Fpl 29 – Haveri fpl 29921

Händelseförlopp

Kollision i luften med J 29F nr 29544.

Vid omskolning till fpl typ 29 sammanstötte vid 10-tiden under ett pass av avancerad flygning (looping) lärarens fpl och elevens på omkring 4.000 m höjd, varvid explosion inträffade. Ff (lt S-O F) omkom.

Haveriet inträffade under ett övningspass avseende kontroll av avancerad flygning, varvid elev- och lärarfpl kolliderade. Båda ff (FFSU) omskolning med omkr 23 tim på fpl 29, resp FFSU med omkr 50 tim fpl 29, omkom. Fpl splittrades i luften.

Den anbefallda kontrollen skulle tillgå så, att läraren skulle följa eleven efter att ha beordrat viss manöver. Läraren skulle därvid ligga som rotetvåa i anfallsgruppering och med omkring 50 m mellanrum.

Utlåtande

Orsaken till kollisionen har icke kunnat fastställas.

Det har dock kunnat konstateras, att elevfpl flugit på lärarfpl från vänster sida och snett uppifrån-bakifrån samt med c:a 90° lutning åt höger i förhållande till lärarfpl. Flygkropparnas översidor ha därvid träffat varandra och stjärtpartierna kilats samman.

Kollisionen har inträffat på ungefär 4.000 m höjd. Med hänsyn till att ingångshöjden för looping anbefallts till 2.000-3.000 m och att fpl minuterna innan kollisionen setts påbörjat en looping på c:a 2.000 m höjd, är det mycket sannolikt, att kollisionen inträffat i den övre delen av en looping.

Anledningen till att elevfpl flugit på lärarfpl kan ha varit någon av följande:

  • Bränsleåtgången till tidpunkten för kollisionen bör ha varit omkr 1.400 liter. Om någon av ff glömt att slå till vingtankarna, kan därför motorstopp ha inträffat med kollision som följd. Denna orsak bedömes dock som mycket osannolik.
  • Eleven kan ha vikt sig och råkat i g-stall på toppen av en looping eller oförmodat ha fällt ut luftbromsarna, varvid läraren först flugit förbi eleven och sedan minskat farten så mycket, att eleven flugit på honom. Fpl olika lutning vid kollisionen (90°) kan i så fall ha orsakats av att någon av ff plötsligt sett den andra och försökt svänga ifrån.
  • Läraren kan ha bländats av solen och tappat eleven under en loopingrörelse samt gjort en topproll för att komma ifrån eleven. Han kan därvid ha blivit upphunnen av eleven, om denna legat strax bakom. Detta kan förklara lutningsskillnaden vid kollisionen.

För sistnämnda teori, vilken torde vara den sannolikaste, talar även att läraren vid en minuterna tidigare utförd looping har legat med eleven mellan sig och solen samt att vid tillfället mycket besvärande solbländning rådde.


Källa: 
Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum: http://www.flyghistoria.org/ (som hämtat uppgifter från Krigsarkivet)

Uppdaterad: 2016-09-02

Annons