Fpl 29 – Haverierna

1958-05-22 fick fpl 29381 motorstopp vid hemgång efter stridsövning. Ff räddade sig med fallskärmshopp.
Foto: Hallings foto, Östersund / Jamtli Bildbyrå (CC BY-NC-ND 4.0, beskuren).

Sammanställning över haverier med fpl 29

241 totalhaverier 1) och 98 omkomna.

DatumFörbandFpl-typFpl-nrHaveriplatsHaveribeskrivning
1951-01-25SAABPrototyp
nr 001
29001MjölbyUnder provflygning har fpl på ca 10.000 m höjd fått motorstopp. Ff har ansatt nödlandning med infällt landställ i terrängen en mil söder Mjölby. Härvid har fpl tagit mark i rättvänt läge tre gånger. Efter tredje studsen har fpl rollat över på rygg och tagit mark i ryggläge, varvid bl a kabinhuven krossats och ff (provflygare H J) omkom (A, S)
1952-08-25F 16J 29A29156
blå B
F 16 Haveriet inträffade under landning efter ff andra inflygningspass på fpltypen. Föraren har sannolikt under senare delen av sista svängen haft låg fart och icke gått rakt ut på landningslinjen. Anledningen härtill kan ha varit, att föraren varit sysselsatt med utfällning av vingklaffarna. Då fpl kommit vid sidan av landningslinjen har ff sökt föra fpl tillbaka genom att ansätta höger sidoroder. Härvid gick fpl i spin från c:a 200 m höjd och totalhavererade.
Ff (lt R S), (AFT), omkom. (A, H, L)
Se bild längst ner på sidan.
1952-09-01F 13J 29A29116
blå B
F 13 Vid landning slog fpl över på rygg efter upprepade studsar. Ff (fu H), (GFSU:3), lindrigt skadad.
Utlåtande: Ff har haft något för hög fart omedelbart före sättningen. I medvetande härom har han dels sannolikt försökt sätta ned fpl så tidigt som möjligt (genom att föra spaken framåt) dels efter sättningen sträva efter att hålla fpl kvar på banan (höjdroderspaken framåt). De givna höjdroderutslagen ha dels sannolikt förorsakat den första studsen, dels avsevärt bidragit till att göra de följande studsarna så kraftiga att nosbenet slitits bort och fpl därefter gått över på rygg. Ff har underlåtit att parera för studs på normalt (skolmässigt) sätt. Ff relativa ringa flygerfarenhet, hans olustkänsla inför flygning, samt ovana vid den använda landningsbanan torde vara bidragande orsaker till haveriet. (A, H, L)
Se bild längst ner på sidan.
1952-10-27F 13J 29A29109
gul G
Arkösund, Slätbaken, 50km SE F 13 Bråvalla, Norrköping Under inflygning, varunder ff övade branta svängar, flygning till under MKrit samt flygning med urkopplad servostyrning, uppstod på 1.000 m höjd kraftiga skakningar i fpl, samtidigt som dragkraften nedgick och lagertemp gick upp till 190° tydande på trolig motorskärning. Ff (öv L P) steg med utnyttjande av överskottsfarten och lämnade fpl med fallskärm. Fpl slog i en klipphäll vid stranden på ön Brandskär och splittrades helt. Märken på fpldelar och i klipphällen tyder på att fpl med hög fart först slagit i vattnet med höger vinge, vilken avslitits. Fpl har sedan med stjärtparti och motor slagit i klipphällen och motorn har slungats ca 300 m och hamnat på 6 m djupt vatten på andra sidan ön. Ca 3/4 av fpldetaljerna var utspridda i sjön, resten låg utspritt över ön. Motorn hade legat 9 dygn i sjön innan den hittades.
Haveriet orsakades sannolikt av skärning i motorns främre lager. Detta var 1:a utskjutningen från J 29 och utfördes av IFYL (Flygsäkerhetsinspektören). (A, H, L)
Se bild längst ner på sidan.
1952-10-28F 16J 29A29143
blå E
15 km NO F 16Vid roteflygning under moln (väderspaning), flyghöjd cirka 150 m, inträffade svåra motorstörningar i form av vibrationer och smällar. Samtidigt steg temp för bakre lager och olja till maxutslag. Ff steg upp genom moln till 3.000 m höjd, där uthopp skedde 6 min efter de första motorstörningarna förmärkts. Uthoppet förlöpte normalt och ff (fu EL B) och fpl slog ned cirka 5 km ifrån varandra. Motorns främre lager har med stor sannolikhet skurit. (L)
1952-12-18F 9J 29A29196
blå K
F 9, SäveBuklandning på F 9 depåfält efter inträffat motorstopp, varvid fpl pga för hög fart kom utanför fältet. Ff (fu K) (AFT) oskadad.
Buklandningen har orsakats av skuret främre lager. Brott mot föreskrifter föreligger icke. Förbättrade anordningar för att förhindra att remmarna glida upp bör införas snarast. I SFI 29 bör kraftigare poängteras att skevroderservot skall nödutlösas vid nödlandning till följd av motorstörning. Vid tidigare haveritillfällen liksom vid det ifrågavarande, när fpl fortsatt utanför flygfältet har onödigt stora skador uppstått såväl på personal som materiel vid fpl passage över vägar, diken och stenmurar. Överbroning av diken samt ytterligare utbyte av stengärdesgårdar mot katastrofstängsel bör vidtagas. (L)
1952-12-18F 16J 29A29191
blå N
12 km S F 16 Under övning i jaktkurva enskilt på 3.000 m, uppstod 13 min efter starten kraftiga motorstörningar i form av skakningar. Lagertemp 200° (maxutslag) och oljetemp 100° (maxutslag). Ff underrättade rotekamrat och TL F 16, drog av gasen, stängde ej HT-kranen eller utlöste brandsläckningssystemet. Ff kastade huven och flög utan huv i 4-5 min medan han kontrollerade instrumenten och skrev ned värdena i sitt knäblock. Ff sköt ut sig på 2.000 m höjd och i 290 km/t, letade efter stolfrigörningssprinten men hittade den först sedan han fått av sig glasögon och syrgasmask. Ff (ffl fu NÅ N), (FFSU), blev oskadd hängande i ett träd (nådde marken med tårna) och fpl slog ned 18 km därifrån. Fpl tog mark 1.700 m från den slutliga nedslagsplatsen. Skador för 5.480:- uppstod på redskapslider, slåttermaskiner, gödselspridare, såningsmaskin mm.
Haveriet har med stor säkerhet orsakats av att motorns bakre lager skurit. (A, H, L)
Se 4 bilder längst ner på sidan.
1953-01-30F 16J 29A29150
röd L
17 km NNV F 16, UppsalaEfter cirka 20 min förbandsflygning, omfattande gruppexercis på 5.000 m höjd, utförde gruppen attack mot lv på F 16. När 4:an i gruppen befann sig över anfallsmålet (26 min efter starten) på cirka 150 m höjd och med 900 km/t hastighet fick ff plötsligt motorstopp. Ff steg till ungefär 2.500 m höjd, försökte starta motorn men lyckades icke. Ff lämnade då fpl i utskjutningsstolen på c:a 1.000 m höjd. Uthoppet förlöpte normalt. Ff (fk GB F), (FFSU), oskadad. (L)
1953-02-24F 13J 29A29169
röd K
ÖsterhaningeKollision i luften med fpl 29110. Under tillämpningsövning kolliderade två fpl typ J 29 från F 13 i trakten av Österhaninge omkring kl 1035. Båda fpl totalhavererade.
Ff (ffl, fu EJ W), (FFSU), omkom. (L)
1953-02-24F 13J 29A29110
gul H
ÖsterhaningeKollision i luften med fpl 29169. Under tillämpningsövning kolliderade två fpl typ J 29 från F 13 i trakten av Österhaninge omkring kl 1035. Båda fpl totalhavererade.
Ff (ffl fu NBR E), (FFSU), omkom omkom. (L)
1953-06-10F 12J 29A29271
gul L
Kylinge NNV F 12 flygfältI landningen efter ett övningspass avseende säkerhetsff vid precisionsövning havererade fpl omkring kl 1055.
Orsaken till haveriet torde vara felmanöver av föraren, vilket resulterat i okontrollerad sväng (vikning) åt höger. I vilket moment av uppsvängningen mot landningslinjen som detta inträffat är svårt att avgöra. Huruvida denna sväng (vikning) orsakats av hög belastning vid låg fart eller orena roderutslag, eventuellt kombination av dessa fel, kan dock ej med säkerhet avgöras. Det mest sannolika är dock att föraren för att stoppa vänstersvängen givit höger sidoroder och icke samtidigt skevat upp fpl tillräckligt. Dessa korsade roder vid låg fart – eventuellt i samband med att fpl kommit in i framförvarande fpl reastråle – har resulterat i en vikning, som föraren försökt men icke hunnit häva. Anmärkningsvärt är att föraren en varm sommardag haft vinterflyghuva utan solhätta samt att föraren ej genomgått ukam-prov.
Ff (flygunderingenjör NTG S) omkom. (L)
1953-07-08F 9J 29A29300
röd R
AlingsåsUnder övning i tillämpad försvarsstrid enskilt med fpl J 29 på omkring 8.000 m höjd fick ff i anfallande fpl fel på stabilisatoromställningen vilket resulterade i att fpl kom i spinn åt vänster som ff icke kunde häva. Ff företog fallskärmsutsprång på c:a 3.000 m.
Haveriet har orsakats av fel på stabilisatoromställningen beroende på klibbning av baktungsreläet samtidigt som framtungsreläet icke fungerat.
Ff (fu BRS C), (FFSU), oskadad. (L)
1953-08-24
    eller
1953-08-25
F 16J 29A29142Transätra, 11 km SO ÖsterbyUnder övning i jaktstrid grp mot grp (J 29:or) havererade rotetvåan i den anfallande grp. Haveriet har orsakats av att fpl under luftstridsmanöver kommit i spinn som föraren icke hävt. Omedelbart innan fpl med spinnliknande rörelse slagit marken har föraren lämnat fpl med katapultstolen. Föraren har sannolikt icke hunnit frigöra sig från stolen eller utlösa fallskärmen och hittades omkommen (drunknad?) i omedelbar närhet av fpl fastspänd i stolen. Orsaken till spinnen har med största sannolikhet varit att föraren manövrerat fpl under så låg fart att fpl överstegrats. Ff (kn A-EA H), (FFSU), omkom. (L, X)
1953-08-28F 12J 29A29267
gul J
Krustdala, N OskarshamnUnder navigeringsflygning på 9.000 m slocknade motorn efter 37 min flygning i trakten av Västervik. Efter 4 resultatlösa startförsök gjord ff fallskärmsutsprång från 3.000 m höjd 5 km SV Påskallavik. Vid utskjutningen fick ff (ffl 2.gr I F), (FFSU), kompressionsfraktur på ländkota nr 1. (L)
1953-09-03F 16J 29A29317
gul O
Nävsjön, Nävekvarn, Bråviken3/F 16 (två grp), under eskaderövning baserad vid F 18, startade kl 1715 på jaktuppdrag i trakten av F 3. Under återflygningen till F 18 utfördes div molngenomgång i planflykt, varvid 2.grp (utom ett fpl) under brant dykning kolliderade med marken i trakten av Nävekvarn. Ff (ffl NÅ N), (FFSU), omkom. (L)
1953-09-03F 16J 29A29269
gul F
Nävsjön, Nävekvarn, BråvikenSe haveri med 29317 ovan och 29298 nedan. Ff (fk TR B), (FFSU), omkom. (L)
1953-09-03F 16J 29A29298
gul H
Nävsjön, Nävekvarn, BråvikenSe haveri med 29317 och 29269 ovan. Ff (fn K-G L), (FFSU), omkom. (L)
1953-09-30F 16J 29A29179
blå E
SO Börje hållplats (V Uppsala)Kort efter start av en rote J 29 för ett pass avseende mål- och avståndsföljning, havererade rotetvåan. Ff (kadett, vpl fu K-E A, (GFSU:1), omkom.
Sannolikt händelseförlopp: Ff startade kl 1352 som rotetvåa för att tillsammans med kadett N öva mål- och avståndsföljning. Starten, som skedde enskilt och på bana 21 med fulla fälltankar, synes ha gått normalt. Då ff A nått omkring 5 km från fältgränsen och därvid bör ha haft en fart av c:a 550 km/t har fpl gjort en kraftig stigning med svag dragning åt höger. Före denna stigning har föraren med all säkerhet fällt in klaff och ställ. Stigningen har fortsatt i ryggläge, som uppnåtts på c:a 1.000 m. I toppläget har föraren skjutit ut sig (omkr kl 1355). Utskjutningen synes ha gått normalt. Föraren har frigjort sig från stolen samt dragit i fallskärmens utlösningshandtag. Fallskärmen har helt utdragits men icke slagit ut. Ff har omkommit vid nedslaget. Sedan föraren lämnat fpl har detta vikit sig samt vid nedslaget tagit eld och totalhavererat. (L)
1953-10-06F 8J 29B29375
blå L
Hässelby, 2 km SV F 8 fältEfter ett övningspass på em var vinden 330° c:a 30 km/t, vilket innebar att landning på F 8 flottiljflygplats enda bana (06-24) måste utföras i 30 km/t rak sidvind från vänster. Ff kom in i trafikvarvet först av sina kamrater. Han gjorde ett något onormalt utdraget varv men har i övrigt följt instruktionerna för landning i sidvind, dvs att uppsöka utgångsläge för plané i något lä om landningsriktningen. Ff har under sista delen av flygningen och även i trafikvarvet fått meddelande om den relativt starka sidvinden. Efter sista insvängningen, då fpl befann sig på slutlinjen, girade det åt vänster samt rollade därefter plötsligt under höjdförlust. Fpl slog i marken och fattade eld, varvid ff (ffl AA B), (GFSU:3), omkom. (L)
1953-10-07F 8J 29B29334
gul K
F 8 flygfältEfter ett flygpass på fm avseende övning i enskild jaktkurva havererade fpl i slutet av landningsplanén. Under flygpasset var vinden 330° och 25-35 km/t, vilket innebar att landning på F 8 flottiljflygplats enda bana (06-24) måste utföras rak sidvind från vänster. Ff fullbordade ett normalt trafikvarv och planén för landning gick till en början helt utan anmärkning. C:a 1.000 från sannolik sättningspunkt och på c:a 50 m höjd gjorde fpl en riktningsförändring följd av långsam sväng och roll åt höger. Svängen blev allt brantare och efter en svag stigning doppade fpl nosen samt kolliderade med marken. Vid nedslaget hade fpl fullbordat en 180° sväng från landningsriktningen. Fpl bröts sönder, ff (ffl 2.gr SGL H), (GFSU:3), kastades ur och omkom. (L)
1953-11-03F 9J 29A29216
gul J
Hallandsåsen, 5,5 km SSO VåxtorpSannolikt händelseförlopp: 3/F 9 utförde en tillämpad akanskjutning mot Tönnersjö-målet vid F 14, varefter div landande vid F 10. Efter lunchuppehållet skulle div fortsätta över moln till F 3. Under sistnämnda flygning gick ff som nr 8 i div. Enligt ordern för flygningen skulle molngenomgång uppåt utföras rotevis sedan div kommit in på färdlinjen. Div startade rotevis med börjad kl 1418. Sedan div kommit in på färdlinjen påbörjades molngenomgången. Den rote, i vilken ff ingick (4. roten) påbörjade molngenomgången, då roten befann sig över Hallandsåsen nära under molnbasen på c:a 250 à 300 m höjd. Omedelbart dessförinnan låg ff:s fpl max en spännvidd snett bakåt höger om rotech. Kort efter ingången i moln synes eld ha utbrutit i ff:s fpl, som därefter störtat. Huven nödutlöstes ej. Ff (ffl 2.gr HA Y), (GFSU:3), omkom. (L)
1953-11-10 F 9J 29A29227
röd E
KalmarUnder luftstridsövning på 500 m höjd började fpl skaka och bakre lagertemp stiga. Ff steg till 2.000 m och då motorn började stoppa lämnade ff (fu SA H), (FFSU), fpl och räddade sig med fallskärm.
Motorstörningen har orsakats av skuret bakre lager. Anledningen härtill har icke med säkerhet kunnat avgöras, men troligast är att oljebrist uppstått vid en tillfällig hängning av lubrikatorns inre slid. (L)
1953-11-16F 9J 29A29222
gul L
F 10 Haveriet inträffade, då fpl låg i plané före landning. På c:a 50 m höjd rollade fpl kraftigt över åt höger med nosen c:a 45° mot marken. Ff lyckades räta upp fpl på 5-10 m höjd och kunde därefter med låg fart flyga parallellt med marken. Fpl kolliderade emellertid med västkustbanans kontaktledningar samt slog därefter i marken. Ff (ffl HI B), (GFSU:2), slungades, fortfarande sittande i stolen, in i en halmstack och fick allvarliga skador. Fpl totalhavererade.
Läs mer om haveriet. (L)
1953-12-01F 8J 29B29414
gul K
HässelbyUnder en övning i anfallsstrid fick fpl motorstopp. Ff nödlandade på en väg men kolliderade med trädtopparna vid vägkanten. Ff (ffl 2.gr KG B), (GFSU:3), skadades svårt och avled påföljande dag.
Läs mer om haveriet. (L)
1954-01-22F 8J 29B29391Stora Harsjön, Össeby-Garns kyrka i RoslagenVid övning i luftstrid kolliderade ff på 2.000 m höjd med sin rotekamrat (fpl nr 29453, som nödlandade på Barkarby). Ff fick order att flyga till glesbebyggt område och skjuta ut sig. Fpl kraschade i sjön (där det ligger kvar). Ff (fk S L) räddade sig med fallskärm. (L, I, GP)
1954-02-13F 13J 29A29111
gul L
Braxnäs vid sjön RegnarenUnder förbandsflygning med en grp J 29 totalhavererade 2.rotech fpl. Ff (lt AG A), (FFSU), omkom.
Läs mer om haveriet. (L, K)
1954-03-02F 10J 29B29370
blå G
Öringe gård, VeingeUnder flygning i rote på c:a 4.000 m höjd över moln i trakten av Ängelholm inträffade plötsligt motorstörning med symptom för skärning vid bakre lagret. Ff sökte först nå F 10 för nödlandning. Då han ej kunde orientera sig efter molngenomgången, steg han åter och lämnade fpl med fallskärm. Ff (fu BGW A), (AFT), landade c:a 1500 NV Veinge kyrka och fpl c:a 2 km NV därom och fick mindre skada i ryggen i samband med fallskärmsuthoppet. (L)
1954-03-09F 8J 29B29363
blå H
Svenska Stenarna i ÖstersjönKollision i luften med fpl 29358. Under luftstrid mellan 2/F 8 och 1/F 16 på 10.000 m höjd kolliderade fpl 7 och 8 i div F 8 omkring kl 1135 samt störtade i Östersjön. Ff (ffl 2.gr SO S), (GFSU:3), omkom. (L)
1954-03-15F 9J 29A29159
gul A
BjörlandaUnder attack (dykövning) mot Björlanda-målet av en grp J 29 (utom ett fpl) från 3/F 9 havererade 2:an i grp under utflygningen. Haverikommissionen bedömer orsaken till haveriet bero på tvåans negativa staffling i samband med minskad uppmärksamhet på flyghöjden. Det är sannolikt att fyrans försök att ansluta – genom det sätt, varpå detta kom att utföras – har irriterat tvåan. Terrängförhållandena vid haveriplatsen (vatten och drivis, vågor på vattnet) samt siktförhållandena torde icke ha försvårat möjligheterna till höjdbedömning. Ff (ffl 2.gr KR L), (GFSU:3), omkom. (L)
1954-04-25F 12J 29A29252
gul I
F 12Ff har landat med infällt landningsställ. I landningen har troligen ett bränslerör gått sönder. Bränslet har fattat eld och fpl har brunnit upp. Ff (lt PGG G), (FFSU), oskadad.
Läs mer om haveriet. (L)
1954-04-26F 10J 29B29385
blå M
BergkvaraTotalhaveri. Kollision i luften med J 28B nr 28238. På morgonen skulle 1/F 18 utföra låganfall med raketskjutning mot Bollön. Under anflygningen anfölls div av en grp ur 2/F 10. Härunder kolliderade F 10 grp 2.rotech med 4:an i F 18 div omkr kl 0832.  Ff (fk P-ÅEF B) omkom. (L)
1954-06-17F 10J 29B29341
röd L
KnäredKollision i luften med fpl 29338. Under övning av anfall i grp bakifrån efter insvängning i jaktkurva (AJU GFSU:3 luf 310) kolliderade de två fpl i anfallande grp 2.rote under ett anfall mot målgrp på 8.000 m höjd. Ff (ffl 2.gr NO H), (FFSU), räddade sig med fallskärm. (L, GP)
1954-06-17F 10J 29B29338
röd K
KnäredKollision i luften med fpl 29341. Under övning av anfall i grp bakifrån efter insvängning i jaktkurva (AJU GFSU:3 luf 310) kolliderade de två fpl i anfallande grp 2.rote under ett anfall mot målgrp på 8.000 m höjd. Ff (ffl 2.gr GGI A), (GFSU:3), omkom. (L, GP)
1954-06-18F 6A 29B29521
blå E
Vättern utanför GranvikUnder övning av formell roteflygning över moln norr fältet har övningen avbrutits för sent med hänsyn till att ff varit osäkra om positionen. Efter nedgång genom en glugg i molntäcket har ff (rotetvåan) skilts från rotechefen (ffl L) varvid han konstaterat att han varit desorienterad. Vid försök att återflyga till F 6 med hjälp av fpl pejlradio har denna enl ff icke fungerat tillfredsställande. Återflygning skedde i stället med hjälp av pejlvärden från TL. Bränslet räckte emellertid icke fram till basen, utan motorn stannade c:a 10 km norr fältet varvid fallskärmsutsprång måste företagas. Nedslaget skedde i Vättern 9 km från fältet i bäring 20°, c:a 2 km från strandkanten. Ff (kn TGB P), (FFSU), oskadad. (L)
1954-07-01F 8J 29B29335
blå B
F 8, BarkarbyEfter ett pass skjutning mot markmål har fpl efter en normal lugn och ostörd plané på låg höjd (5 m) fått så kraftiga störningar, att ff ej har behärskat situationen utan satt sig med ganska kraftig sidoavikelse åt höger (15-20°).
Anledningen till störningarna har icke kunnat fastställas. Möjligheten av att störningen har orsakats av ett kytt kan inte uteslutas.  Då vindförhållandena varit gynnsamma synes den sannolika orsaken vara kvarliggande turbulens från förut landande fpl. Avståndet till detta har icke varit särskilt kort, och har troligen icke understigit 800 m. Normalt brukar på detta avstånd inga störningar förekomma från framförvarandes reastråle. Ff, som normalt skulle ha hållit ett avstånd av minst 1.000 m till framförvarande, har genom felbedömning fått ett något för kort avstånd före sättningen. Hans avstånd tidigare under varvet har varit normalt. Ff (ffl 3.gr L-E E) oskadad.
Skador: Fpl nos och utloppskon intryckta, vingspetsar uppböjda, vänster landställsben tryckt mot kroppens mitt, med flera skador. Beräknad kostnad: 250.000:-. Fpl kasserat. (L)
1954-07-09F 9J 29A29194
blå J
Mossebo, 11 km F 12Ff har övat enskild molngenomgång med hjälp av pejlingar. Två pejllandningar har utförts från 5.000 m. Under slutet av andra pejllandningen stannade motorn p g a bränslebrist, ff (ffl 3.gr OAV A), (GFSU:2), lämnade fpl med fallskärm u a. Fpl slog ned vid Mossebo, 11,5 km i bäring 312° från F 12, och totalhavererade i skog. Haveriet har orsakats av bränslebrist. Föraren har under övningens förlopp felbedömt bränsleförbrukningen så kraftigt att han icke blott brutit mot givna bestämmelser ang kvarvarande bränsle vid ingång till landning (400 lit) utan även förbrukat den bränslemängden. Bidragande orsak till att totalbränslebrist uppstod var att föraren under sista pejllandningen med stor sannolikhet förfarit felaktigt. Att han erhöll DM 126° i stället för det väntade värdet 090° måste bero på att han använt fel frånflygningskurs, 325° i stället för 235°. Med anledning härav utförde föraren korrektionssvängar, som ökat flygtiden och därmed bränsleförbrukningen. Dessutom har ff under senare delen av pejllandningen gått ned på låg höjd dels under inflygningen mot fältet, då han gick ner för att orientera sig, dels efter den felaktigt uppfattade platsen. TL synes med hänsyn till rådande livliga trafik på kanal C icke ha kunnat ingripa på annat sätt än vad som skett. (L)
1954-07-14F 3J 29B29523
gul O
Hycklinge, ÖstergötlandKollision med fpl nr 29345. Under övning i luftstrid på 8.000 m höjd kolliderade 6:an (29523) i anfallande förband med 8:an i målförbandet. Fpl splittrades delvis i luften, varvid ff (ffl 2.gr GE H), (FFSU), slungades ur fpl, utlöste fallskärmen och tog mark ua. (L)
1954-07-14F 3J 29B29345
blå A
Hycklinge, ÖstergötlandKollision med fpl 29523. Under övning i luftstrid på 8.000 m höjd kolliderade 6:an i anfallande förband med 8:an (29345) i målförbandet. Fpl blev manöverodugligt och ff (ffl 3.gr SB B), (GFSU:2), utlöste stolen, dock utan att först utlösa huven, samt verkställde fallskärmsuthopp och tog mark utan anmärkning. (L)
1954-07-15F 12J 29A29272
blå L
KalmarsundKollision i luften med J 29A nr 29247. Efter start rotevis från F 12 kl 1040 och sedan grp samlats och påbörjat vänstersväng skiftade fpl 2, som tidigare efter flankväxling låg till höger om fpl 1, ånyo flank. Efter verkställd flankundergång kolliderade fpl 2 med fpl, varvid det förra störtade från 400-500 m höjd ned i Kalmarsund och totalhavererade. Ff (ffl 2.gr JGI L), (GFSU:3), företog fallskärmsutsprång, men fallskärmen hann icke helt utvecklas, varför ff omkom vid nedslaget i vattnet.
Fpl 29247 kunde landa på F 12. (L)
1954-08-11F 7A 29B29546
blå K
Vänern, V VänersnäsUnder ett övningspass i sluten instrumentflygning utfördes svängar varvid fpl kom i ett onormalt läge (grävande sväng). Ff gick ur med en halv looping efter att ha överbelastat med 12 G varunder stabilisatorn deformerades. Vid ingång för landning meddelade ff: ”Motorstopp, jag hoppar!”. Ff har fällt huvet och skjutit ut sig på ca 200 m höjd, frigjort sig från stolen och utlöst fallskärmen som dock ej hunnit utveckla sig före nedslaget i vattnet. Ff (kn H S) omkom. Orsak till motorstopp: Troligtvis har ff stängt av HT-kranen i stället för att fälla ut luftbromsarna eftersom HT-kranen i fpl 29 sitter på samma plats som luftbromsreglaget på fpl 21R (flera ur F 7 personal har tidigare varit nära att göra samma sak). (L)
1954-09-08F 13J 29A29133
röd A
JönåkerFf har på hög höjd och under belastning överstegrat fpl. Han har icke tagit varning av de vibrationer som föregå stall utan behållit belastningen och kommit i spin. Hans manöver för att komma ur spinnen har till en början varit riktiga och enligt SFI. Då denna icke hjälpte vidtog han mindre lämpliga åtgärder (minskat gaspådrag, sidoroder åt rotationens håll, utfällning av vingklaff) i stället för att kvarhålla urgångsroder. Ff har därefter skjutit ut sig ur fpl med katapultstolen och utlöst fask. Ff (esoffasp, vpl serg OR W), (GFSU:3), undkom oskadd. Ff fick motorstopp 1954-09-10 och lyckades nödlanda fpl helt utan skador! (L, EX)
1954-09-16F 3J 29B29481
blå F
Viggeby kraftstation, SkönbergaUnder övning i rotevis dykanfall mot markmål kolliderade rotetvåan med marken. Ff (ffl NJ J), (GFSU:2), omkom.
– Piloten lyckades ta sig ur planet och iland, men dog senare, berättar P S, som bor i Söderköping och har eget dykföretag. (Fsk drev i mitten av dammen och ff svårt massakerade kropp återfanns i fsk-linorna. Skadorna uppstod troligtvis när fpl med en knall exploderade i luften, gjorde en spin-rörelse och fsk och ff kastades ur fpl.) (L, GP, TT)
1954-11-03F 12J 29A29264
blå R
F 12I samband med start i rote på bana 34 fick fpl motorstopp, rullade utanför fältet och slog runt. Ff (ffl 2.gr P A), (AFT), undkom oskadd så när som på obetydliga muskelslitningar i nacken.
Haveriet har sannolikt förorsakats av att fåglar sugits in i motorn och ”kvävt” denna. Ingenting tyder på förarfel eller materielfel. Brott mot gällande föreskrifter har icke förekommit. Dock synes det lämpligt att fullständig motorkontroll göres då byte av motor mellan fpl skett. Utrullningsstråken bör jämnas. Det är viktigt att banprofilen göres sådan att vattensamlingar undvikas. Förekomsten av fågel bör kontrolleras särskilt i flyttningstider och efter regn. TL bör observera förekomsten av daggmask.
Materielskadornas omfattning: Nosring och luckor i nosen kraftigt deformerade. Kabinen intryckt, kraftiga bucklor på kroppens över- och undersida. Höger landställsschakt söndertrasat. Stjärten helt avbruten. Nosställ och höger huvudställ avbrutna. Samtliga roder och klaffar med undantag av höjdrodret kraftigt bucklade eller söndertrasade. Båda spetsarna förstördes. Framkant och bakkant kraftigt bucklade. Vingen som helhet plastiskt deformerad och förskjuten i förhållande till kroppen. Beväpningen användbar efter översyn. (L)
1954-12-10F 12J 29A29201
röd R
Kristvalla, c:a 25 km NV F 12Vid ingång för landning kunde ff ej få ut vänster landställsben. Ff avbröt landningsmanövern, steg och gjorde upprepade försök att fälla ut landstället helt. När detta ej lyckades, utförde ff enligt direktiv från marken fallskärmsutsprång, sedan motorn stannat på grund av bränslebrist. Ff (ffl 2.gr BI B), (GFSU:3), oskadad.
Haveriet har orsakats av att en fästskruv till åtkomstlucka för IK-rum fallit ned i lucklåsmekanismen och låst vänster landställslucka, som därigenom hindrat utfällningen av vänster landställsben. Undersökningsnämnden har icke kunnat fastställa varifrån, när eller på vilket sätt ovannämnda fästskruv kommit in i lucklåsmekanismen. (L)
1954-12-13F 10J 29B29430
blå O
Laholms-buktenHaveriet inträffade under övning i formell försvarsstrid. Under försök att följa läraren förlorade eleven kontrollen över fpl. Ff (kadett, vpl fu LO K), (GFSU:2), omkom vid nedslaget.
Läs mer om haveriet. (L)
1954-12-14F 11S 29C
gul E
29921VadsbroKollision i luften med J 29F nr 29544. Vid omskolning till fpl typ 29 sammanstötte under ett pass av avancerad flygning (looping) lärarens och elevens fpl på omkring 4.000 m höjd och havererade. Ff (lt S-O F) omkom.
Läs mer om haveriet. (L)
1954-12-14F 11J 29B29544
vit E
Sjön Långhalsen, Söderman-lands länKollision i luften med S 29C nr 29921.  Vid omskolning till fpl typ 29 sammanstötte under ett pass av avancerad flygning (looping) lärarens och elevens fpl på omkring 4.000 m höjd och havererade. Ff (ffl AG E), (FFSU), omkom.
Se haveri ovan. (L)
1955-02-09F 11S 29C29917
svart E
HävringeHaveriet har inträffat under en samövning med E 3, i vilken bl a fplvis uppträdande grp fpl S 29 ur F 11 deltog. I gruppen ingick bl a det havererade fpl. Flygningen har enligt plan utförts på lägsta höjd (50-100 m). Haveriet har inträffat omkring kl 0825. Inga ögonvittnen finnas. Haveriplatsen har icke kunnat fastställas men torde vara belägen i trakten kring Hävringe fyrplats – Hävringe fyrskepp. Föraren har ännu icke återfunnits. Endast den av föraren medförda livbåten samt en syrgasbehållare tillhörande det havererade fpl har påträffats. Ff (serg KA M) omkom. (L)
1955-02-18F 16J 29A29223
blå K
Germundö-fjärdenEfter ett pass avancerad förbandsflygning utförd grp en överflygning av F 21 flygfält på låg höjd, varefter grpch (divch) hade för avsikt att gå in för landning. Härunder kom grp oväntat in i ett område med dis och rök över obruten snöyta sydost om basen. 2:a roten, som torde legat under samling på 1:a roten, kom härvid ned på så låg höjd, att båda fpl kolliderade med den snötäckta isen. Det andra planet var 29153. Ff (ffl 2.gr PD D), (AFT), (rotetvåa) omkom. (L)
1955-02-18F 16J 29A29153
blå C
Germundö-fjärdenSe haveri ovan (29223). Ff (ffl 2.gr NE L), (AFT), (roteetta) omkom. (L)
1955-02-18F 10J 29B29329
röd D
F 10Efter gruppflygning på hög höjd samt lågflygning och låganfall ha fpl i samband med landning erhållit ett kraftigt rollmoment, varvid höjden icke varit tillräcklig för ff att hinna räta upp fpl, utan vänster vinge och huvudställ har slagit i en hög åkant ca 150 m från banänden (bana 32). Efter första kollisionen har fpl studsat något och slagit i marken ca 30 m längre fram. Härifrån slungades fpl uppåt och ca 100 m framåt samtidigt som det rollade 180° och hamnade på rygg med sin längdaxel ca 45° till vänster om bana 32. Fpl har därefter sannolikt vridit sig kring sin höjdaxel mot banänden. Anledningen till före kollisionen med marken erhållna rollmomentet synes bero på att fpl träffats av framförvarande fpl dels reastråle och dels nedsvep från vingarna. Fpl låg vid landningen närmare framförvarande fpl än brukligt samt något lägre. Ff (fk K I) skadad. (L)
1955-03-03F 11J 29B29533
vit B
Kuddby kyrkaÖvningen avsåg navigeringsflygning F 11 – F 6 – F 15 – F 11, flyghöjd 6.000 m samt därefter repetition av avancerad flygning i sektor sydväst F 11. Haveriet inträffade omkring kl 1430, dvs under den beräknade tiden för det avancerade flygmomentet. Ff (flyging 3.gr SÅ H), som lämnade fpl före dess nedslag, omkom. (L)
1955-05-02F 13J 29A29107
gul E
I sjön Nedre Glottern, NNO ÅbyTotalhaveri. Efter påbörjad molngenomgång och några kilometers flygning kom 4-gruppen, sannolikt under svag högersväng, i samlad formering ned genom de marknära molnen och gick i sjön Nedre Glottern i 10-30 grader dykning. Samtliga flygplan totalhavererade och de fyra ff omkom.
Ff (ffl 2.gr BH N), (FFSU), omkom.
Läs mer om Glottern-haveriet. (L)
1955-05-02F 13J 29A29108
gul P
I sjön Nedre Glottern, NNO ÅbyTotalhaveri. Ff (fn SOG H), (FFSU), omkom.
Se ovan (29107). (L)
1955-05-02F 13J 29A29130
gul C
I sjön Nedre Glottern, NNO ÅbyTotalhaveri. Ff (ffl 2.gr ÅE J), (FFSU), omkom.
Se ovan (29107). (L)
1955-05-02F 13J 29A29312
gul G
I sjön Nedre Glottern, NNO Åby Totalhaveri.
Ff (ffl 2.gr BG N), (FFSU), omkom.
Se ovan (29107). (L)
Se bild längst ner på sidan.
1955-06-15F 8J 29B29358
blå D
Svenska Stenarna i ÖstersjönKollision i luften med fpl 29363. Under luftstrid mellan 2/F 8 och 1/F 16 på 10.000 m höjd kolliderade fpl 7 (29358) och 8 (29363) i div F 8 omkring kl 1135 samt störtade i Östersjön. Ff (ffl 2.gr L-E E), (GFSU:3), omkom. (L)
1955-06-29F 16J 29A29308
gul S
3 km SV Valö kyrka (18,5 km NO Dannemora)Vid övning i luftstrid (enskilt fpl mot enskilt fpl: AJU Luf 301 och 302 i kombination) utvecklades striden till manövrer med låg fart. Det ena fpl råkade i g-stall på 3.000-4.000 m, vek sig snabbt åt höger och övergick i okontrollerade, överstegrade kvickrollar under brant dykning, vilka ff uppfattat såsom spin. Ff ansatte urgångsroder för spin men lyckades ej häva rörelsen utan företog utsprång. Fpl tog mark i brant dykning, sannolikt utan rotation. Ff (ffl 2.gr M-O K), (GFSU:3), oskadad. (L)
1955-08-21F 13J 29A29121
gul M
3 km V Stora Hornsjön, N Varberg, HallandKollision med fpl 29117. I samband med tillämpad övning i jaktförsvar (sektorövning) har nr 3 och 4 i en grupp J 29 inbördes kolliderat cirka kl 1400. Båda ff omkom. Ff (fk res PJH E), (FFSU), gjorde ett misslyckat faskhopp.
Utlåtande: Rotechefen har, vid uppläggning av rotens andra anfall, felbedömt sin bana i luften. Detta har resulterat i att han under senare delen av jaktkurvan kommit i ett sådant läge, att han ej förmått svänga innan han passerat rakt bakom sitt anfallsmål, d v s det högra fpl i målgrp. Han har då kommit in i det område, där hans rotetvåa normalt uppträder och varifrån denne utför sitt anfall. Fpl:s banor har därvid korsats med kollision som följd. Haverikommissionen föreslår följande tillägg till OSF mom 306: Vid anfall i jaktkurva i förband, med utgångsläge på samma sida om målet, bör fpl med högre taktiskt nummer ej anfalla mål, som ligger avsevärt framför mål, som anfalles av fpl med lägre taktiskt nummer, då målets grupperingsvinkel är mindre än 60°. (L)
Se bild längst ner på sidan.
1955-08-21F 13J 29A29117
gul H
3 km V Stora Hornsjön, N Varberg, HallandKollision med 29121. Händelsebeskrivning, se fpl 29121 ovan. Ff (fn/res H N) omkom. (L)
1955-08-22F 10J 29B29328
röd B
F 10Haveriet inträffade i samband med att en 3-grp inför åskådare utförde överflygning av F 10 flygfält, varvid fpl 1 och 3 kolliderade.  Fpl 1 (29328) bröts sönder och ff (lt H W) omkom. Fpl 3 erhöll mindre skador och kunde landa.
Läs mer om haveriet. (L)
1955-08-26F 7A 29B29494
gul B
Vänern utanför F 7Strax före landning på Såtenäs, efter dykövning för brandbombsfällning, fick fpl motorstopp. Ff försökte landa på fältet men havererade i Vänern. Ff (fk PA A) fick ryggskador.
Läs mer om haveriet. (L)
1955-09-02F 10J 29B29378
blå H
8 km S Falkenberg o 2 km V MarstenKollision i luften med 29354.  Divisionen skulle öva anfall i jaktkurva, samma kurs, mot mål på låg höjd. Målet bestod av en 3.grupp J 29. Anfallande grp 3 fpl J 29. Anfall rotevis med två fpl i 1.roten. Härvid har gruppchefen i anfallande grupp kolliderat med fpl 7 omkring kl 0915. Båda fpl totalhavererade och föll i havet. Ff (ffl K-EB F) omkom. (L)
1955-09-02F 10J 29B29354
blå A
8 km S Falkenberg, 2 km V MarstenKollision i luften med fpl 29378 (se haveriet ovan).
Ff (lt BCW C), (FFSU), omkom. (L)
1955-10-11F 7J 29B29580
röd P
Bergsmåla, 17 km N F 17Efter molngenomgång havererade fpl varvid ff (ffl 2.gr KE P), (GFSU:3), omkom.
Läs mer om haveriet. (L)
1955-11-01F 13J 29A29104
blå D
Bråborgs gård, VikbolandetFf har råkat i spin, som han ej kunnat häva. Ff (fk S-E P) räddade sig med fallskärm från 5.000 m höjd, 2 mil öster om Norrköping. (L)
1955-11-29F 6A 29B29473
röd I
Mofalla, SO Skarpås, HjoKollision i luften med fpl nr 29438. Ff (ffl K-E C), (AFT), omkom.
Läs mer om haveriet. (L)
1955-11-29F 6A 29B29438
röd A
Mofalla, SO Skarpås, HjoKollision i luften med fpl nr 29473. Ff (lt KI N), (FFSU), omkom.
Läs mer om haveriet. (L)
1956-01-23F 7A 29B29645
gul N
F 7 skjutmål Hattefuran, SåtenäsSom avslutning på en övning i navigeringsflygning utförde ff skjutning mot markmål varvid fpl kolliderade med isen. Ev feltrimning. Ff (ffl 2.gr SA F), (AFT), omkom. Ej fsk-hopp. (L, E)
1956-01-27F 13J 29A29131
gul H
Ensjön, S NorrköpingFpl ingick i en 4-grupp från F 13 som skulle öva förbandsflygning. Under samling över ett tunt molnskikt efter enskild molngenomgång saknades fpl. Ff (ffl 3.gr KTI C), (GFSU:1), omkom. (L)
1956-01-30F 6A 29B29584F 6Vid lättning inträffade kraftigt varvtalsfall, varvid fpl tog mark på isig bana med huvudstället. Ff drog av gasen, fällde in landstället och passerade utrullningshindret i dess högra del. Fpl fortsatte över landsvägen och stannade 10 m från Vätterstranden. Ff (mj P S), (AFT), ådrog sig kraftig sträckning i rygg och hals samt lindrig stukning av höger fot.
Läs mer om haveriet. (L)
1956-02-02F 10J 29B29344
röd J
Gilleleje, Helsingör i DanmarkTotalhaveri efter motorstopp. Ff (ffl 3.gr, vicekrp IA L), (GFSU), fsk-hopp men omkom.
Läs mer om haveriet. (L, B)
1956-02-09F 13J 29A291683 km V F 13Motorstopp under samling efter start. Ff översköt flygfältet vid nödlandningen och havererade. Ff (vpl fu DW H) oskadad.
Motorstoppet har förorsakats av brusten bränsleslang mellan motorns manöverlåda och blandningsregulator. Materielfel. Haverireparation påbörjad 1956-04-16 CVV. Fpl skall ej rep enl UHD M59-29:139 daterad 1956-11-14. Fpl åter F 13 1956-11-27. Kasserat 1957-02-12. (L)
1956-02-12F 3J 29F29586
gul D
PiteåFf startade som rotech för att stridsledas mot ett spaningsföretag i trakten av Piteå. Under stigning till 5.000 m fick rotetvåan motorproblem och blev liggande 1-2 km efter rotech. Det fientliga företaget flög på 1.500 m och ff dök till 2.000 m där det var mycket disigt. Stridsledaren meddelade därefter ff att han troligen passerat det fientliga företaget och att detta befann sig lägre än roten, varvid roten fick order att svänga till kurs 300°. Ff flög i detta läge på kurs omkring 200°. Ff meddelade rotetvåan att han svängde åt vänster och rotetvåan såg därefter från cirka 500 m höjd överläge ff gå in i en kraftig vänstersväng under dykning. Rotetvåan släppte kontakten med ff, vilket han per radio meddelade denne, samt påbörjade en instrumentsväng åt höger under lätt dykning till den anbefallda kursen (300°) och fick marksikt på 1.000 m höjd. Fpl har i mycket brant vinkel och sannolikt i ryggläge slagit i den 60 cm tjocka isen. Ff (fk C L) medföljde fpl och omkom. (A, L)
1956-05-23F 16J 29A29180
20-blå M
JärlåsaKollision med 29239 under övning i luftstrid på 6.000 m höjd. Det ena gick som mål medan det andra anföll. Kollisionen inträffade då de skulle byta plats. Ff (kadett, vpl fu SR D), (AFT), räddade sig med fallskärm. (GP, L)
1956-05-23F 16J 29A29239
20-blå K
JärlåsaKollision med 29180 under övning i luftstrid på 6.000 m höjd. Det ena gick som mål medan det andra anföll. Kollisionen inträffade då de skulle byta plats. Ff (kadett, vpl fu NG R), (AFT), räddade sig med fallskärm. (GP, L)
1956-06-05F 16J 29A29164
röd R
SO Lövsta brukHaveri efter kollision med 29187. Efter övning på ca 2.000 m höjd skulle flygplanen återsamlas i rote för gemensam återflygning. Under denna manöver kolliderade de båda flygplanen. Fpl blev sannolikt manöverodugligt. Ff (aspirant KEGW L), (GFSU), hoppade men omkom.
Hastighetsmätaren på det andra fpl sattes ur funktion och ett annat fpl sändes upp för att leda ned det skadade fpl genom att flyga bredvid och ange hastigheten. (GP, L)
1956-06-11F 16J 29A29198
blå A
F 16Under start kl 21:35 på bana 03 för väderflygning fick ff fågelkollision. Dagsljus rådde (solen ned 21:08) men nedsatt sikt pga start mot mörka moln. Ff fällde in landstället, såg en stor fågelflock flyga upp från banan och flög genom fågelflocken. Motorvarvet sjönk kraftigt. Höjd 25 m och fart 300 km/t. Ff meddelade tl ”vit 2:a nödlandar rakt fram” och slog från huvudströmbrytaren. Sättning vid ca 240 km/t med landställ inne och startklaff ute. Fpl tog mark på en klövervall, gjorde en långstuds och kolliderade på 3 m höjd med en telefonstolpe , som gick av, kanade några hundra meter innan hö vinge tog i marken, varvid fpl svängde runt 180° och stannade. Fpl hade ej fälltankar. Ff (mj B H) fick smärre revbens- och ryggskador och en mindre bula i pannan. Ff kunde öppna huven endast 1 dm pga att den stukats vid kollisionen. Huven nödfälldes. På startbanan upphittades 6 döda fåglar (mås och tärna) plus rester av ytterligare 2-4 st. I motorn återfanns rester av fåglar. (A + O, L)
1956-06-13F 3J 29F29509
röd K
SV UlrikaVid återsamling efter övning i luftstrid på 10.000 m höjd saknades fpl, som hade slagit brant i marken. Ff hade inte anmält några problem via radio. (GP)
Ff (ffl 2.gr SÅL N), (FFSU), omkom. (L)
1956-07-05F 10J 29B29418
gul H
SO F 12, KalmarVid landning efter gruppflygning drev en dimbank in, vars undersida låg på 100 m. De övriga 2 flygplanen i gruppen gick över dimbanken men ff (ffl 3.gr KAG G), (GFSU:2), hamnade i dimbanken och förlorade kontrollen över fpl och omkom vid nedslaget. (GT, L)
1956-07-09F 21S 29C29920
röd E
F 11Under övningsflygning fick fpl motorstörningar. TL gav ff order om att landa på flottiljens fält och ff fällde fälltankarna. I närheten av fältet fick fpl motorstopp och vid landningen kom fpl för långt in på banan och rusade ut i den oländiga terrängen vid banans slut. Ff kund själv ta sig ur fpl. Ff (lt L N) bröt ett antal revben. (GP, L)
1956-08-17F 16J 29A29224SV Vänge kyrkaOkontrollerat flygläge. Ff (aspirant, krp PF S), (GFSU), räddade sig med fallskärm. (A + O, L)
Läs mer om haveriet
1956-08-23F 13J 29A29262
gul L
Sjön Glan, NorrköpingUnder raketskjutning mot mål i sjön Glan blev troligen fpl träffat av rikoschetter och slog ned i sjön. Ff (ffl 3.gr LH S), (GFSU:3), omkom. Ej fsk-hopp. (L, E, GP)
1956-08-23F 13J 29A29135
blå B
Baldersrum, 7 km NV GamlebyUnder en luftstridsövning på 5.000-10.000 m höjd över Gamleby råkade fpl i spinn. På 2.000 m höjd räddade sig ff (fk SG E), (FFSU), med fsk-hopp och landade oskadd. Fpl slog ned i sjön Rummen. (GP, L)
1956-09-03F 3J 29F29542
röd N
Stora Levene Haveriet har förorsakats av bränslebrist efter desorientering som orsakats av att pejlindikatorn och KH kursindikator enligt ff visade olika utslag med 180° skillnad. TL F 7 har sökt dirigera ff till F 9 men ff har tvingat sig ned till F 7 trots QGO och ringa bränslemängd. Ff (fk CHS T), (FFSU), lämnade fpl med fallskärm, när han vid marksikt ej såg fältet och dessutom hade uppfattningen att motorn stoppat. (L)
Läs mer om haveriet.
1956-09-25F 12J 29A29306
röd N
Oskarshamn Under övning i avancerad flygning började ff med en looping. Ingångshöjd 3.500 m, fart Mmax -50. Under hela upptagningen (4 g) kontrollerade ff noga fpl läge. När fpl befann sig nära vertikalläget (fart ca 600 km/t, belastning 3,5 g) klippte fpl till utan förvarning och kom in i en kvickroll-liknande rörelse. Fpl fortsatte i ett antal slängiga rollar uppåt som ff inte lyckades häva. Rollrörelsen upphörde av sig själv på 6.000 m men sedan gick fpl i rättvänd spin åt höger. Ff vidtog åtgärder jml SFI (fullgas, spaken fram, vänster sidroder). När detta inte hjälpte, ”pumpade” ff med sidrodret. Efter några varv upphörde rotationen men höjdrodret kändes löst och sladdrigt. Fpl gick därpå in i spin åt vänster (ca 4.000 m höjd) och ff ansatte urgångsroder. När detta inte hjälpte lämnad ff (ffl 3.gr, vicekrp S D), (GFSU), fpl på ca 2.000 m. Vid utskjutningen fick ff en kraftig chock. När ff kvicknade till såg han stolen snett över sig, utlöste fask, fick en mindre ”black-out” men landade oskadd. Fpl fortsatte spinna ytterligare ca 1 km och flög sedan i planflykt på 10-20 m höjd och fortsatte ut över Kalmarsund. Fpl flög i planflykt på ca 100 m höjd men slog i vattnet ca 10 km från land. (A + O, L)
1956-10-01F 8J 29F
Bastard
29574
röd M
VärmdöKollision i luften med fpl 29386. Omkring kl 1437 under övning i jaktkurva i grp (Luf 310) kolliderade fpl 7 (29386) i anfallande grp (2.grp) med fpl 2 (fpl 6 i div, 29574) i målgrp (1.grp). Ff (ffl 2.gr SY S), (GFSU:3), räddade sig med fallskärm. (L)
1956-10-01F 8J 29B29386
röd O
VärmdöKollision i luften med fpl 29574. Omkring kl 1437 under övning i jaktkurva i grp (Luf 310) kolliderade fpl 7 (29386) i anfallande grp (2.grp) med fpl 2 (fpl 6 i div, 29574) i målgrp (1.grp). Ff (ffl 2.gr OG H), (GFSU:3), räddade sig med fallskärm. (L)
1956-10-16F 11S 29C29939
gul I
5 km NO ValdemarsvikUnder nedgång efter testflygning på mycket hög höjd splittrades huven. Fallskärmshopp skedde på 6.000 m höjd och i nästan 1.000 km/tim. Ff (ffl 3.gr vicekrp BEÖ Ö), (GFSU), rädadde sig med fask. (GP, L)
Läs mer om haveriet.
1956-12-12F 16J 29A29285
20-blå R
28 km NV Uppsala (1 km N Kipplingekrog)Under återflygning efter jaktstridsövning blev en rote J 29 desorienterad och fick motorstopp pga bränslebrist. Ff (rotech) (kadett, vpl serg NBJ B), (KS), räddade sig oskadd med fallskärm. (L)
1956-12-12F 16J 29A29292
20-blå N
28 km NV Uppsala (1 km N Kipplingekrog)Under återflygning efter jaktstridsövning blev en rote J 29 desorienterad och fick motorstopp pga bränslebrist. Ff (rotetvåan) nödlandade 14 km NNV Uppsala (vid Högsta by) och fpl erhöll skador på undersidan av flygkroppen. Ff (kadett serg B P) oskadad. Fpl kasserat 1957-07-03. (L)
1957-03-05F 12J 29A29268
gul K
F 12Landning i mörker med infällt landställ. Ff (ffl 1.gr L W) oskadad. (A + O, L) Läs mer om haveriet.
1957-03-13F 9J 29E29639LjungslättUnder luftstridsövning fick fpl motorstopp efter spin och ff fick order om att hoppa. Ff gjorde fask-hopp på 400 m höjd och skärmen utvecklade sig alldeles innan ff tog mark. Haveriplatsen svårlokaliserad. (GP)
Ff (kadett, vpl fu L E), (GFSU). (L)
1957-03-21F 16J 29A29174
röd E
Gunnarsbo, N ForsmarkEfter start och molngenomgång leddes striden av rrjal på en höjd av ca 10.000 m ned till ca 6.000 m. När röd 2 under striden förlorade fpl ur sikte frågade han röd 1 om dennes läge. Genom röd 1 (ff) svar fick blå 3 därvid klart för sig att röd 1 låg bakom honom. Blå 3, som då låg i relativt svag sväng, tog då ut kurvklaff och gjorde svängen så brant han kunde till g-stallgränsen. Det är sannolikt att ff, då han sökt följa blå 3:s hårda undanmanöver, förlorat kontrollen över fpl som då vikt sig. Detta torde ha inträffat i disskiktet. Blå 3 gick då rakt ut och steg och såg därefter ej röd 1. Strax härefter beordrades återsamling, varvid röd 1 ej svarade, Röd 1 anropades på ett flertal kanaler utan resultat. Ff (kadett KO W) omkom. (A, L)
1957-03-24F 4J 29F
Bastard
29532
blå O
V LjusdalUnder målgång på beordrad höjd 2.500 m och en route över bl a trakten av Ljusdal med start från F 4, gick fpl i trakten väster Ljusdal in i en dykning, av allt att döma med hög fart, mot samhället Ygskorset och kom ned på mycket låg höjd. Haverikommissionen finner det högst sannolikt att ff avsiktligt minskat höjden. Vid gården Morvallen kolliderade fpl högra vinge (vars yttre halva slets loss) med en 9,5 m hög ledningsstolpe som stack upp något över taket på en lada . Kollisionen inträffade sannolikt pga att ff i det starka motljuset (lågt stående sol ung 41 gr från vänster och solbelyst snöyta) icke i tid observerat stolplen. Fpl slog ned 575 m längre fram i flack vinkel mot Ljusnans 75 cm tjocka is, varvid en vak bildades och delar av fpl kastades flera hundra m framåt. Vid nedslaget exploderade drivmedelslasten. Ff (ffl 3.gr BS A), (GFSU), omkom. (A, L)
1957-04-05F 16J 29A29154
röd U
F 16Fpl var i landningsvarvet vid F 16. Efter att ha gått igenom ett molntäcke, fick fpl motorstopp på ca 200 m höjd, varom ff underrrättade trafilkledaren om via radio. Fpl befann sig dock alltför långt bort från fältet för att kunna nå fram till detta. Ff (kn BH B), (AFT), omkom. (GT, L)
1957-04-23F 11S 29C29975
röd S
Norberg Efter spaningsuppdrag mot Rommehed inträffade under dykning ett plötsligt motorstopp på 500 m höjd. Då tillslagning av spärrventilen blev utan effekt steg ff på överskottsfart till 1.500 m och sköt ut sig.
– ”Jag glömde koppla loss syrgasanslutningen, vilket innebar att den rycktes loss vid infästningen i fpl och hela slangen hängde kvar i syrgasmasken. Jag tror detta var en fördel för nu kunde jag andas obehindrat hela tiden. Om syrgasslangen ej följt med hade ventilen i syrgasmaskens slang trätt i funktion och jag hade haft andningssvårigheter, vilket i detta läge kunnat medföra en kraftig ‘chock'”.
Fpl slog ner 10 km NNV Norberg och ff (kn G H), (FFSU), landade utan skador 3 km NV fpl nedslagsplats. Felaktighet i högtrycksbränslesystemet kan icke uteslutas. För detta talar den omständigheten, att under våren 1957 flera motorstopp inträffat pga skärning mellan vickskiva och glidsko i bakre insprutningspumpen. I detta fall har även iakttagits en mindre spånförekomst i den bakre pumpen. Motorstoppets förlopp talar också för sådant fel. (A, H, L)
Se 2 bilder längst ner på sidan.
1957-04-30F 8A 29E29477
6-blå C
F 8 Vid starten har ff tagit upp fpl med så hög nos, att stall inträffat. Ff har pga därvid uppkomna skakningar trott att något fel inträffat på motorn och koncentrerat sig på att avläsa motorvärden. Därmed har ff släppt kontakten med marken och flygläget har ej kunnat rättas till. Först för sent har ff uppmärksammat sin belägenhet och vidtagna åtgärder för att häva stallen resulterade i att fpl sjönk igenom och havererade. Bidragande orsak till genomsjunkningen kan ha varit, att vingklaffreglaget skakat ur läge ”Startklaff” varvid klaffen fällts in till läge ”Kurvklaff”. Att ff utfört starten med för hög nos har säkerligen delvis berott på ff vana vid fpl 32 och denna fpltyps höga nosläge under start. Ff (öv S N), (AFT), oskadad. (Fpl utlånat från F 6 till F 8). (A, H, L)
Se 2 bilder längst ner på sidan.
1957-05-16F 16J 29A29310
blå N
BergshamraUnder samövning med marinen över Stockholms skärgård fick fpl motorfel. Ff (mj B F), FFSU, lämnade fpl med fask på 2.000 m höjd. Oskadad. (GT, L)
1957-05-22F 16J 29A29157SturebynUnder försvarsstrid i rote på hög höjd och efter brant sväng omkring 90°, vek sig fpl snabbt inåt och gick i brant vänsterspin med snabb rotation utan att ff kände någon förvarning i form av g-stall. Farten var 230 km/t och ff gav snabbt urgångsroder (fullt höger sidoroder, spaken fullt fram, skevningen neutral) samt fullgas. Efter några varv var höjden 6.000 m. På 2.500 m kastade ff (kadett, vpl fu KL F), (KS), huven och på 1.500 m sköt han ut sig och tog oskadd mark i en dunge ungskog.
Haveriet beror sannolikt på att svängen tagits ut så kraftigt, att fpl förlorat farten, utan att föraren uppmärksammat det. Troligen har även något bottenroder bidragit till vikningens snabbhet. Ff har, trots att han lämnade fpl sent och ansatt urgångsroder enligt SFI, icke lyckats häva fpl spinrörelse. Orsaken till detta synes vara, att sidorodret varit överstegrat och att ff, pga bl a fpl snabba rotation, icke haft sinnesnärvaro nog att pröva de motåtgärder SFI rekommenderar (medskevning eller ”pumpning”), om fpl icke går ur spin för normala urgångsroder. (A, L)
1957-06-19F 4J 29F
Bastard
29600
blå O
FagervikssjönUnder jaktförsvarsövning på 9.000 m kom motståndaren in 500-600 m bakom ff. Ff utförde en serie undanmanövrer och försvann under lodrät dykning in i ett cumulusmoln på c:a 3.000 m höjd med luftbroms ute. Fart ca M 0,9. Ff lyckades troligen räta upp fpl och minska farten till under 500 km/t. Han har därefter lämnat fpl med katapultstolen. Ff (ffl l.gr fu R I), (FFSU), har sannolikt varit vid medvetande under nedfärden. Efter nedslaget i vattnet har ff, efter att en kort stund varit synlig ovan vattnet, snabbt sjunkit tillsammans med fallskärmen och omkommit. Ff använde ej g-dräkt och endast fallskärmens benremmar var losskopplade. Varken livbåt eller flytväst var utlöst. Tänkbara anledningar till uthoppet kan vara att ff haft öronsmärtor efter förkylning eller att han ej lyckats flyga fpl på grundinstrumenten. Ev kan ff genom sviter efter sin tidigare förkylning haft så svåra öronsmärtor vid uthoppet och nedfärden att chocken att hamna i kallt vatten medfört medvetslöshet. Det råder även viss oklarhet bland ff om hur säkmtrl skall handhas vid landning i vatten (losskoppling, förberedelser mm)… (A, L)
1957-06-26F 4J 29E29460
gul G
NV Häggsjö, SO ÅseleUnder navigeringsflygning på låg höjd med 3 fpl 29 kolliderade fpl med en bergshöjd, strök utmed trädtopparna och hamnade sedan i en myr. Ff (ffl 3.gr ITR A), (GFSU), omkom. (GT, EX, TT, L)
1957-07-11F 13J 29A29258
blå D
SlätbakenUnder navigeringsövning på låg höjd och under sväng kolliderade fpl med vattenytan. Ff (ffl 3.gr KI P), (GFSU), omkom. (GT, L)
1957-07-31F 11S 29C29938F 9Vid start råkade ff ta in landstället för tidigt och fpl fortsatte på buken utefter banan och fattade eld. Ff (fk C B) lyckades oskadd ta sig ur fpl. (GT, L)
1957-08-21F 16J 29A29177
blå G
F 16Pga regnvåt bana och dålig bromsverkan gick fpl av banan och hamnade i Fyrisån eftersom utrullningshindret inte var uppe. Ff (kadett S L) oskadd. (L)
1957-08-21F 12J 29A29241
blå K
Fält 4I samband med bogserstart på fält 4 kl 1315 överstegrade ff bogserflygplanet, varvid detta vek sig över höger vinge och åkte därefter på buken ca 200 m och fattade eld. Övningen omfattade bogserstart utan målflygplan. Ff (ffl 2.gr RM F), (FFSU), oskadad.
Haveriet har orsakats av att ff dragit åt sig spaken för bryskt i samband med lättningen. Skador på vinge, nosställsschakt samt kraftiga intryckningar under kroppen. Beräknad reparationskostnad ca 120.000:-. (L)
1957-09-10F 9J 29F29671F 9Fyra fpl 29 repeterade öppningsprogrammet inför en försvarsutställning. Under en tunnelroll (spiral under stigning) låg fpl lägst i gruppen och när de passerade en skogsklädd kulle tog fpl:s ena vinge i trädtopparna och slets av. Fpl gick i ryggläge och plöjde en djup fåra i sädesfältet innan den slog i en stenmur, slets i bitar och fattade eld. Ff (ffl 2.gr KL J), (FFSU), omkom. (X, L)
1957-09-11F 15J 29F
Bastard
29556F 15Vid landning på bana 13 har fpl sjunkit igenom och tagit mark omkr 100 m minus banändan. Fpl har studsat kraftigt två gånger, varvid landställ och stjärt slagits av och fpl börjar brinna. Fpl totalhavererade. Ff (ffl 2.gr HOH K), (GFSU), oskadad. (L)
1957-09-16F 13J 29A29151
röd G
EnebyVid landning efter övningsflygning fick fpl motorstopp på 400 m höjd och ca 5 km från fältet. Med hjälp av överskottsfarten steg ff till 1.500 m höjd och utförde fsk-hopp. Ff (kadett, vpl fu LG O:son L), (GFSU), räddade sig oskadd med fallskärm. (GP, L)
1957-10-08F 8/F 3J 29B29366
3-blå I
Karlsudds brygga, VaxholmFf skulle delta i en samövning med luftvärnsförband men strax efter start och molngenomgång beordrades alla fpl tillbaka pga försämrade väderförhållanden. Molnöversida var 1.100 m och molnundersida var 200 m. Vid återkomst till Barkarby över moln beordrades ff till radarledd molngenomgång. Härvid havererade fpl av hittils okänd anledning i vattnet. Inga meddelanden per radio som kan tyda på ev driftstörningar har angivits från ff. Ff (kn LGT L), (AFT), omkom. Fpl var av F 3 utlånat till F 8. (GP, L)
1957-12-16F 16J 29A29167
gul D
F 16Fpl fick motorstopp i starten och gick igenom utrullningshindret, hamnade i Fyrisån och fattade eld. Ff (lt KG H:son T), (AFT), blev svårt skadad och avled 1958-01-04. (L)
1957-12-17F 16J 29A29307
gul M
?Haveri. Kasserat 1958-11-21 (fpl 5,5 år gammal, haveri eller totalhaveri?) (L)
1958-02-13F 13J 29A 29127F 13Varvtalsfall i starten. Flygningen avsåg kontroll av motorvärden efter besiktning jml to 29-830-28 (överbelastning). Varvtalet började gå ned från startvarv och ff drog av vid 8.800 r/min. Fpl hade ej hunnit lätta och befann sig på banans mitt. Ff försökte bromsa fpl men lyckades ej utan fpl passerade ett 2-3 m brett dike 200 m från banändan varvid fpl erhöll omfattande skador. Motorn var fortfarande igång då fpl hade stannat och ff kuperade där. Ff (1.ffl JA V) kontusion i ryggraden.
Skador fpl: Höger huvudställ losslitet. Nosställets infästningsbeslag deformerade. Luckor och plåtar fr o m noshjulsluckor till motorkåpans framkant förstörda. Svåra strukturskador i kroppen vid höger huvudställsinfästning och stöttans infästning. Kasserat 1958-05-14. (L)
1958-03-14F 15J 29F29528
röd J
F 15 Fpl ”tappade luften” strax efter starten och störtade. Fpl brakade sedan fram ca 400 m på marken innan det stannade och hade då plöjt upp en 20 m bred gata i ett ungskogsparti. Ff, ”Den flygande bonden” (ffl 1.gr R O), (AFT), lätt skadad. (EX, L)
Se bild längst ner på sidan.
1958-03-20F 10J 29F29463
blå R
F 10 Ff startade som rotech efter en tidigare startande grp. Sedan ff fällt in stället tog konen på motorkåpan, enligt rotevtåan, i banan. Ff har icke märkt detta utan säger sig i stället ha känt att fpl skakat sedan stället gått in. I tron att skakningarna berodde på att luftbromsarna var utfällda – vilket de inte var – avsåg ff fälla in dessa men fällde i stället in klaffarna. Misstaget upptäcktes omedelbart varför ff åter fällde ut startklaff. Under tiden sjönk fpl igenom utan att ff kunde förhindra det. Han försökte starta ebk, som dock icke hann tända. Därefter studsade fpl i banan, ff drog av och fpl fortsatta ut i banans förlängning bland stubbar och stenar, där ena vingen tog i marken så att fpl svängde runt 180° och stannade. Ff (kadett G H) undkom oskadd. Fpl var utrustat med fulla fälltankar. (A + O, H, L)
Se bild längst ner på sidan.
1958-03-28F 16J 29A29261
gul D
F 16Kollision i luften med ett annat fpl J 29, som kunde landa normalt. Fpl 29261 blev manöverodugligt och gjorde en brant upptagning av sig själv. Ff (fk JG S-V), (FFSU), gjorde fask-utsprång och undkom oskadd.
Läs mer om haveriet. (L)
1958-04-21F 10J 29F
Bastard
29615
blå A
Malmö hamnUnder en samövning med luftvärnet var fpl under inflygning mot luftvärnets pjäser som var uppställda i Malmö Industrihamn. På en höjd av 50 m syntes fpl vara nära att kollidera med en fyr. Omedelbart därefter slog fpl med buken i vattenytan och ena vingen skar ner i vattnet och fpl exploderade 75 m från kajkanten varvid fpl-delar kastades högt upp i luften. Troligtvis kastades ff (kadett LGK H), (GFSU), ur planet vid explosionen och omkom. Toppen av fallskärmen återfanns på vattenytan och dykare fann ff svårt sargad på bottnen. Ff var pilot vid haveriet 1958-03-20. (GP, L)
1958-05-12F 21S 29C29942
röd L
F 4I samband med start från F 4 (bana 30) fick fpl motorstopp och vek sig strax efter lättningen och totalhavererade omkring 250 m från startbanans slut. Fpl slog runt på rygg och huven av plexiglas trängde ner i den lösa leran. Motorn gick fortfarande. Brandbilar begöt omedelbart fpl med skum. Man grävde snabbt fram ff (kn GV O) och sågade sig igenom plexiglashuven, där han hängt upp och ner i tio minuter. Ff fick skador på tre kotor i ryggslutet och skråmor i ansiktet. (L, EX)
1958-05-22F 4J 29F29381
gul B
SO ÖstersundMotorstopp pga bränslebrist vid hemgång efter stridsövning (se bild ovan). Ff (ffl 1.gr S L), (FFSU), räddade sig oskadd med fallskärm. (GT, L, B)
1958-06-23F 4J 29F
Bastard
29623
röd B
F 4Under navigationsflygning uppstod motorbrand på 500 m höjd. Ff (vpl krp BM B), (TIS), räddade sig oskadd med fallskärmshopp från 1.000 m höjd. (L, X)
1958-06-23F 15J 29F29596
gul E
I havet utanför F 15Ff skulle flyga från F 15 till F 4 för att planlägga en övning. Efter ca 4 min meddelade ff ”cumulusformade moln på 1.500 m” varpå TL begärde uppgift om molnöversida men fick inget svar. På tredje förfrågan (1 min senare) svarade ff irriterat ”Det kan jag icke säga nu!”. Därefter avhördes ff ej mer. Mest sannolikt är att KH har gått ur funktion i moln och tvingat ff att flyga på grundinstrumenten från okontrollerat utgångsläge. En oljefläck upptäcktes 4 km N Storjungfrun. Ff (mj NG-A H), (FFSU), medföljde fpl vid nedslaget i vattnet och omkom. (A, L)
1958-08-18F 12J 29A29247
blå J
Vid sjön Örken, BraåsUnder övning i lågnavigering kolliderade fpl med kraftledning över sjön Örken på c:a 8 m höjd. Ledningen slets av och fpl kom i sidläge och gick ner mot vattnet. På 3-4 m höjd lyckades ff räta upp fpl som gled över en skogsbevuxen udde men slog i på andra sidan udden. Ff hade många gånger flugit samma övningsbana. Ff (ffl 3.gr S-O M), (GFSU:1), omkom.
Haveriorsak: Ff har underskridit anbefalld lägsta flyghöjd (75 m). (L, GP)
1958-08-28F 9J 29F29467
gul R
SkärhamnMotorstopp efter släckning av ebk. Ff (ffl 3.gr, vicekrp J H), (TIS), räddade sig med fallskärm. (L)
Läs mer om haveriet.
1958-09-09F 3J 29F29678
blå C
EnköpingEfter luftstridsövning har bränsleförbrukningen ökat kraftigt vilket lett till att motorn stoppat p g a bränslebrist. Ff (ffl 2.gr, fu NO S), (FFSU), räddade sig med fallskärm.
Haveriorsak: Motorstopp pga bränslebrist orsakad av onormal bränsleförbrukning. (Tänkbar orsak: Fel i ebk-pumpen.) (L)
1958-09-23F 9J 29F29675
röd J
Bäreberg, 2 km N Nossebro Efter kontrollflygning till 14.000 m höjd har ff gått ned på låg höjd och sannolikt utfört väderspaning varvid fpl i dålig sikt (kvarliggande dimma) kolliderat med fristående träd. Ff (ffl 2.gr fu JE B), (FFSU), omkom. Ff var medlem av den berömda uppvisnings-gruppen ”Luftcirkus Haglind”. (L, GP)
Se bild längst ner på sidan.
1958-10-02F 11S 29C29903
blå C
F 7Efter påbörjad pejllandning från 3.000 m och uppnådd marksikt utfördes ett normalt landningsvarv åt höger. Landställ och vingklaff fälldes ut (startläge) på medvindslinjen. Insvängningen till finalen skedde under flack plané från 200 m höjd och klaffutslaget ökades till 40° (fullt utslag). Under den fortsatta planén fick fpl på 75 m höjd och 275 km/tim en rolltendens åt höger. Denna sökte ff häva genom att ge markant motskevning (”nästan fullt skevroder”) samt sidoroderutslag åt vänster men rolltendensen övergick då till ”vikning”. Ff förde fram spaken och ökade gasen. ”Vikningen” hävdes, men höjden var då så låg att fpl tog mark 300 m minus banan, rullade över en klövervall och in på fältet. Noshjulet slogs av och höger landställsben bräcktes vid passage av en landsväg. Utrinnande bränsle antändes men elden bekämpades snabbt. Ff (TG H) oskadad.
Orsaken till haveriet har varit att ff givit felaktiga roderutslag för att häva rolltendensen. Uppkomna rollstörningar vid landningsklart fpl skall motverkas i första hand med sidoroderutslag åt motsatt håll (topproder). (A + O, L)
1958-10-13F 9J 29F29618F 9Vid nödlandningsövning med tillkopplad skevservo sjönk fpl igenom 50 m minus banan och kom in i en kraftig galopperande rörelse. Noshjul och höger landställshjul slets av. Fpl åkte åt höger av banan och stannade 950 m från första sättningspunkten. Ff försökte ej dra på gas efter första genomsjunkningen utan tog först spaken helt bakåt men under den fortsatta galoppen förde ff fram spaken. Ff var inriktad mot banans vänstra sida och hade ett landande fpl 500 m framför på banans högra sida och ett annat fpl 1.800 m framför på banans vänstra sida. Ff hade icke känt något av framförvarande fpl reastrålar. Landningsförhållandena var gynnsamma. Ff (ffl 2.gr Y H) lätt skadad. Haveriet har orsakats av felbedömning. Framförvarande fpl reastråle kan ha bidragit till att fpl sjönk igenom (vindriktningen sammanföll med landningsriktningen). (A, L)
1958-11-07F 16J 29A29193
blå U.
F 16, UppsalaKollision med 29185. Vid träning i avancerad flygning med uppvisningsgruppen ”Hagegårdsgruppen”, bestående av 5 fpl, kolliderade under en rollmanöver ettan och tvåan på ca 500 m höjd. Båda fpl blev manöverodugliga och totalhavererade. Ff (lt BM H), (FFSU), omkom.
Haveriorsak: Pga uteblivet lystringsord har tvåan legat kvar ansluten på grpch vid manöverns påbörjan, vilket orsakat kollisionen. (L, GP)
1958-11-07F 16J 29A29185
blå K
F 16, UppsalaKollision med 29193. Vid träning i avancerad flygning med uppvisningsgruppen ”Hagegårdsgruppen”, bestående av 5 fpl, kolliderade under en rollmanöver ettan och tvåan på ca 500 m höjd. Båda fpl blev manöverodugliga och totalhavererade. Ff (lt JA S), (FIK, FFSU), omkom.
Haveriorsak: Pga uteblivet lystringsord har tvåan legat kvar ansluten på grpch vid manöverns påbörjan, vilket orsakat kollisionen. (L)
1958-11-17F 13J 29A29147F 13Under start i grupp kanade fpl av banan och slog strax före lättning i en jordvall. Vid krocken slets landstället bort varefter fpl kanande på buken ett 100-tal meter och blev liggande på rätt köl vid sidan av banan. Ff (ffl 2.gr HI L) fick skärsår i pannan. (GP, L)
1958-11-20F 16J 29A29296
röd H
Jumkils kyrkaUnder övning i roteflygning har eleven (rotetvåa) efter övergång från vänstersväng till högersväng under svag stigning kommit in i moln. Strax härefter har fpl, sannolikt i ganska brant dykvinkel, kolliderat med marken. Molnundersida ca 500 m. Ff (ffl 2.gr JH S), (TIS), omkom.
Haveriorsak: Ff har sannolikt förlorat kontrollen över fpl, när han kommit in i moln. (L)
1959-01-03F 12J 29A29161
blå T
F 12Ff utförde uppkörning till 9.000 r/min på banan u a. Fpl lättade något senare än normalt. Vid sväng på 100 m var utloppstemp 800° och varvtalet 10.000 r/min. Ff minskade varvet så att temp höll sig under 700° och gick direkt in för landning med 7.500 r/m, varvid brandvarningen för zon 2 började lysa. Efter avdrag till tomgångsvarv slocknade lampan och landning utfördes u.a. Ff (lt EO W) oskadad.
Turbinring, utloppsdel och motorkåpa voro genombrända. Spant och täckplåtar i bakkropp värmeskadade. Kasserat 1959-03-17. (L)
1959-01-19F 16J 29A29182F 16Vid landning efter 1:a flygpasset satte ff (kadett RM C) fpl i djup snö minus banan och havererade (ff felbedömde höjden över den snötäckta markytan). Stora skador på fpl. (L)
1959-01-21F 9J 29F29616
röd S
LjungbyEfter att ha erhållit flyvis till annat fält har ff, under flygning till detta, sannolikt fått motorstopp pga bränslebrist. Ff har lämnat fpl med hjälp av katapultstolen, men inte utlöst (hunnit utlösa) fallskärmen. Ff har slagit igenom taket på en lada och hamnat i höet. Nedslaget var så kraftigt att en bjälke i takstolen brustit. Enl ögonvittne drogs fallskärmen ned genom hålet i taket (så den var utlöst men kanske inte bärande?). Ff (ffl 2.gr KY H) omkom (samma ff som i haveriet 1958-10-13?). (L, GP)
1959-02-10F 15J 29F29456
blå P
SöderhamnUnder upptagning efter akanskjutning i rote mot markmål har motorstopp inträffat (rikoschett misstänkes). Efter två misslyckade återstartningsförsök lämnade ff (ffl TO A), (FFSU), fpl med fallskärm. Utsprångshöjd ca 400 m. (L)
1959-02-16F 16J 29A29277F 16Vid landning efter flygpass omfattande skjutning mot markmål felbedömde ff höjden och satte fpl i djup snö c:a 250 m bakom banan och havererade. Ff (kadett L H B) erhöll inga skador men kände dagen därpå ömhet i ryggen. Fpl erhöll stora skador och kasserades. (L)
1959-03-06F 13J 29A29257
röd K
Sjön Nedre Glottern, ca 10 km NO flygfältetFf ingick som 4 i div, som skulle ombasera till Uppsala. Molnhöjd vid starten c:a 180 m, sikt 3-4 km. Efter starten förlorade ff kontakten med rotechef och övergick till instrumentflygning. Fpl kolliderade sedan med marken c:a 6 km NO flygfältet. Ff (ffl 1.gr. LD L) lyckades stiga och företog fallskärmsutsprång. (L)
1959-03-13F 10J 29F29561
röd D
SkäldervikenFf övade molngenomgång och efter en genomgång rätade fpl inte upp sig utan fortsatte med full fart ned i havet. Fpl upptäcktes av dykare på 25 m djup och ff satt kvar i fpl.
Ff (ffl 2.gr SGE E), (GFSU), omkom. (L, GP, GT)
1959-03-20F 9J 29F29421
blå L
BrännöEfter avslutad övning i lågnavigering kolliderade fpl med vattnet (bleke). Ff (ffl 1.gr BR W), (FFSU), omkom. Haveriorsak: Ff har inte enligt order avbrutit lågflygningen. Sannolikt pga bleke har ff felbedömt avståndet till vattenytan. (L)
Se bild längst ner på sidan.
1959-04-28F 13J 29A29103?Under luftskjutning i rote mot vingmål erhölls träff i målet (som skadats vid tidigare anfall) så att detta splittrades. Härvid kolliderade skjutande fpl med delar av vingmålet, varvid stora skador uppstod. Ff (ffl 2.gr JS D), (elev i GFSU), kunde dock oskadd genomföra återflygning och landning (på Tullinge) u a. Kasserat 1959-06-29. (L)
1959-05-21F 3J29F29517
gul B
UlrikaUnder hemflygning i rote på höjd 600 m efter övning i jaktstrid stannade rotetvåans motor efter 30 min flygtid pga bränslebrist (onormal bränsleåtgång). Ff (ffl 2.gr JG E) räddade sig genom att han hissade upp i moln och lämnade fpl med katapultstolen på ca 1.000 m höjd. (L)
1959-06-03F 4J 29F29406
blå G
InbynVid ombasering (rote) blev rotechef desorienterad, varvid bränsleknapphet uppstod. Rotetvåan fick motorstopp pga bränslebrist och ff (ffl 1.gr KAM H), (FFSU), räddade sig med fallskärm. (L)
1959-06-10F 10J 29F29611
blå J
? Vid start från krigsbas i ÖN ingick ff som rotetvåa. Fpl var fulltankat även i fälltankarna. Rotechefen hade däremot icke bränsle i dessa. Båda använde ebk i starten och lättade efter 800 m. Efter infällning av landstället, gick ff:s fpl ned med buken i banan, höger fälltank slog eld och det brinnande fpl kanade 537 m och stannade 30 m höger om banan. Ff (ffl 1.gr R B), (FFSU), kunde lämna fpl oskadd. Ff har icke beaktat fpl tyngd och därmed tagit in stället för tidigt. (A, H, L)
Se 2 bilder längst ner på sidan.
1959-06-26F 3J 29F29642BoxholmUnder övning i avancerad flygning fick fpl motorstopp på 10.000 m höjd. Efter misslyckade återstartningsförsök hoppade ff på 3.000 m höjd och landade oskadd. Fpl orsakade en mindre skogsbrand. Ff (asp CC S) räddade sig med fallskärm. (GP, L)
1959-07-10F 32947129471
blå O
HogstadÖvning i avancerad flygning. Av okänd anledning stannade motorn och fpl gick i spin mot marken. Nedslagsgropen blev 4 m djup och 7 m bred. Ff som höll på att flyga in sig på fpl-typen hade inte haft radiokontakt med basen sedan han startade. Fpl fattade eld vid nedslaget. Ej fsk-hopp. Ff (asp CBK S), (TIS), omkom. (GP, GT, L)
1959-07-14F 3J 29F29402
gul A
F 11Under övning i jaktstrid i rote, har ff (rotetvåa) fått göra en undanmanöver. Vid återsamling har ff tänt EBK varvid motorstörningar uppstått i form av vibrationer, som tvingat ff att avbryta. Under återflygning för att nödlanda har vibrationerna tilltagit och landningsställ och vingklaffar har ej kunnat fällas ut. Gaspådrag och nytt landningsförsök har ej varit möjligt. Ff har pga motorvibrationerna ej heller kunnat släppa spaken för att nödutfälla stället. Ff har buklandat i ca 350 – 400 km/t. Fpl har fortsatt ut över banänden och fattat eld. Motorstoppet har orsakats av att en turbinskovel har brustit pga utmattning, varvid obalans och kraftiga vibrationer uppstått i motorn varvid bl a fästmuttrar till vissa hjälpapparater lossnat och gängats av bultarna Hydraulpumpen, som betjänar landningsställ och vingklaffar, har därför ramlat ned i motorkåpan…
Ff (ffl 1.gr I F) lätt skadad. (A, L)
1959-07-20F 11S 29C29943
gul T
F 11, NyköpingFf övade instrumentflygning i rote och utförde en instrumentlandning när motorn stannade utan förvarning på 500 m höjd. Ff steg till 1.600 m höjd där han gjorde fsk-hopp och landade oskadd i en tall. Ff (ffl 1.gr TB G), (FFSU), räddade sig med fallskärm. (GP, L)
1959-08-18F 4J 29F29410
blå L
VadsbroFf ledde en grupp om 4 st fpl 29 som skulle gå som målförband på 13.000 m höjd. NV Nyköping anfölls gruppen av en rote J 29 ur F 4 och en luftstrid utvecklade sig. Av hittills outredd anledning tystnade ff:s radiotrafik sedan han angivit att han sett roten. I en kraftig sväng på 6.000 m höjd förlorades ff fpl ur sikte. Ögonvittnen på marken har uppgivit att ff tycks ha lämnat fpl med katapultstolen på mycket låg höjd. Ff blev hängande i ett träd. Räddningspersonl kom snabbt till platsen men kunde bara konstatera att ff (lt S T) omkommit. (GT, L)
1959-08-24F 3J 29F29522
gul E
TomtabackenUnder hemflygning efter övning fick fpl motorstopp och ff (ffl 2.gr JR T), (GFSU), utförde fsk-hopp på 2.500 m höjd. Ff hamnade i toppen av en 15 m hög gran (där han ådrog sig en lindrig benskada) och fick hjälpas ned med en stege av en närboende. Fpl fattade eld och antände skogen.
(GP, L)
1959-12-03F 8J 29B29478
vit K
NO EkolsundFf startade från F 8 Barkarby och steg genom molnen till 6.000 m höjd där han av outredd anledning fick motorstopp. Han meddelade detta på radio samt att han avsåg att hoppa. På ca 2.500 m höjd lämnade ff (kadett, vpl fu K B), (AFT), fpl med katapultstolen. Fpl slog ned utan att orsaka några skador. (GT, L)
1959-12-08F 10J 29F29644
gul C
Munka-Ljungby, SkillingeFf var rotetvåa i en rote som övade luftstrid. Efter start påbörjade man molngenomgång (undersida 500 m och översida 2.500 m). I början av molngenomgången meddelad ff per radio att han blev efter sin rotechef. Strax därpå gick fpl rakt ned mot marken och slog ned i en åker. Ff (ffl 2.gr MO B), (GFSU), omkom. (GP, L)
1959-12-09F 16J 29A29287
blå L
BrunnaFf, som låg under inflygning på flygplanstypen, övade instrumentflygning med läraren bredvid sig i ett annat flygplan. Plötsligt stannade motorn på ca 1.500 m höjd. Han lyckades återstarta motorn men strax därefter stannade den igen. Ff beordrades av läraren att lämna fpl. Höjden var då 500 m. Utskjutningen gick normalt. Fpl slog ned utan att vålla några nämnvärda markskador.
Ff (ffl 2.gr MV L), (TIS), räddade sig med fallskärm. (GT, L<(span>)
1959-12-14F 3J 29F29552
blå A
F 3Som avslutning på ett övningspass utförde ff pejllandning rotevis på bana 26. Ff tog på medvindslinjen ut ett avstånd av minst 1.200 m till rotech. Vindstilla rådde. Under den slutliga planén fick ff:s fpl en störning som orsakade en svag gir åt vänster. Under försök att parera störningen fick fpl ett kraftigt vingdopp åt vänster. Ff försökte räta upp fpl men lyckades ej med detta utan fpl vek sig och träffade marken med vänster vinge omkring 100 m minus utrullningshindret före banändan. Fpl studsade i marken några gånger innan det stannade. Ff (kadett L S) undkom oskadd, men fpl totalhavererade.
Haveriet har orsakats av att ff hållit för låg fart i planén med påföljd att fpl vikt sig. Ev kan isbildning i pitotsystemet eller turbulens från framförvarande fpl ha bidragit. (A, L)
1959-12-16F 3J 29F29591
röd E
Tornby, S RoxenFf skulle med sin rotekamrat öva individuell flygning ovan molnen. Kamraten såg bara hur ff:s fpl plötsligt på ca 5.000 m höjd gick in i molnen med 30° dykvinkel och försvann. Fpl slog ned i ett dyigt gärde och ff hittades sittande i stolen ca 150 m från nedslagsplatsen.
Ff (ffl 1.gr HÅ M), (FFSU), omkom(GP, GT, L)
1960-01-08F 21S 29C29928
röd G
Porsiforsen, 80 km NV Boden Kollision med 29908. Tre fpl 29 var under enskild navigerings-flygning på lägsta höjd och två av dem kolliderade över isen på Stora Lule älv. Fpl startade med någon minuts mellanrum och skulle inte ha befunnit sig i närheten av varandra. Avståndet borde ha varit ca 10 km mellan flygplanen. Det ena fpl gick igenom isen 200 m från skolan i Porsi (med 60 barn) och det andra fpl störtade mot stranden 50 m från ett boningshus där alla fönster blåstes ut. Ingen utomstående kom till skada. Det tredje fpl var också inblandat i kollissionen. När det landade upptäckte man ett hål i stabilisatorn.
Ff (ffl 2.gr BV E), (GFSU), omkom. (GP, GT, EX, L)

Se 2 bilder längst ner på sidan.
1960-01-08F 21S 29C29908
röd B
Porsiforsen, 80 km NV BodenKollision med 29928. Se ovan.
Ff (ffl 2.gr AI A), (GFSU), omkom. (L)
1960-01-15F 3J 29F29608
blå S
?Fpl havererade vid start från fält 32 i övre Norrland. Vid starten förblindades ff av snöyra. Fpl slog i marken och ff fick en kraftig törn och blev omtöcknad men kände att fpl lyfte. Sedan kom en smäll till när fpl landställ träffade talltopparna i slutet av banan och ff slocknade totalt. Ff vaknade till av att det var väldigt varmt i kabinen. Flygplanet brann! Huven hade låst sig och gick inte att skjuta upp men ff såg att huven var skadad och slog sönder den med händerna och formligen ramlade ut ur fpl. Bränsletankarna exploderade strax därefter men då hade ff hunnit bort från flygplanet. Ff (ffl 1.gr HO B) oskadad (lindrig hjärnskakning). (GT, EX, L)
1960-01-29F 3J 29F29458
gul C
F 12Vid landningen på F 12, bana 05, sjönk fpl igenom och satte sig 80 m minus banändan. Vid sättningen, som skedde i ca 2 dm djup skarsnö och underliggande mjuk lerjord, bröts nosstället av. Efter ca 100 m rullning på banan girade fpl av banan åt höger. Därvid knäcktes höger landställsben. Fpl kanade sedan med höger sida mot färdriktningen och höger vingspets i marken samt stannade i detta läge ca 230 m från banändan. Haveriet torde ha orsakats av att fartmätaren visat omkring 10 km/t för hög fart vid landningen, dels att den fartmarginal ff hållit varit i knappaste laget med hänsyn till att landningen utfördes med relativt hög flygvikt (full am, ca 1.100 lit). Det rådande vädret har försvårat landningen. Ff (1.ffl H) oskadad. (L)
1960-03-16F 16J 29A29270
blå C
F 16Ff hade, under sista insvängningen för landning bana 08, meddelat ”Stället ute” men glömde fälla ut det. Han hade haft uppmärksamheten riktad på eleven framför i landningsvarvet som han tyckte landade alltför nära sin rotechef. TL kunde ej ingripa då han hade svårt att urskilja fpl på medvindslinjen pga dis (QBI rådde) och då fpl som landar bana 08 skymmes av masker vid området ”Sibirien” under sista delen av planén. Räddningsledaren ägnade samtidigt hela sin uppmärksamhet åt ett tillbud på fältet; han befarade att tidigare landande fpl skulle kollidera då de rullade om varann i bankorset 03-08. Han släppte sålunda ff och såg ej att landstället icke var utfällt (och frångick därvid sin uppgift enl OSF F 16 och ej per radio sänt ”Fpl i planén tag ut landstället”). Ff (lt S H) buklandade oskadd på banan. (A, L)
1960-03-30F 4J 29F29650
röd N
BjörklingeKollision med 29474. Under luftstrid i en luftförsvarsövning över Uppland kolliderade fpl med varandra på ca 3.000 m höjd. Fpl fick en bit av ena vingen avklippt och blev manöverodugligt i farter under 300 km/t varför det inte gick att landa. Ff (ffl 2.gr ES N), (GFSU), räddade sig med fallskärm och undkom oskadad.
Det andra flygplanet (29474) fick skador (yttre stjärtpartiet kring ebk var avhyvlat utan att ha skadat roderorganen allvarligt) men trots detta lyckades ff (ffl 1.gr BI B) landa på ett krigsflygfält. (GP, NT, Exp, L)
1960-05-11F 15J 29F29641F 15Motorkörning. Besättning: Fte (H) 2.komp och Fte (O) 2.komp. Efter c:a 5 min körning på fullgas brast slang SFA57226 till ebk hydraulsystem. Brand utbröt omedelbart och innan motorn kuperas brändes en slang av för mätning av pumptrycket varvid även bränsle antändes. Motorn kuperades och släckning påbörjades med kolsyresläckare. Fljpolis med brandbil hade larmats per radio och släckte med pulversläckare. Motorskador. Veckbildning och sprickor på fpl bakkropp V sida. Lättare brandskador på motorns undersida. Fpl kasserat. (L)
1960-06-07F 3J 29F28482
gul L
Vättern, MotalaMotorstopp under enskild avancerad flygning. Skärning i främre insprutningspumpen. Ff (ffl 1.gr KT L), (TIS), räddade sig med fallskärm. (L)
1960-06-20F 15J 29F29455
blå N
SO byn Tönsen, Kilafors, HälsinglandKollision med 29518. Vid återsamling efter en luftstrids-övning kolliderade 2 av de 4 flygplanen på 5.000 m höjd. En av piloterna tappade kontrollen över sitt plan och körde ihop med det andra där glaset på huven till cockpit sprack. På 1.500 m höjd och med en hastighet på 1.000 km/tim sköt ff (kadett GE W), (GFSU), ut sig och landade i en tall och lyckades ta sig till ett hus för att få hjälp.
Fpl 29518 kunde repareras. (L, GT)
1960-08-10F 4J 29F29654
röd C
I Stödesjön 42 km V SundsvallUnder navigeringsövning i moln på 1.500 m höjd förlorade de två fpl kontakten med varandra. Ett ögonvittne såg de båda fpl komma in i bredd över samhället Stöde på mycket låg höjd och sedan försvinna ner över sjön där det ena fpl havererade. Fpl slog i vattnet och sjönk till 30-40 m djup.
Ff (ffl 1.gr NER H), (FFSU), omkom. (GT, GP, L)
1960-08-24F 10J 29A29291
(13-blå C)
F 10Totalhaveri (flygplanet utlånat till F 10 av F 13).
Under en flygning från Ängelholm till en övning i mellanskåne fick fpl motorfel på 200 m höjd och ff nödlandade, med landningsstället ute, på en åker utanför Sjöbo. Fpl studsade över ett djupt dike och ett kraftigt staket innan det stannade med knäckt nosställ.
Ff (genmj I B) oskadad. (GP, L)
Se 2 bilder längst ner på sidan.
1960-08-31F 9J 29F29503
blå A
F 9 Vid start från ett krigsflygfält i närheten av Sjöbo fick fpl en genomsjunkning och ff buklandade på startbanans förlängning eftersom landställen redan hade tagits in. Fpl fattade eld och ammunitionen exploderade med fara för brandmännen som nästan hade släckt elden med skum men skummet tog slut och fpl brann upp. Även katapultstolen utlöstes av branden och hamnade några hundra meter från fpl. Ff (samma som 1960-08-24) (genmj I B) oskadad.
(GT, EX, GP, L)
Se bild längst ner på sidan.
1960-09-02F 16J 29A29274
20-röd G
F 16Haveri. Skottskador i vingrot (vådaskott vid plundring av akan). (L)
1960-09-05F 4J 29F29469
blå F
NV Åsön, StorsjönEn rote övade jaktstrid över Storsjön och skulle efter molngenomgång återsamlas under molnen. Ff meddelade per radion att han såg rotech fpl, sedan tystnade radion och fpl försvann och havererade i sjön.
Ff (ffl 2.gr N-EE S), (GFSU), omkom. (GT, L)
1960-09-06F 9A 29B29496
blå V
F 9Efter start inträffade fågelkollision. Under stigning och på 2.000 m höjd hördes en knall i fpl och varningslampan för brand i motor tändes. Ett annat fpl observerade att det rök om fpl och att det slog ut eld ur bakre delen av fplkroppen. Ff stoppade motorn och utlöste eldsläckningsutrustningen varefter han landade och styrde ut fpl på gräset för att inte hindra andra fpl. Brandmännen släckte snabbt elden som bränt igenom plåten på ett par dm2 yta.
Ff (B S) oskadad. (GP, L)
1960-09-23F 13J 29A29178
röd N
Vingåker, SödermanlandUnder jaktstrid och efter ingång i moln förlorade ff kontrollen över fpl. Ff (ffl 1.gr RR W), (FFSU), omkom.
Läs mer om haveriet. (L)
1960-12-13F 4J 29F29550
gul O
F 4 Efter motorstörningar under start havererade fpl i en uthuggning i skogen i startbanans förlängning. Ff stängde bränslekranarna och fpl studsade tre gånger mot det halvmetertjocka snötäcket innan det stannade några meter från de närmaste träden. Flygplanets ena vinge slets sönder, undersidan slets upp och hjulen rycktes loss.
Ff (ffl 1.gr T C-F) oskadad. (GT, EX, L)
Se bild längst ner på sidan.
1960-12-19F 9J 29F29592
röd O
Borås Två 4-grupper J 29 ur F 9 övade radarledd luftstrid ovan moln (7.000-8.000 m höjd). Fpl havererade intill en pälsdjursfarm där 4 byggnader fick taken avslitna och flera hundra minkar kom lösa. Från platsen, som vid flygplanets nedslag blev ett inferno av kringflygande flygplansdelar och sticklågor, hade djurskötare några minuter tidigare gått in för en tidigare kafferast än vanligt! Ff landade en km från nedslagsplatsen. Några mindre bränder uppstod i skogen men fick ingen större spridning pga en något snötäckt mark. Fpl-delar spreds upp till 400 m från nedslagsplatsen. Ca 500 m från ff landningsplats landade den bortskjutna huven på Nordtorpsskolans gård. Barnen hade gått in till lektionen några minuter tidigare…
Ff (ffl 1.gr DRD I), (FFSU), räddade sig med fallskärm och fick en en höft- och/eller(?) axelskada. (GT, GP, L)
Se bild längst ner på sidan.
1961-01-19F 9J 29F29416
blå O
F 9Ff startade som rotetvåa på vänster sida. Efter omkring 600 m punkterade vänster hjul. Ff avbröt och fpl rullade pga hal bana ut på ett sankt område där nosstället slogs av och höger vingspets tog i marken. Ringa bromsning före start. Ff (ffl 2.gr KO O), (GFSU), oskadad.
Materielskadornas omfattning: Sättningar i flygkroppen vid vinginfästning och motorfästen. Plåtskador på kropp och vinge. Nosställ avslaget och jord i motorn. Beräknad reparationskostnad: 200.000:-.
Utlåtande och beslut: Haveriet har orsakats av materielfel (däckspunktering). Ingen kan lastas för det inträffade. Däcket undersökes av CVV. Fpl kommer att föreslås till kassation. (L)
1961-02-09F 11S 29C29913
blå S
VästeråsFf övade instrumentflygning när han i det disiga vädret kom i spin som han inte kunde häva. Ff (ffl 2.gr NG M), (GFSU), räddade sig med fallskärm och landade oskadd i närheten av Svärta station ca 10 km NO Nyköping och fpl tog mark 1 km S Svärta station. (GT, L)
1961-03-09F 4J 29F29412
röd D
Storsjön, S Frösön vid Vallsundet Efter förflyttningsflygning från F 10 skulle 1/F 4 landa på F 4 omkring kl 1150 varvid 1.grp utförde fri molngenomgång i grp. Fpl 2 förlorade efter ingången i moln (900 m molnundersida) kontakten med grpch. Fpl har iakttagits i brant dykning ur vilket ff torde ha försökt taga upp fpl så att det råkat i g-stall. Fpl har nämligen slagit i isen på Storsjön med så flack anslagsvinkel, att stora delar av fpl tillsammans med ff hamnat på isen. Ff (ffl 2.gr HO A), (GFSU), omkom. (L, A, GT)
Se bild längst ner på sidan.
1961-03-09F 11S 29C29905
gul P
F 1 Då brummet fortsatte tog ff in luckorna men brummet fortsatte att öka i styrka samtidigt som skakningar uppträdde. Bakre lagertemp steg till 200° C. Ff drog av gasen till tomgång och gjorde en bedömningslandning från 1.500 m höjd. Ff tyckte under svängen att avståndet till banan blev för stort och brantade till svängen och sänkte nosen för att hålla farten varvid farten sannolikt ökad. Utfällningen av landstället blev fördröjd pga att ff först försökte på normalt sätt men fick fullfölja med hjälp av nödreglaget. Fpl tog mark strax efter banans mitt. Ff kuperade ej motorn. Fpl studsade några gånger och satte sig 200 m från banänden. Försöken att bromsa med hjulbromsarna hade ringa verkan. Fpl rullade in i utrullningshindret med en fart över 200 km/t och bärlinans infästning slets loss pga felaktigt mtrl. Pga att bärlinan skar ned djupt i fplkroppen framför fenan, har en kraftig uppbromsning skett. Fpl stannade 175 m bortom hindret, 20 m före invallningen mot Mälaren och nära en PN-52. Ff (kadett TA H) oskadad. Motorstörningarna har berott på ett turbinskovelbrott pga utmattning. Rotorn har blivit snedbalanserad och bakre rotorlagret har skurit. (A, H, L)
Se 3 bilder längst ner på sidan.
1961-03-24F 10J 29F29651
gul B
F 10Vid start från F 10 under mörker, kom fpl av banan och då ff ej kunde lätta – marken var under arbete och såväl lös som försedd med håligheter och jordhögar – avbröt ff starten då kraftiga skakningar märktes och stannade efter att ha kolliderat med en meterhög jordvall. Ff (lt B A), (FFSU), oskadad.
Haveriet har orsakats av att fpl kommit utanför banan vid starten. Ff har ej observerat att banljusen monterats 5 m utanför bankanten utan räknade med att de var placerade i anslutning till denna. Vid uppställningen till start har ff dessutom blivit bländad av en vid Linjeflygs stationsbyggnad uppsatt strålkastare. Denna strålkastare bör i fortsättningen antingen vara släckt vid mörkerflygning eller riktas på lämpligare sätt. Beräknad repkostnad c:a 40.000:-. Fpl kasserat. (L)
1961-04-11F 3J 29F29448
gul M
TjällmoKollision i luften med fpl 29681. Flygplanen har kolliderat då fpl (29448) utfört en tunnelroll åt höger. I ryggläge har fpl upphunnits av fpl 29681 som har utfört en buntrörelse och svag vänstersväng med bankning för att undvika kollision. Detta har emellertid inte lyckats utan fpl 29681 stjärtparti har kolliderat med fpl (29448) högra vinges ovansida framför skevrodret. Fpl (29448) har erhållit skador på höger vinges ovansida mellan vingskuldra och stallfena i sådan omfattning att lyftkrafterna på denna vinge minskats och inte kunnat kompenserats genom roderutslag. Haveriet har orsakats av att ff i det anfallande fpl felbedömt sin närmandehastighet. Ff (ffl 2.gr SEB H), (GFSU), räddade sig med fallskärm. (L)
1961-04-11F 3J 29F29681
gul K
TjällmoKollision i luften med fpl 29448. Ff (ffl 2.gr JE F), (GFSU), räddade sig med fallskärm (ff kolliderade ytterligare en gång med ett annat fpl 29 i luften 1965-04-01).
Flygplanen har kolliderat då fpl 29448 utfört en tunnelroll åt höger. I ryggläge har fpl upphunnits av fpl (29681) som har utfört en buntrörelse och svag vänstersväng med bankning för att undvika kollision. Detta har emellertid inte lyckats utan fpl stjärtparti har kolliderat med fpl 29448 högra vinges ovansida framför skevrodret. Fpl (29681) har vid kollisionen fått stjärtpartiet losslitet omedelbart framför stabilisatordomkraften och därför blivit manöverodugligt. Haveriet har orsakats av att ff i det anfallande fpl felbedömt sin närmandehastighet. (L)
1961-04-12F 11S 29C29953
blå O
Bana 27, F 11Ff har vid landningen som rotetvåa slagit i marken 265 m före banändan med höger vingspets. Fpl har därefter slagit höger vingspets i marken ytterligare två gånger innan höger huvudhjul tagit mark, 200 m före banändan. 100 m innan banändan har noshjulet tagit mark och brutits av och fpl har då svängt ca 70° åt höger. Under senare delen av uppbromsningen har fpl svängt ytterligare ca 200° åt höger, för att stanna 60 m efter banändan, ca 70 m till höger om landningsbanans mittlinje. Ff (ffl 2.gr EBO A) oskadd.
Haveriorsak: Under slutet av landningsplanén kom ff in i störd luft efter framförvarande fpl (rotechef). Pga låg flyghöjd och relativt ringa rutin på fpl 29 hann ff ej häva vingdopp utan fpl högervinge kolliderade med marken. (L)
1961-05-04F 16J 29A29192
röd E
I närheten av F 16 fältEfter start för att öva instrumentflygning fick ff på 400-500 m höjd motorstörningar. Ff försökte förgäves få med motorn genom att dra av och på gasen, men gjorde inga återstartningsförsök med spärrventilen. Ff beslöt landa på bana 08 men farten var för hög (400 km/t) så ff bestämde då att söka landa på bana 26. Han svängde höger men farten gick ned så mycket att han måste gå rakt ut och nödlanda utanför fältet. Ff hade tidigare tryckt ned utknapen till landstället men hade ej nödutlöst stället, då han haft uppfattningen att stället gått ut. Landstället förblev i delvis infällt läge vid sättningen. Fpl tog mark strax bortom Gävle-vägen och hasade ett stycke på buken innan det slutligen stannade. Ff (kn B P) undkom oskadad.
Utlåtande: Motorstörningarna har orsakats av att bakre insprutningspumpen har skurit. Ff har icke följt instruktionerna vid motorstopp enligt SFI J29. Utredningen visar att återstart sannolikt lyckats om instruktionerna följts. (A, L)
1961-05-05F 9J 29F29427
gul M
Stora Laberget, 10 km SV BodenOkontrollerat läge under molngenomgång. Fpl kolliderade med marken. Låst kurshorisont. Ff (ffl 2.gr CC S) omkom. (L)
1961-05-09F 16J 29A29275
blå T
ÅkerbyMotorstopp på 12.000 m höjd. Ff gjorde upprepade återstartförsök som misslyckades. Pga moln saknade ff marksikt och begärde via radio att TL skulle dirigera honom mot obebyggt område. Fpl, som befann sig i glidflykt, dirigerades NV Uppsala och ff (kadett vpl serg HG H), (OK), hoppade på 1.500 m höjd och tog oskadd mark vid Fibysjön. Fpl slog ned 11 km NV Uppsala. (GP, L)
1961-05-18F 3J 29F29638
gul D
Skogsby, BjörkvikKollision i luften med 34010. Vid övning i luftstrid omkr kl 1000, i klart väder, kolliderade fpl med ett fpl J 34. Ff (ffl 2.gr KG P), (GFSU), omkom omedelbart. Ff hittades 200 m från fpl och stolen 800 m från fpl. Linorna till fask var avskurna till ett par meters längd (av en vrakdel?).
Fpl J 34 blev manöverodugligt (hade fått stjärtpartiet bortslitet), varför ff lämnade fpl med fallskärm. Han erhöll mindre skador. Båda fpl totalhavererade. (L, EX)
1961-05-24F 16J 29A29195
röd M
F 16Efter ett flygpass, omfattande skjutning mot markmål, erhöll ff före landningen av tl uppgift om sidvinden (vänster 30°, 40 km/t, byig). Under planén påverkades fpl strax före banändan (fart ca 230-235 km/t, 40° klaff) av ett vindkast, som ff parerade med sid- och skevroder. Omedelbart före sättningen kom ett kraftigare kast, som ff trots ytterligare sidoroder icke lyckades motverka innan höger hjul tog i banan. Fpl hade då kraftig avdrift. Höger vingspets slog i marken och fpl gjorde ground-loop. Ff (ffl 2.gr K-O P), (GFSU), undkom oskadd medan fpl erhöll svåra skador.
Haveriet synes ha orsakats av att ff icke genom tillräckligt bestämt sidoroderutslag lyckats motverka rolltendensen före sättningen. Bidragande kan ha varit att han använt 40° vingklaffutslag. (A + O, L)
1961-06-08F 11S 29C29968
blå U
F 11, Nyköping Under inflygning för landning fick fpl motorstopp, ”orsak okänd”. Ff (kadett, vpl furir L-E B), (TIS), räddade sig med fallskärm på 40 m höjd. Tyvärr omkom ff 1962-10-29 med S 29C 29971. (L, GT)
1961-06-08F 16J 29F29648
gul P
F 16Vid start hade fpl svårt att få höjd och kolliderade med ena vingen med en uthuslänga på Ärna gård. Fpl slog runt och fattade eld. På en väg som gick vinkelrätt mot fpl riktning kom en buss och fpl touchad vägen ca 30 m framför bussen.
Ff (ffl 2.gr S-Å K), (FFSU), omkom. (GT, L)
1961-07-28F 11S 29C29959
gul S
NV Bolmen Under övning i instrumentflygning fick ff motorstopp då han drog på gasen efter att ha flugit på tomgång. Varvtalsmätaren stod i botten och utloppstemperaturen sjönk till under 200°. Ff gjorde några återstartningsförsök vid ca 400 km/t ned till 1.700 m. Då försöken misslyckades utförde han fsk-hopp på ca 1.000 m höjd. Ff (fing-asp vpl serg CGE L), (AFT), landade utan skador.
Haveriet orsakades sannolikt av att den främre insprutningspumpen skurit och att återstartningsförsöken misslyckades pga för låg fart och att ff släppte starttändspoleknappen för tidigt. (A, H, L)
Se 2 bilder längst ner på sidan.
1961-08-07F 16J 29F29422
20-röd D
NO Tolfta kyrka, NNO TierpEfter start från F 20 kl 0852 utförde ff först navigeringsflygning och därefter avancerad flygning varunder fpl havererade omkr kl 0915. Ett annat fpl som passerade strax ovanför iakttog hur fpl utförde en rolliknande rörelse varpå det slog ner i skogsterrängen nedanför.
Ff (serg BG G) följde med fpl ned och omkom. (L, GP)
1961-08-11F 16J 29F29680
gul K
HebyFf övade luftstrid på hög höjd. Utan att meddela sig på radio företog ff fask-hopp på 2.000 m och undkom oskadd.
Ff (fk NM L), (FKF), ringde själv flottiljen och meddelad fask-uthoppet. (GT, L)
1961-08-16 F 10J 29F29499
röd H
15 km NO HalmstadUnder en jaktstridsövning gjorde ff en undanmanöver och förlorade kontrollen över fpl. Två lantbrukare hade bara några minuter före nedslaget arbetat på åkern där fpl störtade (Boden, 5,5 km SO Oskarström, 4 km ost Sennan)!
Ff (RG N), (FFSU), omkom. (GP, GT, L)
1961-08-18F 16J 29A29162
röd L
F 16Vid landning har fpl rullat in i utrullningshinder och skadats. Ff (BÅ S) oskadad. Fpl föreslås med hänsyn till gångtiden till kassation. (L)
1961-09-15F 3J 29F29454
blå B
2 km norr Nykvarn, 9 km VNV TranåsUnder samövning mellan förband ur F 3 och F 9 havererade fpl i samband med jaktstrid. Ff (fk LO S) omkom. (L)
1961-09-22F 10J 29F29500
gul C
25 km S KalmarHaveriet inträffade i samband med nödlandning efter dragkraftsbortfall, som orsakats av fågelkollision vid lågflygning. Haveriplats på en åker intill riksväg 4. Ff (ffl 1.gr AGE B) oskadad. (L)
1961-10-04F 3J 29F29485
blå P
Kvistorp, 5 km NNV NässjöUnder ett pass med start kl 1005 avseende kontroll av sidtrimmen på 1.000 och 4.000 m höjd och därefter ytterligare kontrollflygning med urkopplade skevroderservon, havererade fpl omkring kl 1030 varvid ff (lt SJG D), (FFSU), omkom och fpl totalhavererade. (L)
1961-10-17F 9J 29F29568
röd M
Finnekumla, 20 km S UlricehamnVid återsamling efter luftstrid på 8.000 m höjd saknades fpl. Ff hade ej meddelat något via radio. Ögonvittnen hörde en skarp knall och såg lågor slå ut från bakpartiet på fpl varefter det störtade rakt ner i marken. Nedslagsgropen var 5 m djup och fpl-delar spreds 500 meter bort.
Ff (fliasp serg BGB L), (AFT:1), omkom. (NT, GP, L)
1961-11-15F 9J 29F29620
röd R
F 9, SäveHaveri vid landning bana 36, F 9, Säve. Fpl överstegrat pga ”bristande rutin” (ff:s 8:e flygpass…). Ff (kadett H M), (TIS), från Tunisien oskadad. Fpl kasserat 1962-01-30. (L, B)
1962-02-26F 16J 29F29349
20-röd B
S F 1, HässlöEfter navigeringsflygning i mörker och under inflygning för landning slog fpl i marken. Ff (fk res SÅ A) omkom(GP, L)
1962-03-11F 4J 29F29538
röd K
KrokomUnder övning i anfall mot trupp på marken kom ff troligen på för låg höjd och kolliderade med en trädtopp. Motorn skadades och fattade eld. Ff steg till 800-1.000 m höjd och utlöste eldsäckningssystemet. Då detta inte hjälpte utförde ff (ffl 1.gr AB N), (FFSU), fask-hopp och landade oskadd. (Expressen skriver bara att ff fick motorstörningar, inga trädtoppar…)
(GT, EX, L)
1962-03-16F 3J 29F29551
röd M
TungelstaKollision med fpl 34035. Under luftstrid på 1.500 m höjd kolliderar fpl (inflygande fientlig styrka) med en J 34 (försvar av Stockholmsområdet) från F 18. Ff (kn GE K), (FFSU), hittades omkommen vid katapultstolen som hamnade ca 1 km SO fpl nedslagslats. (GT, GP, L)
1962-03-21F 16J 29A29273
20-blå G
F 16Buklandning. Ff glömde fälla ut stället. Ff (kadett M M) oskadd. (L)
1962-03-30F 16J 29A29253
blå K
Fält 32Landningshaveri. Ff (kadett M S) oskadad. Fpl som skadats i samband med landning får disponeras som instruktionsobjekt i räddningstjänst. (L)
1962-05-07F 16J 29F29602
blå G
F 16Vid buklandning fattade fpl eld och totalförstördes. Ff oskadd. (GP)
1962-05-22F 4J 29F29356
gul D
NifsåsenKollision med fpl 29407. Vid återsamling efter övningflygning med 4 flygplan träffades fpl:s roderparti av 29407 och blev manöverodugligt. Fpl virvlade runt i luften under störtningen och ff utlöste katapultstolen men fask hann inte utveckla sig. Ff (ffl 1.gr BA E), (FFSU), hittades omkommen i katapultstolen 50 m från fpl nedslagsplats.
Ff i 29407 kunde landa det skadade flygplanet på F 4.
(GT, EX, L)
1962-06-15F 3J 29F29399
vit H
F 12, Kalmar Ff utlöste eldsläckningssystemet och hoppade ner på marken men fpl fattade eld och brann upp.
Ff (ffl 1.gr N K) oskadad. (EX, GT, L)
Se 2 bilder längst ner på sidan.
1962-06-26F 3J 29F29668Västra HargEn rote J 29 övade enskild jaktstrid på mellan 7.000-10.000 m. Ff (röd 4) förde sin strid i ett snett loopingplan med hög fart i lägsta delen av kurvan och låg fart (ca 300 km/t) på topparna. Då ff låg i en sådan topp på ca 7.000 m höjd snävade han till svängen. Fpl kom härvid in i en kvickroll-liknande rörelse som bör ha ytterligare reducerat farten. Rörelsen övergick direkt i en vänsterspinn som ff – trots ansatta urgångsroder – icke lyckades häva. Efter att ha legat i spinn under åtskilliga varv beslöt ff lämna fpl. Han nödutlöste huven och sköt ut sig på ca 4.000 m. Ff (ffl 1.gr J T), (FFSU), tog mark i stenig skogsterräng och stukade ena foten. Fpl slog ned ca 6 km VNV Ulrika . Vid nedslaget torde fpl legat i spinn.
(A, H, L)
Se bild längst ner på sidan.
1962-07-23F 4J 29F29558
gul H
F 4 Omedelbart efter start fick fpl motorstörningar. Ff försökte nå banan där han startat men lyckades inte utan träffade talltoppar i skogen intill och plöjde rakt över en gräsbelagda bana. Ff (ffl 1.gr B A) fick livshotande skador.
Läs mer om haveriet. (L, DN)
1962-08-20F 11S 29C29947
gul L
F 11 Under start för att utföra kamera-kontroll fick ff dragkraftsbortfall ungefär 600 m från banändan o fart ca 240 km/t. Varvtalet sjönk från 10.200 v/m till 9.800 v/m men gick åter upp till fullvarv för att därefter omedelbart sjunka. Samtidigt med varvtalsfallet sjönk utloppstempera turen. Ff drog genast av och försökte bromsa in fpl, först med ad-bromsning och därefter – sedan fpl rullat av banan i banförlängningen – med hjulbromsning. I slutet av banförlängningen började fpl slingra så att hjulen skar ner i den något lösa marken. Noshjulsgaffeln gick av och fpl slog runt över nosen och vänster vingspets. Ff (ffl 1.gr B-E K), som fick grävas fram, undkom oskadd. (A, H, L, K)
Se 2 bilder längst ner på sidan.
1962-10-12F 10J 29F29464
gul T
F 10, ÄngelholmEfter stridsövning märkte ff att fpl inte var manöverdugligt. Ff fick order att gå upp i höjd och ett annat fpl beordrades flyga nära varvid det konstaterades att fpl-kroppen var skadad (främmande projektil med stor genomslagskraft??). Vid test på 3.000 m höjd och med klaffarna ute syntes fpl fungera normalt. DivCh gav då order om landning. När ff kom in över Ängelholm på 400 m höjd upptäckte ff att fpl inte gick att svänga vänster. DivCh gav då ordern: ”Sätt fpl i riktning ut över Skälderviken.” Innan fpl hann ut över vattnet förlorade det fart så det hotades av överstegring. Brandvarningslampan tändes och ff (ffl 1.gr BG I), (GFSU), räddade sig oskadd med fallskärm från 300 m höjd. Fpl kraschade i ett dike 300 m från ett tegelbruk utan att fatta eld. (EX, L)
1962-10-29F 11S 29C29971
blå L
F 17, Ronneby Motorstörningar på knappt 100 m höjd direkt efter start. Ff har försökt svänga tillbaka till fältet för att landa där men på 40 m höjd och några hundra meter kvar till fältet visar fpl tecken på att tappa höjd pga dåligt med fart. Fpl har kurs rakt mot ett villakvarter med lekande barn och det verkar som ff gör ett försök att undvika en katastrof så han girar skarpt till vänster. Fpl viker sig och plöjer en kort gata i skogen, rutschar över en länsväg, bryter genom stängslet till fältet och fortsätter rullandes 75 m in på området innan det stannar. Ff (kadett vpl L-E B), (FFSU), omkom.
Ff hade 1961-06-08 hoppat från ett fpl med motorstörningar och hade då sagt:
”Jag var för orutinerad. En annan gång kommer jag inte att ha så brått att lämna fpl.”. Kan detta ha bidragit till att ff har försökt nödlanda på fältet? (SE, L)
Se 2 bilder längst ner på sidan.
1962-11-02F 4J 29F29672
blå C
F 4 Motorstörningar direkt efter start på 3-5 m höjd med indraget landställ. Ff genomförde en perfekt buklandning. Ff (fk M T) oskadad. Ff havererade med en SK 16 i Skellefteå för två år sedan pga fel på bränsletillförseln. (EX, L)
Se bild längst ner på sidan.
1963-01-17F 8J 29A29251
vit L
F 9, SäveFf flög på morgonen F 8 – F 9 med ett fpl 29A med fälltankar och landade Säve 0844. Sättningen kom att ske ca 100 m minus bana 36, varvid landstället delvis slogs sönder och fpl rutschade in på landningsbanan, fortsatte snett åt höger och stannade till höger om banan med nosen ungefär contra landningsriktningen. Ff (öv Å M) (AFT) oskadad.
Haveriet har orsakats av att ff felbedömt fart och höjd under sista delen av planén. Markdis kan under rådande fältförhållanden ha försvårat bedömningen.
Skador: Nosställ och nosställsluckor, strålkastare och lucka, höger fälltank, höger landställ och lucka ej reparabla. Höger vingspets, undersida kropp från nosställ till halva motorkåpans längd, höger landställsinfästning omfattande plåtskador. Beräknad reparationskostnad: ca 50.000:-. Fpl kasserat. (L)
1963-01-21F 4J 29F29359
röd J
Storsjön vid Västbyviken, 1,5 km V F 4Under ett flygpass med start kl 0931 från F 4 avseende roteflygning i försvarsgruppering samt växling mellan försvars- och anfallsgruppering på 12.000 m höjd, vilken efterhand minskades till 10-11.000 m, blev ff omkring kl 0945 indisponerad, varefter fpl under brant dykning slagit igenom den snötäckta isen på Storsjön vid Västbyviken.
Ff (ffl 2.gr AR S), (GFSU), omkom.
Ff klagade på att han kände sig illamående. Enl instrumenten fanns det fortfarande syrgas kvar. Ff började gå ner till lägre höjd när fpl plötsligt dök rakt ner och slog igenom isen.
(L, GT, EX)
1963-02-15F 10J 29F29423
blå E
Skäldervikens isUnder hemflygning efter ett pass enskild övning i avancerad flygning med start från F 10 kl 1043 havererade fpl på Skäldervikens is, varvid ff (ffl 2.gr HT J), (GFSU), erhöll så svåra skador (svåra huvudskador o inre blödningar) att han senare avled.
Ff kan ha missbedömt avståndet till marken pga snötäckt is och lätt snöyra. Fpl kanade 500 m på isen innan det stannade och fattade eld. Ff drogs undan av några fiskare. Stol och fask låg ca 150 m från nedslagsplatsen. Krutladdningen i stolen var inte avfyrad. (L, EX)
1963-03-08F 4J 29F29636
blå G
F 21Efter start från Kallax bana 32 sjönk fpl igenom och rutschade med infällt landställ c:a 800 m på en till största delen isbelagd bana. Starten utfördes med tänd ebk och fpl var utrustat med fyllda fälltankar. Fpl stannade i en snövall c:a 10 m från banslutet vid sidan av banan och vreds härvid c:a 110° från startriktningen. Ff (ffl 2.gr LS Ö), (GFSU), oskadad.
Materielskadornas omfattning: Skador på flygkroppens undersida, några spant intryckta in i luftkanalen, motorkåpan deformerad. Motorn insänd CVA för undersökning. Beräknad reparationskostnad kr c:a 40.000:-. Fpl kasserat 1964-02-15. (L)
1963-03-23F 22J 29B29374
vit D
Kamina, KongoHaveriet inträffade efter att bränslepumparna skurit. Vid den efterföljande nödlandningen punkterades ett däck varvid planet gick av banan och kolliderade med en termitstack. Ff (öv S L) oskadd. (L)
1963-04-18F 4J 29F29593
blå R
Holvarebo, ca 10 km S Linköping (Skede)Kollision i luften med 29651 (se nedan och bild längst ned). Under jaktstrid mellan en grp J 29 ur F 3 och en grp J 29 ur F 4 kolliderade fpl 2 ur grp F 3 och fpl 4 ur grp F 4 omkring kl 1429. Ff ur F 4 (ffl 2.gr SA G), (GFSU), omkom. (L)
1963-04-18F 3J 29F29651
röd U
Holvarebo, ca 10 km syd Linköping (Skede)Kollision i luften med fpl 29593 (se ovan).  Ff (ffl 1.gr JA B), (FFSU), ur F 3 räddade sig med fask och undkom med vissa blessyrer. (L)
1963-09-23F 3J 29F29498HultsfredI samband med markkörning av en rote J 29F på bansystemet i Hultsfred och då ff (ffl 1.gr S-Å A) (FFSU) rullade förbi KC, upptäckte TL att bromsarna var röda på det passerande fpl. TL meddelade detta per radio. Omkring 300 m från banända 12 slog det eld i utströmmande hydraulvätska från vänster hjul. TL meddelade även detta per radio. Istället för att fortsätta rakt fram i banans förlängning, bromsade ff och då endast högerbromsen tog girade fpl åt höger. Då ff något senare kuperade motorn, bortföll även styrverkan på noshjulet och fpl kolliderade med en trädgrupp i främre uppställningsområdet.
Orsak: För hög fart och för kraftiga bromsningar under markkörning. Materielskadornas omfattning: Svåra skador på fpl nosparti, centrala luftkanalen, motorkåpa, höger vinge, vänster hjulbroms och hjulnav. Beräknad reparationskostnad kr 35.000:-. Fpl kasserat. (L)
1963-09-27F 11S 29C29954
blå E
Ölands norra uddeUnder ett spaningsföretag med en rote ur 2/F 11, med start från F 17, kolliderade ff (roteettan) med en fågel på 20-30 m höjd ca 25 km NO Ölands norra udde. Ff steg och meddelade fågelkollision till rotetvåan som följde med i stigningen och rapporterade till F 12. På drygt 1.000 m kände ff skakningar som tilltog, varvet sjönk och farten minskade. 2:an iakttog att det gnistrade ur motorns utloppsdel och det kom ut eldklot samt stötvis ganska ljus och tunn rök (kompressorn hade skadats). På ca 800 m lämnade ff fpl över Gotlands norra udde. Ff (ffl 1.gr RV H), (FFSU), landade i vattnet i Grankullaviken och simmade i land. Fpl störtade nära Grankullavik. (A, L)
1963-10-03F 13J 29F29489
röd R
VärnaEfter start flygvapenövning mötte grp sämre väder. Grpch beordrade rotevis stigning genom moln för navfyrlandning F 3. Efter plané i moln till 5.200 m märkte rotech att han hade fel på flyginstrumenten och beordrade rotetvåan att gå ifrån. Ögonblicket därefter låste sig kurshorisonten. Rotech kom under moln på 150-200 m höjd i 20°-30° dykvinkel och återfick full kontroll över flygläget och kunde landa F 3 u a. Fpl hade överbelastats till 10 g. När rotech beordrade rotetvåan (ff) att gå ifrån, kontrollerade ff sin kurshorisont , fann att den var låst och att girindikatorn gav fullt utslag åt vänster. Flyghöjden minskade hastigt och farten ökade. Ff försökte centrera grundinstrumenten, men fpl kom då i stall. Efter ytterligare ett försök att få flygläget under kontroll gick farten ned till 300-350 km/t. Ff (ffl 1.gr RG P), (FFSU), sköt då ut sig på 3.000 m höjd och landade oskadd i en sjö på grunt vatten. (A, L)
1963-10-09F 3J 29F29376
röd G
F 3I landningsplanén sjönk fpl igenom från 15 m höjd och tog mark 260 m minus banändan. Noshjulet slogs av. Ff (fk HO S), (H O FFSU), lättade efter pådrag och ebk-tändning och ny sättning på banan. Kraftig byig vind har bidragit.
Skadornas omfattning: Fpl: Strålkastare med infästningar, noshjul med luckor, spant och plåtar i nosställsutrymmet, pejllucka och pejlutrymme, pejlomformare och pejlram, motorkåpan. Motor: Strålningsskydd, ejektor, munstyckshalvor, flamrörsmantel. Beräknad reparationskostnad, fpl 30.000:-, ebk 8.000:-.  Fpl kasserat. (L)
1964-03-05F 3J 29F29630UråsaPå medvindslinjen vid landning på Uråsa, höjd 150 m, fick ff order från TL att tända strålkastarna då sikten var nedsatt av en snöby. Ff meddelade ”ställ ute”. Fart i banänden 260 km/t. Då ff ej satt sig efter att ha passerat 600 m in på banan, var hans avsikt att dra på och landa på nytt. Ff meddelade ”jag drar på”. Fpl fortsatte dock landningen och när fpl tog mark märkte ff att stället ej var utfällt. Fpl stannade 1.300 m in på banan. En mindre eldsvåda uppstod. Ff (lt H L) oskadad.
Pga nedsatt sikt och TL placering (2.000 m N banänden) kunde TL ej se om stället var ute utan litade på ff anmälan. Ff kan dock ej minnas att han anmält ”ställ ute”. Den nedsatta sikten samt att ff slog till knappen för landningsstrålkastaren i samma läge som han normalt skulle ha fällt ut landstället kan ha medverkat till ff glömska. (A, L)
1964-06-30F 11S 29C29957
11-57
JönåkerEfter ca 45 min övning i gruppflygning utförde 4-gruppen en gunga med 5 g belastning. Under upptagningen observerade ff i fpl 4 en rödbrun rökpuff från fpl 3 och meddelade detta på radio. Samtidigt hörde ff i fpl 3 en knall och fpl började vibrera kraftigt. Ff drog av till tomgång, skevade fpl rätt på vingarna och försökte ta upp ur dykningen men spaken kändes stum och fpl verkade ej reagera för höjdrodret. Ff beslöt sig då för att hoppa. Vibrationerna hade då nått en sådan intensitet att han ej kunde urskilja huvens nödutlösningshandtag. Genom att treva sig fram fann ff handtaget, utlöste huven och sköt ut sig på ca 3.000 m höjd och fart 700 km/t. Ff (ffl 1.gr EGS-E I), (FFSU), tog mark oskadd på ett fält. Fpl slog ned 50 m norr europaväg 4, ca 3 km väster Jönåker.
Haveriet orsakades av ett turbinskovelbrott men varför ff uppfattade spaken som stum har inte kunnat förklaras. (A, L)
1964-08-13F 4J 29F29527
4-44
F 4, FrösönFf startade bana 12, utan ebk, för navigeringsflygning. Ff kontrollerade ej fartmätaren utan lättade fpl ”på känn” efter ca 850 m, med hög anfallsvinkel och låg fart. Ff har sedan flugit ca 600 m, fällt in landstället och stigit till ca 5 m höjd. Marginalen mellan för lättning erforderlig anfallsvinkel (ca 17°) och begynnande överstegring (ca 20°) har blivit synnerligen liten och kommit att överskridas med genomsjunkning som följd och fpl har landat ca 1.500 m in på banan. Brand uppstod när gnistor antände utströmmande bränsle. Fpl rutschade ca 600 m på banan innan det stannade och ff (kn O Ö) kunde hoppa ur oskadd. (A, L)
1964-09-11F 4J 29F29653
4-50
NNO OpeEfter start för stridsmässig avancerad flygning i rote och under stigning märkte ff att varvet sjunkit till ca 8.500. Ff trodde sig omedvetet ha successivt dragit av gasen och förde därför fram gasspaken. Därvid ökade varvet men samtidigt steg visaren för utloppstemperaturen in på rött värde. Ff minskade gasen till 8.000 varv. Strax därefter fortsatte varvtalet att ryckvis sjunka tills det stannade på strax under 2.000 varv. När varvet sjunkit till 2.000 slog ff till spärrventilen och tryckte in tändspoleknappen. Härvid ökade varvet och varierade mellan 5.000 och 6.000. När ff släppte tändspoleknappen sjönk emellertid varvet till 0. Ff utförde ytterligare några återstartningsförsök. Ff bedömde att han ej kunde genomföra en nödlandning på basen och sköt ut sig på ca 1.500 m höjd. Ff (ffl 1.gr SSR K), (FFSU), undkom med en obetydlig fotskada. Motorstoppet berodde troligtvis på att en insprutningspump skurit. (A, L)
1964-11-02F 3J 29F29656
3-32
F 3Före landning på F 3 bana 26, på medvindslinjen, innan farten gått ned till 400 km/t, begärde TL uppgift om molnbasen. Ff (rotech) steg då till ca 500 m och rapporterade till TL, fortsatte sedan landningen med flack planvinkel och högre motorvarv än normalt. Efter insvängning till finalen anmälde ff ”ställ ute”. Pga dålig sikt slog han till strålkastarna i ca 5 sek. Strax därefter anmälde även rotetvåan ”ställ ute”. TL kvitterade och beordrade ”strålkastare”. TL såg endast ljus från ett fpl och beömde pga avståndet att ljuset kom från tvåan samt antog att rotech var skymd av en skogsridå. Han riktade därför sin uppmärksamhet mot den punkt där rotech fpl skulle komma i sikte, ca 150 m bortom banändan. Då han fick syn på rotech fpl vid banänden observerade han att landstället ej var utfällt och gav order om pådrag men i samma ögonblick buklandade fpl och kanade på banan ca 600 m och tog eld. Innan ff lämnade fpl stängde han HT-kranen men hann ej stänga LT-kranen eller utlösa brandsläckaren. Ff (lt J Å) oskadd men fpl erhöll svåra skador.
Utlåtande: Haveriet orsakades av att ff ej fällt ut landstället samt glömt kontrollera ställets läge före landning. Bidragande orsak kan ha varit TL:s begäran om molnhöjd, dålig placering av varningslampan för ”ej utfällt landställ” (se även haveri 1962-05-07) samt TL:s uteblivna anmälan om att strålkastare ej observerades. (A, L)
1964-11-05F 4J 29F29355
4-07
S RevsundUnder ett pass dykning under hög fart med en rote (lärare (L) och elev (ff)) påbörjade ff dykning från 11.000 m. L beordrade att dykvinkeln skulle ökas, då farten blev för låg. På 9.500 m och fart något under 0,9 doppade väster vinge. L beordrade ff att motverka med sidoroder. Rollen stoppades då för ett tag, men därefter rollade fpl över till ryggläge. Fpl gjorde en halvroll som slutade i mycket brant dykning. L påminde om kurvklaff och gasavdrag. På fråga om kurvklaff var ute svarade ff ”Ja”. På 6.000 m verkade ff fått kontroll på fpl. Dykvinkeln hade minskat till 50-60° men ökade ånyo och fpl fortsatte i ca 70° dykvinkel och vid höjd 3-4.000 m beordrades ff hoppa, men medföljde fpl ned i Ö Sjulasjön.
Haverikommissionen föreslog att det utredes om utbildningen i högfartsflygning (0,86-0,93) kan senareläggas. I varje fall synes denna utbildning böra bedrivas i långsammare takt till högre Mach-tal.
Ff (ffl 2.gr AH G), (TIS), omkom(A, L)
1965-02-02F 4J 29F29379
4-13
AnarisfjällenUnder ett pass lågnavigering på 100 m höjd förlorades kontakten mellan rotechef och rotetvåa. Vädret innebar en och annan fjälltopp i moln och efter en stund anmälde ff att han avbröt övningen (300 m molnhöjd) och svängde vänster. Flyglärare A upptäckte senare ff men efter en stund avbröt även A och svängde vänster varefter ff anmälde att han tappat A. Ff har i moln hamnat i okontrollerat flygläge och A har gett order om stigning på instrument mot LV-fyren vid F 4. Därefter återhördes ff inte mer. Fpl hittades 1/5 och ff återfanns 10/6 ca 400 m NO toppen av Santafjället. Ff torde ha gjort fask-uthopp ua men har efter landningen drivit med skärmen. Ff har till slut lyckats få skärmen under kontroll och påbörjat frikoppling av fask-selen då skärmen åter blivit luftfylld och ff har försökt skära sig loss med kniv men icke lyckats. Ff har då tagit av sig hjälm och mask men kastats omkull och drivit vidare. Utan huvudskydd har ff erhållit ett ental slag mot skallen, vilka medfört medvetslöshet. Under den fortsatta 800 m långa drivningen har skador på bröstkotpelaren uppkommit. Ff (ffl 2.gr J I), (GFSU), omkom. (A, L)
1965-04-01F 4J 29F29612
4-47
O HärnösandKollision med fpl 32210. Under en sektorövning övades luftstrid och en 32:a ur F 15 anföll fpl 29612 med tänd ebk och en närmandehastighet av 50-100 km/t. På avstånd av 200-300 m gavs order att avbryta striden. 32:an avbröt kurvstriden och fortsatte rakt fram under svag stigning för att passera 29:an på vänster sida. Avsikten var att därmed visa 29:an att den varit förföljd och kommit i sådant läge att den var att anse som nedskjuten. Då 32:an hunnit fram i jämnhöjd, övergick 29:an från höger- till vänstersväng, varvid dess nos kolliderade med 32:ans stjärt. Kollisionen inträffade på ca 500 m höjd. Ff (fk JE F), (FFSU), räddade sig med fallskärmshopp och bärgades av en lotsbåt. Fpl störtade i havet och 32:an erhöll skador i stjärtpartiet men kunde landa vid F 15.
Utlåtande: 32:an var enligt OSF skyldig att hålla undan för det upphunna fpl genom att ändra sin kurs åt höger och – oberoende av svängar från det andra fpl – hålla undan från detta till dess han var helt förbi och klar. Ff i 32:an har visat ovarsamhet och vållat kollisionen. (A, L)
1965-05-06F 3J 29F29515
3-48
F 3 Ff startade med fullgas ebk för övning i vingmålsstart. När stället fällts in började det lukta bränt ”gummi” i fpl. Ff valde att landa pga dragkraftsminskning och vibrationer i fpl. Landningen utfördes ua. Ff (ffl 1.gr L S) oskadad. Fpl kasserades pga de skador det fått efter att flamrörstratten i brännkammaren lossnat och blockerat utloppet med överhettning i ebk och genombränning av fpl-kropp som följd. En lossnad flamrörstratt hittades också på fpl 29415 men utan fullbordad genombränning.
Bildtext: Fpl höger bakkropp. Missfärgade roderlinor. Lossnad fastkilad flamrörstratt. (A, H, L)
Se 3 bilder längst ner på sidan.
1965-11-22F 21S 29C29966
21-17
SO Junkön, Luleå skärgårdÖvningen i navigeringsflygning i rote under mörker på 3.000-4.000 m som avslutades med Anita-landning. Ff var rotech men hans PN 50 fungerade ej tillfredsställande så därför fick rotetvåan gå fram och leda roten. Ff meddelande avsikt att ansluten följa till finalen. Genom platsbytet kom ff att ligga på insidan under slutsvängen. Rotech kunde bibehålla marksikt under hela Anita-landningen och han konstaterade att ff låg på plats då c:a 10° kvarstod av svängen. Någon gång därefter försvann fpl och slog i isen 22 km från fältet och i närheten av inflygningslinjen. Ff (ffl 1.gr BV Å), (FFSU), medföljde fpl i nedslaget och omkom.
Orsaken till haveriet har varit att fpl kommit i okontrollerat läge. Om ff varit medveten härom har ej kunnat fastställas. Motorn fungerade och klaffar och landställ var vid nedslaget infällda. Att fpl låg ansluten på insidan i svängen är icke normalt förfarande och medförde att alla referenspunkter i horisontalplanet försvann. Detta kan av ff ha upplevts starkare än normalt då hans kondition varit nedsatt pga de två föregående dygnens livsföring. (A, L)
1966-03-03F 4J 29F29601
4-61
Sännån vid sjön IsmundenUnder ff:s 4:e pass för dagen med samma fpl och under hemflygning från jaktförsvarsuppdrag, inträffade motorstopp, 25 min efter start, på ca 1.000 m höjd. Varvtalsmätaren visade noll och ff steg till 2.500 m men efter 4 misslyckade återstartningsförsök stängde ff bränslekranar, utlöste brandsläckaren och sköt ut sig på 800 m höjd. Ff (Lt C-J II W), (FFSU), hamnade oskadd i ett träd. Fpl slog ned i skogsterräng.
Motorstoppet orsakades av att bränslesystemet slutat fungera då hjälpapparatdrivningen upphört pga kraftig förslitning av splines i kopplingen mellan rotorpartiets främre lagertapp och mellanaxeln till centrumväxeln. (A, L)
1966-08-10 F 16J 29F29621
20-18
gul M
F 16Landningshaveriet. Nosstället knäcktes in och kvaddade nosluckorna men det räckte för att fpl skulle klassas som totalhavererad! Ff (kadett G P) oskadad. (L)
1966-08-26F 11S 29C29925
11-25
Tåkern och MölltorpEn rote utförde radarledd kontaktövning (avseende utbildning av rrjaktpersonal) när varvtalet plötsligt sjönk på 7.500 m höjd. Några minuter tidigare hade ff iakttagit en tillfällig nedgång av varvet med ca 200 r/m. Ff slog genast till spärrventilen. Varvet hade då sjunkit till ca 6.000. Åtgärden hade ingen verkan. Ff drog av gasen till tomgång, stängde HT-kranen och meddelade motorstopp. Bakre lagertemp stod på 90°, utloppstemp visade 0° och varvräknaren stod i botten. Inget onormalt ljud hade hörts från motorn. Kort före motorstoppet avläste ff bränslemängden till ca 1.200 liter. Inga varningslampor lyste. Den elektriska utrustningen fungerade ua. Ff utförde tre eller fyra återstartningsförsök utan resultat. Rotekamraten iakttog kraftig dränering från utloppsdelen på ff:s fpl. I trakten av Tåkern och höjd ca 3.000 m insåg ff att han ej skulle nå någon lämplig bana och beslöt att hoppa. Ff riktade in fpl ut över Vättern och sköt ut sig på ca 2.000 m. Vid nedslaget erhöll ff (R/kn O G) lätta knäskador. Fpl fortsatte över Vättern och slog ner strax söder Mölltorp. Orsaken till motorstoppet har ej kunnat fastställas men tyder på avbrott i bränsletillförseln. (A, L)
1966-12-08F 4J 29F29581
4-58
KrångedeEfter en jaktstrid rote mot rote tände ff ebk och gick ner genom moln för hemgång. Ff (ffl 1.gr JO L), (begränsad FFSU), medföljde fpl vid nedslaget och omkom.
Läs mer om haveriet. (L)
1967-05-10F 10
Lån FC
J 29F29631F 6Haveri efter galopp i landningen. Ff (lt EI A), (SFT), oskadad.
Läs mer om haveriet. (L)
1967-06-19F 21S 29C29976F 21 Vid kontrollflygning och efter kontroll av stallegenskaperna, togs ställ och klaff in. Indikeringen visade låst ställ i infällt läge. Vid fart 600 km/tim, höjd 1.200 m, hördes en kraftig knall i fpl. Mekanisk indikering för höger huvudställ stod då i ett mellanläge. Ff i annat fpl konstaterade att höger landställslucka var upptryckt mot vingen och att höger landställ endast rörde sig 5-10 cm vid utfällning. Ff bedömde att nödutfällning icke borde tillgripas pga risk för att övriga landställ ej skulle kunna fällas in igen om ej höger huvudställ gick ut. Ff buklandade på gräsfältet vid sidan av banan med luftbroms ute. Betydande skador på fpl uppstod. Ff (fdir B N), (AFT:1), undkom utan skador. Ff har ej följt SFI betr nödutfällning av landställ pga att ff tänkt fel och förväxlat följden av nödutfällning landställ, dels med trycklöst hydraulsystem och dels med tryck i systemet. Vid trycklöst hydraulsystem kan ej stället fällas in. Efter bärgning av flygplanet konstaterades att beslag som påverkar spärren för landställets låshake brutits sönder varför höger landställs lås ej kunnat öppnas. Vid nödutfällning av landställ påverkas låshaken mekaniskt. Om ff hade följt SFI och nödutfällt landställ hade stället fällts ut och låst. (A, L)
1968-04-16F 16J 29F29437
20-03
Läby kyrka Vid start med ebk märkte ff (kadett L O) inte någon markerad dragkraftsökning. Ff noterade brand i zon 2, fel på höjdtrimmen, hög utloppstemperatur, rök i kabinen mm. Fpl började banka vilket föraren inte kunde häva. Ff sköt ut sig och erhöll lätta kompressionsfrakturer på två kotor.
Läs mer om haveriet. (L)
1969-02-06F 3S 29C29960F 3Efter 20-25 min mörkerflygning på 1.500 m höjd, 700 km/h och 9.200 r/min avbröt ff övningen och drog på fullgas för stigning och hemgång. En kraftig smäll hördes och kraftiga vibrationer uppstod. Ff uppsökte det skakfriaste varvet, 800 r/min och gick mot hemmabasen. Motorinstrumenten visade normala värden. Ff (vpl. serg R), FFSU, landade oskadd och u.a. efter att ha gjort ett varv och kuperade motorn på banan, enär vibrationerna tilltog kraftigt efter sättningen. Materielskador: Ett flertal skovlar skadade, genomslag i turbinring, utloppsdel och strålningsskydd samt plåtskador på motorkåpan. Rep av plåtskador + motorbyte 2.000:-. Rep av motor: 35.000:-. Fpl kasserades. (L)
1969-05-27F 3S 29C29941
3-10
F 3Vid utfällning av landställ före landning lyste indikeringslamporna ”ställ ej ute”. Efter pådrag gjordes två in- och utfällningar, med oförändrad indikering. Ff nödutfällde stället och landade på bana 02. Ingen bromsverkan erhölls. Fpl rullade med relativt låg fart ca 50 km/tim in i utrullningshindret. Härvid uppstod vissa skador på fplkroppen. Ff (vpl K H) oskadad.
Haveriet har orsakats av två materielfel, dels ett utmattningsbrott i landställets indikeringssystem vilket föranledde nödfällning av stället, dels en spärrventil i hydraulsystemet som var försedd med en felaktig kolv som blockerat såväl hydraul- som lufttillförseln till bromssystemet efter nödfällning. Följande delar har skadats, när fpl uppfångades av utrullningshindret: Fenantenn, två kroppsspant vid och bakom antennen, ryggplåt vid antenn, landställsluckor och två fälltankar. Beräknad reparationskostnad 10.000:-. Fpl kasserat. (L)

”Bastarder” kallades de 29F som ombyggdes vid Saab men på grund av brist på motorer typ RM2B levererades med RM2 utan ebk. Av dessa ombyggdes cirka 50 st vid CVV mellan juni 1958 till maj 1959 till full F-version. Dessutom ombyggdes cirka 90 st 29B/E vid CVV till 29F mellan februari 1957 till februari 1959 med anledning av Saabs leveransförseningar ”på grund av svårigheter att trimma fpl till godtagbara egenskaper upp till machtal 0,95”. (L)

1963-04-18 kolliderade 29593 från F 4 med 29651 under jaktstrid. Ff omkom.
Foto: Arne Gustafsson / Bild Linköping (CC BY-NC-ND).
1952-08-25 hamnade fpl 29156 i spin på 200 m höjd vid landning F 16. Bild från haverirapporten.
1952-09-01 studsade fpl 29116 flera gånger vid landningen och slog över på rygg. Bild från haverirapporten.
Efter motorstopp 1952-10-27 slog fpl 29109 med hög fart i en klipphäll på Brandskär. Bild från haverirapporten.
1952-12-18 skar motorns bakre lager i fpl 29191. Ff flög 4-5 min med öppen huv medan han antecknade instrumentvärdena. Bild från haverirapporten.
1952-12-18. Fpl 29191. Bild från haverirapporten.
1952-12-18. Fpl 29191. Bild från haverirapporten.
1952-12-18. Fpl 29191. Bild från haverirapporten.
1955-05-02 inträffade Glottern-haverierna. Här resterna av fpl 29312. Bild från SE?
1955-08-21 kolliderade fpl 29121 med fpl 29117. Bild från okänt tidningsklipp.
1957-04-23 fick fpl 29975 motorstopp i närheten av Norberg och ff räddade sig med fallskärm. Bild från haverirapporten.
1957-04-23 fick fpl 29975 motorstopp i närheten av Norberg. Bild från haverirapporten.
1957-04-30 fick fpl 29477 stall vid starten från F 8. Ff oskadad. Bild från haverirapporten.
1957-04-30 fick fpl 29477 stall vid starten från F 8. Bild från haverirapporten.
1958-03-14 sjönk fpl 29528 igenom vid starten. Foto: Expressen.
1958-03-20 hade ff i fpl 29463 problem i starten med in- o utfällning av nosställ och klaffar. Fpl gick i banan och fortsatte ut i banans förlängning. Bild från haverirapporten.
1958-03-20 hade ff i fpl 29463 problem i starten. Bild från haverirapporten.
1958-03-20 hade ff i fpl 29463 problem i starten. Bild från haverirapporten.
1958-09-23 kolliderade fpl 29675 med träd i dimma. Ff var medlem av den berömda uppvisnings-gruppen ”Luftcirkus Haglind” (ff knästående till vänster). Foto: GP eller GT.
1959-03-20 kolliderade fpl 29421 med vattnet. Här bärgas pilot och fallskärm av KA 4:s ”Tordmulen”. Foto: GH.
1959-06-10 tog ff i fpl 29611 in landstället för tidigt och sjönk ned med buken i banan. Bild från haverirapporten.
1959-06-10 tog ff i fpl 29611 in landstället för tidigt. Bild från haverirapporten.
1960-01-08 kolliderade fpl 29928 med fpl 29908. Bild: GP, GT eller EX…
1960-01-08 kolliderade fpl 29928 med fpl 29908. Vid pilen sitter en motordel fastkilad. Foto: GP, GT eller EX…
1960-08-24 fick fpl 29291 motorstopp och nödlandade på en åker. Foto: GP.
1960-08-24 fick fpl 29291 motorstopp och nödlandade på en åker. Foto: GP.
1960-08-31 fick fpl 29503 en genomsjunkning vid starten och buklandade. Foto: GP.
1960-12-13 fick fpl 29550 motorstörningar under starten och havererade. Teckning: Magnus Gerne/Expressen.
1960-12-19 havererade fpl 29592. Flera 100 minkar kom lösa och huven hamnade på en skolgård. Barnen hade precis gått in. Ovan visas nedslagsgropen och ett av de skadade minkhusen. Foto: GP.
1961-03-09 förlorade fpl 29412 kontrollen av flygläget vid molngenomgång och havererade på Storsjöns is.
1961-03-09 inträffade turbinskovelbrott på fpl 29905 som nödlandade och for in i utrullningshindret med hög fart. Bild från haverirapporten.
1961-03-09 inträffade turbinskovelbrott på fpl 29905. Utgångshål turbinskovel. Bild från haverirapporten.
1961-03-09 inträffade turbinskovelbrott på fpl 29905. Radarvagn PN-52 med märken efter nätet. Bild från haverirapporten
1961-07-28 fick fpl 29959 motorstopp och ff räddade sig med fallskärm. Bild från haverirapporten.
1961-07-28 fick fpl 29959 motorstopp. Bild från haverirapporten.
1962-06-15 brann fpl 29399 upp efter genomsjunkning i starten. Foto: EX/GT…
1962-06-15 brann fpl 29399 upp efter genomsjunkning i starten. Foto: EX/GT…
1962-06-26 kom fpl 29668 in i spinn och ff räddade sig med fallskärmshopp. Bilden från haverirapporten visar nedslagsplatsen. I förgrunden motorpartiet.
1962-08-20 fick fpl 29947 dragkraftsbortfall under starten och hjulen skar ner i den lösa marken. Ff fick grävas fram. Bild från haverirapporten.
1962-08-20 fick fpl 29947 dragkraftsbortfall under starten och hjulen skar ner i den lösa marken. Ff fick grävas fram. Bild från haverirapporten.
1962-10-29 fick fpl 29971 motorstörningar direkt efter start och var nära att krascha in i ett villakvarter. Ff omkom. Bild: Harry Lange, SE.
1962-10-29 fick fpl 29971 motorstörningar direkt efter start. Bild: Harry Lange, SE.
1962-11-02 fick fpl 29672 motorstörningar direkt efter start. Bukandning. Bild: EX.
1965-05-06 skadades ebk och flygkropp på fpl 29515. Fpl kasserades. Bild från haverirapporten: Fpl höger bakkropp.
1965-05-06 skadades ebk och flygkropp på fpl 29515. Fpl kasserades. Bild från haverirapporten: Missfärgade roderlinor.
1965-05-06 skadades ebk och flygkropp på fpl 29515. Fpl kasserades. Bild från haverirapporten: Lossnad fastkilad flamrörstratt

Källor: 
A) = STORT TACK till Fdir Bertil Andersson som scannat haverirapporter och gjort dem tillgängliga och tack till Christer Magnusson som levererat dem!
O) = OFYL (Orientering för Flygsäkerhetstjänsten)

L) = Leif Fredin på Svenskt Flyghistoriskt Forum: http://www.flyghistoria.org/ (härifrån har denna tabell över samtliga haverier kunnat sammanställas!!!)
I) = ”linusorn” på IPMS Uppsala http://www.ipmsuppsala.forum24.se/ipmsuppsala-ptopic230.html
K) = Bild från Krigsarkivet (via Leif Fredin ovan).
H) = Bild från haverirapporten.
B) = Bengt Ekbladh på Svenskt Flyghistoriskt Forum: http://www.flyghistoria.org/ 
S) = Sven-Erik Jönsson på Svenskt Flyghistoriskt Forum: http://www.flyghistoria.org/ 
xx) = 2 bokstäver betecknar tidningsnotiser (GP=GöteborgsPosten, NT=Ny Tid, EX=Expressen, GH=Göteborgs Handels o sjöfartstidning …)
X) = Okänt tidningsklipp…
1) = Var 1957-12-17 och 1960-09-02 ”riktiga” haverier? Inga haverirapporter finns men fpl kanske kasserades pga andra skador/incidenter?

Tabellen är sammanställd av Hans Kristiansson.

Uppdaterad: 2022-03-26

Annons