07 kolliderade fpl 34028 ovanifrån/bakifrån med fpl 34036. Båda ff omkom. Bilden visar resterna av 34036. Foto: Se nedan.

Källa: 
Bertil Andersson, Hans Reichenberg och Christer Magnusson
B) = Bengt Ekbladh på Svenskt Flyghistoriskt Forum: http://www.flyghistoria.org/ 
R) = B ovan hänvisar till FB där Leif Rosell beskriver händelsen.
L) = Foto: Lennart Eliasson? via Thomas Lagman. 
K64) = Kontakt nr 64
Fotograf ej angiven på vissa av bilderna i originalartikeln…

Tyvärr dålig kvalitet på fotografierna eftersom de först är kopierade på en gammal kopiator och därefter inscannade… 

Uppdaterad: 2018-09-30

Annons