Fpl 29 – Haveri fpl 29178

1960-09-23, Vingåker

Händelseförlopp

Haveriet inträffade under jaktstrid mellan en grp J 29 A ur F 13 och en grp J 34 ur F 18. Övre molngränsen låg på ca 4.500 – 5.000 m och undre molngränsen på ca 300 m. Molnen var skiktade med delvis diffusa mellanrum.

Jaktstriden

Efter kontakt och några få minuters luftstrid blev 1.roten J 29, som förföljde en rote J 34, i sin tur hotad av den andra J 34-roten. Rotech gav då ordern ”Bryt” till sin rotetvåa (FFSU, total flygtid 434 tim varav 239 tim på fpl 29). Denne utförde omedelbart en kraftig brytmanöver i form av ingång i en halvroll från en höjd, som troligen icke översteg 1.000 m över molnöversidan.

I vertikalläget under halvrollen skevade ff runt flygplanet till i stort sett samma flygriktning som före brytmanövern. Han var då fortfarande förföljd. Före ingången i moln synes flygplanet ha ”slingrat” och gått in i moln i ca 25° dykning och under kraftig bankning. Kort efter det flygplanet försvunnit in i moln har det åter observerats i molnöversidan eller över moln i rättvänt läge men har åter försvunnit ned i molnen.

Ff har därefter i radion två gånger i följd meddelat att flygplanet befann sig i ett okontrollerat eller okontrollerbart läge. Flygplanet har sedan slagit i marken i sannolikt brant dykvinkel och totalhavererat. Ff (ffl 1.gr RR W) medföljde vid nedslaget och omkom.

Haveriorsak och utlåtande

Orsaken till haveriet har varit att ff efter ingång i moln förlorat kontrollen över flygplanet och råkat in i ett flygläge, som han sedan icke kunnat eller hunnit bemästra.

Haveriplatsen

Anledningen till att han förlorat kontrollen över flygplanet synes ha varit, att flygplanet kommit in i moln i ett för övergång till instrumentflygning ogynnsamt läge, beroende på att ff antingen missbedömt tillgängligt höjdutrymme över molnen för genomförandet av brytmanövern eller medvetet – ehuru den restriktionen gällde att jaktetrid skulle avbrytas på 500 m höjd över moln – fortsatt manövern ända ned i molntäcket och därvid felbedömt sina möjligheter att bibehålla kontrollen över flygplanet rmd hjälp av flyginstrumenten.

Intet har framkommit, som tyder på att materielfel varit orsaken till haveriet eller att brott mot ev FF utfärdade föreskrifter för tillsyn och omvårdnad av materielen förekommit.

Mot övningens planläggning och uppläggning finnes intet att erinra.

Haverikommissionen har ifrågasatt om icka bestämmelserna för när en förare skall lämna sitt flygplan bör kompletteras och skärpas ned hänsyn till de korta tidsmarginaler som står till buds i kritiska lägen. I 0SF återfinnes mer generella bestämmelser för när fallskärmsutsprång bör företagas (mom 253).

Att närmare precisera olika nödsituationer då en besättning skall eller bör lämna flygplanet liksom att ange lägsta uthoppshöjder i sådana situationer för olika flygplantyper är som regel icke praktiskt möjligt, enär de omständigheter och förhållanden, som kunna motivera eller nödvändiggöra fallskärmsutsprång, är alltför varierande och bundna till varje enskild nödsituation. Det måste i sista hand åvila varje enskild förare att i en nödsituation själv besluta om och när ett flygplan skall överges.

Bestämmelser har dock införts i SFI för bl a samtliga krigsflygplantyper om lägsta höjd, då fallskärmsutsprång skall ske, när flygplanet befinner sig i spinn (för fpl 29 gäller lägst 3.000 m). I respektive SFI är vidare närmare angivet de omständigheter i samband med brand i flygplanet, då uthopp skall ske.

(CFV utlåtande)

Nedslagsplatsen mot färdriktningen.
Nedslagsplats.
Nedslagsplatsen tidigt 2016. Foto: Matthias Blom.
Nedslagsplatsen. Foto: Matthias Blom.
Nedslagsplatsen 2016-09. Foto: Matthias Blom.
Nedslagsplatsen 2016-09. Foto: Matthias Blom.

Källa: 
Haverirapporter (via Christer Magnusson, Magnic).

Uppdaterad: 2016-09-08

Annons